Spôsob odlievania pravouhlých predliatkov z kovu a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 285609

Dátum: 30.03.2007

Autor: Urlau Ulrich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podľa spôsobu sa pred začiatkom odlievania hrubo prednastaví miesto ukladania tekutého kovu (M) na dopravníkový pás (31), dopravná rýchlosť dopravníkového pásu (31) sa nastaví v závislosti od požadovanej hrúbky valcovania a valcovacej rýchlosti valcovacej stolice (91), a počas odlievania sa zisťuje poloha pretuhnutia kovového predliatku (S) nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse (31), zisťuje sa teplota valcovaného materiálu (W) v oblasti valcovacej stolice (91). Poloha pretuhnutia a teplota valcovaného materiálu (W) sa použijú ako regulačné veličiny na aktuálnu polohu miesta tekutého kovu (M) opúšťajúceho napájací zásobník (11) na dopravníkový pás (31). Pri zariadení na vykonávanie spôsobu je napájací zásobník (11) spojený s pohybovými prvkami (22), pomocou ktorých je pohybovateľný horizontálne koaxiálne s hlavnou osou dopravníkového pásu (31) v smere alebo proti smeru dopravy predliatku (S), a je pripojený na ovládací prvok (21), ktorý je regulačne spojený s regulačným zariadením (41), na ktoré sú pripojené meracie prvky (51) na zisťovanie polohy pretuhnutia predliatku (S) a meracie prvky (52) na zisťovanie teploty valcovaného materiálu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu odlievania pravouhlých predliatkov z kovu, najmä z ocele, na rozmery blízke ñnálnym a následného ín-Iine valcovania predliatku pomocou napájacieho zásobníka, prostredníctvom jeho výtokovej dýzy sa tekutý kov ukladá na homú vetvu dopravníkového pásu, na ktorom tuhne, a vedie sa na tvarovanie na valcovaciu stolicu, a ďalej sa týka zodpovedajúceho zariadenia na uskutočnenie spôsobu.Z knihy Stahl und Eísen, 1986, str. 65 a ďalšie, je známy spôsob s pohyblivou kokilou na odlíevanie na rozmery blízke ñnálnym, pri ktorom sa oceľ odlieva na horizontálne sa posúvajúci lejací voz. Lejacie vozy sa posúvajú po koľajniciach a na konci dráhy kokily je predliatok podávaný valčekovému dopravniku, pričom predliatok musí pretuhnút najneskôr pri vstupe do následne usporiadanej prvej valcovacej stolice. V tomto kroku je uvedená do súvislosti rýchlosť odlievania a účinná dĺžka kokily. Tento krok nemožno vynechať, ak sa za prevádzky mení poloha napájacieho zásobníka.Z DE 43 44 953 C 2 je známy spôsob odlievania kovového pásu na rozmery blízke linálnym pomocou zariadenia na plynule odlievanie vybaveného nádobou na taveninu a dopravníkovým pásom, pri ktorom sú uvedené znaky spôsobu a prostriedky na ovplyvnenie rozprestretia kovovej taveniny na dopravníkovom páse. Umiesmenie odlievacej nádoby vzhľadom na dopravníkový pás pritom nie je meníteľné.Vynález má za cieľ poskytnúť spôsob a príslušné zariadenie, ktorého pomocou je jednoduchými konštrukčnými prostriedkami zaistené odlievanie na rozmery blízke finálnym, a následné valcovanie pravouhlých predliatkov vysokej a rovnomemej kvality pri ľubovoľných rýchlostiach odlievania a ľubovoľných hrúbkach predliatku.Vynález dosahuje tento cieľ pri spôsobe uvedenom v úvode tým, žea) pred začiatkom odlievania aa) sa hrubo prednastaví miesto ukladania tekutého kovu(M) na dopravníkový pás (31),ab) dopravná rýchlosť dopravníkového pásu (31) sa nastaví v závislosti od požadovanej hrúbky valcovania a valcovacej rýchlosti valcovacej stolice (91), a b) počas odlievania ba) sa zisťuje poloha pretuhnutia kovového predliatku (S) nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse (3 l),bb) zisťuje sa teplota valcovaného materiálu (W) v oblasti valcovacej stolice (91), a bc) poloha pretuhnutia a teplota valcovaného materiálu (W) sa použijú ako regulačné veličiny na aktuálnu polohu miesta ukladania tekutého kovu (M), opúšťajúceho napájací zásobník (1 l), na dopravníkový pás (31).Prostredníctvom variabilného ukladania taveniny na dopravníkový pás existuje jednoduchá a veľmi efektíwia možnosť nastavenia strednej teploty odlievaného pásu tak na konci dopravníkového pásu, ako aj na vstupe do valcovacej stolice. Pritom zahmuje stredná teplota priemer prípustných teplotných diferencií cez prierez odlíevaného pásu.Variabilita miesta ukladania taveniny, a to tak jeho hrubé nastavovanie, ako aj jeho jemné nastavovanie uskutočnené za prevádzky, umožňuje nastavit špeciálny profil východiskovej teploty predliatku vo valcovacom zariadení.Na doplnenie zohľadnenia vplyvu aktuálnej polohy miesta ukladania tekutého kovu opúšťajúceho napájací zásobník na dopravníkový pás sa výhodne používajú ďalšie regulačná subsystémy. Navrhuje sa teda zisťovat hrúbku kovového predliatku nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse a používat ju na reguláciu množstva toku tekutého kovu opúšťajúceho napájací zásobník. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa zisťuje rýchlosť dopravníkového pásu a používa sa na reguláciu množstva toku tekutého kovu opúšťajúceho napájací zásobník. Ďalej sa môže pri regulácii množstva toku zohľadňovat geodetická výška kovu nachádzajúceho sa v napájacom zásobníku.Na reguláciu polohy miesta ukladania materiálu sa ďalej navrhuje zohľadňovat odvod tepla z kovového predliatku nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse.Na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu je napájací zásobník vybavený pohybovými prvkami, pomocou ktorých je pohybovateľný horizontálne a pritom koaxiálne s hlavnou osou dopravníkového pásu v smere alebo proti smeru dopravy predliatku. Ďalej je napájací zásobník pripojený na ovládací prvok, ktorý je regulačne spojený s regulačným zariadením zohľadňujúcim pretuhnutie predliatku a teplotu valcovanćho materiálu, a pomocou ktorého je ľubovoľne nastaviteľná poloha napájacieho zásobníka.Výhodné uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že je navrhnutý prvok, ktorého prostredníctvom je regulovateľné množstvo toku tekutého kovu výtokovou dýzou napájacieho zásobníka.Potom je ďalej výhodne navrhnuté, že je prvok vytvorený ako regulovateľný uzatvárací prvok a/alebo ako podtlakové zariadenie.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu spočíva v tom,že pohybové prvky sú kolesá spojene s napájacím zásobníkom a upravené na pojazd na koľajniciach.Podľa výhodného uskutočnenia je napájací zásobník vybavený kolmi, ktoré sa posúvajú po koľajniciach. Ďalej je navrhnuté použit klzne prvky korešpondujúce s vedemm.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú pohybové prvky vytvorené ako pákové mechanizmy vytvorené tak, že ústie výtokovej dýzy napájacieho zásobníka je v určitej oblasti, ktorá je pokladaná za dostatočnú, pohybovateľné v konštantnej vzdialenosti k homej vetve dopravného pásu.V inom uskutočnení sú použité jednotky s piestom a valcom, ktoré sú pripojené na regulačná zariadenie tak, že pri horizontálnom pohybe napájacieho zásobníka je jeho ústie pohybovateľné v konštantnej vzdialenosti k homej vetve dopravníkového pásu. Jednotky s piestom a valcom pritom tvoria podpery upevnené vrohoch napájacieho zásobníka.Ovládací prvok na zmenu horizontálnej polohy napájacieho zásobníka je vo výhodnom uskutočnení vytvorený ako hydraulická jednotka s piestom a valcom. V jednom uskutočnení je usporiadaná jednotka spiestom a valcom ako súbežný valec, ktorého jeden koniec je prostredníctvom dištančnej tyče spojený s napájacím zásobníkom.Polohovací ovládací prvok je v inom výhodnom uskutočnení vytvorený ako elektrický pohon, ktorý je spojený s napájacím zásobníkom prostredníctvom nekonečného pásu.Ďalej je navrhnuté usporiadať polohovací pohybový prvok napájacieho zásobníka na kostre a používat pritom tento ovládací prvok na jemné nastavenie, a kostru, ktorámá vlastný pohon, používať na hrubé polohovanie napájacieho zásobníka.Pre napájací zásobník sú navrhnuté rôzne konštrukcie. V jednom uskutočnení je napájaciemu zásobníku predradená panva, vybavená zátkovou tyčou alebo priehradkou, ktorá reguluje prítok tekutého kovu. V inom uskutočnení je napájací zásobník vytvorený ako podtlaková nádoba, ktorá má plniacu komoru, do ktorej sa plní tavenina.Na spoľahlivé dosiahnutie požadovaných vlastností materiálu a požadovaného východiskového teplotného profilu je v jednom uskutočnení vynálezu usporiadaný kryt, ktorý obklopuje, od miesta ukladania tekutého kovu na dopravníkový pás a pri jeho doprave, aspoň voľnú plochu predliatku. Tento kryt má veko, ktoré je vytvorené ako žalúzia. Táto žalúzia je na jednom konci spojená s výtokovou dýzou napájacieho zásobníka a má navijacie zariadenie. Tento kryt je pripojený na rozvod plynu, prostredníctvom ktorého sa do voľného priestoru privádza najmä inertný plyn.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vynálezu je znázomený na priložených výkresoch,na ktorých predstavujeobr. 1 zariadenie na odlievanie na rozmery blízke finálnym vrátane regulačného zariadenia, obr. 2 vytvorenie napájacieho zásobníka ako podtlakovej nádoby,obr. 3 zariadenie na pásové liatie so zakrytovaním.Obr. 1 predstavuje napájací zásobník 11, prostredníctvom jeho výstupnej dýzy 13 sa privádza roztavený kov M na dopravníkový pás 31. Napájací zásobník 11 je pohybovateľný pomocou pohybových prvkov 22 V smere hlavnej osi l dopravníkového pásu 31, vdanom prípade pomocou kolies 14, ktoré sa posúvajú po koľajnici 23. Napájací zásobník je pritom pohybovaný horizontálne v smere hlavnej osi I dopravníkového pásu 31 pomocou ovládacieho prvku 21 prostredníctvom dištančnej tyče 16.Na prívod tekutého kovu M do napájacieho zásobníka 11 je usporiadaná panva 66, ktorá má ponomú výlevku 67,ktorá je na vtoku uzavierateľná pomocou zátkovej tyče 63.Dopravníkový pás 31, ktorý má homú vetvu 32 a dolnú vetvu 33, je poháňaný pohonom 34. Na hornej vetve 32 tuhne tekutý kov M na predliatok S a privádza sa k valcovacej stolici 91. Táto valcovacia stolica 91 je poháňaná pohonom 92 valca, ktorý valcuje predliatok S na požadovanú hrúbku valcovaného materiálu W a následne navíja v zvitkovom zariadení 93.Zariadenie na odlievanie pravouhlého predliatku z kovu na rozmery blízke finálnym je vybavené radom meracích prvkov 51 až 58, a síce meracím prvkom 51 pretuhnutía predliatku S a meracím prvkom 52 teploty valcovaného materiálu W.Na pohone 34 dopravníkového pásu 31 je usporiadaný merací prvok 53 rýchlosti dopravníkového pásu 31.Vnapájacom zásobníku 11 je umiestnený merací prvok 54 geodetickej výšky tekutého kovu M. Nad homou vetvou 32 dopravníkového pásu 31 je V blízkosti výtokovej dýzy 13 napájacieho zásobníka 11 umiestnený merací prvok 55 hrúbky kovového predlíatku S. V blízkosti valcovacej stolice 91, zhľadiska smeru dopravy pred ňou, jeumiestnený merací prvok 56 odvodu tepla z predliatku S. V smere dopravy predliatku S za valcovacou stolicou 91 je umiestnený merací prvok 58 hrúbky valcovaného materiálu W.Merací prvok 51 pretuhnutía a merací prvok 52 teploty valcovaného materiálu W sú spojené sregulačným zariadením 41, ktoré je regulačne spojene s ovládacím prvkom 21 na nastavovanie polohy napájacieho zásobníka 11.Merací prvok 53 rýchlosti dopravníkového pásu je spojený s regulačným zariadením 43, merací prvok 54 geodetickej výšky je spojený s regulačným zariadením 44, a merací prvok 55 hrúbky kovového predliatku S je spojený s regulačným zariadením 45, pričom regulačné zariadenia 43 - 45 sú spojené s prvkom 61 na reguláciu množstva tekutého kovu M.Merací prvok 56 odvodu tepla je spojený s regulačným zariadením 46, merací prvok 57 rýchlosti valcovaného materiálu W je spojený s regulačným zariadením 47, a merací prvok 58 hrúbky valcovaného materiálu W je spojený s regulačným zariadením 48, pričom regulačná zariadenia 46 - 48 sú spojené s regulačným zariadením 41. Hlavne regulačné zariadenie 41 využíva v podstate namerané hodnoty meracích prvkov 51 - 52 a doplnkovo meracích prvkov 56 - 58.Obr. 2 predstavuje napájací zásobník 11, ktorý je vytvorený ako podtlaková nádoba, ktorá je spojená s podtlakovým zariadením 65. Tento napájací zásobník má plniacu komoru 12, do ktorej zasahuje ponorná výlevka 67. Ponorná výlevka 67 je uzavierateľná prostredníctvom uzavieracieho prvku 62, ktorý je vytvorený ako priehradka 64. P 0 nomá výlevka 67 je usporiadaná na dne panvy 66, v ktorej sa nachádza tekutý kov M.Napájací zásobník 11 je podopretý na pohybových prvkoch 22, ktoré sú tu vytvorené ako jednotky 27 s piestom a valcom. Tieto jednotky 27 s piestom a valcom, ktoré sú v regulačnom spojeni s regulačným zariadením 49, sú schopné držať výtokovú dýzu 13 pri pohybe napájacieho zásobníka v smere hlavnej osi 1 dopravníkového pásu 31 v konštantnej vzdialenosti od homej vetvy 32.Napájací zásobník 11 je prostredníctvom dištančnej tyče 16 spojený s ovládacím prvkom 21, ktorý je tu vytvorený ako jednotka 28 s piestom a valcom.Ovládací prvok 21 na jemne nastavenie a pohybové prvky 22 sú usporiadané na kostre 18, ktorá je pohybovateľná prostrednictvom kolies 14 po koľajniciach 23. Na nastavenie polohy, najmä hrubej polohy napájacieho zásobníka 11, je aspoň jedno zkolies 14 spojene sďalším ovládacím prvkom 21.Na obr. 3 sú pohybové prvky 22 vytvorené ako klzné prvky 15, ktoré sú upevnené na napájacom zásobníku 11 a korešpondujú s vedením 24.Na napájacom zásobníku 11 sú umiestnené páky 25,ktoré majú kĺby 26, pomocou ktorých je ľubovoľne nastaviteľná poloha výtokovej dýzy 13 proti homej vetve 33 dopravníkového pásu 31 .Napájací zásobník 11 je vdanom prípade pripojený prostredníctvom nekonečného pásu 17, ktorý je napojený na ovládací prvok 21, ktorý je tu vytvorený ako elektrický pohon 29.Okrem toho je predliatok S obklopený krytom 71, ktorý je v spojeni s rozvodom 81 plynu. Kryt 71 má veko 72, v danom prípade vytvorené ako žalúzia 73. Žalúzia 73 je na jednom konci plynotesne upevnená na napájacom zásobníku 11 a na druhom konci má navijacie zariadenie 74. Prostredníctvom rozvodu 81 plynu sa do vnútomého priestoru 75 krytu 71 zavádza výhodne inertný plyn.l. Spôsob odlievania pravouhlých predliatkov zkovu,najmä zocele, na rozmery blízke ñnálnym, a následného ĺľl-ĺĺľle valcovania predliatku (S), pomocou napájacieho zásobníka (1 l), prostredníctvom ktorého výtokovej dýzy (13) sa tekutý kov (M) ukladá na homú vetvu (32) dopravníkového pásu (31), na ktorom tuhne, a vedie sa na tvámenie na valcovaciu stolicu (91), v y z n a č uj ú c í s a t ý m , že a) pred začiatkom odlievania aa) sa hrubo prednastaví miesto ukladania tekutého kovu(M) na dopravníkový pás (31),ab) dopravná rýchlosť dopravníkového pásu (31) sa nastaví V závislosti od požadovanej hrúbky valcovania a valcovacej rýchlosti valcovacej stolice (91), a b) počas odlievania ba) sa zisťuje poloha pretuhnutia kovového predliatku (S) nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse (31),bb) zisťuje sa teplota valcovaného materiálu (W) v oblasti valcovacej stolice (91), a bc) poloha pretuhnutia a teplota valcovaného materiálu (W) sa použijú ako regulačné veličiny na aktuálnu polohu miesta ukladania tekutého kovu (M), opúšťajúceho napájací zásobník (1 1), na dopravníkový pás (31).2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sa zisťuje hrúbka kovového predliatku (S) nachádzajúceho sa na dopravníkovom páse (3 l) a používa sa na reguláciu množstva toku tekutého kovu (M) opúšťajúceho napájací zásobník (1 1).3. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sa zisťuje rýchlosť dopravníkového pásu (31) a používa sa na reguláciu množstva toku tekutého kovu (M) opúšťajúceho napájací zásobník (1 l).4. Spôsob podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyzn ačuj úci sa tým,žesapriregulácii množstva toku tekutého kovu (M) opúšťajúceho napájací zásobník zohľadňuje geodetická výška tekutého kovu (M) nachádzajúceho sa v napájacom zásobníku (1 l).5. Spôsob podľa nároku 1, v yzn ač uj ú ci s a t ý m , že sa pri regulácii polohy miesta ukladania zohľadňuje odvod tepla z kovového predliatku (S) nachádzaj úeeho sa na dopravníkovom páse (31).6. Zariadenie na odlievanie pravouhlých predliatkov z kovu, najmä z ocele, na rozmery blízke ñnálnym, a na následné in-line valcovanie predliatku (S), snapájacím zásobníkom (11) vybaveným výtokovou dýzou (13), s horizontálne usporiadaným dopravníkovým pásom (31) a s aspoň jednou, za ním zaradenou valcovacou stolicou (91), na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že napájací zásobník (11)je spojený s pohybovými prvkami (22), pomocou ktorých je pohybovateľný horizontálne koaxiálne s hlavnou osou dopravníkového pásu (31) V smere alebo proti smeru dopravy predliatku (S), a že napájací zásobník (l l) je pripojený na ovládací prvok (21), ktorý je regulačne spojený s regulačným zariadením (41), na ktoré sú pripojene meracie prvky (51) na zisťovanie polohy pretuhnutia predliatku (S) a meracie prvky (52) na zisťovanie teploty valcovaného materiálu.7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je usporiadaný prvok (61), prostredníctvom ktorého je regulovateľný tok množstva tekutého kovu (M) výtokovou dýzou (13) napájacieho zásobníka (1 1).8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvok (61) je vytvorený ako regulovateľný uzavierací prvok (62) a/alebo ako podtlaková zariadenie9. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pohybové prvky (22) sú kolesá (14) spojené s napájacím zásobníkom (11), a upravené na pojazd na koľajniciach (23).10. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že pohybové prvky (22) sú klzné prvky (15) spojené s napájacím zásobníkom (11), ktoré korešponduj ú s vedením (24).11. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pohybové prvky (22) sú vytvorené ako pákový mechanizmus z pák (25) majúcích kĺby (26) tak, že pri horizontálnom pohybe napájacieho zásobníka (11) je ústíe výrokovej dýzy (13) pohybovateľné v určitej oblasti v konštantnej vzdialenosti od homej vetvy (32) dopravníkového pásu (31).12. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že pohybové prvky (22) sú jednotky (27) s piestom a valcom, ktoré sú pripojené na regulačné zariadenie (49) tak, že pri horizontálnom pohybe napájacieho zásobníka (11) je ústíe výtokovej dýzy (13) pohybovateľné v konštantnej vzdialenosti od homej vetvy (32) dopravníkového pásu.13. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ovládací prvok (21) je hydraulická jednotka14. Zariadenie podľa nároku 13, v y z n a č uj ú c. e s a t ý m , že jednotka (28) s piestom a valcomje vytvorená ako súbežný valec, ktorého jeden koniec je prostredníctvom dištančnej tyče (16) spojený s napájacím zásobníkom (1 1).15. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ovládací prvok (21) je vytvorený ako elektrický pohon (29), ktorý je spojený snapájacím zásobníkom (1 l) prostredníctvom nekonečného pásu (17).16. Zariadenie podľa niektorého znárokov 6 až 15,vyznačujúce sa tým, že pohybové prvky(22) napájacieho zásobníka (11) a ovládací prvok (21),usporiadaný s nimi v spojení, sú usporiadané na kostre(18), ktorá má vlastný pohon (29) na pohyb koaxiálne s hlavnou osou (I) dopravníkového pásu (31).17. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že napájací zásobník (11) je vytvorený ako podtlaková nádoba, ktorá má plniacu komoru (12), do ktorej je plniteľná tavenina.18. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že je usporiadaný kryt (71), ktorý obklopuje aspoň voľné plochy predliatku (S) od miesta ukladania na doprawiíkový pás (31) a pri jeho doprave na ňom.19. Zariadenie podľa nároku 18, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kryt (71) má veko (72), ktoré je vytvorené ako žalúzia (73), ktorá je na jednom konci spojená s výstupnou dýzou (13) napájacieho zásobníka (1 l) a neobmedzuje jeho pohyb, a na druhom konci je spojená s navijacím zariadením (74).20. Zariadenie podľa nároku 18 alebo 19, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že kryt (71)je pripojený na rozvod (81) plynu.

MPK / Značky

MPK: B22D 11/06

Značky: spôsob, pravouhlých, vykonávanie, odlievania, zariadenie, predliatkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285609-sposob-odlievania-pravouhlych-predliatkov-z-kovu-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odlievania pravouhlých predliatkov z kovu a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty