Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček

Číslo patentu: 284082

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gilder Bernard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček obsahuje rámové puzdro (4), nesúce predné chránidlo (10), tri čepieľky (6), a zadný dosadací člen, ležiaci za čepieľkami (6), pričom čepieľky (6) sú usporiadané rovnobežne a so vzájomnými odstupmi medzi chránidlom (10) a zadným dosadacím členom, pričom medzi priľahlými čepieľkami (6) sú vytvorené medziľahlé medzery. Zadný dosadací člen je tvorený mazacím pásikom (8), vsadeným za čepieľkami (6) do rámového puzdra (4), ktoré je vybavené, na výkyvné uloženie vzhľadom na rukoväť (1) holiaceho strojčeka z pružne predpnutej pokojovej polohy, osou (C) otáčania, ležiacou pred čepieľkami (6) a pod holiacou rovinou, dotykovou k prednému chránidlu (10) a k mazaciemu pásiku (8).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vymeniteľných čepieľkových jednotiek na holiaci strojček, obsahujúcich rámové puzdro, nesúce predne chránidlo, najmenej jednu čepieľku, a zadný dosadací člen, ležiaci za uvedenou najmenej jednou čepieľkou.Sú známe vymeniteľné čepieľkové jednotky na holiace strojčeky, obsahujúce puzdro a spojovacie prvky umožňujúce odnímateľné spojenie medzi rukoväťou a otočné prvky zaisťujúce otáčanie okolo osi otáčania, chránidlo na prednej strane puzdra a mazací pásik na zadnej strane puzdra. Takáto čepielková jednotka je opísaná napríklad v spise WO 86/(02310.Známe vymeniteľné čepieľkové jednotky, konštruované podľa uvedených zásad, sa pri použití osvedčili. Výrobcovia čepieľkových jednotiek na holiace strojčeky sa však usilujú o vytvorenie nových čepieľkových jednotiek, ktoré by mali ešte lepšie holiace vlastnosti, než ako sa dosahuje pri čepieľkových jednotkách, aké sú v súčasnosti na trhu.Uvedený cieľ je dosiahnutý vymeniteľnou čepíeľkovou jednotkou na holiaci strojček, ktorá obsahuje rámové puzdro, nesúce predné chránidlo, najmenej jednu a výhodne tri čepieľky, a zadný dosadací člen, ležiaci za čepieľkami, pričom čepieľky sú usporiadané rovnobežne a so vzájomnými odstupmi medzi ehránidlom a zadným dosadacím členom a pričom medzi priľahlými čepieľkami sú vytvorené medziľahlé medzery, pričom podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zadný dosadací člen je tvorený mazacím pásikom, vsadeným za čepieľky do rámového puzdra, ktoré je vybavené, na Výkyvné uloženie vzhľadom na rukoväť holiaceho strojčeka z pružne predpnutej pokojovej polohy(t. j. pokojovej polohy, do ktorej je čepíeľková jednotka pružne predpnutá, ked je osadená na rukoväti holiaceho strojčeka), osou otáčania, ležiacou pred čepieľkami a pod holiacou rovinou dotykovou k prednému chránidlu a mazaciemu pásiku.Rámové puzdro je výhodne otočne uložené na osi 1 ežiacej pod povrchom predného chránidla pred rovinou obsahujúcou zadný okraj povrchu predného chránidla a kolmou na uvedenú holiacu rovinu.Pod označením pod povrchom sa rozumie na strane,ktorá je pri pohľade na hlavu (čepieľkovú jednotku) holiaceho strojčeka zo strany odvrátenej proti rukoväti dolná strana, t. j. strana privrátená k rukoväti. Pod označením pred sa rozumie na prednej strane z hľadiska orientácie rezných hrán holiacich čepieľok, t. j. predná strana je tá,kam ostria čepieľok smerujú. Za potom znamená opačný zmysel, t. j. polohu privrátenú k opačnej alebo zadnej strane čepieľkovej jednotky alebo holiaceho strojčeka.Pri uložení osi otáčania pod chránidlovou plochou bude pri holiacej čepieľkovej jednotke podľa vynálezu sila čepieľok proti koži počas holenia ovplyvňovaná hlavne pružinovým prostriedkom, ktorý vzdoruje otáčaniu čepieľkovej jednotky z pokojovej polohy, a vyvíja vratnú silu na navrátenie čepieľkovej jednotky do pokojovej polohy, ked bola ohnutá z tejto polohy. To má za následok, že ak si užívateľ praje vyvinúť väčšiu silu na chránidlo, napriklad kvôli natiahnutíu kože, môže to vykonať bez zvýšenia silyvyvíjanej čepieľkami na kožu. Toto nie je možné pri holiacich strojčekoch podľa známeho stavu techniky.Podľa ďalšieho znaku vynálezu leží os otočného uloženia pod predným chránidlom pri pohľade kolmom na holiacu rovinu.Čepieľky sú podľa ďalšieho znaku vynálezu osadené v priechodnom otvore rámového puzdra.Podľa ďalšieho znaku vynálezu čepieľky zvierajú ostrý uhol s holiacou rovinou.Čepieľky môžu byť podľa ďalšieho znaku vynálezu osadené každá na zahnutom nosiči. Zahnutý nosič je výhodne tvorený nosnou časťou čepieľky, naklonenou v ostrom uhle k holiacej rovine, a od nej odklonenou základňovou časťou, kolmou na holiacu rovinu. Základňové časti sú výhodne uložené vo výrezoch, vytvorených v rámovom puzdre na protiľahlých stranách jeho otvoru.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príklade vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňujeobr. l bočný pohľad na hlavovú časť holiaceho strojčeka, ktorého čepíeľková jednotka je znázomená v priečnom reze,obr. la rovnaký pohľad s priečnym rezom čepieľkovou jednotkou ako na obr.l, ale s vyznačením holiacej roviny 13, obr. 2 rez rovinou A - A z obr. l, obr. 3 pohľad na časť čepieľkovej jednotky zospodu, obr. 4 rez rovinou B - B z obr. 3, aobr. 5 perspektívny pohľad na altematívne vyhotovenie holiaceho strojčeka v rozmontovanom stave.Holiaci strojček znázomený na obr. l a 2 má rukoväť l a čepieľkovú jednotku (holiacu hlavicu alebo čepieľkovú vložku V zmysle bežnej terminológie pre čepieľkovú jednotku ako súčasť holiaceho strojčeka) 2, pričom holiaci strojček je typu, kde je holiaca hlavica alebo čepíeľková vložka určená na zahodenie po tom, čo sa čepieľky otupili,a na nahradenie novou vložkou s ostrými čepieľkami na rukoväť. Čepieľková jednotka 2 (čepíeľková vložka - ďalej čepíeľková jednotka v zmysle terminológie definície predmetu vynálezu) obsahuje rám alebo puzdro (ďalej rámové puzdro) 4, v ktorom sú uložené tri čepieľky 6, a mazací pásik 8, tvoriaci zadný kryt zostavy.Rámové puzdro obsahuje vcelku vytvorený chránidlový člen vyrnedzujúci predne chránídlo 10, prebiehajúce pozdlž vložky rovnobežne s reznými hranami 12 čepieľok 6. Predné chránidlo 10 môže byt samozrejme tvorené namiesto toho samostatným členom neseným rámovým puzdrom 4 čepieľkovej jednotky 2.Každá z čepieľok 6 je uložená v zodpovedajúcej rovine,ktorá je orientovaná v ostrom uhla vzhľadom na holiacu rovinu P(obr.la), definovanej ako rovina dotyková k povrchu lĺla predného chránidla 10 a k mazaciemu pásiku 8. Každá z čepieľok 6 je uložená na vlastnom zahnutom nosiči, majúcom každý nosnú časť a základňovú časť. Nosná časť každého nosiča je orientovaná v ostrom uhle čepieľky vzhľadom na uvedenú holiacu rovinu P a základňová časť je v podstate kolmá na túto holiacu rovinu P. Každá základňová časť je zasunutá do proti sebe ležiacich štrbín v puzdre 4 na opačných stranách otvoru 400 v rámovom puz SK 284082 B 6dre 4. Protiľahlé štrbiny sú orientované naprieč v uvedenej holiacej rovine.Čepieľky 6 sú uložené tak, že sa vzájomne neprekrývajú. To znamená, že medzi zadnou stranou základňovej časti jedného nosiča čepieľky a rovinou B, kolmou na holiacu rovinu P a prechádzajúcej reznou hranou 12 nasledujúcej čepieľky 6 priľahlej smerom dozadu je priečny odstup d, a dve čepieľky 6, uložené jedna za druhou, vymedzujú medzeru 40 a.Na opačných koncoch rámu 4 a vedľa jeho prednej hrany sú vymedzené zodpovedaýúce ustupujúce časti 14 na zasunutie prípojných dielov rukoväti 1. Každá ustupujúca časť 14 obsahuje v pozdĺžnom smere dovnútra orientovanú vačkovú plochu 16. Ako je najlepšie vidno z obr. 3, vačkové plochy 16 sú naklonené tak, že sa zbiehajú smerom k zadnej strane čepieľkovej jednotky 2. Bezprostredne nad každou vačkovou plochou je vybranie 18 orientované v pozdĺžnom smere von z úložnej ustupujúcej časti 14 a majúce stred, ktorý vymedzuje os C otáčania čepieľkovej jednotky 2 (hlavice, vložky), ked je osadená na rukoväti 1.Rukoväť 1 holiaceho strojčeka obsahuje úchopovú časť la, znázomenú len čiastočne, určenú na uchopenie v ruke,a kŕčok vo fonne stmieňa nadväzujúci na úchopovú časť a a merjúci vidlicovito vybiehajúce bočné výbežky 1 b, vybavené drážkami alebo štrbinarni, v ktorých sú uložené pomocou čapov 22 zodpovedajúce krídelkové ramená 20. Voľné koncové časti 20 a krídelkových ramien 20 sú predpnuté od seba listovými pružinaini 24 vradenými do rukoväti 1 a pôsobiace na zodpovedajúce krídlovité ramená 20. Ako je zrejmé, obsahujú krídlovité ramená 20 zvieracie časti 25 na prsty medzi ich koncami na stláčanie krídlovitých rannen 20 k sebe proti pôsobeniu pružín 24. Krajné konce koncových častí 20 a krídlovitých ramien 20 zaberajú do zodpovedajúcich ustupujúcich častí 14 čepieľkovej jednotky, a to svojimi výstupkami 26 v tvare pahýľových osičiek, zasahujúcich do vybraní 18. Tu vytvárajú čapy zaisťujúce otáčanie medzi rukoväťou l a čepieľkovou jednotkou 2 a teda vymedzujú tak os C otáčania. Pružiny 24 pôsobiace na lcridlovité ramená 20 tlačia výstupky 26 do správneho zasunutia vo vybraniach 18, ale taktiež tlačia dosadacie hrany 28 na krajných koncoch krídlovitých ramien 20 do dotyku s vačkovými plocharni 16. Ustupujúce časti 14 majú predné a zadné plochy, ktoré slúžia ako zarážky na krajne konce krídlovitých ramien 20 a tým vymedzujú otáčavý pohyb čepieľkovej jednotky 2 vzhľadom na rukoväť 1.Vzhľadom na naklonenic vačkových plôch 16 predpinajú koncové časti 20 a krídlovitých ramien 20 čepieľkovú jednotku 2 do pokojovej polohy, znázomenej na obr. l, v ktorej krajné konce krídlovitých ramien 20 zaberajú do predných zarážkových plôch ustupujúcich časti 14. Keď je čepieľkovou jednotkou 2 otáčavo pohybované z tejto polohy, napríklad v priebehu holenia, vačkové vodiace a opomé plochy 16 vedú krajné konce krídlovitých ramien 20 dovnútra smerom k sebe a je vytvárané postupne sa zvyšujúca vratná sila majúca sklon vrátiť čepieľkovú jednotku 2 do pokojovej polohy.Ako je zjavné z obr. l, leží os C, okolo ktorej sa rámové puzdro 4 a celá čepieľková jednotka 2 otáča vzhľadom na rukoväť 1, pod povrchom 10 a predného chránidla 10 a pred rovinou obsahujúcou zadný okraj 10 b povrchu 10 a predného chránidla 10 a kolmou na holiacu rovinu P(obr.la). Vzdialenosť medzi osou C a reznou hranou 12 prvej čepieľky 6, meraná v pracovnej holiacej rovine P (t. j. rovine dotykovej k povrchu 10 a predného chránidla 10 a prechádzajúcej reznou hranou 12 priľahlej prvej čepieľky 6, vyznačenej na obr. l) sa v podstate rovná 1,5 mm a hlb ka osi C pod plochou 10 sa v podstate rovná 0,70 mm. V pokojovej polohe je holiaca rovina P uložená vzhľadom na pozdlžnu os hlavnej rukoväťovej časti V uhle v podstate rovnom 25 °. Zadné plochy ustupujúcich častí 14 vymedzujú maximálny otáčavý pohyb čepieľkovej jednotky 2 na uhol v podstate 43 °, ako je uvedené prerušovanou čiarou na obr. 1.Medzera 40 medzi zadným okrajom 10 b povrchu 10 a predného chránidla 10 a priľahlou čepieľkou 6 je otvorená do voľného priestoru pod čepieľkovou jednotkou 2, a rukoväť 1 leží v pokojovej polohe čepieľkovej jednotky 2 pred touto medzerou 40. Ked je holiaca jednotka v pokojovej polohe, zadnej strane nie je prekážané rukoväťou, aspoň v oblasti čepieľok 6, t. j. medzi predným chránídlom 10 a zadným koncom čepieľkovej jednotky 2. Predovšetkým je rukoväť 1 uložená úplne pred rovinou obsahujúcou zadný okraj 10 b povrchu 10 a chránidla 10 a kolmou na holiacu rovinu P.Na oddelenie čepieľkovej jednotky (hlavice, vložky) 2 od rukoväti 1 sú ltridelkovité ramená 20 rukoväti 1 stláčané k sebe, napr. medzi palcom a ukazovákom. Výstupky 26 sú zatiahnuté z vybraní 18 a voľné konce 20 a kridelkových ramien 20 môžu byt potom vytiahnuté z ustupujúcich častí 14. Na rukoväť 1 môže byť potom osadená nová čepieľková jednotka 2 opačnýrn postupom.Vyhotovenie znàzomené na obr. 5 je V podstate rovnaké, ako je vyhotovenie opísané skôr, až na to, že koncové časti lcrídlovitých ramien s pahýľovitými osičkami a vačkovými dosadacími hranami sú vytvorené na koncoch vcelku vytvorených krídlovitých ramien 30 na vidlicovitej rukovätí l z jedného kusa. V tomto prípade sú krídlovité ramená 30 pružné a ich pružnosť zaisťuje pritláčanie krajných koncov krídlovitých ramien 30 proti vačkovým plochám 16 holiacej jednotky.l. Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček, obsahujúca rámové puzdro (4), nesúce predné chránidlo (10), tri čepieľky (6) a zadný dosadací člen, ležiaci za čepieľkami (6), pričom čepieľky (6) sú usporiadané rovnobežne a so vzájorrmými odstupmi medzi chránídlom (10) a zadným dosadacím členom, pričom medzi priľahlými čepieľkami (6) sú vytvorené medziľahlé medzery, v y značujúca sa tým, žezadnýdosadací člen je tvorený mazacím pásikom (8), vsadeným za čepieľky (6) do rámového puzdra (4), ktoré je vybavené, na Výkyvné uloženie vzhľadom na rukoväť (l) holiaceho strojčeka z pružne predpnutej pokojovej polohy, osou (C) otáčania, ležíacou pred čepieľkami (6) a pod holiacou rovinou (P),dotykovou k prednému chránidlu (10) a k mazaciemu pásiku (8).2. Vymeniteľná čepieľková jednotka podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, žeos(C)otáčaniaje usporiadaná pod povrchom (10 a) predného chránidla (10) a pred rovinou, obsahujúcou zadný okraj (10 b) povrchu (10 a) predného chránidla (10), a kolmou na holiacu rovinu (P).3. Vymeniteľná čepieľková jednotka podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že os(C) otáčania leží pod predným chránidlom (10) pri pohľade kolmom na holiacu rovinu (P).4. Vymeniteľná čepieľková jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa t ý m , že čepieľky (6) sú osadené v priechodnom otvore5. Vymeniteľná čepíeľková jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa t ý m , že čepieľky (6) zvierajú ostrý uhol s holiacou rovinou (P ).6. Vymeniteľná čepíeľková jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tý m , že čepieľky (6) sú osadené každá na zahnutom nosiči.7. Vymeniteľná čepíeľková jednotka podľa nároku 6,vyznačuj úca sa tým, že zahnutýnosíčje tvorený nosnou časťou čepieľky (6), naklonenou v ostrom uhle k holíacej rovine (P ), a od nej odklonenou základňovou časťou, kolmou na holiacu rovinu (P ).B. Vymeniteľná čepíeľková jednotka podľa nároku 7,vyznačujúca sa tým, že základňové častí sú uložené vo výrezoeh, vytvorených v rámovom puzdre

MPK / Značky

MPK: B26B 21/22

Značky: jednotka, holiaci, strojček, čepieľková, vymeniteľná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-284082-vymenitelna-cepielkova-jednotka-na-holiaci-strojcek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček</a>

Podobne patenty