Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa vulkanizačné činidlo na sírnu vulkanizáciu kaučukovej zmesi, ktoré je vytvorené produktmi adície až polyreakciami síry v prítomnosti najmenej jednej nenasýtenej alifatickej karboxylovej kyseliny C12 až C22 s 1 až 4 dvojitými väzbami v molekule a/alebo ich esterov s alkanolmi C1 až C4 alebo alkenolmi C3 až C18, prípadne zmesi s monoénom až polyénom a pomocnou látkou alebo látkami, pričom celkový obsah síry v činidle je 75 až 96 % hmotn., a spôsob jeho výroby.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vulkanizačného činidla na símu Vulkanizáciu kaučukovej alebo gumarskej zmesi na báze najmenej jedného nenasýteného kaučuku alebo jeho zmesi s ďalšími uhľovodíkovými makromolekulovými látkami, ako aj spôsobu výroby tohto vulkanizačného činidla procesom adície až polyreakcií síry s technicky ľahko dostupnými nenasýtenýrni až polynenasýtenými organickými zlúčeninami.Napriek evidentným prednostiam poljnnémej, t. j. nerozpustnej síry (V sírouhlíku a tým aj v kaučukoch) V porovnaní s cyklooktamémou sírou ako vulkanizačným činidlom vulkanizácie nenasýtených kaučukov, prípadne ich kombinácií aj s nasýtenými kaučukmi, resp. Vulkanizácie gumárskych zmesí, V prípade aplikácie polymémej síry ako Vulkanizačného činidla, problémom o. i. je práve náročnejšia jej homogenizácia V gumárskej zmesi, hlavne V dôsledku jej nerozpustnosti. Ale aj technická a týon aj ekonomická náročnosť jej výroby. Problém sa riešil použitím kopolymérov síry s ľanovým olejom a dicyklopentadíénom pri teplote 125 až 135 °C počas 4 až 5 h US 3 264 239 (l 966), ako vulkanizačného činidla, ale fyzikálno-mechanícke vlastnosti vulkanizátov zaostávajú v porovnaní s vulkanízátmi so zmesou cyklooktamémej a polymérnej síry a navyše, pri príprave gumárskej zmesi a najmä počas vulkanizácie,pravdepodobne časťou unikajucich pár cyklo- resp. dicyklopentadiénu svojím nepríjemným zápachom Výrazne zhoršujú pracovné prostredie výroby Vulkanizátov. Podobné problémy sú aj pri použití kopolymérnej síry s parciálne hydrogenovaným kopolymérom s nenasýtenosťou 0,5 až l mol. C 4 až C 5 konjugovanými diénmi a C 3 až C 5 (LB-nenasýtenýmí nitrilmi EP 0112109 (1984), DE 4310588(1993). Príliš nepomáha ani použitie katalytického množstva sulñdu fosforu, ako napr. P 483, pri kopolymerizácii síry s cyklopentadiénom, dicyklopentadiiénom a ďalšími dimérmi konjugovaných diénov a ani prísady amínov US 3523926 (1971) 4311826 (1982) a 4097474 (1978) rumunský patent 92799 Ochotina N. A. et. al. Kaučuk i rezina 1997, č. 3, s. 33 - 35. Zaujimave sú aj kopolyméry síry s oleñnickými uhľovodíkmi pri 140 až 160 vo vodnom reakčnom prostredí, za prítomnosti zásaditého katalyzátora disperzného činidla US 4739036(l 988), ktoré Však je potrebné z produktu náročne odstraňovať. Podobne, kopolyméry síry s vyššími alkénmi (Colvin H. Gummi Fasem Kunststoffe 1997, 627) sú síce dobre miešateľne V gumárskej zmesi, podobne ako aj kopolyméry síry so styrénom Meximov T.V. et al. Žur. prikl. chim., 69, 1543(l 996) US 4902775 (1990), ako aj navyše s vyššími nekonjugovanými diénmi (GB 1083528), ale požadované fytikálno-mechanické parametre Vulkanizátov, najmä pevnosti, zvlášť po stamutí, s ich použítím sa nedosahujú. Nepostačuje ani dispergovanie cyklooktamémej síry V kvapalnom poly(-cis-izoprénovom) kaučuku US 4564670(l 986), ak sa pri teplote nad 100 °C nezabezpečí kopolymerizácia síry s poly(-cis-izoprenom). Podobne, aj Vulkanizačné činidlo na báze síry a ditiokarboxylovej kyseliny alebo jej solí EP 04324 l 6(l 991), na dosiahnutie požadovanej kvality gumárskej zmesi a najmä Vulkanizátu ešte nepostačuje, zložku síry musí tvoriť polyméma síra.A tak doterajšie prednosti známych símych Vulkanizačných činidiel Využíva a nedostatky odstraňuje Vulkanizačné činidlo, ako aj spôsob jeho výroby podľa tohto vynálezu.Podstatou tohto Vynálezu je Vulkanizačné činidlo na símu vulkanizáciu kaučukovej alebo guměuskej zmesi na báze najmenej jedného nenasýteného kaučuku alebo jeho zmesi s ďalšími uhľovodíkovými makromolekulovými látkami, ako nasýtenými kaučukmí, pričom je tvorené produktmi adície až polyreakciami síry V prítomnosti najmenej jednej nenasýtenej alifatickej karboxylovej kyseliny s l až 4 dvojitými väzbami V molekule, s počtom uhlíkov 12 až 22 a/alebo ich esterov s počtom Ul 1 lĺl(0 V V alkyle 1 až 4, a/alebo V alkenyle 3 až 18, alebo ich zmesi, s najmenej jedným monoénom až polyénom, pričom celkový obsah síry alebo síry s pomocnou látkou Vo Vulkanizačnom činidle tvorí 75 až 96 hmotn. .Potom spôsob výroby vulkanizačného činidla na símu vulkanizáciu kaučukovej alebo gumárskej zmesi na báze najmenej jedného nenasýteného kaučuku alebo zmesi s ďalšími uhľovodíkovými makromolekulovými látkami, ako nasýteným kaučukom sa uskutočňuje tak, že sa pri teplote 120 až 250 °C Vedie do reakcie až polyreakcií síra V množstve 75 až 96 hmotn. V reakčnej až polyreakčnej zmesi s 25 až 4 hmotn. s najmenej jednou alifatickou karboxylovou kyselinou s počtom uhlíkov V molekule 12 až 22 a/alebo jej esterom, s alkylmi s počtom uhlíkov l až 4 a/alebo alkenylmi s počtom uhlíkov 3 až 18 s jednou až troma dvojitými Väzbami, alebo ich zmes najmenej s jedným monoénom až polyénom, pričom po pridaní pomocnej látky alebo pomocných látok V množstve 0,05 až 1,2 hmotn. V reakčnej až polyreakčnej zmesi, sa reakčná až polyreakčná zmes rýchlo schladzuje na teplotu pod 50 °C najmenej jednou operáciou, Vybranou spomedzi dávkovania do chladnej Vody, dávkovanía do chladného vodného roztoku, rozstrekovaním do chladnej vody alebo chladného Vodného roztoku, rozstrekovaním až rozprašovaním na chladené steny na teplotu pod 20 °C, rozstrekovaním až rozprašovaním do prúdu vychladeného inrtného plynu na teplotu pod 20 °C,Vylievanim na hlboko ochladenú kovovú podložku alebo hlboko chladený dopravný pás, a následne sa upravuje sušením alebo priamo dezintegráciou, prípadne ešte olejovaním a tvarovaním do dobre aplikovateľnej formy ako Vulkanizačného činidla.Výhodou vulkanizačného činidla podľa tohto vynálezu je dobrá dispergovateľnost a tým zapracovateľnosť do gumárskej zmesi, Veľkost makromolekúl bez potenciálneho vykvetaniď z gumárskej zmesi pri dlhšom skladovaní,rovnomerne V celom vulkanizáte a pritom Vysoké fyzikálno-mechanické parametre Vulkanizátov.Prednosťou spôsobu jeho výroby je surovinovà dostupnosť, spoľahlivá reprodukovateľnost surovinová a technologická, pomerne nízka energetická náročnosť a technická dostupnosť zariadenia, flexibilita a V neposlednom rade,možnost vyrábať Vulkanizačné činidla nielen z hľadiska rôzneho obsahu celkovej síry V nich, ale prípadne aj s obsahom ďalších dôležítých ingredientov V nich pre gumárske zmesi a Vulkanizáty. Vulkanizačné činidlo podľa tohto Vynálezu je Vhodne hlavne na símu Vulkanizáciu kaučukovej alebo gumárskej zmesi na báze najmenej jedného nenasýteného kaučuku, ako prírodného, syntetického polyizoprěnového, polybutadiénového, butadién/styrénového, ABS,ap., pripadne aj spolu s nasýteným kaučukom, ako etylén/propylénovým, polyizobutylénovým, EPDM a ďalšími,technicky a komerčne dostupnými nenasýtenými, ako aj spolu s nasýtenýnni kaučukmí, s polyoleñnmi i Vyššie molekulovými syntetickými i minerálnymi olejmi. Tak Vulkanizačné činidlo predstavuje produkt adície až polyadície siry od rombickej po síru polymérrni, nerozpustnú V CS 1 (SWSm, S), pričom už aj predtým vytvorená nielen polyméma,ale aj kopolyméma síry sa môže ďalej adovat až polyadovat hlavne na nenasýtené alebo nasýtené alifatické kaboxylové kyseliny C 12 až C 22, pričom ide najmenej o jednu nenasýtenú karboxylovú kyselinu s jednou až štyrmi dvojitými väzbami, ako kyseliny lauroleovej, myristolejovej,palmitolejovej, behénovej, elaídovej, olejovej, gadolejovej a erukovej. Potom diénových až tetraeínových karboxylových kyselín linolovej, linolénovej, oleosteárovej, parinárovej a arachidonovej. l( najvhodnejším patria predovšetkým monoénové a triénové mastné kyseliny C 15 až C 22,získané hydrolýzou hlavne rastlinných olejov alebo ich zmydelnením hydroxidmi alkalických kovov a účinkom minerálnej kyseliny (HCl, H 2 SO 4 a p.) prevedené na zmes prevažne nenasýtených monoénových až tetraénových mastných kyselín. Zvlášť vhodný je postup preesteriñkácie repkového, slnečnicového alebo ľanového oleja metanolom, za katalytického účinku hydroxídov alebo uhličitanov alkalických kovov. Tak z repkového oleja, preesteriñkáciou metanolom sa získa zmes metylesterov hlavne kyseliny olejovej, kyseliny linolovcj, kyseliny linolćnovej, malých množstíev kyseliny erukovej, behénovej a gadolejovej, ako aj nasýtených karboxylových kyselín palmitovej a stearovej. lch prítomnost však prakticky neznižuje ani kvalitu nenasýtených mastných kyselín. Podľa tohto vynálezu, okrem zmesi prevažne nenasýtených mastných kyselín alebo esterov, získaných z repkového, ľanového a slnečnicového oleja, použiteľné, ale technicko-ekonomicky menej vhodné sú zmesi mastných kyselín alebo ich esterov z konopného,makového, orechového, olivového a sójového oleja, dokonca aj m živočíšnych olejov, ako sardinkového, vorvanieho, veľrybieho, ale aj husacieho, konského tuku, bravčovej masti a ďalších, obsahujúcich v glyceridoch aj monoénové až polyénové mastné kyseliny. Alkylestery sú technicky najľahšie pripraviteľné preesteriñkáciou nasýtenými alkoholmi C 1 až C 4 alebo esterifikáciou kyselín alkanolmi. V prípade alkenylesterov s jednou až štyrmi dvojítými väzbami V molekule možno takisto využít preesterifikácíu, ako alylalkoholom, linaloylalkoholom, Iinolénoylalkoholom ap., alebo priamu esterifikáciu kyselín nenasýtenými alkoholmi.Monoény až polyény, ktorých kopolyméry so sírou môžu byť komponentom vulkanizačného činidla podľa tohto vynálezu, okrem uhľovodíkových monomérov, ako styrénu, ot-metylstyrénu, vinyltoluénov, dimérov a-metylstyrénu, dimérov až oligomérov cyklopentadiénu, piperylénu, trimérov až pentamérov propylénu a buténov, kooligoměrov diénov a alkénov pyrolýznej C 5-frakcie, kvapalný polybutadiénový kaučuk, produkty termického štiepenía až pyrolýzy kaučukov a gumy.Pomocnými látkami, ktorých obsah tvorí 0,05 až 1,2 hmotn. vo vulkanizačnom činidle sú známe stabilizátory či antireverzně činidla, aplikované do polymérnej síry, ako halogény (C 12, Br 2, 12), SOCl 2, SO 2 C 12, A 1 C 13, SiCL., PCls,alkylbromid, alylchlorid, peroxykyscliny, kyselina adipová,kyselina palmitová, kyselina steárová a ďalšie ako aj prímesi povrchovo aktívnych látok. Súčasťou pomocných látok môžu byt aj spojivá, ako tuhé parañny, 1-alkény C 30 ap., umožňujúce aplikovat Vulkanizačné činidlo V tvarovanej forme.Spôsob výroby sa uskutočňuje reakciou síry hlavne s nenasýtenými karboxylovými kyselinami a/alebo ich estermi, prípadne tiež s uhľovodíkovými monoénmi až polyénmi pri teplote 120 až 250 °C. Pri teplotách nad 140 °C môže reagovat síra aj s prípadne prítomnými nasýtenými karboxylovými kyselinami. Reakčný čas závisí predovšetkým od reakčnej teploty adície až polyreakcie síry ako snenasýtenými karboxylovými kyselinami, s jednou až štyrmi dvojitýrni väzbami v molekule a/alebo ich alkyl- až alkenylestenni alebo ich zrnesami s uhľovodíkovými polyénmi. Pritom síra elementárna až cyklooktaméma sa pre reakciu vyhreje na teplotu 120 až 280 °C, pričom je vhodné priamo, v nadväznosti na Clausov proces výroby síry zo sulfánu z dehydrosulfurizácie ropných frakcií bez predbežného ochladenia, viest priamo do reakcie až polyreakcií s nenasýtenými mastnýrní kyselinami a/alebo ich estermi, či zmesami s uhľovodíkmi monoénov až polyénov.Je vhodnejšie, ak sa adícia až polyreakcie zastavia náhlym ochladením (kvenčovaním) na teplotu pod 50 °C,najvhodnejšie V prípade, že sa kvenčuje do vody alebo vodného roztoku, na teplotu 2 až 20 °C. V prípade kvenčovania na vychladené plochy aj na teplotu pod 0 °C.K najvhodnejším reaktantom so všetkými formami síry patria jednotlivé nenasýtené kyseliny, tak kyselina olejová,ako aj zmesi, získané z rastlinných olejov, najmä z repkového a ľanového oleja.V prípade alkylesterov karboxylových kyselín postačujú metylestery až butylestery, V prípade alkenylesterov s jednou až tromi dvojitými väzbami v alkenyloch je vhodné pripraviť ich esterifikáciou nenasýtených monoćnových až tetraénových mastných kyselín, najmä C 12 až C 22, s nenasýtenými alkanolmi, ako alylalkoholom, krotylalkoholom,olejylalkoholom, linolylalkoholom, linoleylalkoholom, pretože môže prebiehať ľahko reakcia síry aj s dvojitými väzbami alkenylov, prípadne zostávajú pre zabudovanie aj vulkanizácíou gumárskej zmesi na vulkanizáty.Ďalšie údaje o zložení vulkanízačného činidla, spôsobe jeho výroby, ako aj ďalšie jeho výhody sú zrejmé z príkladov, v ktorých navyše vo väčšej miere prezentujeme aj vplyv vulkanizačného činidla na vulkanizáciu gumárskych zmesí a fyzikálne-mechanické parametre získaných vulkanizátov.Do 100 g roztavenej síry z Clausovho procesu výroby síry zo sulfánu jeho parciálnou oxidáciou na oxid siričitý, s konjugovanou redukciou sulfánom na roztavenú síru, pri teplote 220 °C až 230 °C sa do jej 180 g za miešania pridá 20 g zmesi kyselín z repkového oleja, s číslom kyslosti 191,3 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 204,0 mg KOH/g, číslo esterové z 12,7 mg KOH/g, číslo brómové 66,4 g Br 2/100 g a jódové 98,5 gl/l 0 g, s obsahom (v hmotn. ) kyseliny olejovej 20, kyseliny linolénovej 10, kyseliny palmítovej 3,2, kyseliny stearovej 1,2,kyseliny eikozánovej 2, kyseliny erukovej 1,1, nezmydelniteľného podielu 0,4 a fosfolipidov 2,1. Udržuje sa V dusíkovej atmosfére pri teplote 225 i 5 °C 80 min., pričom sa v 70 min. pridá 0,4 g jódu, za miešania sa po 10 min.,počas 1 min. sa vylíeva reakčná zmes do vychladeného vodného roztoku parciálne zmydelneného polyvinylacetátu(so stupňom zmydelnenia na polyvinlalkohol 73 mol. ) s koncentráciou 0,1 hmotn. pri teplote 0 až 5 °C udržiavanej pridaným ľadom. Po 3 h sa vzorka (príklad l) kopolymém rozomlela na zrnenie pod 0,07 mm a použila ako vulkanizačné činidlo do gumárskych zmesí.Preesteryñkáciou ľanového oleja metanolom za katalytického účinku vodného roztoku hydroxidu draselného pri teplote 65 i l °C sa zo surovej reakčnej zmesi, po neutralizácii kyselinou chlorovodíkovou, oddelení homej vrstvymetylesterov od spodnej - vodnoglycerolovej fázy s obsahom chloridu sodného, sa z metylesterov za zníženého tlaku odtiahne zvyšok metanolu. Získaná zmes metylesterov karboxylových kyselín (v hmotn. ) palmitovej 5,2, olejovej 68,2, linolovej l 4,1, linolénovej 17,5, arachnovej 2,9 a behénovej 2,5. Táto zmes metylesterov sa v hmotnostnom pomere 1 1 zmieša so zmesou s prevažne nenasýtených kyselín repkového oleja, špecifikovaných v príklade 1. Na prípravu troch vzoriek kopolyměmej síry sa takisto využíva kvapalná síra, vychádzajúca z Clausovho procesu, sa pozvoľna schladí na teplotu 180 i 1 °C a v ínertnej atmosfére sa zmieša jednak 180 g síry so zmesou 20 g metylesterov a kyselín (pokus 2), potom 170 g síry s 30 g (pokus 3) a napokon 190 g síry s 10 g zmesi metylesterov a nenasýtených kyselín (pokus 4). Po 3 hodinách intenzívneho miešania sa do reakčného prostredia pridá 0,2 hmotn. brómu a po 10 min. sa všetky 3 vzorky kvenčujú podobne, ako v príklade 1.Postupuje sa podobne ako v príklade 2, len okrem zmesi metylesterov a nenasýtených karboxylových kyselín sa navyše do týchto zmesí pridá po 3 hmotn. monomérov až polyćnov nenasýtených dimérov oL-metylstyrénu (pokus 4), tetraméru propylénu (pokus 5), trimérov buténov (pokus 6), produktov pyrolýzy gumy (pokus 7), destilačný zvyšok pyrolýznej C 5 frakcie - zmes dimérov a kooligomérov cyk Tabuľka l Vlastnosťparameter referenčný l 2 Vulkanizačné činidlo Crystex 1/ 2/ pokus/dsk OT 33/2,5 1,88 1,88lopentadiénu, piperylénu a izoaylénov (pokus 8), kvapalného polybutadiénového kaučuku s priememou mólovou hmotnosťou 1000 (pokus 9).Nato sa na báze polybutadiénového, prírodného a butadiénstyrénového SBR (50 30 20 dsk) v 1. stupni za miešania pri teplote 145 i 2 °C pripravila gumárska zmes pridaním 3 dsk oxidu zinočnatého, 5 dsk aromatického oleja, 60 dsk saclzí N 330, 2 dsk stearínu, 1,5 dsk antiozonantu,PPD (N-izopropyl-NĽfenyl-p-fenyléndiamínu), 1,2 dsk antioxidantu TMQ, 1,5 dsk lepiacej živice, 2 dsk míkrovoskuV druhom stupni sa za miešania na dvoj valcovom kalandri (fríkcía 1 1,4) pri teplote 110 °C pridá ešte 0,8 dsk urýchľovača vulkanizácie CBS, 0,1 dsk inhibítora navulkanizácie