Oftalmologické prostriedky

Číslo patentu: 285220

Dátum: 09.08.2006

Autor: Di Napoli Guido

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Oftalmologický prostriedok vo forme vodného roztoku obsahuje cyklosporín, kyselinu hyalurónovú alebo jej soľ a polysorbat 80.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka lokálnych ofralmologických prostriedkov obsahujúcich cyklosporín.Cyklosporiny predstavujú triedu nepolámych cyklických oligopeptidov, ktoré majú rôzne farmakologické vlastnosti.Známe sú najmä pre svoje imunosupresívne a protízápalové účinky a bolo opísané, že sú účinné pri zosilnení alebo obnovení sekrécie sĺz slznou žľazou u pacientov trpiacich autoimunitnou keratokonjuktivitis sicca.Cyklosporíny prirodzeného pôvodu, ktoré väčšinou zahŕňajú cyklosporín A, menej často cyklosporíny B až l,môžu byt získané z huby Trichoderma polysporum.Veľký počet ich analógov a izomérov cyklosporínov môže byt získané synteticky.Najlepšie preštudovaným a vo farmácii najčastejšie používaným cyklosporínom je cyklosporín A.Aktivita cyklosporínu a najmä cyklosporínu A pri zosilnení alebo obnovení sekrécie sĺz slznou žľazou môže byt zlepšená zlepšením absorpcie cyklosporínu v slznej žľaze.Z dôvodu veľmi zlej rozpustnosti cyklosporínov vo vode (20 až 30 g/ml pre cyklosporín A) bolo veľmi ťažké pripraviť ottalmologický prostriedok obsahujúci cyklosporín rozpustený vo vodnom médiu.Z tohto dôvodu boli tie cyklosporíny, o ktorých bolo známe, že sú lipofilné, použité najmä v prostriedkoch na báze oleja.US-A-4839342 opisuje lokálny oñalmologický prostriedok obsahujúci cyklosporín, konkrétne cyklosporín A, a prísadu na zvýšenie produkcie sĺz u pacientov trpiacich nedostatkom sĺz v oku z dôvodu dysfunkcie slzných žliaz. Konkrétnymi opísanými prisadami sú olivový olej, podzemnicový olej, ricínový olej, polyoxyetylovaný ricínový olej, anorganické oleje, vazelíny, dimetylsulfoxid, alkohol,lipozómy, silikónové oleje alebo ich zmesi.FR-A-2638089 opisuje lokálny oftalmologický prostriedok, ktorý obsahuje cyklosporín ako aktívnu substanciu a rastlinný olej ako je olivový olej, podzexrmicový olej, sezamový olej a kukuričný kličkový olej ako vehikulum, rovnako ako vazelínu, na liečbu onemocneni a imunologických alebo zápalových stavov postihujúcich oko, najmä keratokonjunktivitis sicca (KCS) alebo suché oči.Okrem toho lokálne oftalmologické prostriedky na báze oleja majú nevýhody, ako sú nepríjemné pocity pri aplikácii do očí, alebo rozmazané videnie. Oleje môžu okrem toho zosilniť príznaky suchých očí.Lokálne oítalmologickć prostriedky na báze oleja obsahujúce cyklosporín sú taktiež fyzikálne nestabilné, pretože cyklosporín má tendenciu podliehať konformačným zmenám a zrážať sa.Tieto prostriedky majú okrem toho zlú biologickú dostupnosť a sú zle tolerované pri aplikácii do oka, pretože spôsobujú podráždenie oka.S cieľom minimalizácie uvedených nevýhod, ako je diskomfort pri aplikácii a na zlepšenie biologickej dostupnosti a tolerovateľnosti prostriedku bolo vo WO 95/3121 navrhnuté zníženie množstva oleja a dispergovanie olejovej fázy vo vode tak, aby vznikla emulzia, takže sa získa lokálny oftalmologický prostriedok vo forme emulzie na bázevody a olej obsahujúci