Prikrývkový systém na využitie pri operovaní pacienta

Číslo patentu: 285156

Dátum: 19.06.2006

Autor: Bruhn Esben

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pokrývkový systém obsahuje množinu sterilných pokrývkových listov (20) na položenie čiastočne cez telo pacienta (2) a cez operačný stôl (4) a na pripojenie ich okrajov (14) k telu pacienta (2) pomocou adhezívnych prostriedkov (18) okolo odhalenej operačnej oblasti (16) a zábalové listy (22) na tesné prikrytie tela pacienta (2) zvonku operačnej oblasti (16). Každý zo zábalových listov (22) má tepelno-izolačné vlastnosti aspoň na svojej jednej strane a druhá strana každého zo zábalových listov (22) je hladká. Každý zo zábalových listov (22) je svojím okrajom spojený s jedným z pokrývkových listov (20) pozdĺž aspoň časti dĺžky jeho okraja na vymedzenie operačnej oblasti (16) a na vytvorenie dvojitých vrstiev. Dvojité vrstvy pokrývkových listov (20) a zábalových listov (22) sú jednotlivo alebo v skupinách zabalené do balíčkov v sterilných podmienkach.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pokrývkového systému na využitie pri operovaní pacienta, predovšetkým na prikrývanie tela pacienta ležiaceho na operačnom stole.Z mnohých dobrých dôvodov je žiaduce a nevyhnumé prikrývať pacientov na operačnom stole sterilnýrni materiálmi, a to predovšetkým s cieľom zabrániť prenosu mikroorganizmov z okolitého nesterilného prostredia okolo pacienta do dezinñkovanej operačnej oblasti.Okrem toho je žiaduce, aby bol pacient prikrytý tepelneizolačnou prikrývkou s cieľom ochrany tela pacienta pred nadmemými stratami tepla počas anestézie. Z mnohých dobrých dôvodov môže byt taká tepelneizolačná prikrývka použitá len zvonku sterilnej oblasti, pričom na tieto účely je známe používanie tenkej plastickej pokrývky, vybavenej na jednej strane jemným gázovým materiálom a na druhej strane povlakom, pokovovaným hliníkom, ktorý odráža teplo.Pacient tak môže byt prikrytý alebo viac-menej zabalený do tohto materiálu, pričom je gázová vrstva obrátcná do vnútra s cieľom absorbovať pot z tela pacienta, Potom môže byt v tejto prikrývke vyrezaný otvor, ktorý je trochu väčší, ako je operačná oblast, pričom uvedené prikrytíe tela pacienta môže byť uskutočnené aj s použitím sterilných pokrývkových látok, ktoré sú usporiadané tak, že ich voľné okraje sú umiestnené takmer predsadene cez okraje otvoru,vyrezaného v tepelneizolačnom zábale.Je bežne obvyklé, že pokrývkové látky sa vyrábajú z laminátových alebo plastických povlakov, pričom ich vonkajšia povrchová plocha sa pokrýva papierovou buničinou. Takéto pokrývkové látky, ktoré však neodrážajú teplo, nebudú výrazne prispievať k tepelnej izolácii tela pacienta,pretože okrem toho nie sú obalenć okolo tela pacienta, ale sú len prehodené cez homú časť tela pacienta, odkial sa rozprestierajú priamo k okrajom operačného stola, a ďalej odtiaľ visia dole smerom k podlahe.V patentovom spise FR-A-2 720 234 je opíszmý pokrývkový systém na využitie pri operovaní pacienta, ktorý obsahuje množinu sterilných pokrývkových listov na položenie čiastočne cez telo pacienta a cez operačný stôl a na pripojenie ích okrajov k telu pacienta pomocou adhezivnych prostriedkov okolo odhalenej operačnej oblasti, a zábalove listy na tesné prikrytíe tela pacienta zvonku operačnej oblasti.Pri vývoji predmetu tohto vynálezu bolo zistené, že je možné uvedené materiály pokrývkových látok kombinovat s cieľom dosiahnuť zjednodušenie a uľahčenie manipulačnej procedúry, a totiž takým usporiadaním, že okraje operačnej oblasti, vymedzené pokrývkovou látkou, sú priamo spojené s pod nimi ležiacou pokrývkou zo zábalového materiálu, takže je vytvorená dvojvrstvová štruktúra,pri ktorej pokovovaná strana zábalového materiálu smeruje von smerom k hladkej vnútomej strane pokrývkovej látky.Týmto spôsobom je možné, a to bez použitia akéhokoľvek predchádzajúceho pokrytia tela pacienta, ukladať pokrývkové látky požadovaným bežným spôsobom s cieľom vymedzit operačnú oblasť, pričom sa dve materiálovévrstvy môžu rozprestierať spoločne smerom von a smerom dole.Obsluha tak môže úplne manipulovať s pokrývkovými látkami napriek tomu, že sú vybavené zábalovýrni pokrývkami, to znamená, že ich môže chýbať smerom dole pozdĺž bokov tela pacienta a zastrkovat ich pomocou prstov veľmi dobre smerom dovnútra pod telo pacienta, pričom je dvojitá vrstva zatlačená do prehnutej polohy, v ktorej je prehyb umiestený pod telom pacienta a je udržiavaný vo svojej polohe vlastnou hmotnosťou tela pacienta.Týmto spôsobom bol vykonaný izolačný zábal tela pacienta, takže zostáva len usporiadať vonkajšiu pokrývkovú látku, ktorá bude telo pacienta prikrývat, a ktorá bude po stranách visieť voľne dole. To však môže byt usporiadané jednoduchým vytiahnutim vonkajšej vrstvy z prehnutej oblasti, pričom je možné výhodne využít tú skutočnosť, že dve materiálové vrstvy sú k sebe navzájom priložené svojimi príslušnými hladkými povrchmi.Spodná alebo vnútomá vrstva má svoju gázovú stranu na zastrčenom prehybe otočenú jednak smerom k telu pacienta a jednak k pod ním ležiacemu opcračnému stolu, pričom na oboch týchto stranách pôsobí výrazné trecie spojenie, ktoré umožní oddelené vytiahnutie prehnutej oblasti vonkajšej vrstvy, pretože je táto oblast na oboch stranách hladká, pričom po tomto vytiahnutí môže byt vonkajšia vrstva usporiadané požadovaným spôsobom, zatiaľ čo mútomá vrstva zostáva vo svojom tesnom styku s telom pacienta, a dokonca aj so spodnou stranou tela pacienta.Altematívne môžu byt pokrývkové látkové listy pokovované na ich hladkej strane, pričom je možne použit rovnaký typ materiálu na obe vrstvy, pričom potom pokrývkove látkové listy budú mat skromne, ale napriek tomu zvýšenć prispenie k tepelneizolačnému účinku.Tu je nutné zdôrazniť, že predmet tohto vynálezu nie je V princípe obmedzený nijakou špecifickou voľbou materiálu, ale na rôzne účely bude pochopiteľne nutné vyberať vhodné materiály.Pre predmet tohto vynálezu je veľmi významnou okolnosťou skutočnosť, že teraz nejde len o pokrývkové látky,ale o kompletne súpravy pokrývkových látok a zábalových pokrývok, ktoré môžu byt dodávané v sterilných podmienkach. Bolo však zistené, že spoločná sterilizácia zábalových pokrývok, vykonávaná napríklad ožarovaním, nebude spôsobovať nijaké výrazné dodatočné náklady.Inou výraznou okolnosťou je skutočnosť, že to bude sterilná obsluha, ktorá bude manipulovat so zábalovými pokrývkamí aspoň čiastočne V nesterilnej oblasti. To je však plne akceptovateľné, pretože samotné sterilné zábalové pokrývky tvoria prekážky proti príslušným nesterilným povrchom.V súlade s predmetom tohto vynálezu bol teda vyvinutý pokrývkový systém na využitie pri operovaní pacienta, obsahujúci množinu sterilných pokrývkových listov na položenie čiastočne cez telo pacienta a cez operačný stôl a na pripojenie ich okrajov k telu pacienta pomocou adhezivnych prostriedkov okolo odhalenej operačnej oblasti, a zábalové listy na tesné prikrytíe tela pacienta zvonku operačnej oblasti.Každý zo zábalových listov má tepelneizolačné vlastnosti aspoň na svojej jednej strane a druhá strana každého zo zábalových listov je hladká, pričom každý zo zábalových listov je svojím okrajom spojený s jedným z pokrývkových listov pozdĺž aspoň časti dĺžky jeho okraja na vymedzenie operačnej oblasti a na vytvorenie dvojítých vrstiev, pričom sú dvojité vrstvy pokrývkových listov a zábalových listov jednotlivo alebo v skupinách zabalené do balíčkov v sterilných podmienkach.Pokrývkový list a zábalový list každej dvojvrstvovej jednotky sú k sebe výhodne privrátené povrchovými plochami s nízkym vzájomným trením, pričom sú predovšetkým vyhotovené vo forme pokovovaných plastových pokrývkových listov.Pokrývkové listy sú výhodne vyhotovené z plastikového materiálu s gázovým povlakom na homej alebo vonkajšej strane, pričom sú rovnako na spodnej alebo vnútomej strane vybavené pokovovaním.Zábalové listy sú výhodne vyhotovené z plastikového materiálu s gázovým povlakom na vnútomej strane a s p 0 kovovaním na vonkajšej strane.Zábalové list sú výhodne menšie ako pokrývkové listy z hľadiska ich d žky a/alebo šírky, pričom sú usporiadané súmeme vzhľadom na pozdlžnu stredovú os pokrývkových listov.Zábalové listy a pokrývkové listy sú výhodne navzájom spojené pozdĺž krátkej časti dĺžky okraja v stredovej oblasti spoločného okraja.Spojovacia oblast je výhodne umiestená vnútri prilípavej okrajovej oblasti, ktorá je usporiadané na voľnej strane pokrývkového listu, priľahlej aspoň k stredovej oblasti spoločného okraj a.Pokrývkový list je výhodne pripevnený k zábalovému listu v odstupe od okraja.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch jeho uskutočnenia s prihliadnutím na pripojené výkresy, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohľad na operovaného pacienta ležiaceho na operačnom stole obr. 2 znázorňuje koncový pohľad na pokrývkové listy podľa tohto vynálezu obr. 3 až obr. 5 znázorňujú pohľady v reze ilustrujúce predmet tohto vynálezu obr. 6 znázorňuje pôdorysný pohľad na kompletnú zostavu pokrývkových listov podľa tohto vynálezu, zobrazenú vo voľnom rozloženom usporiadaní a obr. 7 znázorňuje pôdorysný pohľad na kompletnú zostavu pokrývkových listov podľa tohto vynálezu, zobrazenú v zloženom usporiadani.Na obr. 1 je vyobrazený pacient 2, ležiaci na operačnom stole 4, pričom je jeho hlava umiestená za vzpriamene stojacim rámom 6. Cez telo pacienta 2 sú celkom obvyklým spôsobom položené štyri pokrývkové listy, to znamená dva bočné pokrývkové listy 8, vrchný pokrývkový list 10 a spodný pokrývkový list 12, ktorých okraje 14 vymedzujú obdĺžnikovitú operačnú oblast 16, pričom od týchto okrajov 14 sa pokrývkové listy príslušne rozprestierajú po stranách tela pacienta 2 a operačného stola 4, ako aj rovnako smerom hore a dole vzhľadom na pacienta 2.Je prísne vyžadované, aby uvedené pokrývkové listy boli dodávané v sterilizovanom stave, pričom tieto pokrývkové listy obvykle pozostávajú z plastikového materiálu,vybaveného na svojej homej strane absorpčným gázovým povlakom.Na okrajoch, smerujúcich k obdĺžnikovitej operačnej oblasti 16, sú pokrývkové listy vybavené prilípavými okrajovými oblasťami 18 na ich pripevnenie čiastočne k telu pacienta 2 a čiastočne na spojenie týchto pokrývkovýchlistov navzájom medzi sebou tak, že okolo obdĺžnikovitej operačnej oblasti 16 bude vyhotovené pevne ukotvené prikrytie.V súlade s predmetom tohto vynálezu sú pokrývkové listy 20 (pozri obr. 2) spojené pozdĺž okrajov 14 s pod nimi ležiacimi, ale inak celkom zodpovedajúcimi zábalovými listami 22, ktoré však majú gázový povlak 24 umiestnený na spodnej strane, pričom sú navyše na svojej homej alebo vonkajšej strane pokovované.Prilípavá oblast 18 tak môže byť umiestnená na zábalovom liste 22. Na vonkajšej strane pokrývkového listu 20 je usporiadaný gázový povlak 21.V súlade s vyobrazením na obr. 3 potom po vybratí zo sterilného obalu môže byt príslušný dvojvrstvový pokrývkový list položený na telo pacienta 2 rovnakým spôsobom,ako bola obvykle pokladaná bežná jednovrstvová pokrývková látka, a to po predchádzajúcej dôkladnej dezinfekcii obdĺžnikovitej operačnej oblasti 16 alebo skôr oblasti trochu väčšej.Prilípavé okrajové oblasti 18 sú potom pripevnené ich pritlačením proti hraniciam, vymedzujúcim obdĺžnikovitú operačnú oblast 16, a pokrývkový list 20 a zábalový list 22 sú prehodené cez telo pacienta 2 a cez okraje operačného stola 4.Ako je znázomené na vyobrazení podľa obr. 4, môže potom obsluha svojimi prstami zasunúť dvojvrstvové pokrývkové listy smerom dovnútra pod telo pacienta 2, pričom budú vnútomé vrstvy, t. j. zábalový list 22 a gázový povlak 24 uvedené do pevnej polohy vzhľadom na telo pacienta 2, zatiaľ čo je potom možné voľne vytiahnut vonkajšiu vrstvu, t. j. pokrývkový list 20, pretože jeho vnútomý hladký povrch nebude mat žiadne zaznamenateľné trenie proti vonkajšej vrstve vnútorného pokrývkového listu.Týmto spôsobom môže byt vonkajší pokrývkový list usporiadaný cez ne podľa požiadaviek, napríklad tak, ako je znázomené na vyobrazení podľa obr. S, zatiaľ čo vnútomý pokrývkový list zostane vo svojej pre pacienta 2 účinnej izolačnej polohe, ako je rovnako znázomené na vyobrazení podľa obr. 5.Špeciálne súpravy pokrývkových listov a izolačných pokrývok, vytvorené v súlade s predmetom tohto vynálezu,môžu byť dodávané v úplne sterilných podmienkach, rovnako ako je to pri konvenčných vonkajších pokrývkových látkach, pričom s nimi môže manipulovat len sterilný operačný personál. Tu je potrebné zdôraznit, že ide o ten istý personál, ktorý vykonáva izolačný zábal, pokiaľ je plne akceptovateľné, že sa sterilné ruky dotýkajú nesterilných oblastí pod telom pacienta 2, kde sterilné pokrývky vytvárajú medzi ľahlé vrstvy.Na vyobrazení podľa obr. 6 je omnoho podrobnejšie znázomené, ako môžu byt štyri pokrývkové jednotky v kompletnej pokrývkovej súprave usporiadané s ohľadom na distribúciu vonkajšieho pokrývkového listu 20 a vnútomého zábalového listu 22 s gázovým povlakom 24, vyznačeného na obr. 6 čiarkovane. S ohľadom na rozmery môže byť výhodné rozlišovať medzi dvomi bočnými pokrývkovými listami 8, umiestenými na opačných stranách, a medzi navzájom proti sebe umiestcným nožným spodným pokrývkovýrn listom 12 a hlavovým vrchným pokrývkový/m listom 10, aj keď tým predmet vynálezu nemôže byt nijako príslušné obmedzený.Ako už bolo spomenuté, môžu vonkajšie pokrývkové listy 20 visieť dole smerom k podlahe, zatiaľ čo vnútomé zábalové listy 22 môžu byť len zabalené pod telo pacienta 2, pričom vnútorné zábalové listy 22 koncových pokrývkových listov 10 a 12 môžu mat menšie rozmery, ako súrozmery vonkajších pokrývkových listov 20, a to čo sa týka šírky, ako aj čo sa týka ich dĺžky.Vnútomé zábalové listy 22 môžu byť na okrajoch spojené s vonkajšími pokrývkovými listami 20 pozdlž stredového úseku 26, ale inak vykazujú voľne vyčnievajúce bočné časti, ktoré môžu byt zasunuté pod telo pacienta 2, zatiaľ čo voľná koncová časť vonkajšieho pokrývkového listu 20 môže voľne splývať k podlahe. Môže byť výhodné zriect sa prehýbania izolačného zábalového listu 22 pod hlavou a pod nohami pacienta 2, pretože je možné považovať za postačujúce, ak sa spoliehame na bočné zasunutie.Takže podmienky pre bočné pokrývkové listy 8 môžu byt rozdielne, pretože tieto bočné pokrývkové listy 8 môžu byt ľahko spojené s vnútornými zábalovými listami 22, a to bud pozdĺž celej ich šírky alebo pozdĺž veľkej jej časti. V zásade môžu byt dve vrstvy jednotné, takže v takom prípade môže byt dvojvrstvový výrobok jediným, jednoducho zloženým a s čiastočne založenými okrajmi zrezaným pokrývkovým členom.Dve vrstvy každej dvojvrstvovej jednotky nemusia byť nevyhnutne spojené pozdĺž voľnej okrajovej časti. Takže pokiaľ je požadované, že práve okolo operačnej oblasti má byť okrajová oblast vonkajšej vrstvy s jedinou hrúbkou vrstvy, potom môže byť vnútomá vrstva privarená alebo pásikom pripojená k vonkajšej vrstve, umiestnenej napríklad niekoľko centimetrov od voľného okraja vonkajšej vrstvy, pričom prilípavá okrajová oblasť 18, ktorá môže rovnako pozostávat z prídavného po oboch stranách prilipavého pásika, môže podľa voľby byť len na vyčnievajúcej vonkajšej okrajovej oblasti vonkajšieho pokrývkového listu 20.Na vyobrazení podľa obr. 7 je znázomené vzájomné polohové usporiadanie pokrývkových listov tak, ako sú uložené na tele pacienta 2.Tu je nutné zdôraznit, že bočné pokrývkové listy 8 majú v odporúčanom výhodnom vyhotovení šírku približne 75 cm, pričom ďalšie výhodne rozmery môžu byť odvodené na základe pomerov, uvedených na obr. 7, Predmet tohto vynálezu však nie je prirodzene nijako obmedzovaný určitými rozmermi alebo vzájomnými pomermi rozmerov príslušných použitých pokrývkových listov.Tu je nutné poznamenať, že zábalové listy 22 budú vo všeobecnosti menšie ako pokrývkové listy 20, takže nebudú dominantnýrni časťami výrobkových jednotiek, ktoré budú pripravené na distribúciu v plne sterilizovaných balíčkoch. V usporiadaní, keď budú do sebe preložené, nebude celá súprava zaberat príliš veľký priestor, pretože bude V uzavretom zvarenom obalovom vrecku.Z vyobrazenia na obr. 7 nie je jasné, ktorý z navzájom sa prekrývajúcich dvojitých pokrývkových listov je homý,a ktorý je spodný. Nevyžaduje sa však, aby bolo predpisované nejaké zvláštne usporiadanie v tomto ohľade.1. Pokrývkový systém na využitie pri operovaní pacienta (2), obsahujúci množinu sterilných pokrývkových listov (20) na položenie čiastočne cez telo pacienta (2) a cez operačný stôl (4) a na pripojenie ich okrajov (14) k telu pacienta (2) pomocou adhezívnych prostriedkov okolo odhalcnej operačnej oblasti (16), a zábalové listy (22) na tesné prikrytie tela pacienta (2) zvonku operačnej oblasti (16),vyznačujúci sa tým, že každý zo zábalových listov (22) má tepelneizolačné vlastnosti aspoň na svojej jednej strane a druhá strana každého zo zábalových listov (22) je hladká, pričom každý zo zábalových listov(22) je svojím okrajom spojený s jedným z pokrývkových listov (20) pozdĺž aspoň časti dĺžky jeho okraja na vymedzenie operačnej oblasti (16) a na vytvorenie dvojitých vrstiev, pričom sú dvojité vrstvy pokrývkových listov (20) a zábalových listov (22) jednotlivo alebo v skupinách zabalené do balíčkov v sterilných podmienkach.2. Pokrývkový systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pokrývkový list (20) a zábalový list (22) každej dvojvrstvovej jednotky sú k sebe privrátené povrchovými plochami s nízkym vzájomným trením, pričom sú predovšetkým vyhotovené vo forme pokovovaných plastových pokrývkových listov.3. Pokrývkový systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pokrývkové listy (20) sú vyhotovené z plastíkového materiálu s gázovým povlakom (21) na homej alebo vonkajšej strane, pričom sú rovnako na spodnej alebo vnútomej strane vybavené pokovovanim.4. Pokrývkový systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zábalové listy (22) sú vyhotovené z plastového materiálu s gázovým povlakom (24) na vnútomej strane a s pokovovaním na vonkajšej strane.5. Pokrývkový systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zábalové listy (22) sú menšie ako pokrývkové listy (20) z hľadiska ich dĺžky a/alebo šírky,pričom sú usporiadané súmeme vzhľadom na pozdĺžnu stredovú os pokrývkových listov (20).6. Pokrývkový systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zábalové listy (22) a pokrývkové listy (20) sú navzájom spojené pozdĺž krátkej časti dĺžky okraja v stredovej oblasti spoločného okraja.7. Pokrývkový systém podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovacia oblast je umiestnená vnútri prilípavej okrajovej oblasti (18), ktorá je usporiadaná na voľnej strane pokrývkového listu (20), priľahlej aspoň k stredovej oblasti spoločného okraja.8. Pokrývkový systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pokrývkový list (20) je pripevnený k zábalovému listu (22) v odstupe od okraja (14).

MPK / Značky

MPK: A61B 19/00

Značky: využitie, pacienta, operovaní, prikrývkový, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285156-prikryvkovy-system-na-vyuzitie-pri-operovani-pacienta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prikrývkový systém na využitie pri operovaní pacienta</a>

Podobne patenty