Duslín G-SO (N-cyklohexyltioftalímíd) a Xg, resp. dsk símeho vulkanizačného systému. Vulkanizačné charakteristiky sa stanovujú pri teplote 150 °C na prístroji Monsanto MDR 2000 E, pri teplote 150 °C. Fyzikálne vlastnosti boli stanovené vo vulkanizačných zmesiach po čase vulkanizácie tgo podľa noriem ISO. Vulkanizačné činidlá sa dávkujú do jednotlivých gumárskych zmesí po prepočte na účinnú látku - síru. Dosiahnuté výsledky fyzikálne-mechanických parametrov vulkanizovaných gumárskych zmesí so vzorkami z pokusov z prípravy vulkanizačných činidiel pokusov l až 9 sú v tabuľke 1.min mllpäsť pred starnutím 16,85 16,75 16,95 pevnosť po stmnutí MP 3 12,75 13,90 15,01 ťažnosť l m 490 495 489 Ěêgäł 3 mm 8,83 3,95 3,45 Príklad 4Kopolyméma síra sa pripravuje adíciou až polyreakciami (homopolymerizáciou síry, kopolymerizáciou cyklooktaćmej a polymémej síry s 10 hmotn. nenasýtenými mastnými kyselinami hlavne C 15 až C 22) roztavenej síry z Clausovho procesu alebo prírodnej, pri teplote 180 i 2 °C s repkovým olejom (pokus 1 l) s číslom kyslosti 3,41 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 189 mg KOH/g, jódovým číslom 1 15,60 g 1/100 g, glyceridy z 56 kyseliny olejovej,1,7 kyseliny stearovej, 4,6 kyseliny palmitovej, 20 kyseliny linolovej, 10,5 kyseliny linolénovej, kyseliny behénovej, kyseliny gadolejovej, kyseliny erukovej spolu 2,5 hmotn. .Ďalej so zmesou mastných, hlavne nenasýtených (s jednou až štyrmi dvojitými väzbami v molckule) kyselín v zmesi s ich estermi (pokus 12), s číslom kyslosti 78,8 mgKOH/g, číslom zmydelnenia 181 mg KOH/g a brómovým číslom 42,14 g Br/ 100 g, ako aj zmesou takmer čistých nenasýtených mastných kyselín z repkového oleja (pokus 13) s číslom kyslosti 98,58 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 204,0 mg KOH/g, číslom esterovým 12,7 mg KOH/g,brómovým číslom 66,4 g Br/100 g ajódovým číslom 98,5 g I/100 g, čistou kyselinou olejovou (pokus 14), metylesterrni kyselín repkového oleja (pokus 15). Reakcie až polyreakcie všetkých 5 pokusov sa uskutočňujú V ínertnej atmosfére počas 240 minút. Pri 230 min. sa do každej polyreakčnej zmesi pridáva po 0,2 hmotn. jódu a V 240 minúte sa každá reakčná zmes počas 30 s vliala do chladného 1 až 4 °C vodného roztoku parciálne zmydelneného polyvinylacetátu a po vysušení sa každá vzorka rozomlela a použila ako Vulkanizačné činidlo do bočnicovej gumárenskejzmesi. Za inak podobných podmienok sa polyreakcia síry uskutočňuje s kyselinou olejovou pri teplote 125 t l °C počas 5 h (pokus 16).Skúšobné zmesi sa pripravujú dvojstupňovým miešaním podľa STN 621425, pričom 1. stupeň prípravy základnej zmesi, ale len s dvoma nenasýtenými kaučukmi a ostatnými zložkami kvalitatívne podobnými ako v príklade 4,lebo ide hlavne o porovnanie vulkanizačných činidiel, sa primiešavajú vzorky prevažne kopolymémych zlúčenín. Dosiahnuté výsledky vplyvu na Vulkanizačné charakteristiky, chemické a fyzikálne-mechanické vlastnosti vulkanízátov so vzorkami pokusov l l až 16 sú v tabuľke 2.Z týchto výsledkov vyplýva, že hlavne z hľadiska pevnosti vulkanizátu pred stamutím ako aj po stamutí sú najnižšie hodnoty pri použití kopolyméru síry s repkovým olejom (pokus ll). Pri vykonaní ďalších experimentov kopolymerizácie síry a repkového oleja so 4, 7, 12 a 15 hmotn. v