cyklosporín zmiešaný s triglyceridom obsahujúcim mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ako je ricinový olej a polysorbat 80.Tento prostriedok taktiež ďalej obsahuje emulgačné činidlo, ako je napriklad Pemulen®.Na účely eliminácie problému zrážania cyklosporínu,pri zachovaní biologickej dostupnosti a tolerovateľnosti prostriedku, bol vodný lokálny oñalmologický prostriedok navrhnutý v US-A-595 l 97 l, ktorý neobsahuje olej a obsahuje cyklosporín v koncentrácii od 0,0 l do 0,075(hmotn./obj.), ktorý slúži na zlepšenie rozpustnosti cyklosporínu vo vode a je vybraný z esterov polyetoxylovaných mastných kyselín, polyetoxylovaných alkylfenyléterov,polyetoxylovaných alkyléterov a ich zmesí. Podľa US-A-5951971 bolo zistené, že polysorbat 80, tiež známy ako Tween 80, je nevhodný ako surfaktant, pretože nemá dostatočnú aktivitu na rozpustenie cyklosporínu v požadovanej koncentrácii vo vode.Cieľom predloženého vynálezu je eliminovanie uvedených nevýhod a najmä problémov fyzikálnej stability a predovšetkým zlepšenie biologickej dostupnosti prostriedku v spojivke, rohovke a slznej žľaze, rovnako ako zlepšenie tolerancie prostriedku v oku, pomocou lokálneho oftalmologického prostriedku na báze vody obsahujúceho cyklosporín.Tento cieľ bol dosiahnutý vtedy, keď vynálezcovia zistili, že prítomnost kyseliny hyalurónovej a polysorbatu 80 vo vodnom oftalmologickom prostriedku obsahujúcom cyklosporín prekvapivo umožňuje rozpúšťanie cyklosporínu pri zlepšení biologickej dostupnosti prostriedku v spojivke, rohovke a slznej žľaze, rovnako ako pri zlepšení tolerancie prostriedku v oku, ked je tento prostriedok podávaný lokálne do oka.Kyselina hyalurónová je mukopolysacharid biologického pôvodu, ktorý je V prírode početný. Je prítomný najmä v rôznych živočíšnych tkanivách, ako je chorda umbilicalis,synoviálna kvapalina, sklovec, kohútí hrebienok a rôzne spojivove tkanivá ako je koža a chrupavka.Chemický je kyselina hyalurónová glykosaminoglykan a je zložená so striedajúcich sa opakujúcich sa skupín kyseliny D-glukurónovej a N-acetyl-D-glukosamínu, ktoré tvoria lineámy reťazec majúci molekulovú hmotnost asi 13 x 105 daltonov.Farmaceutické použitie kyseliny hyalurónovej alebo jednej z jej solí, najmä hyaluronátu sodného, je opísané v literatúre. Pretože sú kyselina hyalurónová alebo jej soli neimunogénne substancie a majú hydrofilné a viskoelastické vlastnosti, sú používané veľa rokov ako náhrada za kvapalinu v sklovci alebo ako podpomé médium pri očných chirurgíckých zákrokoch, ako je opísané napríklad v US-A 4141973.Taktiež boli opísane iné aplikácie kyseliny hyalurónovej V oftalmológii.EP-A-0698388 opisuje vodný oitalmologický prostriedok obsahujúci sol kyseliny hyalurónovej v koncentrácii 0,05 až 2 ako činidlo na zvýšenie viskozity, ktorý je používaný ako artiñciálne slzy.WO-A-89/017772 opisuje lokálny oftalmologický prostriedok na báze oleja obsahujúci cyklosporín, ktorý je určený na zosilnenie alebo obnovenie sekrécie sĺz slznou žľazou. Kyselina hyalurónová je citovaná v zozname činidiel, ktoré môžu byt obsiahnuté v prostriedku ako aditíva alebo ďalšie aktívne činidlá.V prvom aspekte je predmetom predloženého vynálezu lokálny oftalmologický prostriedok