Spôsob výroby priadzí z nekonečných vlákien, použitie polyesterovej priadze získanej týmto spôsobom, výrobky obsahujúce túto priadzu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby kontinuálnej polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie z polyméru, ktorého viac než 90 % reťazcov sa skladá z etyléntereftalátových jednotiek, jednostupňovým spriadacím procesom, polymér má relatívnu viskozitu (ETArel) 2,04 až 2,60, pred vyťahovaním majú nekonečné vlákna kryštalinitu 5 % až 16 % a rýchlosť navíjania priadze je vyššia než 6000 m/min.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie spriadaním polyméru, ktoreho viac než 90 reťazcov sa skladá z etyléntereftalátových jednotiek, spriadacím procesom, pri ktorom sa polymér pretáča v roztavenom stave cez zvlákňovaciu dosku, takto vytvorené vlákna prechádzajú cez zahrievanú zónu a chladiacu zónu v tomto poradí, rýchlosť vlákien sa ustáli, vlákna sa vyťahujú na dĺžku 1,5- až 3,5-násobku ich pôvodnej dĺžky, a priadza z nekončených vlákien sa navíja, pričom všetky tieto prvky sú zahmute do jediného pracovného chodu.Takýto proces je dobre známy. Napríklad európska patentová prihláška EP 80 906 opisuje proces výroby polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie tavným spriadaním polyester obsahujúceho polyméru,pri ktorom sú všetky prvky procesu zahmuté do jediného pracovného chodu. Takýto proces je tiež známy ako jednostupňový proces. V tejto publikácii je naznačené, že V takomto procese je výhodné zvoliť rýchlosť navíjania menšiu než 5500 m/min., pretože vyššie rýchlosti navíjania spôsobia rozvlákňovanie a ťažkosti pri prevádzke.Ale zvýšenie rýchlosti navíjania je žiaduce. Pri výrobe polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie v priemyselnom meradle je výhodné vyrábať najväčšie možné množstvo priadze za jednotku času na vhodnom zariadení. Jedna z ciest zvýšenia množstva priadze,vyrobenej za jednotku času, spočíva vo vyššej rýchlostí navíjania, US patentový spis č. 4 491 657 tiež opisuje proces,uvedený v úvodnom odseku. Tento patentový spis tvrdí, že rýchlosť navíjania priadze v takomto jednostupňovom procese nie je menšia než 6,5 km/min Ale v tomto patentovom spise nie sú uvedené žiadne príklady polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie, vyrábanej takýmto jednostupňovým procesom pri takejto rýchlosti navíjania, ani tam nie je uvedený poznatok, ako vyriešit problémy, o ktorých sa zistilo, že nastávajú pri výrobe polyesterej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie pri takýchto rýchlostiach navíjania.Patentová prihláška W 0 90/00638 naznačuje, že pri jednostupňovom procese spriadania ide zvýšenie rýchlosti spriadania ruka v ruke so zvýšenou kryštalinitou dovtedy nevyťahovaného nekonečného vlákna. Priadza, navíjaná pri rýchlosti okolo 4800 m/min., sa dá získat z nevyťahovaných nekonečných vlákien, ktoré majú kryštalinitu v rozsahu 13 až 18 .Vynález sa týka spôsobu, ktorý umožňuje vyrábať polyesterovú priadzu z nekonečných vlákien na technicke použitie pri vysokých rýchlostiach navíjania bez toho, aby sa vyskytli uvedené problémy. Výraz rýchlosť navíjania je v tejto súvislosti definovaný ako obvodová rýchlosť balu,ktorý sa navíja.Vynález spočíva v tom, že pri výrobe polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie,spriadaním polyméru, ktorého viac než 90 reťazcov sa skladá z etyléntereñalátových jednotiek, spriadacím procesom, pri ktorom sa polymér pretáča V roztavenom stave cezzvlákňovaciu dosku, takto vytvorené vlákna prechádzajú cez zahrievanú zónu a chladiacu zónu v tomto poradí,rýchlosť vlákien sa ustáli, vlákna sa vyťahujú na dĺžku 1,5 až 3,5-násobku ich pôvodnej dĺžky, apriadza z nekončených vlákien sa navíja, pričom všetky tieto prvky sú zahrnuté do jediného pracovného chodu, a jeho podstatou je, že nekonečné vlákna pred vyťahovaním majú relatívnu viskozitu (nm) 2,04 až 2,60, pred vyťahovaním majú nekonečné vlákna kryštalinitu 5 až 16 a rýchlosť navíjania priadzeje vyššia než 6000 m/minNa prekvapenie sa ukázalo byť možným vyrábať polyesterovú priadzu na technické použitie s použitím vyššej rýchlosti navíjania, než aká sa pri výrobe takej priadze doteraz bežne používa. Podmienky procesu by sa mali vybrat tak, aby rýchlosť navíjania priadze bola nad 6000 m/min. a kryštalinita nevyťahovaných vlákien menšia než 16 .Zistilo sa, že ak pri takýchto rýchlostiach navíjania nevyťahovane vlákna majú kryštalinitu nad 16 , výsledkom bude nestabilný proces spriadania s veľkým podielom rozvlákňovania v ťahanej príadzi alebo proces, ktorého výsledkom nie je priadza s výhodnými úžitkovýuni vlastnosťami.Kryštalinitu nevyťahovaných vlákien môže napríklad ovplyvniť viskozita polyméru, teplota spriadania, dĺžka zahrievanej zóny, teplota v zahrievanej zóne, stupeň chladenia v chladiacej zóne a hmotnost na jednotkovú dĺžkuJe výhodné, ak sa pri výrobe polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie podľa tohto vynálezu použije polyesterový polymér, ktorého najmenej 90 polymérových reťazcov sa skladá z etylćntereftalátových jednotiek, a ktorý má relatívnu viskozitu (n 1)2,04 až 2,60, výhodne 2,04 až 2,42, výhodnejšie 2,15 až 2,35. Ak všetky ostatne podmienky procesu zostanú nezmenené, nižšia relatíwia viskozita polyméru bude vo všeobecnosti viest k nižšej kryštalinite nevyťahovaných vlákien.Je výhodné, ak sa pri výrobe polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technicke použitie podľa tohto vynálezu použije polyesterový polymér s obsahom DEG(dietylénglykolu) menším než 2,5 hmotn., najmä menším než 1 hmotn., výhodnejšie menším než 0,8 hmotn To sa dá dosiahnuť napríklad použitím dímetyltereftalátu ako jednej zo zložiek polymerizačnej reakcie. Ak všetky ostatné podmienky procesu zostanú nezmenené, zníženie obsahu DEG bude vo všeobecnosti viest k zvýšeniu kryštalinity nevyťahovaných vlákien.Ďalej, polymerizačná reakcia sa výhodne uskutoční tak,aby získaný polymér mal malý obsah karboxylových koncových skupín. V polymére, ktorý sa má spriadať, je tento obsah výhodne menší než 15, výhodnejšie menší než 10 miliekvivalentov/kg. To sa dá dosiahnut napriklad uskutočnením polymerizačnej reakcie za miemych podmienok.Pre stabilitu procesu spriadania je výhodné, ak polymér obsahuje čo najmenej nečistôt, ako je prach a iné nepatrné častice. Altematívne možno k polyméru pridať prísady, ako je oxid titaničitý, na zlepšenie správania pri spriadani. Navyše je výhodné, ak je polymér úplne bezvodý. Polymér výhodne obsahuje menej než 40 ppm, výhodnejšie menej než 20 ppm vody.Polymér sa privádza k zvlákňovanej doske v roztavenom stave, napríklad pomocou extrudéra. Na tento účel sa môžu malé kúsky polyméru (takzvané polymérové vločky) vložiť do extrudéra, pričom teplota v extrudéri spôsobí roztavenie vločiek. Extrudér plní spriadacie čerpadlo, ktoré dopravuje podľa možnosti čo najstálejší prúd polyméru k zvlákňovacej doske. Zvlákňovacia doska sa zahrieva nateplotu V rozsahu od Tm do Tm 100 °C, kde Tm reprezentuje teplotu topenia polyméru, výhodne na teplotu v rozsahu od Tm 20 °C do T, 70 °C. Ak všetky ostatne podmienky procesu zostanú nezmenené, zvýšenie teploty spriadania bude vo všeobecnosti viest k zníženiu kryštalinity nevyťahovaných vlákien.Výhodne sa použije jediná zvlákňovacia doska na spriadanie celého počtu nekonečných vlákien v jednom zväzku. Zvlákňovacia doska má výhodne 100 až 1000 spriadacích otvorov, výhodnejšie 200 až 400 spriadacích otvorov. Ak všetky ostatné podmienky procesu (ako je celková priepustnosť polyméru cez všetky spridacie otvory) zostanú nezmenené, zníženie počtu spriadacích otvorov bude vo všeobecnosti viest k zníženiu kryštalinity nevyťahovaných vlákien.Ak je to potrebné, možno umiestniť ďalšie členy medzi extrudér, spriadacie čerpadlo a zvlákňovaciu dosku, ako sú filtre na čistenie prúdu polyméru od malých častíc, statické alebo dynamické míešačky na homogenizáciu prúdu polyméru, alebo tepelné výmenníky na nastavenie teploty prúdu polyméru.Aby sa čo najviac minimalízovali rozdiely medzi vláknami vo zväzku, je výhodné, ak sú spriadacie otvory rozložené na zvlákňovacej doske v pravidelnom obrazci. Kapilámy vstupný otvor môže byt rôzne tvarovaný, napríklad kužeľovo ako trúbka, alebo s nejakým iným tvarom, známym odbomíkovi, na uľahčenie vtoku polymém. Kapilámy Výstupný otvor je výhodne valcový, pričom pomer dĺžka/priemer (pomer L/D) je 0,5 až 5, výhodnejšie 1 až 3. Alternatívne môže byt tvar kapiláry taký, aby viedol k pozitívnemu, konštantnému predlženiu toku prúdu polyméru.Priepustnosť na jeden spriadací otvor závisí od požadovaného počtu vlákien vyťahovanej priadze a od rýchlosti spriadania.Ako je bežné v procesoch tavného spriadania, usporiadanie zvlákňovacej dosky je také, že kapiláry sú čo najrovnobežnejšie so smerom vypúšťania vlákna. Aby sa zabezpečili čo najmenšie rozdiely v teplote zvlákňovacej dosky v priebehu procesu spriadania, zvlákňovacia doska sa môže zahrievat zospodu, napriklad infračervenými ohrievačmi. Príklady takýchto tepelných radiátorov sú uvedené v holandských patentovýeh prihláškach NL 7001370 a NL 7001573.Bezprostredne pod zvlákňovacou doskou je zahrievaná zóna, kde sa nastaví taká teplota, ktorá môže viest k plastickej deformácii novovytvorených vlákien. Zahrievaná zóna môže mať tvar vyhrievanej rúry s dostatočne veľkými rozmermi na zabezpečenie nerušeného prechodu všetkých vlákien. Vybraný prierez vyhrievanej rúry môže byt ten istý, ako je napríklad prierez zvlálďtovacej dosky. Je výhodne zahrievať túto rúru takým spôsobom, aby sa dosiahla čo najhomogěnnejšia teplota v priereze rúry, zatial čo v pozdĺžnom smere rúry je teplota bud čo najhomogénnejšía,alebo podlieha postupnej zmene. Teplota vo vyhrievanej rúre na strane, ktorá prilieha k zvlákňovacej doske, je v rozsahu Tm až Tm 150 °C, výhodne v rozsahu T, 30 °C až T, 100 °C. Ak teplota podlieha postupnej zmene v pozdlžnom smere rúry, je vo všeobecnosti najvyššia na strane rúry, ktorá prilieha k zvlákñovacej doske (vrch). V tom prípade je teplota na spodku rúry výhodne v rozsahu Tm - 100 °C až Tm. Alternatívne teplota na vrchu rúry môže byt nižšia než teplota na jej spodku. Požadovaná teplota v tejto zóne sa dá dosiahnut nielen vyhrievaním niry, ale tiež fúkaním zahriateho plynu, napríklad zahriateho dusíka alebo vzduchu. Ak všetky ostatné podmienky procesu zostanú nezmenené, zvýšenie teploty v zahrievanej zóne bude vo vše obecnosti viesť k zníženiu lcryštalinity nevyťahovaných vlákien.Dlžka zahrievanej zóny sa mení od 0,05 do 1,00 m, výhodnejšie od 0,15 do 0,50 m. Ak všetky ostatné podmienky procesu zostanú nezrnenené, predĺženie zahrievanej zóny bude vo všeobecnosti viest k zníženiu kryštalinity nevyťahovaných vlákien.Za zahrievanou zónou nasleduje chladiaca zóna. V tejto zóne sa teplota vlákien zníži pod teplotu T 3 skelného prechodu. Chladenie sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi,známymi odbomíkom. Napríklad vlákna môžu prechádzať vrstvou plynu s dostatočne nízkou teplotou, alebo sa plyn s dostatočne nízkou teplotou môže fúkať v smere vlákien. V tomto prípade je výhodné chladiť vlákna tak rovnomeme,ako je len možné, pričom sa výhodne dbá na to, aby sa zabezpečili čo najmenšie rozdiely medzi vláknami vo zväzku. To sa dá dosiahnuť napríklad fúkaním vzduchu na zväzok vlákien zo všetkých strán. Veľmi vhodne uskutočnenie tohto vynálezu pozostáva v prechádzani zväzku vlákien rúrou, ktorá má dostatočne veľký prierez na nerušený prechod všetkých vlákien a má perforovanú alebo pórovitú stenu, napríklad rúrou zo spekaného kovu alebo drôteného pletiva. Plyn s dostatočne vysokou teplotou sa môže nasavať do rúry z vonkajšej strany strhávaním rýchlo sa pohybujúcim zväzkom vlákien, čo je proces, známy ako samonasávanie. Je však výhodne fúkat plyn s dostatočne vysokou teplotou, napríklad vzduch, cez rúru popri zväzku vlákien, výhodne so zvláštnym zreteľom na to, aby sa na priadzu fúkalo homogěnne zo všetkých strán. Plyn má výhodne teplotu v rozsahu od 10 °C do 100 °C, výhodnejšie v rozsahu od 20 °C do 60 °C. Množstvo zavedeného plynu závisí od rýchlosti spriadania a výhodne je v rozsahu od 50 do 500 m 3/hod Rýchlosť vzduchu v chladiacej zóne je výhodne v rozsahu od 5 do 100 cm/s, výhodnejšie v rozsahu od 10 do 45 cm/s. Rýchlosť vzduchu sa meria vnútri rúry,pozdĺž jej steny v smere, kolmom na smer prebiehajúcej priadze.Aby sa ďalej zlepšilo správanie zväzku vlákien pri prechádzaní, medzi zahrievanou a chladiacou zónou môže byt malý otvor, aby sa mohol vypúšťat vzduch z vrchu chladiacej zóny.Vo veľmi vhodnom uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu prietokový odpor steny perforovanej rúry proti plynu v chladiacej zóne nie je konštantný po celej dlžke rúry, napríklad prietokový odpor steny rúry je menší pri vrchu rúry než pri jej spodku, alebo prietokový odpor v strede rúry sa líši od odporu pri jej vrchu alebo spodku.Ak všetky ostatné podmienky procesu zostanú nezmenené, zvýšenie rýchlosti vzduchu v chladiacej zóne bude vo všeobecnosti viesť k zvýšeniu loyštalinity nevyťahovaných vlákien.Keď zväzok vlákien opúšťa chladiacu zónu, teplota zväzku by mala byť dostatočne nízka na to, aby prechádzal cez alebo pozdĺž otáčajúcich sa alebo statických vodiacich prvkov bez toho, aby sa vlákna alebo zväzok trvale deformovali. Na uľahčenie ďalšieho spracovania zväzku vlákien sa vlákna môžu apretovať za chladiacou zónou. Táto apretácia môže slúžiť napríklad na uľahčenie vyťahovania vlákien, alebo na zmenšenie ich statického namáhania. Apretáciu možno uskutočniť rôznymi nanášačmi apretácie, ako je nanášací valec alebo apretačné koleso.Po tom, čo zväzok vlákien opustí chladiacu zónu a, ak je to potrebné, sa na vlákna nanesie apretácia, rýchlosť zväzku (rýchlosť spriadania) sa ustáli, napríklad niekoľkonásobným prechádzaním zväzku cez jeden alebo viac galiet(prvý pár galiet). Ak priadza prechádza cez niekoľko galiet,rýchlosť galiet je výhodne taká, že medzi galetami nie jetahové namáhanie. Ak je to potrebné, galety možno vyhrievať. Rýchlosť spriadania je výhodne vyššia než 2500 rn/min., najmä vyššia než 3500 m/min., ešte výhodnejšie vyššia než 4000 m/minNa meranie kryštalinity nevyťahovaných vlákien sa priadza musí navíjat po ustálení rýchlosti zväzku. Kryštalinitu nevyťahovaných vlákien (takzvaného as-spun produktu) možno určiť, ako je naznačené v tomto opise. Ako sme uviedli skôr, kryštalinita spriadaného produktu je menšia než 16 . Zistilo sa, že ak je kryštalinita nevytahovaných vlákien 5 až 14 , výhodne 7,5 až 12 , spôsobom podľa tohto vynálezu sa dá získať priadza, ktorá po spracovaní na kord, ktorý sa podrobil bežnému spracovaniu, známemu odbomíkovi v tejto oblasti, aby sa urobil vhodným na použitie v gumárenských výrobkoch, podliehajúcich dynamickému namáhaniu, napríklad vo vzduchových pneumatikách, pre automobily, bude mat jedinečnú kombináciu vlastností, ako je rozmerové stabilita, húževnatosť pri pretrhnutí a pevnosť.Možno merať aj iné vlastnosti pradeného výrobku, ako je dvojlom (Ans). As-spun výrobok, získaný uvedeným spôsobom, má výhodne dvojlom v rozsahu od 0,030 do 0,120,výhodnejšie v rozsahu od 0,040 do 0,080.Pri spôsobe podľa tohto vynálezu výroby polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie sa pradený as-spun výrobok nenavíja, ale sa vyťahuje ihneď po ustálení rýchlosti spriadania. Zväzok je vedený z prvého páru galiet k nasledujúcej galete alebo niekoľkým galetám,takzvanému druhému páru galiet. Rýchlosť druhého páru galiet je nastavená tak, aby sa medzi prvým a druhým párom galiet zväzok natiahol 1,3 až 3,5-krát, výhodne medzi 1,5 a 2,5-krát. Na uľahčenie vyťahovania zväzku môže byť zväzok ñxovaný medzi prvým a druhým párom galiet, napríklad pomocou bodového vyťahovacieho lokalizátora. Použitým bodovým vyťahovacím lokalizátorom môže byť dúchadlo alebo cyklón.Zistilo sa, že ak sa priadza vyťahuje v jednom stupni, je výhodné vyťahovať zväzok za takých podmienok, aby teplota prvého páru galiet bola pod Tg 60 °C. Vyťahovanie zväzku týmto spôsobom sa výhodne uskutočňuje s teplotou prvého pám galiet, vybranou v rozsahu 50 °C až 90 °C.Teplota druhého páru galiet závisí od ďalších krokov spracovania takto získaného zväzku. Ak zväzok prechádza od druheho páru galiet k nasledujúcej galete alebo niekoľkým galetám, takzvanému tretiemu páru galiet, bez toho,aby bol vyťahovaný medzi druhým a tretím párom galiet,ale skôr sa povedzme uvoľní, teplota druhého páru galiet sa výhodne vyberie v oblasti od 200 °C do 250 °C, výhodnejšie v oblasti od 235 °C do 245 °C. V tom prípade je rýchlosť, vybraná pre treti pár galiet, výhodne o 0,1 až 10 nižšia než rýchlosť druhého páru galiet. Teplota tretieho páru galiet sa výhodne vyberie v rozsahu od 140 °C do 200 °C.Ak sa zväzok vyťahuje medzi druhým a tretím párom galiet, teplota druhého páru galiet sa výhodne vyberie v rozsahu od 50 °C do 240 °C. Rýchlosť tretieho páru galiet je výhodne o 1 až 100 vyššia než rýchlosť druhého páru galiet. Tretí pár galiet má výhodne teplotu v oblasti od 200 °C do 250 °C, výhodnejšie v oblasti od 235 °C do 245 °C. Od tretieho páru galiet zväzok môže prejst k nasledujúcej galete alebo niekoľkým galetám, takzvanému štvrtému páru galiet. Rýchlosť štvrtého páru galiet je výhodne o 0, až 10 nižšia než rýchlosť tretieho páru galiet. Teplota štvrtého páru galiet sa výhodne vyberie v rozsahu od 140 °C do 200 °C.Po tom, čo sa zväzok vytiahol a voliteľne uvoľnil a vytvorila sa polyesterová priadza z nekonečných vlákien,takto získaná priadza sa dá navíjať. Rýchlosť navijania priadze závisí od rýchlosti spriadania a celkového stupňa vytiahnutia zväzku a je väčšia než 6000 m/min., výhodnejšie v rozsahu od 6500 do 8000 rn/min Zariadenie, použite na navijanie priadze, by malo byt také, aby umožňovalo rovnomerné navíjanie priadze na rúru pri uvedenej rýchlosti navíjania, pričom sa vytvorí rovnomemý bal, a malo by vytvorit vhodný koniec na prenášanie.Vynález sa tiež týka polyesterovej priadze z nekonečných vlákien a kordu, ktorý sa získa použitím takejto polyesterovej priadze z nekonečných vlákien.Polyesterová priadza z nekonečných vlákien, získaná spôsobom podľa tohto vynálezu, je zvlášť vhodná na použitie ako priadza na technické použitie, napríklad ako vystužujúci materiál v hadicových, gumových výrobkoch,schopných odolávať mechanickému zaťaženiu, ako sú V-pásy, dopravníkově pásy a vzduchové pneumatiky, najmä vzduchové pneumatiky pre automobily, alebo v celtovíne. Má nasledujúcu kombináciu výhodných úžitkových vlastností- pevnosť priadze z 650 mN/tex,- predĺženie pri pretrhnutí ako 10 , a- húževnatosť pri pretrhnutí ako 40 .l/ gZvlášť výhodné vlastnosti priadze možno ukázať na spracovaných kordoch, vyrobených z týchto priadzí. Tieto kordy majú nasledujúcu jedinečnú kombináciu vlastností- pevnosť pri pretrhnutí (BT) z 570 mN/tex,- rozmerovú stabilitu (DSF) 110, aKordy majú výhodne faktor kvality nad l 00, najmä nad 125, ešte výhodnejšie nad 150.Rozmerová stabilita sa vypočíta zo zmraštenia (HAS) podľa nasledujúcej rovniceFaktor Q kvality je mierou jedinečnej kombinácie pevnosti pri pretrhnutí (BT), rozmerovej stability (DSF) a húževnatosti pri pretrhnutí (BTo).Faktor Qf kvality sa vypočíta z nasledujúcej rovniceNa testovanie tejto jedinečnej kombinácie vlastností sa priadza skrúti, ovinie a máča sa s použítím postupu, ktorý je zvlášť vhodný na porovnávacie účely a navyše dobre zodpovedá spracovaniu takejto priadze, ktorému by bola podrobená, keby sa použila ako vystužujúci materiál v gumárenských výrobkoch.Tento postup sa uskutoční nasledovne- Na Lezzeniho zakrúcacom stroji sa priadza s lineámou hustotou okolo 1100 dtex spracuje na 1100 dtex x Z 335 x x 3 S 335 greige kordovú konštrukciu.- Potom sa na výsledný greige kord nanesie vo vode dispergovaný blokovaný izokyanatan, napríklad disperzia 5,5 Vn hmotn. blokovaného diizokyanatanu, ako je kaprolaktámom blokovaný metyléndifenylizokyanatan, vo vodnom roztoku epoxidu, napríklad alifatického epoxidu. Potom sa tento kord suší 120 sekúnd v teplovzdušnej peci pri teplote 150 °C a pri zaťažení 20 mN/tex.- Po prvom kroku sušenia ihneď nasleduje krok vyťahovania za horúca. Tento krok vyťahovania za horúca sa tiež uskutočňuje v teplovzdušnej peci počas 45 sekúnd, pri teplote 240 °C a pri zaťažení 70 mN/tex.- Po kroku vyťahovania za horúca kord prechádza cez druhý máčací kúpeľ, naplnený disperzíou 20 hmotn. rezorcinolfomialdehydového latexu vo vode, po čom sa suší v teplovzdušnej peci počas 120 sekúnd pri teplote 220 °C.- Počas tohto posledného sušenia priadze by sa malo vybrať take zaťaženie, aby vytvorený kord dal TASE 5 185 mN/tex. V praxi sa zistilo, že toto zaťaženie je V rozsahu od 5 do 20 mN/tex.Uvedené tri kroky spracovania greige kordu možno uskutočniť napríklad v jednokordovej Litzer Computreater máčacej jednotke.Vlastnosti kordov, získaných týmto spôsobom, možno tiež dosiahnuť interpoláciou príslušných vlastností kordu s mieme (maximálne o 10 ) vyššou a nižšou TASE 5 hodnotou na vzájomne porovnanie. Teda lineámou interpoláciou k TASE 5 185 mN/tex sa dajú získat hodnoty pre pevnosť pri pretrhnutí, predĺženie pri pretrhnutí, lineárnu hustotu, zmraštenie a húževnatost pri pretrhnutí.Dvojlom An, pradeného výrobku sa dá merať Jenapol U polarizačným míkroskopom na desiatich rôznych, šikmo odrezaných vláknach podľa metódy De Sénarmonta. Túto metódu opísal o.i. J. Feierabend v Melliand Textilberichte 2,138 -144, 1976.Použitou imerznou kvapalinou môže byt dibutylftalát. Monochromatické svetlo možno vytvoriť halogénovou lampou a disperzným filtrom (vlnová dĺžka 558,5 nm). Priememý dvojlom desiatich vlákien predstavuje dvojlom vzorky.Kryštalinita Vcg pradeného as-spun výrobku sa dá vypočítať z hustoty pradeného výrobku. Hustota p, pradeného výrobku sa dá stanoviť nasledovneTri kusy pradeného výrobku sa zviažu a odrežú na každej strane uzla, čím vznikne dlžka vzorky 0,5 až 1 cm. Vzorky sa premyjú v petrolejovom éteri, aby sa odstránila prípadná apretácia, a potom sa zavedú do Davenportovho stĺpca, ktorý obsahuje zmes n-heptánu a tetrachlórmetánu pri teplote 23 °C, pričom tento stĺpec má prakticky lineámy gradient hustoty v rozsahu 80 kg/m 3 cez výškový rozdiel najmenej 60 cm. Meracie guľôčky známej hustoty sú rovnomeme rozdelené v tomto rozsahu. Poloha meracích guľôčok a vzoriek sa odčíta šest hodín po zavedení vzoriek do stĺpca. Aproximácíou polohy meracích guľôčok polynómom tretieho stupňa sa pre každé meranie určí gradient hustoty. Použijúc aproximovaný gradíent hustoty sa hustota vzoriek dá určiť z polohy vzoriek v stĺpci. Priememá hustota troch vzoriek predstavuje hustotu pradeného as-spun výrobku.V 55 sa dá určiť pomocou nasledujúceho vzorcaVcs (PS PJ/(PC Pa), kde p, je hustota amorfného polyesteru (1335 kg/m 3) a pc je hustota kryštalického polyestcru (1529 kg/m 3).V súlade s ASTM D 2256 sa mechanické vlastnosti priadze, ako sú pevnosť pri pretrhnutí (v mN/tex), predĺženie pri pretrhnutí (v ) a húževnatosť pri pretrhnutí (v J/g),dajú stanoviť lnstron dymamometrom, pričom dlžka medzi čeľusťami je 50 cm. Aby sa zabránilo medzivláknovému sklzu pri svorkách, v tomto meraní je výhodné použiť zakrivené svorky. Lineáma hustota príadze sa výhodne stanoví vážením.Vlastnosti kordu sa merajú po najmenej 16 hodinách kondicionovania V štandardnej atmosfére v súlade s ISO 139. Pevnosť pri pretrhnutí (BT v mN/tex), húževnatosť pri pretrhnutí (BTo v J/g) a TASE 5 (v mN/tex) kordu mož no stanoviť podľa ASTM D 885 M-85 (Pneumatikové kordy, textílie pre pneurnatikové kordy a priemyselné priadze z nekonečných vlákien, vyrobené z umelých vlákien na organickej báze), pričom TASE 5 sa vypočíta z FASE 5 hodnoty podľa nasledujúceho vzorcaTASE 5 (FASE 5(N)/titer (dtex x 104, pričom lineárna hustota sa tiež určí podľa ASTM D 885 M 85 a skoríguje sa popritom na nasiaknutie pri ponorení(DPU). Nasiaknutie pri ponorení sa dá určiť, ako stanovuje BISFA (Medzinárodne dohodnuté spôsoby testovania polyesterových príadzí z nekonečných vlákien, vydanie z r. 1983).Zrnraštenie (HAS v ) kordu sa dá stanoviť podľa ASTM D 4974-89 (Tepelné Zrnraštenie priadze a kordu s použitím testritovej pece na tepelné zmraštenie).Relatívna viskozita polyrnéru sa dá stanoviť meraním času pretekania roztoku z 1 g polyméru V 125 g zmesi 2,4,6-trich 1 órfenolu a fenolu (TCF/F, 710 (m/m pri 25 C v Ubbelohdeho (DIN 51562) viskozimetri, typ II (kapilára l.D. 1,13 mm). Roztok sa dá pripraviť rozpúšťaním vzorky v TCF/F počas 15 minút pn 135 °C.Čas pretekania roztoku sa meria pri tých istých podmienkach. Potom sa relatívna viskozita v TCF/F počíta ako pomer medzi zaznamenanými časmi pretekania.Obsah DEG v polymére sa dá určiť podľa metódy, ktorú opísali R. van Wijk a a D. Vink v ACS. Org. Coat. Plast. Chem. g, 178 - 183, 1972.Obsah karboxylových koncových skupín sa dá určiť rozpúšťaním asi 0,8 g vzorky polymeru v 50 ml o-krezolu pri 125 i 2 °C počas 15 i 2 minúty, Po ochladení na teplotu okolia sa roztok zriedi 30 ml chloroformu. Po pridaní 0,3 m 1 indikátorového roztoku (1 g brómkrezolovej zelene v 250 ml etanolu, zriedenej chloroformom do 1 l), sa roztok titruje (monotónne) etanolovým roztokom hydroxidu draselného (0,03 mol/l) pri vlnovej dĺžke 620 nm (pri transmisii). Ekvivalentný bod zodpovedá inflexnému bodu získanej titračnej krivky. Slepý pokus sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.TE a Tm sa dajú stanoviť pomocou diferenciálneho skenovacieho kalorimetra Perkin Elmer DSC-7. Na tento účel sa predovšetkým teplota kalibruje na nábehove hodnoty topenia india (156,6 °C) a zinku (419,5 °C). Potom sa hliníkový téglik, obsahujúci asi 4 mg polyesterovej vzorky zahreje rýchlosťou 20 °C/min. na 290 °C a udržuje sa pri tejto teplote 3 minúty. Téglik a jeho obsah sa potom rýchlo ochladí ponorením do kvapalného dusíka predtým, než sa zahreje rýchlosťou 10 °C/min Rozdiel v toku tepla medzi týmto téglikom a prázdnym referenčným téglikom sa zaznamená vo forme termogramu. Stredný bod náhleho vzrastu v toku tepla pri asi 80 °C predstavuje teplotu Tg skelného prechodu, maximum vrcholu pri asi 252 °C predstavuje bod Tm topenia polyméru.Vynález bude ďalej ilustrovaný s odkazom na nasledujúce príklady, ktoré sú uvedené na lepšie pochopenie vynálezu a nemajú sa chápať ako akýmkoľvek spôsobom obmedzujúce.Vločky polyesterového polyméru s teplotou Tm topenia asi 253 °C sa spriadali cez zvlákňovaciu dosku. Bezprostredne pod zvlákňovacou doskou bola umiestnená vyhrievaná rúra. Po prejdení cez túto vyhrievanú rúru sa vytvorené vlákna ochladili vzduchom v chladiacej zóne, ktorá po

MPK / Značky

MPK: D01F 6/62, D01D 5/08

Značky: polyesterovej, priadze, výrobky, nekonečných, obsahujúce, túto, spôsobom, týmto, získanej, priadzí, priadzu, výroby, spôsob, použitie, vlákien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-284749-sposob-vyroby-priadzi-z-nekonecnych-vlakien-pouzitie-polyesterovej-priadze-ziskanej-tymto-sposobom-vyrobky-obsahujuce-tuto-priadzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby priadzí z nekonečných vlákien, použitie polyesterovej priadze získanej týmto spôsobom, výrobky obsahujúce túto priadzu</a>

Podobne patenty