Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny

Číslo patentu: 284818

Dátum: 14.11.2005

Autor: Salmon Dirk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny (R) na zvlhčovanie čistiaceho nástroja, najmä na poťahu (B) mopu nasadeného na držiak (H) mopu, používaného na starostlivosť o podlahy a podobné plochy. Dávkovacie zariadenie pozostáva z dávkovacej nádržky (1), v ktorej je vytvorený zvlhčovací priestor (4) na ponáranie čistiaceho nástroja a zásobný priestor (3) na čerstvú dezinfekčnú a/alebo čistiacu kvapalinu (R), ktorý je proti zvlhčovaciemu priestoru (4) utesnený. V dávkovacej nádržke (1) je umiestnený dávkovací ventil (6) na regulovateľný prívod dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny (R) zo zásobného priestoru (3) do zvlhčovacieho priestoru (4) prostredníctvom ovládacieho orgánu (7). Aspoň časť ovládacieho orgánu (7) je umiestnená vo zvlhčovacom priestore (4). Ovládací orgán (7) je tvorený ovládacou pákou (7') ovládateľnou čistiacim nástrojom, ktorá je uložená výkyvne okolo osi (8) natáčania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia dezinfekčných a/alebo čistiacich kvapalín na navlhčenie čistiaceho nástroja, najmä poťahu mopu nasadeného na držiak mopu,určeného na starostlivosť o podlahy a podobné plochy.Na hygienické čistenie hladkých plôch sa najmä v živnostenskej starostlivosti o priestory používajú stíeracie mopy, ktoré sa majú v pravidelných odstupoch zvlhčovať čerstvou dezinfekčnou a/alebo čistiacou kvapalinou. To sa zatiaľ uskutočňuje tak, že sa stieraci mop, upevnený na držiak mopu, ponára do vedra s dezinfekčnou kvapalinou. Pritom mop prijíma nekontrolovateľné množstvo dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny.Aby sa umožnila spoľahlivá dezinfekcia a čistenie ošetrovanej plochy, mal by však poťah mopu prijat také množstvo dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny, ktoré zodpovedá veľkosti ošetrovaného úseku podlahy. Ďalej je z ekonomických, ako aj z ekologických dôvodov žiaduce, aby sa nespotrebovalo väčšie množstvo kvapaliny, ako je potrebné. Týmto požiadavkám nemôže známe namáčanie mopu vyhovieť.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny na navlhčovanie čistiaceho nástroja, najmä poťahu mopu nasadeného na držiak mopu, na starostlivosť o podlahy a podobné plochy, pozostávajúce z dávkovacej nádržky, V ktorej je vytvorený zvlhčovací priestor na ponáranie čistiaceho nástroja a zásobný priestor na čerstvú dezinfekčnú a/alebo čistiacu kvapalinu, ktorý je proti zvlhčovaciemu priestoru utesnený, pričom v dávkovacej nádržke je umiestnený dávkovaeí ventil na regulovateľný prívod dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny zo zásobného priestoru do zvlhčovacieho priestoru prostrednictvom ovládacieho orgánu, a dávkovací ventil je v pokojovej polohe uzavretý,ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň časť ovládacieho orgánu je umiestnená vo zvlhčovacom priestore, pričom ovládací orgán je vytvorený ovládacou pákou ovládateľnou čistiacim nástrojom, ktorá je uložená výkyvne okolo osi otáčania.Podľa výhodného uskutočnenia je v dávkovacej nádržke umiestnená deliaca stena na rozdelenie dávkovacej nádržky na zásobný priestor a zvlhčovaci priestor, pričom zásobný priestor a zvlhčovací priestor sú prepojené spojovacim kanálom na prúdenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny do zvlhčovacieho priestoru pri otvorení dávkovacieho ventilu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je dávkovací ventil umiestnený v zásobnom priestore, vo zvlhčovacom priestore alebo v deliacej stene, pričom ovládací orgán prechádza otvorom v deliaeej stene.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je deliaca stena pevne spojená s dávkovacou nádržkou, alebo je utesňujúco vsaditeľná do dávkovacej nádržky alebo je súčasťou zásobný priestor tvoriacej, do dávkovacej nádržky vsaditeľnej zásobnej nádržky, ako jej bočná stena alebo stena dna.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia dávkovaci ventil a/alebo zásobná nádržka má/majú upevňovací prostriedok na usadenie na okraj obvodu dávkovacej nádržky.Podľa ďalšieho uskutočnenia je upevňovací prostriedok tvorený zahnutým úsekom steny zásobnej nádržky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je os otáčania ovládacej páky umiestnená v rovine alebo blízko roviny deliacej steny.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je ovládacia páka dvojramenná, a pozostáva z prvého ramena umiestneného na strane dávkovacieho ventilu a z druhého ramena umiestneného vo zvlhčovacom priestore.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je prvé rameno páky kratšie ako druhé rameno páky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia obsahuje dávkovací ventil na pretečenie rovnakého, najmä nastaviteľného množstva dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny zo zásobného priestoru do zvlhčovacieho priestoru pri použití ovládacej páky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia so zásobným priestorom je plniacim ventilom spojená priradená dávkovacia komora na pretečenie jej objemu pri použití ovládacej páky do zvlhčovacieho priestoru.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia na uvedenie do činnosti dávkovacieho ventilu sa inak otvorený plniaci ventil uzatvorí.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia teleso dávkovacieho ventilu a/alebo teleso plniaceho ventilu je v dotyku s ovládacím orgánom, najmä ovládacou pákou proti pôsobeniu vratnej pružiny zo svojej pokojovej polohy zodpovedajúcej uzavretej prípadne otvorenej polohe, do otvorenej,prípadne uzavretej polohy.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je prvé rameno ovládacej páky umiestnené pod zásobnou nádržkou na otváranie dávkovacieho ventilu a uzatváranie plniaceho ventilu pri dotyku čistiaceho nástroja s druhým ramenom,ktoré je umiestnené vo zvlhčovacom priestore pri dne dávkovacej nádržky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je vo zvlhčovacom priestore umiestnený stieraci prvok, vytvorený ako stieracia mreža, ktorej homá hrana leží vo vopred stanovenom odstupe od hlavného rozprestrenia roviny dna zvlhčovacieho priestoru.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je stieracím prvkom ohraničená hĺbka ponorenia čistiaceho nástroja do zvlhčovacieho priestoru, ako aj stupeň otvorenia dávkovacieho ventilu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia voľný koniec ovládacej páky vyčnieva v pokojovej polohe nad stieraci prvok a je stlačiteľný aspoň k homej hrane stieracieho prvku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia voľný koniec ovládacej páky vyčnieva cez vybranie v stieracom prvku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia voľný koniec ovládacej páky je umiestnený vedľa stieracieho prvku, pričom voľný koniec a stieraci prvok ležia v podstate v rovnakej rovine na dotyk s čistiacim nástrojom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je stieraci prvok vybavený niekoľkými nohami na opretie o dno zvlhčovacieho priestoru.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je dno zvlhčovacieho priestoru vybavené aspoň jednou vyvýšeninou,na ktorej leží stieraci prvok.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia aspoň jedna vyvýšenina je vytvorená ako von otvorené priečne rebro.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je stierací prvok vyhotovený zpenovej hmoty na zachytávanie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je penová hmota vytvorená z pružneho materiálu na odovzdanie prijatej dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny na čistiaci nástroj pri jeho stlačení.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia penová hmota má otvorené póry a je vytvorená z chemicky stáleho materiálu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia má jedna,zvlhčovací priestor ohraničujúca bočná stena dávkovacej nádržky aspoň V dolnej oblasti zošikmenie, prebiehajúce zvonku zhora dovnútra dolu, Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vo zvlhčovacom priestore je vytvorený uzatvárateľný výtok, ktorý je umiestnený pod stieracím prvkom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je dávkovací ventil súčasťou dávkovacieho čerpadla.Výhodou dávkovacieho zariadenia podľa Vynálezu je to, že umožňuje presné dávkovanie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny do zvlhčovacieho priestoru a dopredu stanovené zvlhčovanie čistiaceho nástroja, napriklad poťahu mopu pri starostlivosti o podlahy alebo podobne plochy.Ďalšou výhodou je to, že dávkovacie zariadenie umožňuje napríklad samotným čistiacim nástrojom riadene ovládat prívod čerstvej dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny do zvlhčovacieho priestom a/alebo jej hladinu a/alebo jej zloženie vo zvlhčovacom priestore tak, že sa neprekročí dopredu určená Výška plnenia zvlhčovacieho priestoru a poťah mopu sa navlhči dopredu určenou dávkou.Výhodou je i to, že zvlášť presne dávkovanie je možné docieliť, ked pri každom použití ovládacieho orgánu pretečie dávkovacím ventilom rovnaké, najmä nastaviteľné množstvo dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny do zvlhčovacieho priestoru. To vytvára možnosť navlhčit poťah mopu určeným množstvom dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny, čo zaručuje úspomú spotrebu dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny bez toho, aby sa použilo menšie množstvo, ako je najmä na dezinfekciu nutné, pričom na určenú stieraciu plochu sa tak napriklad rozdeli vždy rovnake množstvo dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie Vysvetlený pomocou Výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l prvý príklad uskutočnenia dávkovacieho zariadenia dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny v reze, obr. 2 druhý priklad uskutočnenia dávkovacieho zariadenia dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny v reze a obr. 2 a zásobnú nádržku v reze z obr. 2.Na obr. l je znázomený prvý príklad uskutočnenia dávkovacieho zariadenia dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny R, ktoré pozostáva zdávkovacej nádržky 1, v ktorej je upevnená deliaca stena 2, takže spolu s dávkovacou nádržkou 1 vytvára jeden kompaktný celok. Ked je deliaca stena 2 pri takto jednodielnom uskutočnení spojená s dávkovacou nádržkou 1, môže zvýšiť jej stabilitu. Táto deliaca stena 2 môže byť do dávkovacej nádržky 1 iba vsadená s tesnenim, takže po jej vybratí je možné ju použit aj na iné účely. Dávkovaeia nádržka 1 je deliacou stenou 2 rozdelená na zásobný priestor 3 a zvlhčovací priestor 4. Zá sobný priestor 3 slúži na príjem čistej, prípadne čerstvej dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny R, kým vo zvlhčoVacom priestore 4 sa môže pomocou dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny R vykonávať čistenie, pripadne zvlhčovanie čistiaceho nástroja, najmä poťahu B mopu, nasadeného na držiak H mopu.Zásobný priestor 3 a zvlhčovací priestor 4 sú navzájom spojené spojovacím kanálom S, ktorý otvorom 17 v deliacej stene 2 ústi do zásobného priestoru 3. Prúd kvapaliny môže pod hydrostatickým tlakom objemu kvapaliny, naplnenej do zásobného priestoru 3, prúdiť do zvlhčovacieho priestoru 4, ked sa V spojovacom kanáli 5 usporiadaný dávkovací ventil 6 ovládaním otvorí.Dávkovaci ventil 6 dosadá na dno zásobnćho priestoru 3, je ohraničený deliacou stenou 2 a ovláda sa ovládacím orgánom 7 v tvare ovládacej páky 7. Pritom je ovládacie páka 7 výkyvná okolo osi 8 otáčania blízko pri deliacej stene 2 a má asymetrickú konštrukciu s dvoma ramenami 9,10 páky, pričom je kratšie prvé rameno 9 páky na strane ventilu a dlhšie druhé rameno 10 páky na strane zaťažovania. Kratšie rameno 9 páky je umiestnene pod dávkovacím ventilom 6. Zaťažovateľné druhe rameno 10 páky vyčnieva otvorom 17 V deliacej stene 2 do zvlhčovacieho priestoru 4 a susedí tu so stieracím prvkom 12, V tvare stieracej mreže 38, umiestnenom V 0 vopred určenom odstupe od dna 11 zvlhčovacieho priestoru 4. Stierací prvok 12 má niekoľko nôh 18, ktoré stoja na dne zvlhčovacieho priestoru 4. Dĺžka nôh 18 určuje polohu stieracieho prvku 12 vo zvlhčovacom priestore 4 a tým aj maximálnu hĺbku ponoru poťahu B mopu.Na ďalšie podopretie stieracieho prvku 12 sa vyhotovené dve rebrovité vyvýšeniny 19, 19 na dne 11 zvlhčovacieho priestoru 4, ktorého dno navyše vystužujú. Tým, že vyvýšeniny 19 sú vyhotovené v tvare priečnych rebier 19,môžu sa do komplementámych vnútomých priečnych rýh vkladať na istenie uloženia dávkovacej nádržky 1 pridržovacie tyče (neznázornené) čistiaceho vozíka.Dávkovaci ventil 6 má teleso 14 ventilu, ktore sa vratnou pružinou 15 drží V uzavretej pokojovej polohe, aby sa zabránilo pretekaniu kvapaliny zo zásobného priestoru 3 do zvlhčovacieho priestoru 4, ak nepôsobí nijaká sila na ovládaciu páku 7 .l( deliacej stene 2 protiľahlá bočná stena 20 zvlhčovacieho priestoru 4 je vybavená V spodnej oblasti zošikmenim 21, aby sa po prvé uľahčilo Vylievanie znečistenej kvapaliny zo zvlhčovacieho priestoru 4 a po druhé, aby sa znížila pravdepodobnosť vyšplechnutia čistiacej kvapaliny zo zvlhčovacieho priestoru 4 pri pohybe dávkovacej nádržky 1.Homý okraj 22 obvodu dávkovacej nádržky je vyhotovený V tvare zahnutćho úseku steny 22, aby sa uľahčila manipulácia s dávkovacou nádržkou 1. Tento zahnutý úsek navyše Vystužuj e tvar nádržky.Takto konštruované dávkovacie zariadenie umožňuje zvlhčovanie na držiak H mopu nasadeného poťahu B mopu dezinfekčnou, prípadne čistiacou kvapalinou taktoNajprv sa V podstate naplní zásobný priestor 3 dezinfekčnou, pripadne čistiacou kvapalinou R.Pretože dávkovaci ventil 6 je vyhotovený tak, že je v pokojovej polohe pôsobením vramej pružiny 15 uzavretý,zabráni sa nekontrolovateľnému pretekaniu kvapaliny R do zvlhčovacieho priestoru 4.Poťah B mopu sa môže na zvlhčovanie a čistenie ponárat ľubovoľne do zvlhčovacieho priestoru 4. Len čo zatlačí poťah B mopu na voľný koniec 13 ovládacej páky 7, ako je znázomené na obrázku l, prctlačí sa proti sile vramej pružiny 15 teleso 14 ventilu smerom nahor a otvorí sa dáv SK 284818 B 6kovaci ventil 6, kvapalina R prúdi do zvlhčovacieho priestoru 4 tak dlho, ako dlho sa dávkovací ventil 6 tlakom poťahu B mopu na druhé rameno 10 páky drží V otvorenej polohe. Stupeň otvorenia dávkovacieho ventilu 6 je obmedzený tým, že poťah B mopu sa do zvlhčovacieho priestoru 4 ponorí len k stieraciemu prvku 12.Len čo natieklo dostatočné množstvo kvapaliny R do zvlhčovacieho priestoru 4, napríklad ked hladina kvapaliny R práve presahuje cez stierací prvok 12, ako pri stave znázomenom na obrázku, môže sa poťah B mopu stiahnuť zo zaťažovateľného konca 13 ovládacej páky 7 a môže sa vložit na susediaci stierací prvok 12, aby sa tu otieraním sem a tam stierací prvok 12 zvlhčil kvapalinou R alebo sa očistil.Na obrázkoch 2 a Za znázomene dávkovacie zariadenie má oddelenú, do dávkovacej nádržky 1 zasaditeľnú a primerane užšiu zásobnú nádržku 23, v ktorej dne je usporiadaný dávkovací ventil 6. Navyše je zásobnému priestoru 3 v susedstve dávkovacieho ventilu 6 priradené dávkovacia komora 24, ktorá je dávkovacím kanálom 25 spojená so zásobným priestorom 3. V plniacom kanáli 25 je plniaci ventil 26, ktorý je s dávkovacím ventilom 6 kombinovaný do dvojčinného ventilu. Usporiadanie ventilov 6, 26 má spoločne teleso 14 ventilu, ktoré sa vratnou pružinou 15 drží v pokojovej polohe. V tejto sú plniaci ventil 26 a tým aj dávkovaciu komoru 24 so zásobným priestorom 3 spájajúci plniaci kanál 25 otvorené, kým dávkovací ventil 6 je uzavretý. Dezinfekčná a/alebo čistiaca kvapalina R môže V tejto polohe ventilu plniť dávkovaciu komoru 24, ale nemôže prúdiť do zvlhčovacieho priestoru 4 vedľa zásobnej nádržky 23, ktorý je ponechaný prázdny.Pri zaťažení ovládacej páky 7 sa pohybuje teleso 14 ventilu proti sile vratnej pružiny 15 z pokojovej do pracovnej polohy, pričom plniaci ventil 26 uzavrie plniaci kanál 25 a súčasne dávkovací ventil 6 uvoľní spojovací kanál 5 do zvlhčovacej komory 4, takže dezinfekčná a/alebo čistiaca kvapalina R môže prúdit z dávkovacej komory 24 do zvlhčovacieho priestoru 4.Homý okraj zásobnej nádržky 23 pôsobí ako upevňovaci prostriedok 27 na usadenie na okraj 22 obvodu dávkovacej nádržky 1 tým, že je tvarovaný ako zahnutý úsek steny 28. Tým sa fixuje poloha zásobnej nádržky 23 v dávkovaeej nádržke 1.Zásobnú nádržku 23 možno v smere šípky 29 vsadiť, ako je znázomeně na obrázku 2 a, do dávkovacej nádržky 1,ktorá je usporiadaná na čistiacom voziku 30 vybavenom kolesami 31.Podľa obrázku 2 sa opiera zásobná nádržka 23 hore svojimi zahnutými úsekmí stien 28 o okraj 22 obvodu a dole svojou stojinou 32 o dno 11 dávkovacej nádržky 1 a navyše prilieha veľkou plochou svojho úseku steny 33 o bočnú stenu 20 dávkovacej nádržky 1. Ďalší úsek steny 34 zásobnej nádržky 33 tvorí deliacu stenu 2, ktorá oddeľuje zásobný priestor 3 od zvlhčovacieho priestoru 4.Na dne zvlhčovacieho priestoru 4 je ako stierací prvok 2 chemicky stála penová hmota 35 s otvorenými pórrni,ktorých veľkost približne zodpovedá veľkosti poťahu mopu.Týmto spôsobom skonštruované dávkovacie zariadenie umožňuje zvlhčovanie poťahu B mopu nasadeného na držiak H mopu taktoNajprv sa zásobný priestor 3 zásobnej nádržky 23 v podstate naplní dezinfekčným a/alebo čistiacim prostriedkom R, ako je znázomené na obrázku Za.Pretože plniaci ventil sa vpokojovej polohe vratnou pružinou 15 drží v otvorenej polohe, môže kvapalina R prúdit plniacim kanálom 25 v smere šípky 36 do dávkova cej komory 24 a túto plniť. Pretože súčasne je dávkovací ventil 6 v pokojovej polohe uzavretý, nemôže zatiaľ kvapalina R pretekať do zvlhčovacej komory 4.Len čo pritlači poťah B mopu voľný koniec 13 ovládacej páky 7, zatvorí sa plniaci ventil 26 a otvorí sa dávkovací ventil 6. Objem kvapaliny nachádzajúcej sa v dávkovacej komore 24, a len tento, môže teraz prúdiť v smere šípky 37 spojovacím kanálom 5 do zvlhčovacieho priestoru 4.Týmto spôsobom do zvlhčovacieho priestoru natečená dávka dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny R vsiakne do penovej hmoty 35. Ak stlačí poťah B mopu pružnú deformovateľnú penovú hmotu 35, odovzdáva sa kvapalina R rovnomeme do poťahu mopu. Pritom sa navlhčí rovnomerne len spodná strana poťahu B mopu, ktorá pôsobí pri stieram.Vynálezcovské dávkovacie zariadenie tak umožňuje presné dávkovanie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny R do zvlhčovacieho priestoru 4 a definované zvlhčovanie poťahu B mopu.l. Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny na zvlhčovanie čistiaceho nástroja, najmä poťahu(B) mopu nasadeného na držiak (H) mopu, na starostlivosť o podlahy a podobne plochy, pozostávajúce z dávkovacej nádržky, v ktorej je vytvorený zvlhčovací priestor (4) na ponáranie čistiaceho nástroja a zásobný priestor (3) na čerstvú dezinfekčnú a/alebo čistiacu kvapalinu, ktorý je proti zvlhčovaciemu priestoru utesnený, pričom v dávkovacej nádržke (l) je umiestnený dávkovací ventil (6) na regulovateľný prívod dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny zo zásobného priestoru (3) do zvlhčovacieho priestoru (4) prostredníctvom ovládacieho orgánu (7), a dávkovací ventil(6) je v pokojovej polohe uzavretý, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň časť ovládacieho orgánu (7) je umiestnená vo zvlhčovacom priestore (4), pričom ovládací orgán (7) je vytvorený ovládacou pákou (7) ovládateľnou čistiacim nástrojom, ktorá je uložená výkyvne okolo osi (8) otáčania.2. Dávkovacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že v dávkovacej nádržke (l) je umiestnená deliaca stena (2) na rozdelenie dávkovacej nádržky (1) na zásobný priestor (3) a zvlhčovací priestor (4),pričom zásobný priestor (3) a zvlhčovací priestor (4) sú prepojené spojovacím kanálom (5) na prúdenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny (R) do zvlhčovacieho priestoru (4) pri otvorení dávkovacieho ventilu (6).3. Dávkovacie zariadenie podľa nároku l alebo 2,vyznačujúce sa tým, že dávkovaci ventil(6) je umiestnený V zásobnom priestore (3), vo zvlhčovacom priestore (4) alebo v deliacej stene (2), pričom ovládací orgán (7) prechádza otvorom (17) v deliacej stene (2).4. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 2 alebo 3,vyznačuj úce sa tým,žedeliacastena(2)je pevne spojená s dávkovacou nádržkou (l), alebo je utesňujúco vsaditeľná do dávkovacej nádržky (1) alebo je súčasťou zásobný priestor tvoriacej, do dávkovacej nádržky(1) vsaditeľnej zásobncj nádržky (23), ako jej bočná stena alebo stena dna.5. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov l až 4,vyznačujúce sa tým,žedávkovaciventil(6) a/alebo zásobná nádržka (23) má/majú upevňovaci prostriedok (27) na usadenie na okraj (22) obvodu dávkovacej nádržky (l).6. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že upevňovací prostriedok (27) je tvorený zahnutým úsekom steny (28) zásobnej nádržky7. Dávkovacie zariadenie podľa nárokov 2 až 6, v y značujúce sa tým, že os (8) otáčania ovládacej páky (7) je umiesmená v rovine alebo blízko roviny deliacej steny (2).8. Dávkovanie zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 ažlvyznačujúce sa tým,žeovládaciapáka (7) je dvojramenná, a pozostáva zprvého ramena (9) umiestneného na strane dávkovacieho ventilu (6) a z druhého ramena (10) umíestneného vo zvlhčovacom priestore(4) 9. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že prvé rameno (9) pákyje kratšie ako druhé rameno (10) páky.10. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 9,vyznačujúce sa tým,žeobsahujedávkovací ventil (6) na pretečenie rovnakého, najmä nastaviteľného množstva dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny(R) zo zásobného priestoru (3) do zvlhčovacieho priestoru(4) pri použití ovládacej páky (7).11. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcichnárokov,vyznačuj úce sa tým,že zásobný priestor (3) je plniacim ventílom (26) prepojený s dávkovacou komorou (24) na pretečenie jej objemu pri použití ovládacej páky (7 ) do zvlhčovacieho priestoru (4).12. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 11, v y zn ačujú ce sa tý m,ženauvedeniedočinnosti dávkovacieho ventilu (6) je inak otvorený plniaci ventil13. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úci sa tým,že teleso (14) dávkovacieho ventilu (6) a/alebo teleso plniaceho ventilu (26) je v dotyku s ovládaeím orgánom (7), najmä ovládacou pákou (7) proti pôsobeníu vratnej pružiny (15) zo svojej pokojovej polohy zodpovedajúcej uzavretej prípadne otvorenej polohe, do otvorenej, pripadne uzavretej polohy.14. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 8 ažllvyznačujúce sa tým,žeprvérameno(9) ovládacej páky (7) je umiestnené pod zásobnou nádržkou (23) na otváranie dávkovacieho ventilu (6) a uzatváranie plníaceho ventilu (26) pri dotyku čistiaceho nástroja s druhým ramenom (10), ktoré je umiestnené vo zvlhčovacom priestore (4) pri dne dávkovacej nádržky (1).15. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcíchnárokov,vyznačuj úce sa tým,že vo zvlhčovacom priestore (4) je umiestnený stierací prvok(12), vytvorený ako stieracia rnreža (38), ktorej homá hrana leží vo vopred stanovenom odstupe od hlavného rozprestrenia roviny (E) dna (1 l) zvlhčovacieho priestoru (4).16. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 15, v y zn ačuj úce sa tý m,že stieracím prvkom (12) je ohraničená hĺbka ponorenia čistiaceho nástroja do zvlhčovacieho priestoru (4), ako aj stupeň otvorenia dávkovaeieho ventilu (6).17. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 15 alebo 16, vyznačujúce sa tým, že voľný koniec (13) ovládacej páky (7) vyčnieva v pokojovej polohe nad stierací prvok (12) a je stlačiteľný aspoň k homej hrane stieracieho prvku (12).18. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 17, v y zn a č uj ú c e sa tý m,ževoľnýkoniec (l 3)ovládacej páky (7) vyčnieva cez vybranie v stieracom prvku19. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 17, v y z n a č uj ú c e s a tý m ,že voľnýkoníec(l 3) ovládacej páky (7 ) je umiestnený vedľa stíeracieho prvku (12),pričom voľný koniec (13) a stierací prvok (12) ležia v podstate vrovnakej rovine na dotyk s čistiacim nástrojom.20. Nádržka podľa jedného z nárokov 15 až 19, v y značnačujúce sa tým, že stierací prvok(12) je vybavený niekoľkými nohami (18) na opretie o dno21. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 15 až 20, vyznačujúce sa tým, že dno (11) zvlhčovacieho priestoru (4) je vybavené aspoň jednou vyvýšeninou (19), na ktorej leží stierací prvok (12).22. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 21, v y značuj ú ce sa tý m,žeaspoñjednavyvýšenina(19) je vytvorená ako von otvorené priečne rebro (I 9).23. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 15 až 22, vyznačujúce sa tým,že stierací prvok ( 12) je vyhotovený z penovej hmoty (35) na zachytávanie dezínfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny (R).24. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 23, v y značujúce sa tým,že penová hmota (35)je vytvorená z pružného materiálu na odovzdanie prijatej dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny na čistiaci nástroj pri jeho stlačení.25. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z nárokov 23 alebo 24, vyznačuj úce sa tým, že penová hmota (35) má otvorene póry a je vytvorená z chemicky stáleho materiálu.26. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcichnárokomvyznačuj úce sa tým,že jedna, zvlhčovaci priestor (4) ohraničujúca bočná stena (20) dávkovacej nádržky (l) má aspoň v dolnej oblastí zošikmenie (21), prebiehajúce zvonku zhora dovnútra dolu.27. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokomvyznačuj úce sa tým,že vo zvlhčovacom priestore (4) je vytvorený uzatvárateľný výtok, ktorý je umiestnený pod stieracím prvkom (12).28. Dávkovacie zariadenie podľa jedného z predchádzajúcichnárokov,vyznačuj úce sa tým,že dávkovací ventil (6) je súčasťou dávkovacieho čerpadla.

MPK / Značky

MPK: A47L 13/58

Značky: zariadenie, kvapaliny, dávkovacie, čistiacej, dezinfekčnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-284818-davkovacie-zariadenie-dezinfekcnej-a-alebo-cistiacej-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacie zariadenie dezinfekčnej a/alebo čistiacej kvapaliny</a>

Podobne patenty