Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Montážny element (12) na upevňovanie súčastí, najmä profilových tyčí, je vytvorený s pripojovacími plochami (16), ktoré sú vytvorené na stenách (18), medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha (22). V aspoň jednej bočnej výstuhe (22) montážneho elementu (12) je vytvorená aspoň jedna prehĺbenina (31), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti (29) susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (22), aspoň jednej pripojovacej plochy (16).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka montážneho elementu s prípojovacimi plochami, ktoré sú vytvorené na stenách, medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha.Takýto montážny element je známy napríklad zo spisu DE-GM 90 ll 138.9. Na tomto montážnom elemente sú vytvorené takzvané poistné jazýčky tak, že sa rozširujú smerom na pripojovacie plochy. Ich šírka je pritom zvolená taká, že poistné jazýčky pri nasadení na súčasť vybavenú vybraním, napríklad na profilovú tyč s montážnou drážkou,majú malú vôľu a po ich úplnom vložení do montážnej drážky dôjde na vznik nehybného uloženia. Pretože povrchové plochy montážneho elementu sú hladké, a preto môžu aj kĺzať, je pri demontáži montážneho elementu,najmä v dôsledku nehybného nalisovariého uloženia poistných jazýčkov, veľmi ťažké montážny element opät odstrániť.Montážny element môže byť ďalej, bez toho, že by bolo nutné dbať na jeho určité nastavenie, upevnený iba vtedy, ked sú poistné jazýčky montážneho elementu usporiadané symetricky. Ak to tak nie je, môže dôjsť na to, že montážny element pri montáži musi byt nasadený ešte raz s inou orientáciou.Uvedené nedostatky odstraňuje montážny element s pripojovacimi plochami, ktoré sú vytvorené na stenách,medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v aspoň jednej bočnej výstuhe montážneho elementu je vytvorená aspoň jedna prehĺbenina, ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti, susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou, aspoň jednej pripojovacej plochy.Montážny element podľa vynálezu má tú výhodu, že v dôsledku prehlbenín vytvorených v bočných výstuhách môže byt lepšie uchopený. Pri vytvorení prehlbenin na jednej strane montážneho elementu je okrem toho zaručené jednoduché správne nastavenie montážneho elementu. Prehlbeniny môžu byt vyrobené ľahko, pretože na nástroji na tlakové liatie na výrobu montážneho elementu nie je nutné na ten účel usporiadať žiadne zvláštne hradidlá. Ak sú prehlbeniny vytvorené tiež v kryte, je možné tento kryt správne nastaviť, najmä pri vytvorení prehĺbeniny iba na jednej strane montážneho elementu.Podľa výhodného uskutočnenia je v aspoň jednej bočnej výstuhe krytu vytvorená aspoň jedna prehĺbenina, ktorá vychádza z okrajovej časti, susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou, čelnej plochy bočnej výstuhy.V aspoň jednej bočnej výstuhe montážneho elementu je výhodne vytvorená aspoň jedna prehĺbenina, ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti, susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou, aspoň jednej pripojovacej plochy, a že v aspoň jednej bočnej výstuhe krytu je vytvorená aspoň jedna prehĺbenina, ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti, susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou, čelnej plochy aspoň