Použitie xenónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií

Číslo patentu: 285111

Dátum: 24.05.2006

Autori: Kox Wolfgang, Petzelt Christian

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je použitie xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií, ktoré sú spôsobené prebytkom neurotransmitera ako dopamínu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka použitia xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií.Neriadené uvoľňovanie neurotransmiterov, najmä glutamátu, noradrenalínu a dopamínu, je zodpovedné za mnoho akútnych a chronických intoxikácií mozgu, čo sa nazýva neurointoxikácia alebo neurologické otravy. Tieto neurotransmitery usmrcujú postihnuté neuróny bud prostredníctvom indukcie apoptózy (riadená bunková smrť) a/alebo sekundáme svojimi metabolitmi tvorbou kyslikových radikálov, ktore naopak majú toxické účinky. Neriadené uvoľňovaníe neurotransmiterov, ktoré vedie ksilne zvýšenej koncentrácii neurotoxínov v postihnutom tkanive, môže nastať V dôsledku rôznych endogénnych a exogénnych príčin. Napríklad zvýšené uvoľňovanie glutamátu alebo dopamínu môže viest k akútnej kraniocerebrálnej traume. Zvýšené uvoľňovanie neurotransmitera sa rovnako pozorovalo ako odpoved na nedostatok kyslíka v mozgu, napr. v prípade apoplexie (ischémie) alebo vprípade iných hypoxií, najmä počas pôrodu. Zneužívanie liekov predstavuje ďalšiu príčinu porušeného uvoľňovania neurotransmitera, Pri istých formách schizofrénie sú stresom navodené relapsy schizofrćnie (akútne epizódy) rovnako sprevádzané zvýšeným uvoľňovaním neurotransmitera. Konečne chronický posun v rovnováhe neurotransmiterov, najmä V rovnováhe dopamínu, sa rovnako pozoroval vrôznych oblastiach mozgu v prípade Parkinsonovej choroby. Zvýšené uvoľňovanie dopamínu a následná tvorba voľných radikálov sa tu objavujú rovnako tak. Rôzne skúmania vykonávané na bunkoVých kultúrach a experimentálnych zvieratách preukázali uvoľñovanie neurotransmiterov, najmä V dôsledku nedostatku kyslíka.Napríklad na krysách, ktorým sa jednostranné do substantia nigra infundoval dopamínový neurotoxin 6-hydroxydopamín, čo viedlo k jednostrannej deplécii dopamínu vipsilaterálnom striate, sa dá ukázať, že experimentálne navodená ischémia v oblastiach deplécie dopamínu vedie k poškodeniu, ktoré bolo nižšie ako v iných oblastiach mozgu. Tieto výsledky naznačujú, že dopamín má svoj podiel na ischémii navodenej smrti buniek striataMožno ukázať, že dopamín sa vpriebehu cerebrálnej ischémie uvoľňuje zo striata Vo veľkých množstvách (Kahn a kol., Anest. - Analg., 80, 1116 a násl. (1995.Uvoľňovanie neurotransmiterov počas cerebrálnej ischémie sa detailne skúmalo a zdá sa, že má úlohu pri excitotickej neurálnej smrti. Napríklad Kondoh a kol., Neurosurgery, 35, 278 a násl. (1994) ukázal, že zmeny v uvoľňovaní a metabolizácii neurotransmiterov môžu odrážat zmeny vbunkovom metabolizme počas ischémie. Dobre je zdokumentované zvýšenie extracelulámej koncentrácie dopamínu v striate experimentálnych zvierat, pri ktorých sa navodili experimentálne apoplexie.Príspevok prebytku dopamínu kneuronálnemu poškodeniu sa môže odvodiť od schopnosti antagonistov dopamínu dosiahnut ochranu neurónov V ischemických modeloch (Werling a kol., Brain Research, 606, 99 a násl.(1993. V bunkovej kultúre spôsobuje dopamín primáme apoptózu striatálnych neurónov bez toho, aby bunky poškodil negatívnymi účinkami na oxidatívnu fosforyláciu(pomer ATP/ADP zostáva nezmenený). Pokiaľ sa však jehoúčinok spojí s minimálnou inhibíciou mitochondriálnych funkcií, zvýši sa neurotoxický účinok dopamínu významneOkrem priamej hypoxickej toxicity na neuróny indukuje stres navodený účinkami nedostatku kyslíka, obzvlášť počas pôrodu, zvýšené uvoľňovania dopamínu, ktoré V mozgu vedie k negatívnym podmienkam pre dopamínergné regulácie. To znamená, že deti, ktoré zdanlivo prežili hypoxickú fázu pôrodu bez poškodenia, majú v neskoršom veku vyšší sklon prevažne ku kŕčom a epileptickým stavom.Ďalšiu príčinu porušeného uvoľňovania neurotransmitera predstavuje zneužívanie liekov. Najmä pokial sa užívajú drogy, ako sú diskotékové drogy (napr. extáza) alebo heroín a v pripade predávkovania amfetamínom má postihnutá osoba známky intoxikácie a často spazmofiliu, ktorá je založená na zvýšenom uvoľňovaní neurotransmiterov.Príčiny schizofrénie sú tiež následkom komplexného zhoršenia neurotransmiterovej regulácie. Schizofrenickí pacienti sú často dlhý čas bez symptómov, ale vykazujú sklon k spontánnym atakom schizofrénie, ktoré sú zjavne spustené uvoľnením dopamínu navodeným stresom dokonca i pri nezávažných stresových situáciách. V tomto prípade sa hovorí o katatonickej schizofrénií. Ďalšími neuropsychiatrickými chorobami, ktoré sú založené na zvýšenom uvoľňovaní neurotransmitera, sú depresie a Gilles de la Touretteov syndróm (maladie de tics, Tics impulsif).Konečne za jednu zpríčin Parkinsonovej choroby sa dnes pokladá dopamínová modulácia a dopamínový metabolizmus. Pri Parkinsonovej chorobe sú obzvlášt poškodené dopaminergné neuróny v striate. Existujú odkazy na taký účinok, kedy je Parkinsonova choroba spôsobená prebytkom dopamínu v postihnutej oblasti posterolaterálneho hypotalamu a V substantia nigra. V tejto oblasti sa nachádza veľa neurónov, ktoré stratili svoju funkčnosť, nie však svoju vitalitu. Tieto neuróny, ktoré sa nazývajú osirené neuróny, uvoľňujú nepretržite rrmožstvo neurotransmitera,čo má patologicke účinky.S výnimkou Parkinsonovej choroby, kde sa používajú ako prostriedky prekurzory DOPA a V zásade schizofrénia,neexistujú doteraz žiadne terapeutické prístupy zamerané na zníženie koncentrácie dopamínu V prostredí ohrozených buniek.Existuje teda potreba prostriedku, ktorý znižuje alebo bráni škodlivému účinku neriadeného uvoľňovania neurotransmitera, napr. dopamínu, glutamátu alebo noradrenalínu, zneurónov. Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť taký prostriedok, ktorý sa môže použit v uvedených a V ďalších oblastiach použitia.Predmetom tohto vynálezu je použitie xenónu alebo xenónových plynových zmesí na Výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií.Výhodné uskutočnenie tohto vynálezu spočíva v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na Výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií spôsobenej prebytkom neurotransmitera, V použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie spôsobenej uvoľneným dopamínom, glutamátom a/alebo noradrenalínom, V použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie spôsobenej apoplexiou, V použití xenónu aleboxenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie spôsobenej zneužívaním liečiv, v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie spôsobenej nedostatkom kyslíka počas pôrodu, v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu fannaceutíckého prostriedku na liečenie neurointoxikácie, ktorá koreluje s Parkinsonovou chorobou,schizofréniou alebo Gilles de la Touretteovým syndrómom,v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxíkácie, ktorá je spôsobená lcraniocerebrálnou traumou, v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie s použitím prístroja na mimotelový kardiopulmonárny strojový obeh, v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie, ktorá spôsobuje stratu sluchu, v použití xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácie spôsobenej migrěnou.Výhodné uskutočnenie tohto vynálezu ďalej spočíva v použití plynových zmesí obsahujúcich od 5 do 90 objemových, účelne obsahujúcich od 5 do 30 objemových,xenónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií, rovnako ako v použití xenónových plynových zmesí ďalej obsahujúcich kyslík a/alebo dusík,a/alebo vzduch na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxíkácií. Pritom je výhodné použitie plynových zmesi majúcich pomer xenónu ku kyslíku zodpovedajúci 80 20 objemovým na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácii.Ďalšie výhodné uskutočnenia a aspekty predloženého vynálezu vyplývajú z nasledujúcich častí opisu vynálezu a z pripojených obrázkov.Predmetný vynález umožňuje získat prostriedok obsahujúci xenón alebo xenónovú plynovú zmes, ktorý je vhodný na liečenie neurointoxikácií. Podľa výhodného uskutočnenia takýto prostriedok obsahuje xenón a plyn obsahujúci kyslík.Ďalej sa uvádzajú podrobnejšie údaje súvisiace s predmetným vynálezom.Zistilo sa, že vzácny plyn xenón prekvapujúco reverzibilne potláča uvoľňovanie neurotransmiterov, najmä dopamínu a glutamátu. Toto nečakané odhalenie otvára možnost výroby prostriedkov na liečenie bunkového poškodenia alebo chorôb, ktoré sú zapríčinené zvýšeným uvoľňovaním neurotransmitera, najmä uvoľňovaním dopamínu alebo uvoľňovaním glutatnátu.Tento vynález vychádza zo zistenia, že xenón znižuje uvoľňovanie dopamínu a/alebo glutamátu.Predložený vynález je založený na použití xenónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií.Aplikácia vynálezu umožňuje liečenie neurointoxikácií. Takáto neuroíntoxikácia súvisí predovšetkým s prebytkom neurotransmitera.Tento vynález vychádza zo zistenia, že xenón znižuje uvoľňovanie dopamínu a/alebo glutamátu.Podľa predloženého vynálezu sa neurointoxikáciami chápu akútne alebo chronické stavy otravy centrálnej nervovej sústavy, obzvlášť mozgu, ktoré vo väčšine prípadov vedú k symptómom ťažkého poškodenia postihnutých oblastí. Tieto stavy otravy nastávajú vdôsledku prebytku neurotransmitera, obzvlášť glutarnátu, noradrenalinu a/alebo dopamínu, čo môže byť následkom rôznych príčin.Uvedené choroby, ako je apoplexia, hypoxia, nedosta tok kyslíka počas pôrodu, Parkinsonova choroba, kraniocerebrálna trauma, zneužívanie liekov, schizofrénia, depresia a Gilles de la Touretteov syndróm, sa tu musia uviesť. Autori rovnako zistili, že pacienti, ktori musia byt napojení na mimotelový kardiopulmonámy prístrojový obeh, často trpia na symptómy cerebrálnej deficiencie, ktoré sú dôsledkom prebytku neurotransmitera spôsobeného hypoxiou. Napríklad použitie kardiopulmonámeho prístrojového mimotelového obehu môže spôsobiť často nerozpoznanú neurointoxikáciu, ktorá významne oneskoruje pacientovu rekonvalescenciu. Rovnako sa Zistilo, že predĺžená umelá respirácia môže viesť k nežiaducej neurointoxikácii ako vedľajšiemu účinku. Podľa súčasných skúmaní vykonaných autormi sa sprekvapením zistilo, že strata sluchu (napr. vdôsledku hluku, presbycusis, tinnitus, náhla hluchota) môžu byť rovnako spôsobené neurointoxikáciami. Nadmerné uvoľňovanie neurotransmitera, najmä nadmemé uvoľňovanie glutamátu a dopamínu, ktoré môže byť spôsobené napr. telesným poškodením, akustickou traumou alebo ischémiou, vedie k akútnej deštrukcii nervových zakončeni a následne ksmrti zodpovedajúcich nervov vsluchových orgánoch. Migrénu možno tiež pokladať za ďalšiu chorobu,ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom narušenej dopamínovej rovnováhy, a teda dôsledkom neurointoxikácie.Zistenie, že uvoľnenie neurotransmitera sa môže ovplyvniť xenónom, otvára celkom nové pole použitia tohto vzácneho plynu, ktorý sa doteraz stále väčšou mierou používa ako inhalačné anestetické činidlo v oblasti anestézie. Liečenie rôznych uvedených a iných chorôb mozgu z prebytku neurotransmitera sa môže vykonávať na základe predloženého vynálezu jednoduchým ínhalačným liečením. Príjem xenónu respiračným systémom a jeho transport do mozgu sú už preukázané jeho použitím ako anestetického činidla. Dá sa rovnako očakávať, že použitie xenónu nemá žiaden poškodzujúci účinok na ľudský organizmus, pretože už sa získalo veľa zodpovedajúcich skúseností na základe jeho použitia ako anestetického činidla. Xenón sa môže použiť rôznymi postupnú, ktoré možno zvolit ako funkciu miesta použitia. Napríklad inhalačný prístroj sa môže použiť na klinikách, kde sa rovnako používa na inhalačnú anestéziu. Pokiaľ sa použije prístroj na kardiopulmonámy mimotelový obeh alebo iný prístroj na umelú respiráciu,môže sa xenón pridat priamo do prístroja, čo nevyžaduje použitie žiadneho ďalšieho prístroja. V tomto prípade môže štandardný pridavok xenónu v modelovom prípade zabrániť vývoju neurointoxikácií (profylaxia) alebo aspoň znížiť symptómy deticiencíe. V prípade sanitných vozov, napr. pri primámom liečení obetí nehody, možno použit jednoduchšie inhalátory, ktoré pri inhalácii miešajú xenón s okolitým vzduchom. V tejto súvislosti je tiež možné prispôsobiť koncentráciu xenónu a načasovanie použitia xenónu jednoduchým spôsobom terapeutickým požiadavkám. Napríklad je výhodné použiť zmesí xenónu s inými plynmi, pričom je možné zmiešať xenón s kyslíkom, dusíkom, vzduchom alebo ínými človeku neškodnými plynmi.U pacientov trpiacich na ťažkú kraniocerebrálnu traumu môže dýchanie zmesi xenón - kyslík, aké sa rovnako používa v anestézií, zabrániť alebo aspoň znížiť uvoľňovanie dopamínu, a teda sekundámyrn neurotoxickým účinkom sprevádzajúcim túto traumu. V takýchto prípadoch je prídavný anestetický vedľajší účinok žiaduci, pretože tým pacient môže byt zbavený bolestí.Podstatný rys akútnej ischémie mozgu predstavujú sekundáme neurotoxícké účinky, ktoré tvoria zvýšené uvoľňovanie neurotransmitera a sú zodpovedne za smrt neurónov v ischemickej ohraničujúcej oblasti. Hoci bezprostred SK 285111 B 6né liečenie xenónom, napríklad lekármi záchrannej služby,ktorí vykonávajú počiatočné liečenie vpripade apoplexie pacienta, nemôže zabrániť ischémii samej osebe, môže aspoň znížiť alebo dokonca zabrániť neurotoxicite navodenej sekundárne uvoľnenýmí neurotransmjtermi. Trvalé poškodenie často sa vyskytujúce v prípade apoplexie sa môže teda znížiť. To isté plati analogicky pre opatrenia, ktore budú nutné, pokiaľ sa symptómy choroby objavia po zneužití liekov a strate sluchu alebo po ataku migrény.V prípade nedostatku kyslíka počas pôrodu, napr. počas vstupu do pôrodného kanála alebo vprípade problémov s pupočnou šnúrou, môže dýchanie xenónu - (kyslíka) matkou a dieťaťom hned po pôrode, ak je to možné, zabrániť negatívnym účinkom zvýšeného uvoľňovania dopamínu počas nedostatku kyslíka.V prípade schizofrenických pacientov trpiacich na periodickú schizofréniu (katatóniu), postup je veľmi náhly, je obraz stavu charakterizovaný dramatickými symptómami,ktoré majú rôzne obrazy a sú plné delúzií a halucinácii. Fáza často vyhasne tak rýchlo, ako nastúpila. Takéto fázy alebo ataky sa môžu spustit spontánne stresovou situáciou. Rýchle dýchanie xenónovej plynnej zmesi počas stavu stresu môže aspoň znížiť intenzitu ataku. K tejto aplikácii je samozrejmosťou vybavenie pacientov xenónovými inhalátormi, ktoré umožňujú samoliečbu. V tomto pripade možno použiť nádoby, ktoré - podobné sprejom pri astme - sú naplnené xenónom, ktorý sa uvoľní pri stlačení tlačidla. To isté platí analogícky na liečenie depresívnych pacientov,ktorých nálady sa menia takmer denne a ktorí v dôsledku toho vyžadujú liečenie zodpovedajúce ich stavu.Chronická Parkinsonova choroba je sprevádzaná progresívnymi symptómami. Príslušné liečenie xenónom v tomto prípade znižuje uvoľňovanie neurotransmitera a spomaľuje progresiu choroby alebo ju dokonca zastavuje. V tomto prípade sa ponúka interrnitentné liečenie, kedy pacient dýcha xenón v istých intervaloch. To isté plati pre pacientov, ktorí trpia na Gilles de la Touretteov syndróm, lch tiky môžu byt tiež s progresiou choroby viac a viac výrazne.V prípade akútnych ohrozujúcich stavov, ako je kraniocerebrálna trauma alebo ischémia, sa respirácía výhodne môže vykonávať zmesou xenón - kyslík V pomere 90 10 objemových, výhodnejšie 80 z 20 objemových, najvýhodnejšie od 75 do 70 od 25 do 30 objemových, niekoľko hodín až jeden deň. V porovnaní s týmto sa pri chronickej progresii choroby môže uvažovať o intermitentnej respirácii zmesi xenón - vzduch, do ktorej sa pridá menej xenónu, napr. od 5 do 30 xenónu, výhodne od 10 do 20 xenónu.Na inhaláciu xenónu alebo xenónových zmesí možno použit rôzne spôsoby inhalácíe, ktoré závisia od príslušného zamýšľaného použitia. Na klinikách je možné použiť anestetický prístroj, v ktorom sa k zodpovedajúcim vstupom do anestetického prístroja môžu napojiť vopred pripravené zmesi xenón - kyslík. Respirácia sa potom vykonáva podľa postupu bežného pre takýto pristroj. To isté platí analogicky pre prístroj na mímotelový kardiopulmonámy strojový obeh.Ako altemativu možno xenón zmiešať s okolitým vzduchom namiesto s kyslíkom pri mobilnom použití, čo v dôsledku menšej veľkosti požadovaných tlakových fliaš zvyšuje mobilitu prístroja. Napríklad je možné použit inhalátor, ktorý dodáva xenón z tlakovej fľaše a je uložený V nosiči spolu s tlakovou fľašou, na zmiešavaciu komoru. Na jednej strane táto zrniešavacia komora obsahuje náustok na inhaláciu xenónu a na druhej strane, na ktorej sa xenón dodáva do zmiešavacej komory, má aspoň jeden ďalší kon trolný ventil, ktorý umožňuje vstup okolitého vzduchu. Xenónová tlaková nádoba môže byt vybavená tlakovým redukčným ventilom, napríklad ktorý znižuje množstvo xenónu dodávaného do vhodného ventilu. Keď pacient vdychuje, nasáva vzduch zo vzduchových ventilov. V zmiešavacej komore sa tento vzduch zinieša s dodávaným xenónom na požadovaný pomer a potom sa inhaluje pacientom. Výhodný inhalátor určený na mobilné použitie a slúžiaci na ínhaláciu xenónu a jeho zmesí je ukázaný napriklad v EP-B 0 560 928.V ďalšom zjednodušenom vyhotovení, napr. na samoliečenie, je náustok spojený priamo so xenónovou tlakovou nádobou. Počas inhalácie pacient otvára tlakový ventil a inhaluje xenón zároveň so vzduchom z prostredia. Pri výdychu uvoľní ventil, takže do náustku sa nedostáva žiaden ďalší xenón. Týmto spôsobom je možná aspoň hrubá regulácia množstva inhalovaného xenónu.Prehľad obrázkov na výkresochTento vynález je detailnejšie vysvetlený ďalej, odkazuje sa naň pripojenými obr. l a 2, ktoré ukazujú uvoľňovanie dopamínu v bunkových kultúrach vystavených hypoxickému šoku.Funkcia tohto vynálezu je vysvetlená ďalej pomocou nasledujúcich príkladov.Ide o in vitro experiment s bunkami PCl 2. Tieto bunky PCl 2 sú odvodené z krysieho feochromocytómu. V tomto pripade ide o tumor drene nadobličíek produkujúci katecholamín, ktorý má permanentné uvoľňovanie dopamínu v malignej fonne. Bunky PCl 2 môžu byt in vitro reprodukované kontinuálne. Po pridaní nervového rastového faktora začínajú diferencovať a stávajú sa neurónmi, ktore v mnohých ohľadoch majú vlastnosti neurónov in vivo, najmä vlastnosti, ktoré sa týkajú uvoľňovania neurotransmitera. Bunky PCl 2 sa uznávajú ako neuronálny model.Bunky PCl 2 takýmto spôsobom diferencované sa vystavia hypoxickej situácii, načo uvoľnia dopamín. Takáto hypoxická situacia je pre bunky umelo navodený stresový stav, pri ktorom sa napr. zastaví alebo spomalí dodávka kyslíka. Pokial sa bunky za týchto hypoxických stavov ošetrujú xenónom V definovaných koncentráciách po rovnaký čas, uvoľňovanie neurotransmitera sa zastaví. Časový priebeh takéhoto experimentu je ukázaný na obr. 1 pomocou príkladu. Krivka nestresovaných kontrol, ilustrovaná plnými štvorcami, má nízku koncentráciu dopamínu v priebehu času, ktorá podlieha istým zmenám. Pokiaľ sa hypoxická situácia spusti dávkou hélia namiesto kyslíka, bude výsledkom krivka koncentrácie dopamínu, ako je ukázané na krívke pomocou plných trojuholníkov. Maximálna koncentrácia dopaminu sa vtomto prípade ukazuje po asi 40 minútach. Pokiaľ sa však v hypoxickej situácii podá xenón,nebudú sa bunky ďalej v podstate odlišovať od populácie kontrolných buniek, ako je ukázané diagramom ilustrovaným plnými kruhmi. V spojení s relatívnou koncentráciou dopamínu ukázanou v častí B obr. l je tiež jasne vidieť, že uvoľňovanie dopamínu je znížené na hodnoty kontrolných buniek. V tejto súvislosti sa zistilo, že účinok xenónu je plne reverzibilný, takže bunky ošetrené týmto spôsobom sa nemôžu po vymyti xenónu rozlíšiť od neošetrených buniek. V opísanom experimente sa použité plyny dodali bunkámich zmiešaním s rastovým pufrom pre bunky. V tomto prípade ide vždy o roztoky pufra nasýtené plynom.Diferencované bunky PC 12 opísané v príklade l sa distribuujú do rôznych nádob a vystavia sa rôznym podmienkam. Výsledky sú uvedene na obr. 2.Hypoxický stav a zvýšené uvoľňovanie dopamínu vedie vbunkách inkubovaných s dusíkom (skupina N 2). Uvoľňovanie dopamínu sa môže dokonca zvýšiť, ked sa okrem atmosféry dusíka tiež pridá glutamát, ktorý predstavuje neurotransmiter a má vo väčších dávkach neurotoxický účinok (skupina Glu N 2). Pokial sa však pridá 10 M glutamátu za súčasnej prítomnosti xenónu (skupina Glu Xe), výsledkom bude mieme zvýšené uvoľňovanie dopamínu, ale zníži sa o dve tretiny v porovnaní so zodpovedaj úcim experimentom (glutamát N 2).Výsledky ukázane na obr. 2 objasňujú, že pri stresových situáciách, ako je hypoxia, sa neurotransrnitery glutamát a dopamín uvoľňujú vo veľkých množstvách. To vediea) k priamemu poškodeniu susedných neuronálnych tkanív,hlavne indukciou apoptózy ab) nepriamo k ďalšiemu zvýšeniu uvoľňovania iných neurotransmiterov.Pridanie glutamátu kbunkám teda spôsobuje zvýšené uvoľňovanie dopamínu, najmä ked sú bunky držané v hypoxických podmienkach. Nezamýšľané uvoľňovanie neurotransmitera sa môže mnohokrát znížiť súčasným podaním xenónu.Súhmne sa dá V predloženom vynáleze ukázať, že xenón môže rýchlo a bez ďalších trvalých vedľajších účinkov dočasne zastaviť uvoľňovanie neurotransmitera. Z toho teda vyplýva, že xenón sa môže použiť v definovaných koncentráciách terapeuticky užitočným spôsobom pri všetkých patologických stavoch charakterizovaných neregulovaným uvoľňovaním neurotransmitera. Jednoduchá aplikácia inhaláciou a neškodnost xenónu spôsobuje, že toto liečenie je obzvlášť priťažlivé.1. Použitie xenónu alebo xenónových plynových zmesí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácíí.2. Použitie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že neurointoxikácia je spôsobená prebytkom neurotransmitera.3. Použitie podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že xenón znižuje uvoľňovanie dopamínu, glutamátu a/alebo noradrenalínu.4. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujú ce sa tým,ženeurointoxikácíaje spôsobená apoplexiou.S. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúce sa tým,ženeurointoxíkáciaje spôsobená zneužívaním liečiv.6. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,vyznačuj úce sa tým,ženeLirointoxikáciaje spôsobená nedostatkom kyslíka počas pôrodu.7. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,vyznačuj úce sa tým, že neurointoxikácia koreluje s Parkinsonovou chorobou, schizofréniou alebo Gilles de la Touretteovýrn syndrómom.8. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,vyznačujúce sa tým,ženeurointoxikáciaje spôsobená kraniocerebrálnou traumou.9. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúce sa tým,žexenónaleboxenónová plynová zmes sa použije v prístroji na mimotelový kardiopulmonámy strojový obeh.10. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačuj úce sa tým, že neurointoxikácia spôsobuje stratu sluchu.ll. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúce sa tým,ženeurointoxikáciaje spôsobená migrénou.12. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 10,vyznačujúce sa tým,žepodávanýprostriedok na liečbu obsahuje od 5 do 90 objemových xenónu.13. Použitie podľa nároku 12, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že prostriedok obsahuje od 5 do 30 objemových xenónu.14. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13,vyznačujúce sa tým,žepodávanýprostriedok na liečbu ďalej obsahuje kyslík a/alebo dusík, a/alebo vzduch.15. Použitie podľa nároku 12, v y z n a č. uj ú c e s a t ý m , že prostriedok má pomer xenónu ku kysliku 80 20 objemovým.

MPK / Značky

MPK: A61K 33/00, A61P 25/00

Značky: prostriedku, liečenie, neurointoxikácií, xenónu, použitie, farmaceutického, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285111-pouzitie-xenonu-na-vyrobu-farmaceutickeho-prostriedku-na-liecenie-neurointoxikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie xenónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie neurointoxikácií</a>

Podobne patenty