na báze vody obsahujúci cyklosporin, kyselinu hyalurónovú alebo jednu z jej solí a polysorbat 80.V druhom aspekte je predmetom predloženého vynálezu použitie cyklosporínu spoločne s kyselinou hyalurónovou alebo jednou z jej solí a polysorbatom 80 na prípravu lokálneho oñalmologického prostriedku na báze vody určeného na lokálnu očnú aplikáciu.Predložený vynález teda poskytuje oftalmologický prostriedok vo forme vodného roztoku, v ktorom je cyklosporín solubilizovaný vo forme rnicel, kde prostriedok je stabilný a má dobrú biologickú dostupnosť v spojivke, rohovke, slznej žľaze a očnej kvapaline, rovnako ako dobrú toleranciu v oku, kde tieto charakteristiky sú významne lepšie než v prostriedku, v ktorom je cyklosporín solubilizovaný v emulzii voda v oleji.Ďalšie výhody predkladaného vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu.Termín cyklosporín, ako je tu použitý, zahŕňa všetky jednotlivé členy triedy cyklosporínov a ich zmesí, pokiaľ nie je špeciñkovaný určitý cyklosporin.Je potrebné uviesť, že v predloženom vynáleze termín kyselina hyalurónová zahŕňa kyselinu hyalurónovú vo forme kyseliny alebo vo fomie jednej z jej solí.Prostriedky podľa predloženého vynálezu obsahujú cyklosporin, kyselinu hyalurónovú alebo jednu z jej soli a polysorbat 80.Prostriedky podľa predloženého vynálezu výhodne obsahujú 0,02 až 2 hmotnostné cyklospodnu, 0,01 až 2 hmotnostné kyseliny hyalurónovej alebo jednej z jej soli a 0,5 až 40 hmotnostných polysorbatu 80, vzhľadom na celkovú hmotnost prostriedku.Cyklosporiny, ktore môže byť obsiahnuté v prostriedku podľa predloženého vynálezu, môžu byť prirodzené alebo syntetické cyklosporíny.Podľa výhodného prevedenia je cyklosporínom obsiahnutým v prostriedku cyklosporin A.Jeden cyklosporín A, ktorý môže byt použitý na prípravu prostriedku podľa predloženého vynálezu, je komerčný cyklosporín A vyrábaný SIGMA vo Švajčiarsku.Kyselina hyalurónová obsiahnutá v prostriedku môže byť bud vo forme kyseliny, alebo vo forme jednej z jej solí,ako je soľ s alkalickým kovom alebo kovom alkalíckých zemin, ako je hyaluronát sodný, hyaluronát draselný, hyaluronát horčíkový, hyaluronát vápenatý a iné.Kyselina hyalurónová alebo jej sol má výhodne priememú molekulovú hmotnosť, ktorá nie je nižšia ako l 000 000 daltonov, lepšie má priememú molekulovú hmotnosť v oblasti l 300 000 až 3 000 000 daltonov. Molekulová hmotnost je výhodne približne l 700 000 daltonov.Výhodne je kyselina hyalurónová vo forme hyaluronátu sodného.Polysorbat 80, tiež známy ako Tween 80, je polyetoxylovaný sorbitan monooleat používaný ako surfaktant.Polysorbat 80, ktorý môže byt použitý na prípravu prostriedku podľa predloženého vynálezu, môže byt napríklad komerčný polysorbat 80 vyrábaný napríklad spoločnosťou SIGMA.V menovite výhodnom prevedení prostriedok obsahuje 0,2 hmotnostné cyklosporínu, 0,1 hmotnostné kyseliny hyaluronóvej a 5 hmotnostných polysorbatu 80,vzhľadom na celkovú hmotnost prostriedku.Prostriedok podľa predloženého vynálezu môže okrem toho obsahovať ďalšie pomocné činidlá, ako je sorbitol,ktorý je použitý ako čínidlo upravujúce osmotický tlak. Sorbitol má tú výhodu, že má hydrodynamický objem vyšší než napríklad NaCI. Ďalšími možnými prísadami