jednej bočnej výstuhy, a že aspoň jedna prehlbenina montážneho elementu lícuje s aspoň jednou prehlbeninou krytu.Aspoň jedna prehĺbenina výhodne prebieha rovnobežne s osou uhla zovretého pripojovacimi plochami. Aspoň jed na prehĺbenina má výhodne plochu prierezu v tvare kruhového segmentu. Aspoň jedna prehĺbenina má výhodne hranatú plochu prierezu.V každej bočnej výstuhe sú výhodne vytvorené prehlbeniny, ktoré prebiehajú navzájom rovnobežne.Z viacerých preh benín výhodne vystupuje stredné z rohovej časti tvorenej okrajovými časťami pripojovacich plôch.V každej bočnej výstuhe je výhodne vytvorených päť prehĺbenin. V každej bočnej výstuhe sú výhodne vytvorené tri prehĺbeniny.Prehlbeniny výhodne končia na priamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnými plochami bočných výstuh. Podľa altematívneho uskutočnenia výhodne nekončia na priamke,ktorá prebieha rovnobežne s čelnými plochami bočných výstuh.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú na montážnom elemente vytvorené aspoň dve protiľahlé vyhĺbeniny,ktoré majú prvý vzájomný odstup, pričom na kryte sú vytvorené aspoň dva protiľahlé nadstavce, ktoré majú druhý vzájomný odstup, a ktoré spolupôsobia s vyhĺbeninarni,pričom prvý vzájomný odstup vyhlbenia je väčší ako druhý vzájomný odstup nadstavcov, pričom kryt je pružný a aspoň dva nadstavec sú proti krytu tuhé v ohybe, pričom kryt zviera montážny element pomocou nadstavcov.Vyhĺbenia sú výhodne vytvorené na navzájom od seba smerujúcich okrajoch pripojovacich plôch.Obrys bočného profilu s nasadeným krytom výhodne zodpovedá v podstate štvrtine kruhu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude v ďalšom bližšie objasnený na prikladoch uskutočnenia podľa priložených výkresov a opisu konkrétneho uskutočnenia. Na výkresoch obr. 1 znázorňuje prvé prikladné uskutočnenie montážneho elementu s piatimi prehĺbeninami a s krycou časťou v rozloženom stave v perspektivnom pohľade.Obr. 2 v perspektivnom pohľade v rozloženom stave pozmenený montážny element a pozmenenú kryciu časť a obr. 3 v perspektivnom pohľade v rozloženom stave obmenený montážny element a obmenenú kryciu časť s troma prehĺbeniami.Montážny element 12, znázomený na obr. l, slúži na upevnenie súčasti vybavených vybraniami, najmä profilových tyčí s montážnymi drážkami, ktoré nie sú na výkresoch znázomené. Montážny element 12 slúži ako upevňovací uholnik a je výhodne vytvorený ako odliatok vyrobený tlakovým liatim. Pomocou montážneho elementu 12, znázomeného na obr. 1, je možne navzájom spojit dve súčasti,zvierajúce navzájom pravý uhol.Montážny element 12 má pripoj ovacie plochy 16 na súčasti určené na pripojenie, pričom tieto pripojovanie plochy 16 sú vytvorené na dvoch stenách 18, umiestnených výhodne proti sebe v pravom uhle. Z každej pripojovacej plochy 16 vyčnieva jeden alebo viac poistných jazýčkov 19, na obr. l dva poistné jazýčky 19, usporiadané šikmo, ktoré sa vložia do vybraní vytvorených na upevňovanej súčasti a tak vytvoria zaistenie proti otáčaniu. Na každej stene 18 sú vytvorené otvory 20 na priechod upevňovacích elementov,ako napríklad skrutiek, určených na pripevnenie súčasti. Dalej sú pri tomto prikladnom uskutočnení medzi stenami18 usporiadané dve bočné výstuhy 22 určené na zvýšenie mechanickej pevnosti montážneho elementu 12, z ktorých však jedna v dôsledku perspektívneho zobrazenia