Použitie tripeptidu a/alebo jeho soli na výrobu lieku na liečenie stresu

Číslo patentu: 285148

Dátum: 19.06.2006

Autori: Masuyama Akihiro, Takano Toshiaki

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané použitie tripeptidu a/alebo jeho soli na výrobu lieku na liečenie stresu, rovnako na výrobu potraviny na ošetrovanie stresu, kde uvedeným tripeptidom je Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka použitia tripeptidu Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro, a/alebo ich soli na výrobu liečiva na liečenie stresu, rovnako ako na výrobu potravín s antistresovými účinkami.V modemej spoločnosti sú ľudia vystavovani rôznym druhom stresu, ktoré sú spôsobené vysoko vyspelými a zložitými vedeckými technológiami a tiež drastickými zmenami sociálneho prostredia. Hlavne V kozmopolitnej spoločnosti sa vytvárajú komplikované ľudské vzťahy, ktoré zapríčiňujú duševný stres. Bol opísaný rad príznakov, ktorými sa duševný stres prejavuje.Pripúšťa sa, že duševný stres má veľký vplyv na obehový a imunitný systém. Pretože doteraz nebola dobre stanovená vedecká koncepcia a definícia stresu, v oblastí jeho hodnotenia existuje ešte veľa problémov spojených s metodologickými ťažkosťami. V poslednom čase boli publikované štúdie zaoberajúce sa stresom z medicínskeho pohľadu.Napríklad sa opisuje, že ked je jedinec vystavený stresu, rastie u neho hladina angiotenzínu ll a tiež u neho narastá hladina vnútrotelového sodíka, ktorý sa uvoľňuje resorpciou, čo má za následok nárast krvného tlaku (Osaka Mobara a kol. Taisha, 28, 2, 323, 1991). Na základe týchto zistení sa vykonávali štúdie, ktorých cieľom bolo zistit vplyv enalaprilu a alaceprilu, ktoré sú inhibítormi enzýmu premieňajúceho angiotenzín a používajú sa ako antihypertoniká pri liečení hypertenzie spôsobenej stresom (The American Joumal of Cardiology, 68, 15, 1362 (1991), Internal Medicine, 32, 9, 691 (1993. Predpokladá sa, že tento stres nespôsobuje iba nárast krvného tlaku, ale že tiež ovplyvňuje rôzne faktory, ktoré majú vplyv na vznik žalúdočných vredov, ischemickej srdcovej choroby, cerebrovaskulámych ochorení, hyperlipémie a podobne. Preto, hoci sa stres pokladá za jednu z príčin hypertenzie, sa nepredpokladá, že antistresový účinok by sa dosiahol iba potlačením rastu krvného tlaku.V súčasnosti sa používajú ako prostriedky na zabránenie alebo zmiemenie duševných a telesných príznakov spôsobených stresom chemicky syntetizované lieky, ako sú sedatíva, prostriedky proti úzkosti a prášky na spanie. Ale tieto lieky sú návykove a majú vedľajšie účinky, preto nie je výhodné, aby sa denne užívali s cieľom zabrániť duševným a telesným príznakom spôsobených stresom. Z toho dôvodu sa požadujú, a preto sa i vyvíjajú prostriedky proti stresu, ktoré sa môžu užívat denne bez akýchkoľvek problémov so škodlivosťou zdraviu a ktoré môžu zmiemit či zabrániť duševným a telesným príznakom spôsobeným stresom. Napríklad existujú návrhy, aby prostriedok proti stresu obsahoval ako účinnú zložku L-teanín, ktorý je obsiahnutý v listoch čaju (japonská zverejnená patentová prihláška č. 6-100442), ďalej sa navrhla kompozícia proti stresu obsahujúca imidazolové zlúčeniny, ako sú anserín, valenín, n-metylhistidín, alebo t-metylhistidín (japonská zverejnená patentová prihláška č. 9-20660), a antistresové potraviny obsahujúce kompozíciu zloženú z glutatiónu a antioxidantu (japonská zverejnená patentová prihláška č. 8-275752). Jeden článok tiež hovorí o vplyve vôní na zníženie stresu (Fragrance Joumal 1991 - ll, s. 44 až 49). Doteraz však nebolo opísané, že tripeptid má vplyv na zmiemenie alebo zabránenie duševných alebo telesných príznakov zapríčinených stresom.Úlohou tohto vynálezu je poskytnúť prostriedok proti stresu a funkčnú potravinu, ktoré môžu splniť uvedenú spoločenskú požiadavku, a ktoré sa môžu opakovane a denne užívat bez akýchkoľvek problémov so škodlivosťou zdraviu a ktoré môžu zmierniť či zabrániť duševným a telesným príznakom spôsobenýrn stresom.Predmetom tohto vynálezu je použitie tripeptidu a/alebo jeho soli na výrobu lieku na liečenie stresu, kde uvedeným tripeptidom je Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro.Predmetom tohto vynálezu je aj použitie tripeptidu a/alebo jeho soli na výrobu potraviny na ošetrovanie stresu, kde uvedeným tripeptidom je Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro.Ďalej sa uvádza podrobnejší opis tohto vynálezu.Predložený vynález umožňuje získat liek proti stresu,ktorý obsahuje ako účinnú zložku uvedený tripeptid a/alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, ktoré majú inhibičný účinok na enzým konvertujúci angiotenzín.Predložený vynález umožňuje taktiež získať potraviny majúce antistresový účinok, ktoré obsahujú vymedzené tripeptidy.Spôsob výroby týchto potravín majúcich antistresový účinok zahmuje fennentáciu média obsahujúceho peptid a/alebo proteín obsahujúci sekvenciu Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro za prítomnosti baktérií mliečneho kvasenia za podmienok, ktoré sú vhodné, aby vo fermentačnom médiu vznikal tripeptid Ile-Pro-Pro a/alebo Val-Pro-Pro.Spôsob, ako znížiť stres, zahmuje orálne podávanie účinného množstva tripeptidu a/alebo jeho farmaceutický prijateľných solí majúcich inhibičný účinok na enzým konvertujúci angiotenzín.Liek proti stresu a potraviny s antistresovým účinkom sú v tomto prípade označované spoločným názvom prostriedok proti stresu, pokial nie je uvedené inak alebo pokial tak nevyplýva z kontextu.Prostriedok proti stresu podľa predloženého vynálezu obsahuje ako účinnú zložku tripeptid a/alebo jeho soľ majúcu inhibičný účinok na enzým konvertujúci angiotenzín. V predloženom vynáleze antistresový účinok označuje pôsobenie, ktoré spôsobuje priblíženie stavov subjektu k stavom, ked tento subjekt nie je vystavený stresu, to je napríklad pôsobenie na zníženie systolického a diastolického krvného tlaku, ktore sa zvyšovali kvôli stresu a pôsobenie na zamedzenie alebo predchádzanie znižovania imunologických činností zapríčinených stresom, ako je zníženie reakcie slezinových buniek.Tento tripeptid môže byt výhodne vybraný zo skupiny tvorenej Ile-Pro-Pro, Val-Pro-Pro (ďalej v texte označované ako IPP a VPP) a ich zmesí, ktore majú inhibičný účinok na enzým konvertujúci angiotenzín.Medzi soli tohto tripeptidu môžu byť zahmute farmakologicky prijateľné soli tak anorganické, ako je hydrochlorid, síran, fosforečnan, ako i organické, ako je citrát, malát,fumarát, vínan a laktát.Tento tripeptid sa môže vyrábať napríklad fermentáciou s použitím mikroorganizmov, enzýmovou hydrolýzou alebo chemickou syntézou.Fermentácia s použitím mikroorganizmov sa môže vykonávať kultivovanim baktérií mliečneho kvasenia v médiu zloženom z potravinového materiálu obsahujúceho peptida/alebo proteín, ktorý zahmuje aminokyselinovú sekvenciu zodpovedajúcu tomuto tripeptidu, ako je sekvencia lle-ProPro a/alebo Val-Pro-Pro.Médiom je výhodne potravinový materiál obsahujúci peptid a/alebo proteín, ktorý zahrnuje aminokyselinovú sekvenciu zodpovedajúcu týmto tripeptidom. Potravinovým materiálom môže byť mlieko, mliečny kazeín, kukurica,kukuričný proteín, pšenica, pšeničný proteín, sójové bôby,odtučnené sójové bôby alebo sójový protein. Médium môže ďalej obsahovať iné zložky, ako je kvasnicový extrakt, vitamíny a minerály, ak je to nevyhnutné.Ako baktérie mliečneho kvasenia sa môžu použiť baktérie mliečneho kvasenia rodu Lactabacíllus. Napríklad sa môžu použiť Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbmekii, subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus,Lactabacillus fermentum alebo Lactobacillus casei subsp. casei. Konkrétne sa môžu použiť Lactobacillus helvetícus ATCC 55796, Lacrabacíllus delbruekii subsp. bulgaricus ATCC 1 1842, Lactabacílłus acídophilus ATCC 4356, Lactobacillus fermentum ATCCl 493 l alebo Lactobacíllus caseí subsp. casei ATCC 393.Fermentácia sa môže vykonávať tepelnou sterilizáciou média, ochladením média na požadovanú kultivačnú teplotu a potom zaočkovaním média predkultívovaným zákysom baktérií mliečneho kvasenia. lnokulačné množstvo zákysu baktérií mliečneho kvasenía je výhodne 105 až 107 buniek baktérií mliečneho kvasenia na 1 g média. Kultivačná teplota sa môže pohybovať v rozsahu 20 až 50 °C a výhodne v rozsahu 30 až 45 °C. Kultivačná doba sa môže pohybovať v rozsahu 3 až 48 hodín a výhodne 6 až 24 hodín. Kultivácia sa môže skončiť až počet buniek baktérií mliečneho kvasenía dosiahne hodnotu 10 buniek/g alebo viac a kyslosť mliečnej kyseliny dosiahne hodnotu l alebo viac. Výsledné kultivačne médium zvyčajne obsahuje 0,1 až 100 pg/g IPP a/alebo VPP,hoci to závisí od materiálu a zloženia média.Samotné kultivačné médium obsahujúce živé baktérie mliečneho kvasenia, sa môže použit ako prostriedok proti stresu podľa tohto predloženého vynálezu. Altematívne sa môže použiť kultivačné médium po tepelnej sterilizácii,napriklad až na 80 °C. Ďalej kultivačné médium sa môže spracovať lyotilizáciou, sušením v rozprašovacej sušiarni alebo sušením v bubnovej sušiami na prášok.Kultivačné médium sa môže koncentrovať, aby sa tripeptid prečistil pred použitím ako prostriedok proti stresu podľa tohto vynálezu. Koncentrácia a purifikácia sa môže vykonávať tak, že kultivačné médium je odstredené a odoberie sa supematant z odstreďovanej kvapaliny. S cieľom získať viac koncentrovaný a puriñkovaný trípeptid sa môže supematant ďalej spracovávať elektrodialýzou, ionexovou živícou, dialýzou na membráne z dutých vláken, reverznou osmózou, hydrofóbnou kolónovou chromatograñou alebo ich kombináciou.Príprava tripeptidu enzýmovou hydrolýzou môže zahrňovat postupné pôsobenie proteináz a karboxypeptidáz na potravinový materiál obsahujúci peptid a/alebo proteín obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu zodpovedajúcu týmto tripeptidom, ako je lle-Pro-Pro a Val-Pro-Pro. Proteinázami môžu byť proteinázy získané z mikroorganizmov, rastlín alebo živočíchov a môžu byt pripravené všeobecne známymi metódami. Karboxypeptidázami môžu byť karboxypeptidázy získané z mikroorganizmov, rastlín alebo živočíchov, ktoré môžu byť pripravené všeobecne známymi metódami.Príprava tripeptidu chemickou syntézou môže zahrňovať všeobecne známe organické syntézy. Tripeptid sa môže napríklad získať tak, že sa pripravia aminokyseliny, ktoré sú zložkami konečného tripeptidu, aminoskupiny každejaminokyseliny sa chránia tluorenylmetoxykarbonylovou skupinou, následne sa aminokyseliny chránené fluorenylmetoxykarbonylovou skupinou nechajú zreagovať akoukoľvek bežnou metódou podľa sekvencie aminokyselín konečného tripeptidu za vzniku tripeptidu víazaného na živicu a potom sa táto živica odstráni akýmkoľvek bežným spôsobom a trípeptid sa prečistí.Obsah tripeptidu v prostriedku proti stresu podľa predloženého vynálezu nie je nijako obzvlášť obmedzený, ak to umožňuje podávanie účinného rrmožstva tripeptídu a bude sa o ňom diskutovať neskôr. Obsah tripeptidu v tomto prostriedku môže byť zvyčajne 0,001 až l hmotn. .Prostriedok proti stresu podľa predloženého vynálezu môže obsahovať okrem tripeptidu a/alebo jeho soli tiež iné prísady, ako sú cukry, proteíny, lipidy, vitamíny, minerály,aromatizačné prostriedky a farbivá.Prostriedok proti stresu podľa predloženého vynálezu sa môže aplikovat ľuďom alebo zvieratám. Aplikácia sa môže vykonávať orálne alebo intravenózne, pričom orálna aplikácia je výhodnejšia.Účinné množstvo prostriedku proti stresu podľa tohto vynálezu vhodné na aplikáciu sa môže zvyčajne pohybovať v rozsahu od 0,1 do 40 mg/kg telesnej hmotnosti/deň tripeptidu na orálnu aplikáciu, aby sa dosiahol opísaný účinok, t. j. zmiemenie alebo zabránenie stresu u ľudí. Tento prostriedok proti stresu sa môže však aplikovať v množstve, ktoré prevyšuje uvedený rozsah.Pri aplikácii prostriedku proti stresu podľa predloženého vynálezu pacientovi dochádza k zmenám rôznych fyziologických ukazovateľov, ktoré sú ovplyimcné stresom,ako je nárast krvného tlaku a zníženie imunologických funkcií. Tieto fyziologické ukazovatele sú nižšie ako v prípade, keď sa prostriedok nepodáva, a približujú sa hodnotám, ked pacient nie je vystavený stresu.Funkčné potraviny podľa tohto vynálezu obsahujú prostriedok proti stresu. Konzumácia týchto funkčných potravín bráni stresu alebo zmierňuje stres.Obsah prostriedku proti stresu vo funkčných potravinách podľa tohto vynálezu nie je zvlášť limitovaný za predpokladu, že trípeptid a/alebo jeho soľ vo funkčných potravinách sú v koncentračnom rozsahu umožňujúcom dosiahnutie antistresového účinku. Funkčné potraviny môžu zvyčajne obsahovať také množstvo prostriedku proti stresu,aby obsah tripeptidu a/alebo jeho soli vo funkčnej potravine bol v rozsahu od 0,001 do 0,1 hmotn. .Konzumáciou funkčných potravín podľa tohto vynálezu v množstve pohybujúcom sa v rozsahu od 0,1 do 40 mg tripeptidu na kg telesnej hmotnosti a deň sa môžu dosiahnut výhodne účinky, ktoré sú opísané v tomto vynáleze. Funkčné potraviny môžu byť konzumovane i v množstve, ktoré presahuje uvedený rozsah.Funkčné potraviny podľa tohto vynálezu môžu zahrňovať jogurt, mliečne zakysané nápoje, syr, potraviny a nápoje obsahujúce fermentované kyslé mlieko alebo potraviny pre zdravú výžívu a môžu byť v pevnej forme, ako je prášok, granuly a tablety, alebo tekutej forme, ako je pasta,gél a kvapalina.Tripeptid, účinná zložka prostriedku proti stresu a funkčné potraviny podľa tohto vynálezu, môže byť pripravený fermentáciou potravín pomocou baktérií mliečneho kvasenia, z tohto dôvodu je celkom bezpečný.Pretože prostriedok proti stresu a funkčné potraviny podľa tohto vynálezu obsahujú trípeptid, sú celkom bezpečné a ich opakované a každodenné užívanie môže zmierniť priznaky alebo zabrániť duševným a telesným priznakom spôsobeným rôznymi druhmi stresu.Predložený vynález bude podrobnejšie vysvetlený v nasledujúcich príkladoch, ale tento vynález sa neobmedzuje iba na ne.9 g práškovej smotany sa rozpustilo V 100 g vody. Výsledný roztok bol sterilizovaný pri teplote 115 °C počas 20 minút, ochladený na izbovú teplotu, zaočkovaný jedným platinovým očkom Lactobacillus helveticus ATCC-8205 a kultivovaný pri 37 °C počas 24 hodín, týmto postupom sa pripravil primárny zákys (5 x 10 buniek/ml, pH 3,5). Potom boli zaočkované 2 kg smotany (obsahujúcej 9 hmotn. sušiny) Sterilizovaná zahriatím na teplotu 90 C 80 g primámeho zákysu a kultivované pri teplote 37 C počas 24 hodín, týmto postupom sa pripravil sekundámy zákys. Nakoniec 4,5 kg práškovej smotany sa rozpustilo V 50 kg vody. Výsledný roztok bol sterilizovaný zahriatim na teplotu 90 °C, ochladený na izbovú teplotu, zaočkovaný 2 kg sekundámeho zákysu a kultivovaný pri teplote 37 °C počas 24 hodín, týmto postupom sa pripravilo 56 kg zakysaného mlieka. Obsah IPP a VPP V takto pripravenom zakysanom mlieku bol 5,4 mg IPP a 9,5 mg VPP na liter.Pri 6 kg zakysaného mlieka pripraveného podľa príkladu 1 sa upravilo pH na hodnotu 7,3 pomocou 10 N vodného roztoku hydroxidu sodného, k takto upravenému zakysaněmu mlieku sa pridal l liter ionexovej živice (obchodná značka Amberlite XAD-Z, výrobca ORGANO CORP.) a ďalej sa pridala destilovaná voda tak, aby celková hmotnost výslednej zmesi bola 20 kg. Táto zmes bola miešaná miešadlom počas 90 minút a potom tiltrovaná na odsávacom filtračnom zariadení, aby sa odseparovala živica. Živica na filtri bola premytá 20 kg destilovanej vody a potom sa premytá živica zhromaždila. Zhromaždená živica bola zmiešaná s 0,8 kg metanolu a miešala sa počas 30 minút miešadlom. Výsledná zmes sa filtrovala cez nylonovú vlnu(200 mesh-pre rozmer častíc 0,047 mm) a potom cez tvrdý tiltračný papier na odsávacom zariadení. Získaný ñltrát sa zahustil na vákuovej odparke pri teplote 55 °C. Týmto postupom sa pripravilo 200 g koncentrovanej kvapaliny. K tejto kvapaline sa pridalo 250 ml ionexovej živice (obchodná značka Amberlite IRA-400 (typ OH), výrobca ORGANO CORP.), zmes sa miešala počas 10 minút a filtrovala cez tvrdý ñltračný papier na odsávacom zariadení. Vo filtráte sa upravilo pH na hodnotu 7 pomocou l N roztoku kyseliny chlorovodíkovej a potom sa lyofilizoval. Takto prečistený a vysušený produkt sa jednotne rozpúšťal V 5 ml destilovanej vody, aplikoval na kolónu (obchodná značka Sephadex G-ZS, výrobca PHARMACIA Co.) a eluoval destilovanou vodou s cieľom zachytiť tripeptidovú frakciu. Lyofilizáciou tejto frakcie sa získalo 50 mg práškovej formy prečistenej tripeptidovej frakcie. 50 mg práškovej formy prečistenej tripeptidovej frakcie obsahovalo 0,6 mg IPP a 1,0 mg VPP.IPP a VPP boli syntetizované nasledujúcou organickou syntézou. Táto syntéza sa vykonávala metódou na pevnej fáze s použitím prístroja na automatickú syntézu peptidov(typ PSSM-S), výrobca SHIMADZU Co. Ako nosič pevnej fázy sa použilo 20 mol polystyrénovej živice (benzyloxybenzylalkoholového typu), na ktorú bol naviazaný prolín majúci aminoskupinu chránenú tluorenylmetoxykarbonylovou skupinou (ďalej označovanú ako Fmoc). Peptid na viazaný na živicu bol pripravený tak, že podľa aminokyselinovej sekvencie boli postupne bežnou metódou naviazané jednotlivé aminokyseliny. Každá aminokyselina sa pridala do reakčnej zmesi v množstve 100 mol a mala aminoskupinu chránenú Fmoc skupinou, t. j. do reakčnej zmesi sa pridalo Fmoc-Ile, Fmoc-Pro a Fmoc-Val. Tento peptid naviazaný na živicu sa suspendoval v l ml reakčnej kvapaliny(obsahujúcej 1 hmotn. etánditiolu, 5 hmotn. anizolu a 94 hmotn. kyseliny trifluóroctovej), reakcia prebiehala počas 2 hodín pri izbovej teplote s cieľom oddeliť peptidy zo živice a odstrániť ochranné skupiny z bočných reťazcov týchto peptidov. Tato reakčná zmes sa ñltrovala cez sklenený filter, zmiešala s 10 ml bezvodého éteru, aby sa vyzrážal purifikovaný peptid, ktorý bol ďalej odstredený pri 3000 ot/min. počas 5 minút s cieľom oddeliť precipitát. Precipitát bol premytý niekoľkokrát bezvodým éterom a potom sa sušil v prúde dusíka. Všetky takto získané surové syntetízované peptidy boli rozpustené v 2 ml 0,1 N vodného roztoku kyseliny chlorovodikovej a nakoniec sa purifikovali na HPLC s reverznou kolónou C 13 za týchto podmienokDetektor typ L 4000 UV detektor na meranie UV absorbancie pri 215 nm, výrobca HITACHI, Ltd.Kolóna MICROBONDASPHERE S C 13, výrobca Waters Inc. Eluent kvapalina A 0,1 hmotn. vodný roztok TFA kvapalina B acetonitril obsahujúci 0,1 hmotn. TFAPri maximálnej absorbancii sa zberali elučné frakcie,ktoré boli ďalej lyoñlizovane s cieľom získat požadované syntetizované peptidy, t. j. 2,1 g IPP a 0,9 mg VPP. Purifikované peptidy boli analyzované od ich N-konca plne automatickým analyzátorom proteínovej primámej štruktúry (typ PPSQ-l 0, výrobca SHIMADZU Co.) a analyzátorom aminokyselín (typ 800, výrobca NIHON BUNKOU KOUGYO Co.). Zistilo sa, že tieto peptidy zodpovedajú uvedenej špeciñkácii.24 krysich samcov druhu Wister (s telesnou hmotnosťou asi 300 g) sa prípravne kŕmilo jeden týždeň. Počas prípravného kŕmenia a doby trvania pokusu boli krysy kŕmene iba komerčnou diétou (obchodná značka CE-Z, výrobca NIHON CREA Co), vodu mohli pit podľa chuti.Po týždennom prípravnom kŕmeni boli krysy rozdelené do troch skupin (8 V každej skupine), a to nasledovnel. skupina - nebola vystavená stresu a podáva sa jej fyziologický roztok, 2. skupina - bola vystavená stresu a podáva sa jej fyziologický roztok, 3. skupina - bola vystavená stresu a podával sa jej VPP a IPP. Zvieratá z 2. a 3. skupiny boli vystavené stresu počas 9 dní, ked každý deň sa nechali 4 hodiny v chladnej miestnosti (4 °C).Desiaty deň bol krysám z l. a 2. skupiny podaný prostredníctvom orálnej sondy do žalúdka l ml fyziologického roztoku a krysám z 3. skupiny sa podal fyziologický roztok,ktorý obsahoval 3 mg/kg telesnej hmotnosti zvieraťa IPP a VPP syntetizovaného v príklade 3. Po tejto aplikácii boli krysy z 2. a 3. skupiny vystavené chladovému stresu počas 4 hodín. Dve hodiny po skončení záťaže sa meral krvný tlak u krýs zo všetkých troch skupín s použitím bezohrevového neinvazívneho krysieho sfygmomanometra (typ PE 300, výrobca CSI Co.) tým spôsobom, že meracia manžeta bola pripevnená na chvost. Tieto výsledky sú zhmute v tabuľke l.Výsledky krvného tlaku sú zhmuté v tabuľke 1. Z tabuľky 1 je zrejmé, že tak systolický, ako i diastolický krvný tlak bol vyšší v 2. skupine, ktorá bola vystavená stresu, v porovnaní s l. skupinou, ktorá nebola vystavené stresu. Naopak, u krýs 3. skupiny, ktorej sa podáva VPP a IPP,bol tak Systolický, ako i diastolický krvný tlak nižší ako u krýs 2. skupiny, ktorej sa podáva fyziologický roztok a približuje sa hodnotám l. skupiny, v ktorej krysy neboli vystavené stresu.Tabuľkal Ex erímentälne Systolický krv- Diastolrcký Ť pskupíny ny tlak (kPa - krvny tlak mmHg) (kPa - mmH 1. - nevystavená stresu,podávaný fyziologický 16,1 121 12,9 97 roztok 2. - vystavené stresu,podávaný fyziologický l 8,1 136 l 4,3 107 l roztokvýznamný rozdiel oproti 1. skupine na hladine významnosti 5Zmeny krvného tlaku pred chladovým stresom a po chladovom strese sú zhmuté v tabuľke 2. Ako je vidiet v tabuľke 2, tak systolický, ako i diastolický krvný tlak bol významne vyšší v 2. skupine, ktorá bola vystavené stresu, v porovnaní s 1. skupinou, ktorá nebola vystavená stresu. Nárast tak systolického, ako i diastolickćho krvného tlaku bol potlačený v 3. skupine, ktorej sa podával VPP a IPP, v porovnaní s 2. skupinou, ktorá dostala fyziologický roztok. Hlavne potlačenie nárastu systolického krvného tlaku bolo významné. Tieto výsledky potvrdili, že podávanie IPP a VPP má za následok potlačenie nárastu krvného tlaku vyvolaného stresom.významný rozdiel oproti l. skupine na hladine významnosti 5 významný rozdiel oproti 2. skupine na hladine významnosti 524 krysích samcov druhu Wister (s telesnou hmotnostou asi 300 g) bolo prípravné kŕmených jeden týždeň. Počas pripravného kŕmenia a doby trvania pokusu boli krysy kŕmené iba komerčnou diétou (obchodná značka CE-Z,výrobca NIHON CREA Co.), vodu mohli pit podľa potreby.Po týždennom prípravnom kŕmeni boli krysy rozdelené do troch skupín (8 V každej skupine), a to nasledovne l. skupine sa podáva fyziologický roztok, 2. skupine sa podával VPP a 3. skupine sa podával IPP. Krysy zo všetkých troch skupín boli vystavené stresu počas 9 dní, rovnako ako V príklade 4, keď každý deň sa nechali 4 hodiny V chladnejDesiaty deň bol krysám z 1. skupiny podaný prostredníctvom orálnej sondy do žalúdka 1 ml fyziologíckého roztoku a krysám z 2. a 3. skupiny sa podal 1 ml fyziologického roztoku, ktorý obsahoval 3 mg/kg telesnej hmotnosti zvieraťa IPP alebo 3 mg/kg telesnej hmomosti zvieraťa VPP, ktoré boli syntetizované v príklade 3. Po tejto aplikácii boli krysy zo všetkých troch skupín vystavené chladovému stresu počas 4 hodín a potom bol u nich rovnakým spôsobom ako V príklade 4 meraný krvný tlak. Tieto výsledky sú zhmuté v tabuľke 3.Výsledky krvného tlaku sú zhmuté v tabuľke 3. Ako je zrejmé z tabuľky 3, tak systolický, ako i diastolický krvný tlak bol význarrme nižší v 2. a 3. skupine, ktorým sa podávali tripeptidy, v porovnaní s 1. skupinou, ktorej sa podával fyziologický roztok. Potvrdilo sa, že podávanie tripeptidov má za následok potlačenie nárastu krvného tlaku vyvolané ho stresom. Systolický krvný Diastolický krvtlakvýznamný rozdiel oproti 1. skupine na hladine významnosti 5Tento test sa vykonával rovnakým spôsobom ako v príklade S s tou výnimkou, že 1. skupine krýs sa podávali 2 ml fwiologického roztoku, 2. skupine krýs sa podávalo 5 ml/kg telesnej hmotnosti zakysaného mlieka pripraveného podľa príkladu 1, a 3. skupine krýs sa podávali 2 ml fyziologického roztoku obsahujúceho 150 mg/kg práškovej purifikovanej tripeptidovej frakcie pripravenej podľa príkladu 2. Po tejto aplikácii vzoriek boli krysy vystavené stresu a u každej z nich sa zmeral krvný tlak.Výsledky krvného tlaku sú zhmuté v tabuľke 4. Ako je uvedené v tabuľke 4, keď je porovnaná 2. skupina, ktorej sa podávalo zakysané mlieko a 3. skupina, ktorej sa podávala prášková purifikovaná frakcia tripeptidu, s 1. skupinou,ktorej sa podával fyziologický roztok, je zrejmé, že tak systolický, ako i diastolický krvný tlak je v 2. a 3. skupine nižší ako v 1. skupine. Týmto sa potvrdilo, že podávanie zakysaného mlieka a puriñkovanej tripeptidovej frakcie má za následok potlačenie nárastu krvného tlaku vyvolaného stresom.Systolický krvný Diastolický krv1. - podávaný fyziologícký roztok 2. - podávané zak sané mlieko3. - podávaná trie tidová frakciavýznamný rozdie namnosti 5oproti l. skupine na hladine výz Príklad 7 24 krysích samcov druhu Wister (s telesnou hmotnosťou asi 300 g) sa prípravné kŕmilo jeden týždeň. Počas prí

MPK / Značky

MPK: A61K 38/06, A23L 1/305

Značky: výrobu, stresu, použitie, liečenie, lieku, tripeptidů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285148-pouzitie-tripeptidu-a-alebo-jeho-soli-na-vyrobu-lieku-na-liecenie-stresu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie tripeptidu a/alebo jeho soli na výrobu lieku na liečenie stresu</a>

Podobne patenty