sú manitol, polyalkoholy a chlorid sodný a draselný.Aby bol prostriedok podľa predloženého vynálezu fyziologicky prijateľný, mal by mať pH v rozmedzí od 6,5 do 7,5 a osmolalitu v rozmedzí od 290 do 310 mosrn/l, lepšie 300 mosm/l.Prostriedok podľa predloženého vynálezu môže byť balený vo forme jednotlivých dávok.Lokálny prostriedok podľa predloženého vynálezu je podávaný do oka vo forme kvapiek a je použiteľný na zosilnenie alebo obnovenie sekrécie sĺz slznou žľazou, a tiež na stimulovanie alebo obnovenie aktivity slznej žľazy,najmä u pacientov trpiacich keratokonjunctivitis sicca, syndrómom suchého oka, Sjögrenovým syndrómom, chronickou jamou keratokonjunktivítídou a je použiteľný ako pooperačne profylaktické čínidlo po keratoplastike.Nasledujúce príklady sú predkladané na dokreslenie predloženého vynálezu a jeho výhod. V žiadnom prípade nijako neobmedzujú rozsah predloženého vynálezu.Príklady uskutočnenia vynálezu Príklady prostriedkov podľa predloženého vynálezu súuvedené v nasledujúcej tabuľke l. Prostriedok Ref. l je referenčný prostriedok neobsahu júci cyklosporin.Prostriedky 1 až 5 a ref. 1 boli testované pre hodnotenie ich tolerancie v oku a prostriedky l až S boli testované testom stability.Hodnotenie lokálnej tolerancie prostriedkov 1 až 5 a ref l bolo uskutočnené na albinických králikoch z Nového Zélandu (šesť na každú skupinu, tri samce a tri samice), na ktorých bolo testované 12 instilácií 0,1 ml každého testovaného prostriedku, ktoré boli podávané v 30-minú-tových intervaloch do pravej konjunktiválnej arkády.Stav tkanív oka bol hodnotený podľa Draizeho testu(S.C. Gad a C.P. Chengelis, Ocular lrritation test, v Acute Toxicology Testing, Teldford Press, Caldewell, NJ,USA, str. S 1 - 80). Test bol uskutočnený 30 minút po poslednej instilácii. Hodnotenie bolo uskutočnené dvoma pracovníkmi, ktorí nevedeli nič o podanej liečbe a ktori hodnotili stav spojiviek (na víečku a na buľve oka), rohovky a dúhovky.Ošetrené oko bolo tiež hodnotené testom s tluoresceínom nasledujúcim spôsobom. 40 minút po poslednej instilácii testovaného prostriedku a od Draizeho testu bol do ošetreného oka instilovaný roztok obsahujúci 2 fluoresceinu vo fyziologickom roztoku a nadbytok fluoresceinu bol odstránený výplachom oka sterilným fyziologickým roztokom. Tkanivá oka boli potom pozome hodnotené na kvantitu tluoresceínu, ktorý sa absorboval. Pomocou tohto testu, ktorý bol uskutočnený s použitím štrbinovej lampy, bolo preukázané, že všetky prostriedky, t. j. prostriedky 1 až 5 obsahujúce cyklosporin A a prostriedok Ref. l neobsahujúci cyklosporin A, majú dobrú tolerovateľnost.V Draizeho teste mala rohovka a dúhovka normálny vzhľad. Spojovka bola normálna bez opuchu alebo sekrécie, s výnimkou troch skupín králikov liečených prostriedkami 3, 4 a 5 obsahujúcirni 0,20, 0,5 a 2 cyklosporínu A,V príslušnom poradí, z nich dve zo šiestich ošetrených očí mali hyperćmiu ciev v centrálnom regióne, čo podľa testu zodpovedá lepšej tolerovateľnosti.V teste s tluoresceínom nebol pozorovaný rozdiel medzi rôznymi prostriedkami žiadne z ošetrených očí neabsorbovalo tluoresceín.Bolo zistené, že všetky prostriedky sú stabilné pri teplote okolia a zrážanie cyklosporínu A sa nevyskytlo v žiadnom z prostriedkov l - 5 počas 12 mesiacov po príprave prostriedkov.Prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu bol potom porovnaný s emulziou olej vo vode z hľadiska biologickej dostupnosti cyklosporínu A v tkanivách oka a z hľadiska tolerovateľnosti v oku.Porovnanie prostriedku 3 podľa predloženého vynálezu a emulzie olej vo vode.Prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu bol porovnaný s emulziou olej vo vode (CYCLOIL) z hľadiska biologickej dostupnosti cyklosporínu A v tkanivách oka a z hľadiska tolerovateľnosti v oku.Zloženie týchto dvoch prostriedkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.V tomto pokuse boli koncentrácie cyklosporínu A stanovené v spojivke, rohovke, komorovej vode a slznej žľaze po lokálnej aplikácii dvoch prostriedkov, prostriedku č. 3 podľa predloženého vynálezu a CYCLOIL.Testy boli uskutočnené na samcoch albinických králikov z Nového Zélandu. Králiky boli rozdelené do dvoch skupín po 15 králikoch a do obidvoch oči boli aplikované dva testované prostriedky po 50 l. Vzorky zo spojivky,rohovky, komorovej vody a slznej žľazy boli odoberané l,3, 6, 12 a 24 hodín po instilácii, zakaždým od 3 králikov z obidvoch skupín, po utratení zvierat. Oči boli enukleované a premyté fyziologíckým roztokom pred odberom komorovej vody (približne 400 l), rohovky (približne 120 mg),spojivky (približne 120 mg) a slznej žľazy (približne 800 mg).Kvantitativne stanovenie cyklosporínu A bolo uskutočnené na HPLC kolóne s inverznou fázou s izokratickou elúciou a pomocou UV-spektroskopickej detekcie. Chromatograf bol Varian a chromatografické podmienky boliVzorky, ktoré boli určené na chromatografiu, boli pripravené nasledujúcim spôsobomDo 300 l komorovej vody sa pridalo 150 l acetonítrilu a takto získaný roztok sa miešal vírením počas približne 1 minúty a potom sa odstredil počas 3 minút pri 3000 x g. Supematant sa preniesol do skúrnavky, spracoval sa 15 mg ZnS 04 a 15 mg CdS 04, miešal sa vírením počas približne l minúty a potom sa odstredil počas 2 minút pri 2000 x g. Organická fáza sa preñltrovala cez 0,45 m filter a 50 - 75 l sa injikovalo do kolóny.Tkanivá sa presne odvážili, homogenizovali sa v chladnom metanole (približne l ml), odstredili sa pri 3000 x g počas 15 minút, supematant sa odobral v metanole (približne 1 m 1) a sušil sa vo vákuu pri približne 40 °C, zvyšok sa(NH 4)2 SO 4, mieša sa vírením počas 1 minúty a odstredil sa počas 2 minút pri 2000 x g. Organická fáza sa preñltrovala cez 0,45 m filter a 50 - 75 l sa injikovalo do kolóny.Analytické metóda Koncentrácia cyklosporínu A v spojivke, rohovke, slz nej žľaze a komorovej vode králikov sú uvedené v tabuľkách 3 až 6.Tabuľka 3 ukazuje koncentráciu (ng/g) cyklosporínu A v spojivke králikov ošetrených prostriedkom 3 podľa predloženého vynálezu a CYCLOIL, 1, 3, 6, 12 a 24 hodín po instilácii 50 l prostriedku do spojivkového vaku oboch 0 C 1.Ako je vidiet z tabuľky 3, prostriedok 3 zaisťuje podľa predloženého vynálezu lepšiu biologickú dostupnosť cykIosporínu v spojivke vo všetkých testovaných časoch odberu vzoriek v porovnani s prípravkom CYCLOIL.Maximálna koncentrácia bola zistená po prvej hodine,aj ked je možné predpokladať, že najvyššia absolútna koncentrácia cyklosporínu bude prítomná bezprostredne po instilácii.Vodný prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu spôsobuje dosiahnutie koncentrácii cyklosporínu A, ktoré sú vo všetkých vzorcoch vyššie ako koncentrácia emulzie olej vo vode CYCLOIL.AUC (plochy pod krivkou) sú 12483 i 234 ng g h pre prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu a 7378 i i 1891 ng gh 1 pre emulziu olej vo vode CYCLOIL.Rovnaké výsledky boli získané pre rohovku.Tabuľka 4 ukazuje koncentráciu (ng/g) cyklosporínu A v rohovke králikov ošetrených prostriedkom 3 podľa predloženého vynálezu a prostriedkom CYCLOIL na báze oleja, l, 3, 6, 12 a 24 hodín po instilácii 50 l prostriedku do spojivkového vaku oboch očí.Ako je vidiet z tabuľky 4, maximálna koncentrácia lieku bola zistená po troch hodinách pre prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu (3350 t 920 ng/g) a po šiestich hodinách pre prostriedok CYCLOIL (2420 i 870 ng/g).Vodný prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu spôsobuje dosiahnutie koncentrácii cyklosporínu A, ktoré sú vo všetkých vzorcoch vyššie ako koncentrácia emulzie olej vo vode CYCLOILTabuľka 5 ukazuje koncentráciu (ng/g) cyklosporínu A v slznej žľaze králikov ošetrených prostriedkom 3 podľa predloženého vynálezu a CYCLOIL, 1, 3, 6, 12 a 24 hodín po instilácii 50 l prostriedku do spojivkového vaku oboch očí.Vodný prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu má maximálnu koncentráciu cyklosporínu A po tretej hodine(149 45 ng/g), zatiaľ čo CYCLOIL má maximálnu koncentráciu cyklosporínu A 53 t 16 ng/g po šiestich hodinách.Podľa predpokladu sú koncentrácie cyklosporínu A v slznej žľaze, ktoré sú uvádzané v tabuľke 5, nižšie ako koncentrácie získané v spojivke a rohovke, ale sú stále ešte vyššie ako sú limity citlivosti metódy.Z uvedených údajov je zrejmé, že biologická dostupnosť prostriedku 3 podľa predloženého vynálezu je oveľa vyššia ako biologická dostupnosť prostriedku CYCLOIL, a že cyklosporín A je stále ešte prítomný 24 hodín po instilácii, síce v nižších koncentráciách, ale stále ešte merateľne. Pomer AUCAN-023/AUCeycloil, ktorý predstavuje pomer biologických dostupnosti, má hodnotu približne 3.Tabuľka 6 ukazuje koncentráciu (ng/g) cyklosporínu A v komorovej vode králikov ošetrených prostriedkom 3 podľa predloženého vynálezu a CYCLOIL, l, 3, 6, 12 a 24 hodín po instilácii 50 l prostriedku do spojivkového vaku oboch očí.Maximálna koncentrácia cyklosporínu instilovaného vo vodnom prostriedku (prostriedok 3 podľa predloženého vynálezu) bola zístená po troch hodinách (44 i 14 ng/rnl), zatiaľ čo pre olejovú emulziu CYCLOIL bola maximálna koncentrácia (22 t 11 ng/ml) zistená po šiestich hodinách.Koncentrácie cyklosporínu A v komorovej vode králikov liečených instiláciou 50 l oboch testovaných prostriedkov boli relatívne nizke v porovnani s dvoma tkanivami na povrchu oka (rohovkou a spojivkou). Pre komorovú

MPK / Značky

MPK: A61K 31/715, A61K 9/08, A61P 27/00, A61K 38/12

Značky: prostriedky, oftalmologické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285220-oftalmologicke-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oftalmologické prostriedky</a>

Podobne patenty