Priemyselný výrobok z nízkohustotného syntetického plastového materiálu

Číslo patentu: 284887

Dátum: 05.01.2006

Autor: Abevilli Fulvio

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Priemyselný výrobok vyrobený zo syntetického plastového materiálu s otvorenými alebo uzatvorenými bunkami, trojrozmerne zosieteného, je tvorený termoplastickou polymérnou živicou z jedného alebo viacerých polymérov a/alebo kopolymérov, inertným plnivom dispergovaným rovnomerne v živici a vhodnými aditívami. Živica je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyolefínových, polystyrénových, polyvinylchloridových živíc a ich zmesí, inertné plnivo môže byť prírodného alebo syntetického pôvodu, výhodne síran bárnatý. Materiál je lisovaný vstrekovaním alebo extrudovaný do formy po predchádzajúcom pridaní určených množstiev chemických alebo fyzikálnych nadúvadiel, čím sa získajú výrobky s hustotou 1,450 až 1,750 g/cm3. Výrobky majú dobré mechanické charakteristiky, najmä rozťažnosť, tepelné a akustické izolačné vlastnosti a ohňovzdornosť.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka priemyselného výrobku vyrobeného z nízkohustotného syntetického plastového materiálu dobrých mechanických charakteristík a vynikajúcej ohňovzdomosti a tepelných a akustických izolačných vlastností.Mnohé aplikácie, najmä Vodovodné a kanalizačné inštalácie, vyžadujú prvky, ako napríklad rúrky, diely, panely, atď., ktorých výroba je síce lacná a sú ľahké, ale ktoré majú tiež dobré mechanické charakteristiky (najmä dobrú mechanickú pevnosť a rozťažnosť) a vynikajúce tepelné a akustické izolačné a ohňovzdorné vlastnosti (najmä sú rozťahovateľné s malou emisiou dymu alebo bez nej).Dosiaľ žiadny materiál nespája všetky tieto charakteristiky výroba termosetických materiálov je bežne náročná a nákladná, tieto materiály môžu emitovat jedovaté dymy a sú často dost krehké na druhej strane, termoplastické materiály (ktorých spracovanie je jednoduchšie a lacnejšie) majú bežne slabú mechanickú pevnosť, ktorá sa ďalej znižuje stamutímĺ a sú tiež neuspokojivé z hľadiska ohňovzdornosti.Európska patentová prihláška č. 761750 podaná týmto žiadateľom sa napríklad týka výrobkov z expandovaného trojrozmeme zosieteného plastického materiálu obsahujúceho termoplastickú živicu, inertné plnivo a konvenčné aditíva vrátane chemických alebo fyzikálnych nadúvadiel a zosieťovacich činidiel. Hoci materiály v uvedenej prihláške sa ľahko lisujú a majú dobrú mechanickú pevnosť a vynikajúce izolačné vlastnosti, tieto priemyselné výrobky sú slabšie, čo sa týka istých mechanických charakteristík,najmä rozťažnosti (t. j. schopnost materiálu natiahnut a deformovat sa bez lámania), a sú tiež neuspokojivé vzhľadom na ohňovzdomosť.Európsky patent EP 254375 sa týka priemyselných výrobkov na vedenie tekutín (väčšinou kanalizačných rúrok) a ktoré sú formované extrúziou alebo vstrekovaním termoplastického materiálu plošnej mernej hmotnosti vyše 8 kg/mz, s hustotou 1,8 až 2,7 g/cm a obsahujúce inermé plnivo siranu bámatého. Tieto výrobky majú dobré akustické izolačné vlastnosti, ale sú neuspokojivé, čo sa týka mechanickej pevnosti a ohňovzdomosti.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť priemyselný výrobok vyrobený zo sýntetického termoplastického materiálu, ktorý je preto lacný a ľahko lisovateľný alebo extrudovateľný do rúr, panelov, dielov a podobne, a ktorý má súčasne dobré mechanické charakteristiky, je nizkohustotný a má dobré tepelné a akustické izolačné a ohňovzdomé vlastnosti.Predložený vynález predkladá priemyselný výrobok vyrobený zo syntetického plastového materiálu pozostávajúceho z tertnoplastickej polymérovej živice, ktorá zase pozostáva z najmenej jedného terrnoplastického polyméru alebo kopolyméru vybraného zo skupiny obsahujúcej polyoleñny, polyvinylchloridy, polystyrény a ich zmesi a inertného plniva rovnomeme dispergovaného V uvedenej živíci pričom uvedený materiál je nadúvaný, s otvorenými alebo uzavretými bunkami, trojrozmeme zosietený charakterizovaný tým, že hustota uvedeného materiálu sa po hybuje medzi l,450 a 1,750 g/cm 3 aje pokiaľ možno okolo 1,600 g/cm 3.Získané priemyselné výrobky sú preto ľahké, ich výroba je lacná a majú dobré mechanické charakteristiky - najmä vynikajúcu rozťažnosť a vynikajúcu ohňovzdomost a tepelné a akustické izolačné vlastnosti, pričom všetky tieto charakteristiky sa V čase nemenia.(ako to ukazuje európska patentová prihláška č. 761750 podaná týmto prihlasovateľom a ktorej obsah sa tu podľa potreby zahŕňa výlučne formou odkazu) kompromis medzi mechanickou pevnosťou, ľahkosťou a izolačnou schopnosťou. Technici prihlasovateľa však prekvapujúco zistili, že nadúvané zosietené terrnoplastické materiály s hustotou v danom intervale (l,450 až 1,750 g/cm 3), dosiaľ nikdy nepoužité na podobné aplikácie, majú lepšie vlastnosti, čo sa týka ohňovzdomosti i mechanickej pevnosti ako podobné materiály s hustotou nad uvedeným intervalom alebo pod uvedeným intervalom.Teda ľahké, lacné výrobky spájajúce vynikajúce mechanické charakteristiky, dlhú životnost a vynikajúce akustickoizolačné vlastnosti a ohňovzdomost boli prekvapujúco overené ako vhodné na lisovanie alebo extrudovanie pomocou zosietených termoplastiekých materiálov nadúvaných na konečnú hustotu 1,450 až 1,750 g/cm 3. Jedna konkrétna hodnota hustoty v tomto intervale - približne 1,600 g/cmi - vykazuje značný a celkom neočakávaný nárast rozťažnosti, ktorý sa spája s charakteristikami tepelnej a akustickej izolácie a ohňovzdomosti, čím zlepšuje celkové vlastnosti výrobku podľa špecifických požiadaviek. Hustota teda neovplyvňuje iba zvukovoizolačné vlastnosti,ako je známe, ale, a to v celkom neočakávanom rozsahu, aj mechanické vlastnosti a najmä rozťažnost výrobku. Požadovaná hustota sa dosahuje chemickým alebo fyzikálnym nadúvaním zmesi (pridaním nadúvadla), aby sa dosiahlo nielen kontrolované zníženie hustoty výrobku, ale aj značné zníženie použitého materiálu a tým aj nákladov a zlepšene akustickoizolačné vlastnosti výrobku.Kompozície podľa vynálezu vo všeobecnosti pozostávajú z termoplastickej syntetickej živice (napr. s polyetylénovou, polypropylénovou alebo polyvinylchloridovou bázou) inertného plniva (prírodné, napríklad uhličitan vápenatý, síran bámatý, hydroxid horečnatý alebo hlinitý alebo syntetické, napríklad ABS alebo prášková zosietená guma) a iných aditív (napr. plastikátory, retardéry horenia, atdĺ).Podľa vynálezu možno použit akúkoľvek termoplastickú živicu, napr. polyvinylchloridový, polystyrénový alebo polyolefínový polymér alebo kopolymér (ako napríklad polyetylén, polypropylén, etylvinylacetát a ich kopolyméry) ABS alebo ich zmesi. Použitie termoplastického materiálu zabezpečuje lacnú a ľahkú výrobu priemyselných výrobkov, napr. injekčnýrn lisovaním alebo extrudovaním. Predložený vynález teda zabezpečuje priemyselné výrobky akéhokoľvek tvaru vyžadujúce dobré mechanické charakteristiky, ľahkosť, dobré akustickoizolačné vlastnosti a ohňovzdomosť a je najmä vhodný na výrobu rúrok (interiérových a exteriérových kanalízačných rúrok na dažďovú vodu a kanalizáciu, rúrok na vodovodné inštalácie, vetranie, tekutiny všeobecne a kvapalné a tuhé potraviny) zvukovoizolačných, ohňovzdomých dielov (priečok, dielov na izolovanie alebo medzivrstiev, stropných podhľadov a osvetľovacích telies) izolačných, ohňovzdomých pevných alebo pružných tesnení tepelne a zvukovoizolačných ohňovzdomých krytov (hrubé jednovrstvové alebo viacvrstvové strešné krytiny a ochrany proti povetemostnýmOkrem určenia hustotného rozsahu poskytujúceho najlepšie charakteristiky určenie najlepších komponentov tiež vyžadovalo rozsiahly výskum technikov prihlasovateľa na vyhodnotenie chemických, fyzikálnych a mechanických charakteristík rôznych komponentov.Výskumníkom sa nakoniec podarilo určiť inertné plnivá poskytujúce výrobkom podľa vynálezu najlepšie mechanické, ohňovzdomé a izolačné charakteristiky, medzi ktoré patrí uhličitan vápenatý, síran bárnatý, hydroxid horečnatý,hydroxid hlinitý, ABS a práškovú zosietená guma.Spomedzi týchto jeden konkrétny typ síranu bámatého - ďalej označovaný ako typ l s fyzikálnochemickými vlastnosťami uvedenými v tabuľke 3 (uvedená medzi príkladmi uskutočnenia vynálezu) - sa prekvapujúco overil ako schopný poskytnúť výrobkom ešte lepšiu kombináciu vlastností, čo sa týka fyzikálnomechanických charakteristík a ohňovzdomosti, a je preto označený ako preferovaný komponent zmesí podľa vynálezu.Jednou z hlavných charakteristík výrobkov podľa predloženého vynálezu je ich vysoký stupeň ohňovzdornosti. Ako je známe, tradičné terrnoplastické materiály pri vystavení plameňu majú tendenciu mäknúť a/alebo tavit sa a začať odkvapkávať zatiaľ čo termosetické materiály,vzhľadom na ích trojrozmeme zosietenú štruktúru, majú tendenciu ďalej sa zosieťovat a povrchovo napučiavať, čím zabraňujú vzníeteniu. V tomto ohľade, vzhľadom na svoje osobitné zloženie a štruktúru, sa materiál podľa vynálezu správa rovnako ako terrnosetický materiál a pri vystavení plameňu sa V obmedzenom rozsahu tavi, čím povrchovo napučiava, čo izoluje ďalší materiál od zdroja tepla a bráni jeho vznieteniu.Na základe testov ohňovzdomostí podľa národných a medzinárodných noriem možno materiál podľa predloženého vynálezu klasifikovať ako ohňovzdomý vzhľadom na vznietenie a nehorľavý (trieda 0 podľa talianskych noriem) vzhľadom na šírenie plameňa.Navyše na rozdiel od tradičných termoplastických materiálov emituje materiál podľa vynálezu minimálne množstvo dymu vďaka svojej novej kompozícii a najmä svojej tendencií, ako bolo uvedené, povrchovo napučíavať a spaľovacie teplo - ktoré možno brat ako indikáciu množstva tepla generovaného materiálom - je v zásade podobné ako spaľovacie teplo tradičných materiálov.Okrem výberu a určenia množstva základného polyméru a inertného plniva vhodné aditíva tiež zabezpečujú dosahovanie ďalších charakteristík, ako je napríklad stabilita nadúvaného materiálu V plastickom stave a vysoký stupeň elasticity píastického materiálu. Vysoký stupeň stability nadúvaného materiálu zabraňuje zrúteniu výrobku spôsobenému tvorbou veľkých dutín a má za následok vznik nadúvaného materiálu s jemnou rovnomemou bunkovou štruktúrou zatiaľ čo vysoký stupeň elasticity plastického materiálu zlepšuje nadúvanie a tým znižuje hustotu.Nasleduje opis niekoľkých uskutočnení vynálezu, ktoré sú uvedené len ako príklady a nemajú obmedzovať rozsah vynálezu.Pripravili sa rôzne zmesi obsahujúce termoplastickú živicu, prírodné inertné plnivo a v podstate známe aditíva(zosieťovacie, nadúvacie, stabilizačné činidlá, atdĺ), ktorých zloženie je uvedené v tabuľkách 1 a 2.syntetické živice na bázaIĺyntetická ŽVVÍGE na báza polyetylénuzlrganox P 8802 (Cíba Geígy) 0,350 Reoflam PB-370 (FMG.) 9.000 SPOLU 100.000 100,000 Moplm APT son (Montell)3 unliätan vàpanmý, síran bámalý, hydroxid Imruěuatý alebo hlíniiý, atd.SUROVINY RPA/PVC-R 1 RPNPVC-S syntetické živica na báze 100,000syntelidà živica na báza - 100,000 polyvlnylchlondu5 Evipol SH vo zo (E.V.C.)t Unlićiłzn vâpenalý, síran bámilý. Ilydmxld haračnatý alebo htinilý. m. l Rooms 95 (Fun.)Hoci sa používala komerčná polypropylénová živica(zodpovedajúci materiál je v tabuľke označený ako RPA/PP), komerčná polyetylénová živica (RPA/PE) a dve komerčné polyvinylchloridove živice (RPA/PVC-R a RPA/PVC-S), možno samozrejme použít aj iné termoplasticke živice ako tie, ktoré boli uvedene len ako príklad.Ako bolo uvedené, možno použit rôzne typy inertných plnív prírodné (napr. uhličitan vápenatý, síran bámatý,hydroxid horečnatý, hydroxid hlinitý) alebo syntetické(napr. ABS s hustotou 1,03 až 1,07 g/cm 3 alebo práškovú zosietenú gumu). Pripravili sa tri zmesi na báze polypropylénu, všetky so zložením uvedeným v tabuľke 1(RPA/PP), ale každá obsahovala iný typ síranu bamatého označeného ako typ l, typ 2 a typ 3 a s fyzikálne-chemickými charakteristikami uvedenými v tabuľke 3.Zodpovedajúce materiály sa ďalej označujú RPA/PP-l ,RPA/PP-Z a RPA/PP-3 v závislosti od typu obsiahnutého síranu bámatého (typ l, 2 alebo 3).Tabuľka 3 W CHARAKTERISTIKY Metóda Jednotka ĺyp 1 typ 2 WP 3 koncenlráda Base. - In min. 99 min. 99 min. 99 strata váhy pri 105 C DIN 53190 in L pod 0,1 pod DAT pod 0.1 l ahsorpcua oleja Gardner °/n 17 -1 a 15 - 19 13 - 19 Coleman.j L zvyšok na siti 325 DIN 53195 pad 0.01 pod 0,01 pod 0.01 J bielost vzüahnurá na Mg - 36 r 97 ~ 93 j 97 - 98 97 95 r s Ť zdaniivý špecifický objem DIN 53154 un I 100 g D 0 - 90 7 D - B 0 110 - 120 1 .á 80 h rozpustną vo vode om 53197 0.1- 0.2 0.08 - 0.12 0.1 - 0.2 T Tehlondy rozpustná vo - ppm pad 50 pod 50 pod 50 vodesirany ruzpustné vo vode - ppm pod 500 pod 500 pod 500 celkové FC - ppm mex 5 max, 5 max. 5 tažké kovy - - äadne žiadne žiadnareálna mama nnwtnosf om 53153 g/mŕ 4,4 4.4 4,4 drspergovanie - - dobrá dobré dobre lesk - - 70 - 75 ~ B 5 -100r Zmesi obsahujúce živice na báze po ypropy énu alebopolyetylénu boli pripravené v extrudéri s variabilnou geometriou, V ktorom bol materiál spracovaný tepelne á mechanicky, aby sa roztavil a premenil na granuly. Šmykové sily, trenie a vonkajšie zahrievanie zahrejú zmes na vysokú teplotu, aby sa dosiahla plne homogénna zmes.Materiály získané podľa opisu V príklade 1 boli potom konvertované na priemyselné výrobky (rúrky, diely, tesnenia, atď.) pomocou ďalšieho horúceho tavného procesu. Podľa vynálezu tento krok zahŕňa aj pridanie nadúvadla umožňujúceho kontrolované znižovanie konečnej hustoty materiálu, a zosieťovacieho činidla.V opísanom príklade sa nadúvanie dosiahlo pomocou rôznych množstiev chemických nadúvadiel, ako napríklad Genitron AC 4 TM vyrobený firmou Schering Polymer Additives (Veľká Británia), aby sa získali výrobky rôznych hustôt pohybujúcich sa medzi 1,450 a 1,750 g/cm 3. Živica bola zosietená pomocou 1,500 dielov organosiloxánových zlúčenín, ako napríklad Silano alebo UCARSILTM vyrábaný firmou Union Carbide (USA), na 100 dielov zmesi. Zosietenie možno samozrejme tiež uskutočniť pomocou iných chemických činidíel alebo dokonca ožarovaním elektrónovým lúčom.Transformácia plastových materiálov na priemyselné výrobky sa uskutočnila tak, aby sa zachovala mechanická rovnováha zmesi, aby sa obmedzila dlžka času, ked materiál ostáva vnútri taviacich skrutiek, aby sa zabránilo prehriatiu materiálu a aby sa tak sa získala najlepšia kombinácia mechanických a technických charakteristík. Čo sa týka konkrétnych podmienok lisovania, telo extrudéra sa udržiavalo na teplote 180 až 210 °C, roztavená zmes pri 220 až 230 °C a forma na 50 až 60 °C, teda na značne nižšej teplote ako roztavená zmes, aby sa vytvoril protitlak - približne 15 bar - pričom sa súčasne zabránilo tvorbe povrchových porúch. Zistilo sa, že nízka teplota lisovania má za následok vytvorenie pomeme vysokohustotnej kože a V niektorých prípadoch povrchové kazy, čomu sa zabráni, ak sa forma udržiava na uvedenej teplote.Pre extrudované výrobky sa telo extrudéra udržiavalona teplote 120 až 155 °C, extrúzna hlava na 190 až 200 C a roztavená zmes na 180 až 190 °C.Uvedené zmesi boli tvarované do rôznych typov výrobkov najmä potrubia a armatúry na testovanie hluku, ako je opísané V príklade 3.Aby sa určili akustickoizolačné vlastnosti výrobkov rôznych hustôt vyrobených podľa predloženého vynálezu,uskutočnili sa porovnávacie hlukové testy pomocou testovacieho zariadenia zobrazeného na priloženom výkrese.Číslo 1 na priloženom výkrese označuje zariadenie na testovanie hluku pozostávajúce z rúrky 2 umiestnenej vnútri pravouhlej testovacej komory 3 s pôdorysom 5 m x 3 m,vysokej 3,7 m (výška komory 3 je na výkrese označená ako H). Rúrka 2 obsahuje horizontálne valcovité potrubie 4 dlžky L a dve vertikálne valcovité potrubia 5 a 6 vyčnievajúce z príslušných axiálnych koncov horizontálneho potrubia 4 a pripojené k nemu príslušnými kolenami 7 a 8. Potrubie 5 vedie vertikálne nahor cez strop 9 komory 3 a je napojené mimo komory na odpadové potrubie 10 bežného WC (nezobrazené), zatiaľ čo potrubie 6 vedie vertikálne nadol cez otvor v podlahe 11 komory 3. Horizontálne potrubie 4 sa nachádza v určenej výške H 1 (1 m) od podlahy 11 a vo vertikálnej vzdialenosti H, (2,7 m) od stropu 9, pričom vzdialenosť H, a výška H 1 sa rovnajú dlžkam častí potrubí 5 a 6 vnútri komory 3 a bežne detektory hluku (fonometra), ktoré nie sú zobrazené pre jednoduchosť, sú umiestnené v určených častiach A, B, C rúrky 2 vnútri komory 3.Zariadenie 1 umožňuje komparatívne testovanie akustickoizolačných vlastností podobných rúrok z rôznych materiálov. Po prvom meraní hluku pozadia vnútri komory 3 pomocou fonometra sa do odpadového potrubia 10 zavedie 30 litrov vody nirkou 2 s priememým prietokom 2 l/s a meria sa hluk vydávaný vodou na miestach A, B, C každej rúrky. Toto sa uskutočnilo pomocou fonometrov Bruel Kjaer 2235 a analyzátorov Real Time Analizer Rion 29/5Časti rúrok rôznych hustôt vyrobené z materiálov na báze polypropylénového polyméru (kompozícia RPA/PP v tabuľke l) boli testované na hluk, ako je uvedené v tabuľke 4.Výsledky testov ukazujú vynikajúce akustickoizolačné vlastnosti výrobkov vyrobených podľa predloženého vynálezu. 1-loci je samozrejme možné ďalšie zlepšenie zvýšením hustoty materiálu, akustická izolácia je už viac ako uspokojivá dokonca aj pri najnižších skúmaných hustotách okolo 1,6 g/cm 3.Tabuľka 4 HUSTOTA Hluk pozadia Meranie r- Maranle MeranieTie isté materiály boli testované aj podľa medzinárodných noriem na určenie základných fyzikálnych a mechanických charakteristík merná hmotnost (ISO 1183) tvr SK 284887 B 6dost Shore D pri 30 °C (ISO 868) pevnosť v ťahu a rozťažnost (ISO 527) modul ťažnosti (ISO R 178) odolnost proti nárazu (IEC 614) a teplota VICAT (ISO 306). Výs edky testov sú uvedené V tabuľke 5.Na rozdiel od tradičných nadúvaných materiálov, ktorých mechanické vlastnosti sú bežne horšie ako vlastnosti zodpovedajúcich kompaktných materiálov, materiály podľa predloženého vynálezu, okrem vynikajúcich akustickoizolačných vlastnosti uvedených skôr, majú aj dobré mechanické charakteristiky vrátane neočakávaných hodnôt rozťažnosti výrobky s hustotou 1,6 g/cm 3 vyrobene podľa vynálczu vykazujú výnimočne vysokú hodnotu rozťažnosti spojenú s uspokojívými hodnotami mechanickej pevnosti.Na porovnanie sa uskutočnili podobné hlukovć a mechanické testy na rúrkach vyrobených z materiálov na báze polypropylénu RPA/PP-l, RPA/PP-2 a RPA/PP-3 opisané v príklade l a rovnakej hustoty (1,60 g/cm 3), ale obsahujúce rôzne typy síranu bámatého. Výsledky sú uvedene v tabuľke 6 (hlukovć testy) a tabuľke 7 (mechanické testy).. Materiál Hluk pozadia Meranie Merania Merlrtlop-RFAIPP-t 16 l 55 47.5 -7 45 RPA/FP-Z 16 | so l 52 52 RPNPP-S 16 | 61 l 62.5 54 Tabuľka 7 Produkt Hmm rvruosr Plvuouť Romi. Mouni Nlrllu- npnm wam snom n v mu. non n.) hžnoaü vzdnr- VICATmna Wat non rc (01Mechanické charakteristiky a akustickoizolačné vlastností zmesí obsahujúcich síran bámatý typu l sú lepšie ako tie, ktoré obsahujú iné typy síran bámatý typu l teda zabezpečuje dosiahnutie najlepšej kombinácie mechanickej pevnosti, ohňovzdomosti a tepelných a akustických izolačných vlasmostí.Čo sa týka ohňovzdomosti výrobkov vyrobených podľa vynálezu, vykonali sa rôzne testy - znova ako funkcia hustoty konečných produktov - aby sa určil kyslíkovy indexVýsledky testov kyslíkového indexu a ohňovzdomosti pre materiály na báze polypropylénu s rôznymi hustotami sú uvedené v tabuľke 8.Tabuľka 8 Hustota gIcm Kyaukový index na 0,1 Ohňovzdomcst 1,450 L 31 vyhovuje j 1,500 33 vyhovuje 1,550 42 vyhovuje 1,600 42,5 vyhovuie 1,650 42,5 VYHOVUJE 1,700 43 vyhovuie 1750 45 vyhovujeNa porovnanie sa uskutočnili testy kyslíkověho indexu na niekoľkých rôznych materiáloch (prírodných a syntetických) a materiáloch podľa vynálezu s rôznymi polymérovýmj bázami (t. j. polypropylěn, polyetylén, polyvinylchlorid). Výsledky testov - znova podľa ISO 4589 a pri použití 3 mm hrubých syntetických materiálov - sú uvedené V tabuľke 9. Materiál podľa vynálezu má osobitne vysoký kyslikový index (najmä v porovnani s tradičnými polymérovými materiálmi) a možno ho klasífikovat podľa platných talianskych noriem ako ohňovzdomý vzhľadom na vznietenie ked sa vystaví účinku plameňa, materiál sa do istej miery taví, čím sa vytvorí povrchové napučanie, ktoré chráni základný materiál pred zdrojom tepla a bráni vznieteniu materiálu.Tabuľka 9 MATERIÁL KYsLlKovÝ INDEX m 0,polyetylén 1 B polystyrén 15 polymetylmetakrylál 17,4 nylon 6 23 polyvinylchlorid 45 polyester 21 bavlnené tkanina 20,1 burovica 22,4 vlnená tkanina 23,8 RPA/FP ,Materiál podľa vynálezu tiež vykazuje vynikajúcu odolnost proti šíreniu ohňa, znova určenú podľa talianskych noriem, ktorćho testové výsledky (neuvedené podrobne) klasifikujú materiál podľa vynálezu ako nehorľavý(trieda O). Množstvo tepla vyvinuté počas spaľovania materiálu (metóda testu ešte nie je jasne definovaná) bolo určené na základe spaľovacieho tepla materiálu, ktoré pre materiál podľa vynálezu bolo v zásade podobné ako spaľovacie teplo tradičných materiálov, Na rozdiel od tradičných termoplastických materiálov materiál podľa vynálezu emituje minimálne množstvo dymu, čo bolo dokázané analýzou optickej hustoty v NBS komore (výsledky testov neuvedené).

MPK / Značky

MPK: C08J 9/00

Značky: materiálů, plášťového, priemyselný, výrobok, nízkohustotného, syntetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-284887-priemyselny-vyrobok-z-nizkohustotneho-syntetickeho-plastoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priemyselný výrobok z nízkohustotného syntetického plastového materiálu</a>

Podobne patenty