nie je viditeľná. Steny 18 a bočné výstuhy 22 tvoria vybranie 24,ktoré je na obr. l naznačené čiarkovane.Na dvoch od seba smerujúcich okrajoch 28 pripojovacích plôch 16 sú vytvorené vždy dve vyhlbenia 30, ktore majú montážne plochy 32. V znázomenom príklade uskutočnenia sú preto upravené celkom štyri vyhĺbenia 30. Je však tiež možné uskutočniť v každom okraji 28 bud len jedno vyhlbenie 30, alebo viac ako dve vyhlbenia 30.Ako ďalej vyplýva z obr. l, je v obidvoch bočných výstuhách 22 výhodne umiestnených päť prehĺbení 31, ktoré vychádzajú z okrajových častí 29 pripojovacích plôch 16,ktoré susedia s bočnými výstuhami Z 2. Prehĺbenia 31 zaisťujú zvlášť dobrú uchopiteľnosť. Na ten účel je veľkost prehĺbenín 31 stanovená ideálne tak, že môžu byt uchopené prstami. Výhodne sú prehĺbenia 31 uskutočnené navzájom rovnobežne a navyše sú rovnobežne s osou uhla uholníka,tvoreného pripojovacími plochami 16, respektíve stenami 18. Z piatich prehĺbení 31 vystupuje výhodne stredné prehĺbenie 31 z rohovej časti 42 tvorenej okrajovými časťami 29 pripojovacích plôch 16. Je tiež možné uskutočniť v bočnej výstuhe 22 iba ät prehĺbení 31, prípadne viac alebo menej ako päť preh bení 31. Prehĺbenia 31 majú v znázornenom príklade uskutočnenia plochu prierezu tvaru kruhového segmentu a končia na stranách vzdialených od pripojovacích plôch 16 v tvare guľového segmentu, to znamená,že v tejto oblasti majú okraje tvorené prehlbeniamj 31 a bočnými výstuhami 22 tvar pollcruhu. Je však tiež možné,aby prehĺbenia 31 mali hranatú plochu prierezu. Päť prehlbení 31 končí na priamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnýrmi plochami 33 bočných výstuh 22. Je však tiež možné umiestniť prehĺbenia 31 tak, že nekončia na tejto jednej priamke. V každom prípade by malo byť v jednej bočnej výstuhe 22 montážneho elementu 12 upravené aspoň jedno prehlbenie 31, ktoré vystupuje z aspoň jednej s bočnou výstuhou 22 susediacej okrajovej časti 29 aspoň jednej pripojovacej plochy 16.Na zakrytie vybrania 24 montážneho elementu 12 slúži kryt 14, ktorý je tvorený krycou časťou 34 zakrivenou do tvaru oblúka a dvoma bočnými výstuhami 36, ktoré kryt 14 vystužujú. Kryt 14 je výhodne vytvorený ako plastový odliatok vyrobený vstrekovaním do formy, je pružný, ale napriek tomu veľmi stabilný. Vonkajší vzájomný odstup bočných výsmh 36 krytu 14 zodpovedá vonkajšiemu vzájomnému odstupu bočných výstuh 22 montážneho elementu 12. Pri montážnom elemente 12, ktorý má iba jednu bočnú výstuhu 22, je bočná výstuha 36 krytu 14, nachádzajúca sa na strane bez bočnej výstuhy 22, vytvarovaná tak, že dosadá na steny 18. Pri montážnom elemente 12 bez bočných výstuh 22 sú takto vytvorené obidve bočné výstuhy 36 krytu 14. Ak je kryt 14 nasadený na montážnom elemente 12,zodpovedá obrys bokorysu v podstate štvrtine kruhu. Tým vznikne zvlášť výhodným spôsobom veľký priestor, ktorý poskytuje dostatok miesta na upevňovacie prostriedky. Je však tiež možné vytvoriť kryt 14 s krycou časťou 34, ktorá nebude vytvarovaná do oblúka, ale bude mat iný tvar, napríklad taký, že montážny element 12 a nasadený kryt 14 bude mať V podstate tvar kvádra. Kryt 14 môže byť vytvorený tiež ako plochý, to znamená, že na bočné výstuhy 22 montážneho elementu 12 dosadá naplocho.Na protiľahlých okrajoch 35 krycej časti 34, ktoré sú navzájom od seba odvrátené, sú vždy umiestnené dva nadstavce 38, ktoré majú montážne plochy 40. Tieto nadstavce 38 sú male a kompaktné, takže oproti krycej časti 34 sú pevne v ohybe. Nadstavcov 38 je vyrobených toľko, akovyhĺbení 30. Nadstavce 38 sú vytvorené tak, že spolupracujú s vyhlbeniami 30 so vzájomným tvarovým prispôsobením. Výhodne je vzájomný odstup vyhĺbení 30 väčší ako vzájomný odstup nadstavcov 38. Nadstavce 38, prípadne montážne plochy 40, majú šírku, ktorá je stanovená tak, že nadstavce 38 zasahujú do vyhĺbení 30 s malou vôľou.Ako je zrejmé z obr. 2, môžu byt v bočných výstuhách 36 krytu 14 a upravené prehĺbenia 39. Ich počet je v danom príklade uskutočnenia päť, pričom je tiež možné uskutočniť menej alebo viac týchto prehĺbení 39. Montážny element 12 a tu nie je vybavený žiadnyrni prehlbeniami 31. Je to možné napríklad vtedy, keď je montážny element 12 a vybavený poistnými jazýčkami 19, ktoré sú umiestnené tak,že nie je potrebné žiadne zvlášť presné nastavenie montážneho elementu 12 a vtedy, keď sú poistné jazýčky 19 dimenzované tak, že po montáži nenlajú žiadne nehybné uloženie, alebo vtedy, keď nie sú usporiadané vôbec žiadne poistné jazýčky 19. Prehĺbenia 39 upravené iba v kryte 14 a potom umožňujú, ako už bolo zmienené, lepšiu uchopiteľnosť krytu 14 a. Prehĺbenia 39 vystupujú z okrajových častí 41 čelných plôch 37 bočných výstuh 36, ktoré susedia s bočnými výstuhami 36. V znázomenom príklade uskutočnenia nekončia prehĺbenia 39 na jednej priamke prebiehajúcej rovnobežne s čelnýrni plochami 37 bočných výstuh 36. Prehĺbenia 39 však môžu tiež končiť na priamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnýrni plochami 37 bočných výstuh 36.Ako je na obr. 3 znázomené čiarkovanýmí čiarami,môžu byt v bočných výstuhách 36 krytu 14 b upravené tri prehĺbenia 39, čo zodpovedá počtu prehĺbení 31 montážnych elementov 12 b a krytov 14 b, pretože veľkost prehĺbenín 31 môže byt zachovaná, takže 31 môžu byť ľahko uchopené prstami. Prehĺbenia 39 vystupujú z okrajových častí 41 čelných plôch 37 bočných výstuh 36, ktoré susedia s bočnými výstuhami 36, pričom v danom prípade prehĺbenia 39 v kryte 14 b lícujú s prehlbeniami 31 v montážnom elemente 12 b. V znázomenom príklade uskutočnenia končí prehlbenie 39 na priamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnýrni plochami 37 bočných výstuh 36. Prehĺbenia 31 montážneho elementu 12 b prebiehajú v tomto prípade priebežne až na čelné plochy 37 bočných výstuh 22.Ak sú prehĺbenia 31 montážneho elementu 12, 12 a,12 b vytvorené len na jednej bočnej výstuhe 22 a ak sú poistné jazýčky 19 montážneho elementu 12, 12 a, 12 b umiestnené nesymetricky, uľahčujú prehĺbenia 31 správne nastavenie montážneho elementu 12, 12 a, 12 b. Pri vytvorení prehĺbenín 31 na jednej strane montážneho elementu 12, 12 a, 12 b a prehĺbení 39 na jednej strane krytu 14, 14 a,14 b dôjde takisto na uľahčenie správneho nastavenia montážneho elementu 12, 12 a, 12 b. Okrem toho je možné tak montážny element 12, 12 a, 12 h, ako aj kryt 14, 14 a, 14 b, v dôsledku umiestnenia prehĺbenín 31, 39 lepšie uchopiť. Tento efekt sa zvlášť pri vytvorení prehĺbení 31, 39 na obidvoch bočných výstuhách 22 montážneho elementu 12,12 a, 12 b, prípadne na obidvoch bočných výstuhách 36 krytu 14,14 a,14 b, zosilnie. Je však tiež možné usporiadať na bočných výstuhách 22 a 36 rôzny počet prehĺbenín 31,39, napríklad na jednej strane jednu prehlbeninu 31, 39 a na druhej strane päť prehlbení 31,39. Tým je zaístená dobra uchopiteľnosť a orientácia. Pritom však by prinajmenšom malo byť v aspoň jednej bočnej tuhe 36 krytu 14,1421,14 b usporiadaná aspoň jedna preh benina 39, ktorá vystupuje z okrajovej častí 41 čelnej plochy 37 bočnej výstuhy 36, ktorá susedí s bočnou výstuhou 36.Pri nasadení krytu 14, 14 a, 14 b na montážny element 12, 12 a,12 b, ktorý je už pevne priskrutkovaný na príslušné súčasti, sa napríklad najprv vložia nadstavec 38 jednéhookraja 35 krycej časti 34 krytu 14,1421, 14 b do vyhlbenia 30 jedného okraja 28 montážneho elementu 12, 12 a, 12 b. Potom sa kryt 14, 14 a, 14 b pritlačí na čelné plochy 33 bočnej výstuhy 22 montážneho elementu 12, 12 a, 12 b. Tým sa kryt 14, 14 a, 14 b prehne a nadstavce 38 druhého okraja 35 kratšej časti 34 krytu 14, 14 a, 14 b zasiahnu do vyhlbenia 30 montážneho elementu 12, 12 a, 12 b. Pretože protiľahlé montážne plochy 32 montážneho elementu 12, 12 a, 12 b nie sú navzájom rovnobežne, ale proti sebe šikmé, vznikne zárez. Montážne plochy 40 krytu 14, 14 a, 14 b sú tiež proti sebe šikmé, takže kryt 14, 14 a, 14 b zviera montážny element 12, 12 a, 12 b pomocou montážnych plôch 40 tvarovo prispôsobených montážnym plochám 32. Pretože vzájomný odstup montážnych plôch 32 vyhlbenia 30, označovaný ako prvý odstup, je väčší ako vzájomný odstup montážnych plôch 40 nadstavcov 38, označovaný ako druhý odstup, drží kryt 14, 14 a, 14 b na montážnom elemente 12, 12 a, 12 b zvlášť dobre, čím je zaručene bezpečné pridržiavanie krytu 14, 14 a, 14 b na montážnom elemente 12, 12 a, 12 b.Vyhĺbenia 30 nemusia byt nutne vytvorené na okrajoch 28 pripojovacích plôch 16. Vyhĺbenia 30 môžu byt vytvorené tiež na iných okrajoch, napríklad na olaajoch bočných výstuh 22. Nadstavce 38 potom musia byt umiestnené na kryte 14, 14 a, 14 b tak, aby s vyhlbeniami 30 lícovali. Vytvorenim vyhĺbení 30 a nadstavcov 38 na okrajoch 28, 35 je umožnené, aby nadstavec 38 boli veľmi male. Pretože nadstavec 38 sú proti krytu 14, 14 a, 14 b malé a sú kompaktné,sú v ohybe tuhšie ako kryt 14, 14 a, 14 b, a pri montáži a demontáži sa nechýbajú. Pri montáži a demontáži sa deforrnuje len kryt 14, 14 a, 14 b, respektive krycia časť 34, a nie nadstavec 38. Tým je elimínovane nebezpečie, že nadstavce 38 by sa mohli častým ohýbaním pri montáži a demontáži odlomiť.(16), ktore sú vytvorené na stenách (18), medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha (22), v y z n n č u j ú c i s a t ý m , že v aspoň jednej bočnej výstuhe (22) montážneho elementu (12) je vytvorená aspoň jedna prehlbenina (31), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej častí(29), susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (22), aspoň jednej pripojovacej plochy (16).(16), ktoré sú vytvorené na stenách (18) a s krytom (14 a),ktorý obsahuje aspoň jednu bočnú výstuhu (36), v y značujúei sa tým,ževaspoňjednej bočnej výstuhe (36) krytu (14 a) je vytvorená aspoň jedna prehlbenina (39), ktorá vychádza z okrajovej časti (41), susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (36), čelnej plochy (37) bočnej výstuhy (36).(16), ktoré sú vytvorené na stenách (18), medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha (22) a s krytom(14 b), ktorý je vybavený aspoň jednou bočnou výstuhou(36),vyznačuj úci sa tým,ževaspoňjednej bočnej výstuhe (22) montážneho elementu (12 b) je vytvorená aspoň jedna prehlbenina (31), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti (29), susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (22), aspoň jednej pripojovacej plochy (16), a že v aspoň jednej bočnej výstuhe (36) krytu (14 b) je vytvorená aspoň jedna prehlbenina (39), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti (41), susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (36) a že aspoň jedna prehlbenina (31) mon tážneho elementu (12 b) lícuje s aspoň jednou prehĺbeninou4. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokovlaž 3,vyznačujúci sa tým,žeaspoň jedna prehlbenina (31, 39) prebieha rovnobežne s osou uhla zovretého prípojovacími plochami (16).5. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúci sa tým,žeaspoň jedna prehlbenina (31, 39) má plochu prierezu v tvare kruhového segmentu.6. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokovlaž 4,vyznačujúci sa tým,žeaspoň jedna prehlbenina (31 , 39) má hranatú plochu prierezu.7. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 aživyznačujúci sa tým,žev každej bočnej výstuhe (22, 36) sú vytvorené prehlbeniny(3 l, 39), ktoré prebiehajú navzájom rovnobežne.8. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa nároku 7,vyznačujúci sa tým, žezviacerých prehlbenín (31) stredná vystupuje z rohovej časti (42) tvorenej okraj ovými časťami (29) pripojovacích plôch (16).9. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 8,vyznačujúci sa tým,žev každej bočnej výstuhe (22, 36) je vytvorených päť prehlbenin (3 l , 39).10. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 8,vyznačujúci sa tým,žev každej bočnej výstuhe (22, 36) sú vytvorené tri prehlbeniny11. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že prehlbeniny (31, 39) končia na príamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnými plochami (33, 37) bočných výstuh12. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že prehlbeniny (31, 39) nekončia na priamke, ktorá prebieha rovnobežne s čelnými plochami (33, 37) bočných výstuh13. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 12,vyznačujúci sa tým,žena montážnom elemente (12, 12 a, 12 b) sú vytvorené aspoň dve protiľahlé vyhlbenia (30), ktoré majú prvý vzájomný odstup, pričom na kryte (14, 14 a, 14 b) sú vytvorené aspoň dva protiľahlé nadstavec (38), ktoré majú druhý vzájomný odstup, a ktoré spolupôsobia s vyhlbenínami (30), pričom prvý vzájomný odstup vyhlbenia (30) je väčší ako druhý vzájomný odstup nadstavcov (38), pričom kryt (14, 14 a,14 b) je pružný a aspoň dva nadstavec (38) sú proti krytu(14, 14 a, 14 b) tuhé v ohybe, pričom kryt (14, 14 a, 14 b) zviera montážny element (12, 12 a, 12 b) pomocou nadstavcov (38).14. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa nároku 13,vyznačuj úci sa tým, že vyhlbenia (30) sú vytvorené na navzájom od seba smerujúcich okrajoch (28) pripojovacích plôch (16).15. Montážny element (12, 12 a, 12 b) podľa jedného z nárokov 1 až 14, vyznačujúci sa tým, že obrys bočného profilu s nasadeným krytom (14, 14 a, 14 b) zodpovedá v podstate štvrtine kruhu.

MPK / Značky

MPK: F16S 5/00

Značky: element, montážny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285218-montazny-element.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážny element</a>

Podobne patenty