reakčnej zmesi, získaná kopolyméma síra má ešte menej priaznivé výsledky ako Vulkanizačné činidlo, hlavne na fyzikálno - mechanické vlastnosti tak pri porovnaní s komerčnou polymérnou sírou, ako aj prakticky so všetkými pokusmi, prezentovanými V tab. 2.Tabuľka 2 Pokusy ZIM ffbjfšmá 1 1 12 13 14 15 16Hustota g.cm 3 1,120 1,120 1,121 1,123 1,122 1,120 1,122 Viskozita MOONEY ML 45,80 44,40 45,00 47,50 47,40 45,60 46,10 Bezpečnosť MOONEY min 47,40 45,80 44,72 39,80 46,39 6,73 45,20 opümm Víá°l° WC 21 0 21 5 19 5 20 0 19 0 19 0 20 1 minj, 2 mín. äfšĺísť W mmm 1 ° 17,150 14,477 15,000 17,080 17,965 17,310 17,100 Pevnosť po starnuti, l 00 °C, 7 m ,op ma 13,320 8,400 8,548 13,910 10,990 11,965 10,993 Tažnosť m 502 470 485 553 513 553 535 Modul 300 MPa 8,833 8,457 8,690 8,370 9,215 8,770 8,870 Tvrdosť ShA 57,13 57,76 58,70 60,00 57,30 58,43 56,9 Tšääsť 9 ° mmm WC 72 h 63,88 64,12 65,57 68,00 63,60 65,77 64,89 Odrazová pružnosť 54,27 54,47 54,00 54,00 57,47 57,93 54,2278 mm Št PWM (20 c) 49,480 48,763 48,490 49,040 47,827 49,060 49,211 PWM, 90 °C) 38,20 40,39 41,36 38,95 37,82 43,21 41,27 1 mCenný je tiež poznatok (pokus 15 - kopolymémej síry s metylestermi kyselín repkového oleja), že sa výraznejšie negatívne neprejavuje vynechanie stabilizátora. V pripade pokusu 14, kde sa namiesto jódu používa ako stabilizátor kyselina stearová, sa nepozoruje negatívny vplyv. Dokonca, ani bez použitia stabilizátora (pokus 15) neklesá kvalita tohto vulkanizačného činidla. Súvisi to aj s dostatočne dlhým časom polyreakcií pri pomeme vysokej teplote.Ďalšia priprava kopolymémej síry sa uskutočňuje podobným postupom ako v príklade 3, hlavne so zmesou kyselín a esterov repkového oleja s 90 hmotn. celkovej síry, pričom na Vulkanizačné činidlo pokusu 17 sa použije 3/4 zmesi organických kyselín repkového a 1/4 metylesterov kyselín repkového oleja. Na Vulkanizačné činidlo pokusu 18 ekvihmotnostý pomer, t. j. S 0 50 zmesi organických kyselín s metylestermi a pokus 19 s 1/4 zmesou kyse lín s 3/4 metylestenni zmesi kyselín repkového oleja. Činidlá z pokusov 17 až 19 sú stabilizované 0,2 hm 0 tn. jódu.V pokuse 20 vo vulkanizačnom činidle s obsahom 10 hmotn. celkovej síry vytvorenej len so samotnými estermj nenasýtených kyselín repkového oleja a bez použitia stabilizátora. V pokuse 21 sa to Vulkanizačné činidlo s 85 hmotn. celkovej síry pripravené reakcíami až polyreakciami len s metylestermi kyselín repkového oleja, stabilizovane l hmotn. kyseliny stearovej. Dosiahnuté výsledky sú v tab. 3. Referenčný pokus, teda s použitím polymérnej síry (síra -N)je v tab. 2.Evidentný pokles fyzikálne-mechanických vlastností je pri obsahu celkovej síry vo vulkanizáte aspoň 85 hmotn.Alylestery kyselín repkového oleja, pripravené alkalicky katalyzovanou preesterifikáciou repkového oleja sa použijú na prípravu vulkanizačného činidla, podobne, ako v prípade metylesterov kyselín ľanového oleja V príklade 2. Získané Vulkanizačné činidlo však svojou pri aplikácii vul

MPK / Značky

MPK: C08L 15/00, C08C 19/00

Značky: vulkanizačné, výroby, činidlo, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285498-vulkanizacne-cinidlo-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vulkanizačné činidlo a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty