Zariadenie na zváranie fóliového materiálu a spôsob zvárania fóliového materiálu

Číslo patentu: 283835

Dátum: 02.02.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Žiadosť

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenia na zváranie fóliového materiálu, ktoré zahrnuje prostriedky na dopravu fólie a zváracie prostriedky (36), vrátane zváracej hlavy (24), ktorá môže zaujať aspoň tri nasledujúce polohy: zváraciu polohu na uskutočnenie operácie zvárania fólie, medzipolohu, v ktorej je zváracia hlava vo vopred stanovenej prvej vzdialenosti od zváracej polohy, a neaktívnu polohu, v ktorej je zváracia hlava v druhej vopred stanovenej vzdialenosti od zváracej polohy, pričom druhá vzdialenosť je väčšia než prvá vzdialenosť. Ďalej sa vynález týka zodpovedajúceho spôsobu zvárania, ktorý sa dá uskutočniť s uvedeným zváracím zariadením, kde sa zváracia hlava (24) oddiali od fóliového materiálu na prvú vzdialenosť (Y) počas posunu fóliového materiálu, a oddiali sa od fóliového materiálu na väčšiu druhú vzdialenosť (X), keď sa operácia zvárania fólie preruší.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka Zariadenia na zváranie fóliového materiálu, pričom toto zariadenie zahrnuje prostriedky na dopravu fólie a zváracie prostriedky vrátane zváracej hlavy, a spôsobu zvárania fóliového materialu.V zariadení na zváranie fóliového materiálu sa dve alebo viaceré fólie dodajú k zváracím prostriedkom a tam sa navzeíjom zvaria pomocou zváracej hlavy, ktorá sa spustí na spojene fólie a prenesie teplo na fólie na žiaducich miestach. Pokiaľ v tomto texte odkazujeme na zváranie alebo Zváracie prostriedky, tieto zahmujú proces spájania za horúca, pri ktorom sa medzi fólie nanesie lepiací materiál,aby sa materiály fólií spojili teplom.Takýto spôsob zvárania sa napríklad používa pri výrobe fóliových vreciek, napriklad fóliových vreciek na nápoje. Dva fóliové materiály sa položia jeden na druhý, aby vytvorili bočné fólie fóliového vrecka. Do jednej okrajovej časti sa prípadne vloží spodná fólia. Fólie sa navzájom zvaria na dvoch priamo sa prekrývajúcich okrajoch bočného fóliového materiálu a na treťom okraji, kde je voliteľné umiestnená spodná fólia. Štvrtý okraj príslušného fóliového materiálu sa uzavrie zváraním po naplnení fóliového vrecka. Jeden príklad takéhoto fóliového vrecka je napríklad znázornený na obr. 3, kde sa zvarové švy 33 vytvorili už opísaným spôsobom a zvarový šev 34 sa vytvorí po naplnení fóliového vrecka.V automatizovanej výrobnej prevádzke sa fóliové pásy dodávajú na účely zvárania, pričom tieto pásy sa narežú po Zváracom procese tak, aby tvorili individuálne jednotky. Tieto fóliové pásy sa umiestnia jeden na druhý a vedú sa pod zváraciu hlavu. Hlava sa potom spustí. Ked sa spúšťa,musí prejsť vzdialenosť spúšťania niekoľko centimetrov. Po pritlačení na fóliové materiály sa Zváracia hlava opäť zodvihne a fóliové pásy sa dopravia ďalej o vzdialenosť,zodpovedajúcu jednému fóliovému vrecku, predtým, než sa Zváracia hlava opäť spustí na fóliový materiál, ktorý sa dopravil ďalej. Aby sa dosiahol vysoký výkon, Zváracia hlava sa udržiava pri konštantne vysokej teplote, aby sme sa vyhli časovo náročnému zahrievaciemu a chladiacemu procesu. Preto je nevyhnutné, aby v prevádzkových stavoch. v ktorých sa neuskutočňuje operácia zvárania, Zváracia hlava bola natoľko vzdialená od fóliového materiálu, aby sa fóliový materiál neprehrial alebo neprepálil. Takáto vzdialenosť sa napríklad vyžaduje v prípadoch, ked sa celé zváracie zariadenie zastaví na odstránenie poruchy.Ale V automatizovanej výrobnej prevádzke zdvíhací a spúšťaci pohyb zváracej hlavy, ktorý predstavuje niekoľko centimetrov, vyžaduje nežiaduco dlhý čas na presun.Tepelný zvárací mechanizmus s lineárne posuvným Zváracím ramenomje známy z US 5080747. Z US 2660219 je Známy stroj na tepelné zváranie.Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnúť zváracie zariadenie a spôsob zvárania fóliového materiálu, ktoré umožňujú dvíhat a spúšťať zváraciu hlavu rýchlo, čím sa v každom prevádzkovom stave zabezpečí, aby sa fóliový materiál nemohol prepáliť alebo poškodiť.Tento cieľ sa dosiahne zariadením na zváranie fóliového materiálu a spôsobom zvárania fóliového materiálu.Zváracie zariadenie podľa tohto vynálezu môže zaujať aspoň tri prevádzkové polohy. Prvá prevádzková poloha je Zváracia poloha na uskutočnenie operácie zvárania fólie. V tomto prevádzkovom stave je Zváracia hlava umiestnená priamo na fóliovom materiáli, ktorý sa má zvaríť, čim zahreje a zvarí alebo za horúca spojí fóliové materiály v tých miestach, na ktorých je umiestnený zahriaty povrch zváracej hlavy. Druhý prevádzkový stav je medzipoloha, v ktorej je Zváracia hlava v prvej vopred stanovenej vzdialenosti od zváracej polohy. Zváracia hlava je umiestnená v tejto medzipolohe, zatial čo fóliový materiál sa ďalej posúva o jednu jednotku, ktorá sa má zvariť. Tretia prevádzková poloha je pokojová alebo neaktívna poloha, v ktorej je Zváracia hlava v druhej vopred stanovenej vzdialenosti od zváracej polohy, pričom druhá vzdialenosť je väčšia než prvá vzdialenosť. Zváracia hlava je v tejto neaktívnej polohe,keď zváracie zariadenie nedopravuje fóliový materiál rýchlosťou dostatočnou na to, aby sa zabránilo prehriatiu alebo prepáleniu.Teda zariadenie podľa tohto vynálezu dovoľuje krátku dvihaciu a spúšťaciu operáciu medzi Zváracou polohou a medzipolohou, takže takýto pohyb zváracej hlavy nepovedie k žiadnej strate času počas normálnej činnosti ani vtedy,ked sa cele zváracie Zariadenie prevádzkuje pri vysokej rýchlosti. V prípade poruchy alebo pri nízkej rýchlosti celého systemu Zváracia hlava zaujme neaktívnu polohu, ktoráje vo väčšej vzdialenosť od fóliového materiálu, takže fóliový materiál sa nepoškodí horúcou Zváracou hlavou.Vzdialenosť neaktívnej polohy od zváracej polohy sa dá zvoliť tak, že poškodenie, napríklad prepálenie fóliového materiálu teplom zváracej hlavy sa podstatne zníži. Vo zvlášť výhodnom variante sa však vzdialenosť medzi neaktívnou polohou a Zváracou polohou zvolí tak, aby sa fóliový materiál určite nepoškodil teplom zváracej hlavy. Tým sa zabezpečí. že nezávisle od trvania prerušenia alebo spomalenia činnosti zváracieho zariadenia sa fóliový materiál nemôže poškodiť.Zvlášť výhodné uskutočnenie zahrnuje tepelný štít, ktorý sa v neaktívnej polohe vsunie medzi horúcu zváraciu hlavu a fóliový materiál. Najmä pre fóliové materiály, ktoré sú zvlášť citlivé na teplotu, takýto dodatočný štít zaručuje,že fóliový materiál sa nepoškodi teplom zváracej hlavy,Takýto štít môže napríklad zahmovať otočnú tieniacu dosku.Výhodné hodnoty vzdialenosti neaktívnej polohy od zváracej polohy sú v oblasti niekoľkých centimetrov. Táto vzdialenosť podstatne závisí od typu použitého fóliového materiálu, zváracej teploty a geometrie použitého zváracieho nástroja. Pre vzdialenosť zváracej polohy od medzipolohy sa výhodne zvolí vzdialenosť niekoľkých milimetrov. Takáto malá vzdialenosť zaručuje vysokú výrobnú rýchlosť v dôsledku krátkej dráhy dvíhania.Jednoduchým spôsobom sa môže dosiahnuť pohyb zváracej hlavy medzi medzipolohou a Zváracou polohou pomocou prvých pneumatikových prostriedkov, Zváracou hlavou sa da ľahko pohybovať medzi medzipolohou a zváracou polohou pomocou prvých pneumatických prostriedkov. V dôsledku malej vzdialenosti, ktorá sa musí prekonať, tieto pneumatické prostriedky potrebujú len veľmi malé množstvo stlačeného vzduchu. Druhé pneumatické prostriedky sa môžu použit na pohybovanie Zváracou hlavou spolu s prvými pneumatickými prostriedkami do neaktívnej polohy.Tento pohyb zváracej hlavy a pridruženého pohonu sa dá napríklad spustiť mechanicky. Spoľahlivá inštalácia sa dosiahne s riadiacou jednotkou, pomocou ktorej sa doprav SK 283835 B 6ne prostriedky aktivujú na ďalšiu dopravu fóliového materiálu, zatiaľ čo zváracia hlava je v medzipolohe.Spôsob zvárania fóliovćho materiálu, najmä pri výrobe fóliových vreciek, podľa vynálezu zahmuje kroky, pri ktorých sa zváracia hlava spustí na fóliový materiál, aby zvarila tento fóliový materiál, pričom zváracia hlava sa zdvihne z fóliového materiálu na prvú vzdialenosť počas posúvania fólioveho materiálu, a zváracia hlava sa vzdiali od fóliového materiálu na väčšiu druhú vzdialenosť, ked sa operácia zvárania fólie premši.Vynález teraz podrobne vysvetlíme s odkazom na výhodné uskutočnenie v spojitosti s obrázkami.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l je schematický celkový pohľad na prostriedky na zváranie fólií podľa tohto vynálezu.Obr. 2 a je detailný pohľad z obr. l, znázorňujúci zváracie prostriedky v neaktívnej polohe.Obr. 2 b je detailný pohľad z obr. 1, znázorňujúci zváracie prostriedky V medzipolohe.Obr. 2 c je detailný pohľad z obr. l, znázorňujúci zváracie prostriedky vo zváracej polohe.Uskutočnenie, ktoré ďalej opišeme, sa týka zváracieho zariadenia na výrobu fóliových vreciek, napríklad fóliových vrecíek na nápoje. Takéto fólíové vrecko na nápoje je znázomené na obr. 3. Fóliove vrecko 32 zahmuje dve bočné fólie a spodnú fóliu, tvarovanú ako základ na postavenie. Vhodným materiálom je napríklad laminovaná hliníková fólia. Bočné fólie a spodná fólia sú navzájom zvarene pozdĺž zvarových švov 33. Alternatívne sa môže uskutočniť operácia spájania za horúca. Horný šev 34 sa vytvorí na ďalšom výrobnom stanovišti po naplnení fóliového vrecka.Obr. l je schematický bočný pohľad na zváracie zariadenie podľa tohto vymálezu, použité na fóliovć vrecká. Vzťahové značky 6 a 8 označujú zásobné valce na dodávanie fóliového materiálu. Vzťahove značky 10 a 12 označujú príslušné napínacie zariadenia, ktoré zabezpečujú dostatočné napätie fóliových materiálov 2, 4. Vzťahové značky 14 a 16 označujú vychyľovaeíe valce, zatiaľ čo 18 označuje odoberacie prostriedky pre zvarený fóliový materiál 30. Takéto odoberacie prostriedky môžu byť napríklad tvorené hnanými valcami, ktoré posúvajú materiál trecím záberom. Vzťahová značka 36 označuje zváracie zariadenie, zahrnujúce prvé pneumatické prostriedky 26, pôsobiace na zváraciu hlavu 24, a druhe pneumatické prostriedky 28, pôsobiace na prve pneumatické prostriedky. Pohyb zváracej hlavy 24, ktorý sa spúšťa pneumatickými prostriedkami 26, je reprezentovaný šípkou 25, zatial čo pohyb prvých pneumatických prostriedkov 26, ktorý sa spúšťa pneumatickými prostriedkami 28, je reprezentovaný šípkou 27. Riadiaca jednotka 38 riadi pohyb pneumatických prostriedkov 26 a 28 a odoberacích valcov 18. Pohyb zvarených fóliových materialov 30 je označený šípkou 22.Obr. 2 a je detailný pohľad, znázorňujúci zváracie prostriedky 36 v neaktívnej polohe. Vzdialenosť zváracej hlavy 24 od fóliového materiálu je označená ako X. A a B označujú vzdialenosť prvých pneumatických prostriedkov 26 od druhých pneumatických prostriedkov 28 a vzdialenosť zváracej hlavy 24 od prvých pneumatických prostriedkov 26.Obr. 2 b znázorňuje to iste zváracie zariadenie v medzipolohe. Vzdialenosť zváracej hlavy 24 je označená ako Y,pričom Y je menšie než X. C označuje vzdialenosť prvých pneumatických prostriedkov 26 od druhých pneumatických prostriedkov 28, pričom C je väčšie než A o toľko, o koľko je X väčšie ako Y, Obr. 2 c znázorňuje tie iste zváracie prostriedky vo zváracej polohe. Zváracia hlava 24 je umiestnená priamo na fóliovom materiáli. Fóliovć materiály 2 a 4 a zvarený fóliový materiál 30 sú umiestnené na stojane 20. Vzdialenosť zváracej hlavy 24 od pneumatických prostriedkov 26 je D,pričom D je väčšie než vzdialenosť B, o ktorú je zváracia hlava 24 odsadená od prvých pneumatických prostriedkov 26 v medzipolohe alebo v neaktivnej polohe.Spôsob podľa tohto vynálezu teraz vysvetlíme s odkazom na činnosť ilustrovaného uskutočnenia zváracieho zariadenia podľa tohto vynálezu. Foliové materiály 2 a 4 sa odoberajú zo zásobných valcov 6 a 8, pričom sa primerane napätie udržiava spôsobom, ktorý tu nie je zaujímavý, napríklad odpruženými napinacími zariadeniami 10 a 12. Vychyľovacie valce 14 a 16 privádzajú k sebe fóliove materiály. Fóliovć materiály 2 a 4, ktoré sa majú zvariť, sa prerušovane pohybujú pomocou odoberacích valcov 18. Vzdialenosť, prejdená v priebehu jedného cyklu, zodpovedá šírke fóliového vrecka 32. Počas posunu fóliovćho materiálu 2, 4 a zvareného fóliového materiálu 30 v smere 22 je zváracia hlava 24 umiestnená vo vzdialenosti Y od fóliového materiálu (pozri obr. 2 b). Sotva sa pohyb odoberacích valcov 18 zastaví riadiacou jednotkou 38, riadiaca jednotka 38 prenesie signál k prvým pneumatickým prostriedkom 26, po čom sa vzdialenosť B zváracej hlavy 24 od týchto pneumatických prostriedkov 26 zvýši na vzdialenosť D(pozri obr. 2 c). Zváracia hlava 24 je teraz v priamom styku s fóliovými materiálmi 2, 4, ktore sa majú zvariť, a pritláča uvedené fóliovć materiály na stojan 20. Hlava je vytvorená spôsobom, ktorý je sám osebe známy, s dostatočne zahriatymi časťami, ktoré spôsobia zvarenie fóliového materiálu pozdĺž požadovaných zvarov. Tieto zvary budú neskôr tvoriť bočne okraje a spodné okraje 33 v príklade fóliovćho vrecka (obr. 3).Po uskutočnení zváracej operácie pozdĺž požadovaných zvarov, pričom na to potrebný čas sa dá stanoviť vopred,riadiaca jednotka 38 prenesie signál k prvým pneumatickým prostriedkom 26 na opätovne zodvihnutie zváracej hlavy 24, takže vzdialenosť zváracej hlavy 24 od pneumatických prostriedkov 26 bude opäť B. Zváracia hlava 24 je potom zasa v medzipolohe. Súčasne riadiaca jednotka 38 prenesie signál k odoberacim valcom 18, aby ďalej posunuli fóliový materiál o jednu jednotku, napríklad šírku fóliovćho vrecka 32. Po skončení tohto pohybu riadiaca jednotka 38 prenesie stop signál k odoberacim valcom 18 a signál k pneumatickým prostriedkom 26, aby zvýšili vzdialenosť zváracej hlavy 24 od pneumatických prostriedkov 26 z B na D. Pri opakovaní týchto procesov sa dosiahne prerušovaná operácia, ktorá umožňuje vysoký výkon,pretože zváracia hlava 24 sa musí pohnúť len o malú vzdialenosť Y, t. j. niekoľko milimetrov. Navyše, malá výška Y, ktorá sa musí prekonať, vyžaduje male množstvo stlačeného vzduchu na prevádzkovanie pneumatických prostriedkov 26.Z rôznych príčin sa môže stať nevyhnutným prerušiť prerušovanú činnosť celého zváracieho zariadenia. Takéto prerušenie sa napríklad vyžaduje pri údržbe, pri kontrolných operáciách alebo na odstránenie poruchy. Počas tohto času nie je vždy nevyhnutné vypnúť zahrievanie zváracej hlavy 24. Toto by bolo nevýhodné z hľadiska šetrenia energiou a z dôvodov šetrenia časom, pretože opätovné zahria SK 283835 B 6tie zváracej hlavy vyžaduje veľké množstvo energie a vyžaduje dlhý čas. Ale, keď fóliu dopravujúce prostriedky stoja, existuje riziko, že fóliový materiál sa môže prehriať horúcou zváracou hlavou.Aby sa zabránilo možnému poškodeniu fóliovćho materiálu, riadiaca jednotka 38 prenesie signál k druhým pneumatickým prostriedkom 28, keď sa činnosť celého zváracieho zariadenia preruší. Takýto signál sa môže napriklad spustiť priamo, keď operátor zastaví dopravu fóliového materiálu, alebo sa môže signál spustit automaticky. ked sa doprava fólie zastaví na vopred stanovený čas.Signál, vyslaný k druhým pneumatickým prostriedkom 28, vyvolá Zmenšenie vzdialenosti C prvých pneumatických prostriedkov 26 od druhých pneumatických prostriedkov 28 na vzdialenosť A (pozri obr. Za). Vzdialenosť X zváracej hlavy 24 od fóliového materiálu 2, 4 a 30 sa tým zvýši na napríklad niekoľko centimetrov. V dôsledku toho sa poškodenie fóliového materiálu teplom zváracej hlavy 24 vylúči.V prípadoch, kde sa spracúva fóliový materiál, ktorýje zvlášť citlivý na teplotu, je možné navyše vytvoriť tieniacu dosku, ktorá sa otáča medzi zváracou hlavou a fólíovýni materiálom v tom istom čase, keď sa aktivujú druhe pneumatické prostriedky 28, aby chránila fóliový materiál pred teplom horúcej zváracej hlavy 24. Keď sa Zváracia hlava 24 opät spusti z neaktivnej polohy, tieniaca doska sa súčasne otočí preč.V tomto uskutočnení sa fóliove materiály 2 a 4 používajú na vytvorenie bočných fólií fóliového vrecka 32. V záujme Zrozumiteľnosti obr. l a 2 neznázorňujú tretie dodávaeie prostriedky pre fóliový materiál spodnej fólie. ktotýje umiestnený medzi fóliovými materiálmi 2 a 4 a súčasne sa zvarí zváracimi prostriedkami 36.Odlišne od tvaru fóliových vreciek, ktoré sa spracúvajú V opisanom uskutočnení, zariadenie podľa tohto vynálezu sa tiež môže použit na spracovanie fóliových vreciek, pri ktorých sa bočné fólie priamo navzájom zvaria bez dodatočnej spodnej fólie. Tretie dodávacie prostriedky pre fóliový materiál v takom pripade nie sú potrebné.Opisane je zariadenie na priame zváranie fólií navzájom. Po vybratí zodpovedajúceho lepidla je tiež možne uskutočniť operáciu spájania za horúca alebo zvárania za horúca zváracími prostriedkami 36.Riadiaca jednotka 38 môže byt konfigurovaná tak. že ncaktívna poloha podľa obr. Za sa zaujme nielen v prípadoch, ked sa preruší doprava fólie. Riadiaca jednotka 38 môže tiež byť navrhnutá tak, že pri pomalej rýchlosti, zvolenej pre odoberacie valce 18, Zváracia hlava 24 nezaujme počas ďalšej dopravy fólioveho materiálu medzipolohu, ale zaujme neaktívnu polohu, znazornenú na obr. 2 a. Na tento účcl môže byt riadiacajednotka vybavená vstupnými prostriedkami, pomocou ktorých operátor môže nastavit minimálnu rýchlosť, v pripade ktorej Zváracia hlava zaujme len medzipolohu podľa obr. 2 h a nie neaktívnu polohu podľa obr. Za, zatiaľ čo sa fólia posúva ďalej.Zváracie prostriedky 36 opísaného uskutočnenia realizujú rôzne polohy zváracej hlavy pomocou dvoch pneumatických prostriedkov, zaradených do série.l. Zariadenie na Zváranie fóliového materiálu, najmä na výrobu fóliových vreciek, ktore zahŕňa dodávaeie prostriedky na dodávanie fóliovćho materiálu. ktorý sa zvára. a Zváracie prostriedky (36) vrátane zváracej hlavy (24). ktorá môže zaujať aspoň tri nasledujúce prevádzkové polohyi. zváraciu polohu na uskutočnenie operácie zvárania fólie. ii. medzipolohu, v ktorej je Zváracia hlava (24) v prvej vopred stanovenej vzdialenosti (Y) od zváracej polohy, aiii. neaktívnu polohu, v ktorej je Zváracia hlava (24) v druhej vopred stanovenej vzdialenosti (X) od zváracej polohy,ktorá je väčšia než prva vzdialenosť (Y), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rozdielne polohy zváracej hlavy sa realizujú pomocou dvoch sériovo zapojených pneumatických prostriedkov.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m . že druhá vzdialenosť (X) je dostatočne veľká.,takže fóliový materiál (2, 4. 30) sa nemôže zničil teplom zváracej hlavy (24).3. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l a 2,vyznačujúce sa tým. že zahrnuje tepelný štít. ktorý sa dá vsunút v neaktívnej polohe medzi zváraciu hlavu (24) a fóliový materiál (2, 4, 30).4. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c e s a t ý m . že tepelný štít zahmuje otočnú tieniaca dosku.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4. vyznačujúce sa tým. žedruhávzdialenosť6. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúee sa tým. že prvá vzdialenosť(Y) je niekoľko milimetrov, 7. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačujúce sa tým, že zaujímamedzipolohu, ked sa fólia (2, 4). ktorá sa má zvariť, posúva ďalej.8. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 7,vyznačujúce sa tým.žezaujimaneaktívnu polohu, ked sa činnost zváracieho zariadenia preruši.9. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 8,vyznačujúce sa tým,žezahrnujeprvépneumaticke prostriedky (26). pomocou ktorých sa Zváracia hlava (24) môže pohybovať medzi zváracou polohou a medzipolohou.IO. Zváracie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9, vyznačujúee sa tým, že zahmuje druhe pneumatické prostriedky (28). pomocou ktorých sa Zváracia hlava (24) a prve pneumatické prostriedky (26) môžu pohybovať medzi medzipolohou a neaktivnou polohou.l l. Zváracie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až Qvyznačujúce sa tým.žezahrnuje riadiacu jednotku (38) na aktiváciu dodávacich prostriedkov na ďalšiu dopravu ľóliového materiálu (2, 4), ktorý sa má zvariť, zatiaľ čo Zváracia hlava (24)je v medzipolohe.12. Spôsob zvárania fóliového materiálu (2, 4), najmä pri výrobe fóliových vreciek, pri ktorom sa Zváracia hlava(24) spustí na fóliový materiál (2, 4) na zvarenie tohto fóliového materiálu, pričom Zváracia hlava (24) sa oddiali od tólioveho materiálu na prvú vzdialenosť (Y) počas ďalšieho posunu fóliového materiálu. a zváracia hlava (24) sa oddiali od fóliového materiálu na väčšiu druhú vzdialenosť (X). ked sa operácia zvárania tólie preruši. v y z n a č u j ú c i s a tý m . že Zváracia hlava (24) sa pohybuje pomocou dvoch sériovo zapojených pneumatických prostriedkov.

MPK / Značky

MPK: B29C 65/18

Značky: materiálů, zvárania, spôsob, fóliového, zváranie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-283835-zariadenie-na-zvaranie-folioveho-materialu-a-sposob-zvarania-folioveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zváranie fóliového materiálu a spôsob zvárania fóliového materiálu</a>

Podobne patenty