Bočná stena na uzavretie lejacieho priestoru

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Bočná stena (4, 4') na uzavretie lejacieho priestoru zariadenia na kontinuálne liatie kovového pásu (7) medzi dva v opačnom smere sa otáčajúce valce (1, 1'), ktoré sú v tesnej blízkosti a majú horizontálne osi, je typu zahrnujúceho spodnú časť (10), ktorá je vyrobená z vysoko tvrdého prvého žiaruvzdorného materiálu v tej oblasti, kde spodná časť (10) je v kontakte s čelami (5, 5') lejacích valcov (1, 1') alebo v kontakte s roztaveným kovom (3), v ktorom má prebehnúť tuhnutie alebo v kontakte s okrajom stuhnutého pásu (7). Podstata vynálezu spočíva v tom, že spodná časť (10) zahrnuje na svojom čele obrátenom do lejacieho priestoru vybratie (16) vyplnené žiaruvzdorným materiálom (17). Žiaruvzdorným materiálom (17), vyplňujúcim vybratie (16), je výhodne materiál majúci nižšiu tvrdosť ako prvý žiaruvzdorný materiál a majúci výborné tepelnoizolačné vlastnosti.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti kontinuálneho liatia kovov. Predovšetkým sa však týka zariadenia na kontinuálne liatie kovových pásov, predovšetkým pásov ocele majúcich hrúbku niekoľkých milimetrov, medzi dva vnútome chladené, v opačnom smere sa otáčajúce valce majúce horizontálne osi.Pri týchto zariadeniach, ktorých priemyselné využitie na kontinuálne Iiatie ocele sa v súčasnosti skúma, je lejací priestor ohraničený tak obvodovými plochami lejacích valcov, na ktorých dochádza k tuhnutiu roztaveného kovu, ako aj bočnými uzavieracími stenami vyrobenými zo žiaruvzdomého materiálu, ktoré sú dotlačované na rovinné konce (na čelá) týchto lejacích valcov. Zariadenie tohto typu je opisané napríklad v patentovej prihláške EP-A-0 698 433.Bočné uzavieracie steny musia byť, aspoň na svojich častiach, ktoré dosadajú na čelné konce lejacích valcov, vyrobené z prvej žiaruvzdomej hmoty, ako je príkladne sialon, čo je keramika, zložená zo zmesi kremíka a alumina nitridu (SiAlON), vzorca Si 6,AlONgx, ktorá má veľkú tvrdosť a veľkú odolnosť proti korózii spôsobovanej roztaveným kovom. Tieto vlastnosti sú pokladané za nevyhnutné na dosiahnutie uspokojivého utesnenia V mieste kontaktu lejacích valcov a bočných stien a teda za nevyhnutné na zabránenie úniku roztaveného kovu z lejacieho priestoru v miestach tohto kontaktu. Stredová časť bočnej steny, ktorá je v styku iba s roztaveným kovom a nie s lejacimi valcami,je vyrábaná z druhého žiaruvzdorného materiálu, napriklad z materiálu na báze hliníka a kremika. Predovšetkým však tento druhý žiaruvzdomý materiál musí byť dobrým tepelným izolantom tak, aby sa zabránilo tuhnutiu roztavenćho kovu, ktorý prichádza do styku s touto stredovou časťou bočnej steny. Najspodnejšia časť bočnej steny, ktorá v prípade použitia valcov majúcich priemer l 500 mm, začína 50 až 100 mm nad styčnou čiarou valcov (t. j. nad bodom,v ktorom sú tieto lejacie valce k sebe najbližšie, a pod ktorou je odlievaný pás kovu úplne stuhnutý) musl byť vyrobená z uvedeného prvého žiaruvzdornćho materiálu alebo z iného materiálu majúceho ekvivalentnć vlastnosti. Je to tak preto, že táto oblasť bočnej steny je vystavená značnćmu treniu spôsobenému nielen lejacími valcami, ale tiež- stuhnutým kovom nachádzajúcim sa na povrchu lejacích valcov (nazývaným stuhnutou škrupinou)- kovom v kašovitom stave (t. j. čiastočne stuhnutým kovom), ktorý sa nachádza medzi stuhnutými škrupinarni v oblasti tesne nad styčnou čiarou lejacích valcov v blízkosti bočných stien, a ktorý má snahu byť, v dôsledku pohybu lejacích valcov, vťahovaný smerom k styčnej čiare lejacích valcov a- samotným kovovým pásom nachádzajúcim sa pod styčnou čiarou lejacích valcov.Zaistenie kontaktu medzi bočnými stenami a lejacimi valcami v tejto oblasti musi mať počas liatia prednosť pred zabránenlm nežiaduceho tuhnutia kovu v tejto oblasti. Navyše veľmi malá šírka priestoru oddeľujúceho lejacie valce v oblasti ich styčnej čiaty (ktorá sa rovná požadovanej hrúbke pásu a má teda veľkosť niekoľkých milimetrov) by mohla sťažiť až znemožniť umiestnenie rôznych materiálov nachádzajúcich sa na ostatných častiach bočnej steny vedľa seba.Počas liatia vyvoláva dotlačovanie bočných stien na koncové čelá lejacích valcov opotrebenie týchto bočnýchstien trením, ale iba v tých oblastiach, ktoré sú v kontakte s lejacimi valcami. Výsledkom toho je, že tie časti bočných stien, ktore nie sú nením opotrebovávané postupne prenikajú do lejacieho priestoru, a to do hlbky, ktorá môže dosahovať 5 až 15 mm. Takto dochádza kjavu nazvanému pozitívne vsadeníe.Pri skúmani opotrebovaných bočných stien vykonávanom po skončení liatia sú v spodnej časti tohto pozitívneho vsadenia veľmi často pozorované lomy, ktoré sú znamením značného namáhania, ktorému je táto časť vystavená počas liatia. Takýto lom vyvoláva náhle zmenšenie hĺbky prieniku pozitivneho vsadenia do lejacieho priestoru v mieste ležiacom niekoľko centimetrov nad styčnou čiarou valcov alebo úplné zničenie pozitívneho vsadenia v tomto mieste. Lom má náhodnú dráhu, ktorá môže závisieť predovšetkým od vnútomej bezchybnosti žiaruvzdomého materiálu. Je tu teda veľké nebezpečenstvo, že tento lom bude postupovať v žiaruvzdomom materiáli v rôznych smeroch, čo vyvolá odlomenie časti bočnej steny, ktorá vymedzuje lejací priestor V mieste, kde je kov v úplne roztavenom stave. V takom pripade potom dôjde nevyhnutne k úniku roztaveného kovu z lejacieho priestoru, čo minimálne vyvolá prechodné zhoršenie kvality lejacieho pásu kovu. Ak dôjde k lomu v oblasti kontaktu medzi lejacími valcami a bočnou stenou,možno dosiahnuť utesnenie tohto kontaktu znovu silnejšlm pritlačením bočnej steny na čelá lejacích valcov. Jej opotrebovanie umožní znovu vytvoriť kontaktnú plochu, ktorá bude zodpovedať geometrii koncových čiel lejacích valcov. Ak však k lomom počas lejacieho procesu dochádza príliš často, vedie to k nadmemej spotrebe žiaruvzdorného materiálu bočnej steny, a tým k nebezpečenstvo, že hnibka bočnej steny sa zmenší na príliš malú hodnotu a lejací proces nebude dokončený. Vytvorením bočnej steny s hrúbkou tohto tvrdého žiaruvzdomého materiálu dostatočnou na zaistenie priebehu celého procesu liatia aj pri častom výskyte opísaných udalostí, by sa také bočné steny stali príliš nákladnými. Ak dôjde k zvlášť vážnemu úniku roztaveného kovu môže táto udalosť skutočne ľahko spôsobiť núdzové zastavenie Iiatia a poškodenie lejacieho zariadenia.Cieľom tohto vynálezu je teda vytvoriť také usporiadanie bočnej steny zariadenia na kontinuálne liatie tenkých kovových pásov, ktoré zabráni odbúravaniu pozitívneho vsadenia, majúceho negatívny vplyv na kvalitu pásu a priebeh lejacieho procesu.Uvedený ciel sa dosahuje bočnou stenou na uzavretie lejacieho priestom zariadenia na kontinuálne liatie kovového pásu medzi dva v opačnom smere sa otáčajúce valce,ktoré sú v tesnej blízkosti a majú horizontálne osi, pričom bočná stena je typu zahmujúceho spodnú časť vyrobenú z vysoko tvrdého prvého žiaruvzdomého materiálu v oblasti,kde je spodná časť v kontakte s čelami lejacích valcov alebo v kontakte s roztaveným kovom, v ktorom má prebehnúť tuhnutie, alebo v kontakte s okrajom stuhnutého pásu,podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že spodná časť zahmuje na svojom čele obrátenom do lejacieho priestoru vybratie vyplnené žiaruvzdomým materiálom.Podľa výhodného uskutočnenia je žiaruvzdomým materiálom, vyplňujúcim vybratie, materiál, ktorý má niäiu tvrdosť než prvý žiaruvzdomý materiál a ktorý má výbomé tepelnoizolačné vlastnosti.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je žiaruvzdorným materiálom, vyplňujúcim vybratie, materiál s lamelárnou štruktúrou, akoje gratit alebo nitrid bóru.Podľa iného výhodného uskutočnenia má vybratie V smere svojej hĺbky pozdĺžny prierez v tvare pravouhlého lichobežníka.Podľa ešte iného výhodného uskutočnenia môže mať vybratie v smere svojej hĺbky pozdĺžny prierez v tvare pravouhlého trojuholníka.Z uvedeného je teda zrejmé, že časť bočnej steny je vybavená dvojvrstvovou štruktúrou navrhnutou tak, že ak presiahne namáhanie homej vrstvy vyvolávané stuhnutým kovom dovolenú medzu, potom táto homá vrstva degraduje bez moüiosti šírenia tejto degradácie do horných častí bočnej steny. Usporiadaním podľa tohto vynalezu teda vznikne možnosť ovládať postup fenoménu, ktorý by, ak by bol úplne mimo kontroly, mohol viesť k vážnemu narušeniu práce zariadenia na kontinuálne liatie kovových pásov.Prehľad obrázkov na výkresochVynàlez bude podrobnejšie opísaný v nasledujúcej časti opisu s odkazmi na pripojené výkresy, kdeobr. l zobrazuje schematicky, v pohľade spredu, zariadenie na dvojvalcové kontinuálne liatie tenkých pásov, kde však je zobrazená iba jedna z jeho dvoch bočných stien,vytvorených spôsobom známym zo stavu technikyobr. 2 zobrazuje z boku pozdĺžny rez zariadením z obr. 1 vedený pozdĺž čiary II-Il, a to na začiatku liatia tenkého pásu (obr. Za) a následne počas líatia, keď sú už bočné steny podstatne opotrebované (obr. lb)obr. 3 a znázorňuje schematicky rez bočnou stenou podľa tohto vynálezu vedený pozdĺž čiary IIIa-IIIa z obr. 3 hobr. 3 b znázorňuje bočnú stenu podľa tohto vynálezu v čelnom pohľade aobr. 4 predstavuje v bokoryse pozdĺžny rez zariadením na dvojvalcové kontinuálne liatie kovového pásu vybavené bočnými stenami podľa tohto vynálezu počas liatia, keď už sú bočné steny podstatne opotrebované.Rozmery, ktoré budú v súvislosti s opisom príkladného uskutočnenia tohto vynálezu uvádzané pri rôznych súčastiach bočných stien podľa tohto vynálezu ako príkladne,platia pre ten prípad, ked sú použité lejacie valce majúce priemer asi l 500 mm. Ak sa použijú menšie lejacie valce,budú tieto rozmery zodpovedajúcim spôsobom zmenšené.Dvojvalcové zariadenie na kontinuálne liatie kovových pásov podľa doterajšieho stavu techniky, zobrazené na obr. l a obr. 2, je bežne tvorené dvoma lejacími valcami 1, 1,ktoré sú vo vzájomnej blízkosti a majú vodorovné osi. Valcové steny 2, 2 týchto lejacích valcov 1, 1 sú z vnútomej strany silne chladené. Lejacie valce 1, 1 sa otáčajú pomocou neznázomených známych prostriedkov v opačných smeroch. Lejací priestor, do ktorého je roztavená oceľ 3 privádzaná z výlevky (nezobrazená) spojenej s kontajnerom, ktorým môže byť lejacia panva alebo medzipanva, je ohraničený jednak stenami 2, 2 lejacích valcov 1, 1 a jednak bočnými stenami 4, 4 vyrobenými zo žiaruvzdomého materiálu (bočná stena 4 nie je na obr. 1 zobrazená, a to z dôvodu, aby bola vidieť konštrukcia bočnej steny 4). Tieto bočné steny 4, 4 sú známymi prostriedkami (nezobrazené) dotlačované na čelá 5, 5, 5 lejacích valcov 1, l tak, aby uzavierali lejací priestor v bočnom smere a zabraňovalí tak unikaniu roztavenej ocele 3 z lejacieho priestoru. Už zrnieňovaná patentová prihláška EP-A-O 698 433 podrobne opisuje príklad takých prostriedkov. Roztavená oceľ 3 tuhnena stenách 2, 2 lejacích valcov 1, 1 a vytvára na nich dve škrupíny, ktoré sa v oblasti styčnej čiary 6 (oblasti, kde steny 2, 2 lejacích valcov 1, 1 sú vo vzájomne najbližšej polohe) lejacích valcov 1, 1 spájajú a vytvárajú oceľový pás 7, ktorý je potom kontinuálne odvádzaný z lejacieho zariadenia pomocou známych prostriedkov (na pripojených výkresoch nie sú zobrazené).Ako je možné vidieť na obr. l, majú bočné steny 4, 4 vyrobené zo žiaruvzdomého materiálu v zobrazenom príklade dve časti. Ich časti 8, 9, ktoré sú v kontakte s čelami 5, 5 lejacích valcov 1, 1, alebo v blízkosti oblastí, kde k tomuto kontaktu dochádza, rovnako ako celá spodná časť 10 s výškou približne 150 mm, sú vyrobené z prvého žiaruvzdomého materiálu, majúceho vysokú tvrdosť a dobrú odolnosť proti korózii spôsobovanej roztaveným kovom. Zostávajúca stredová časť 11 bočných stien 4, 4 je vyrobená z materiálu, majúceho výhodne nižšiu tvrdosť než uvedený prvý žiaruvzdomý materiál. Obr. Za zobrazuje lejaeie zariadenie na začiatku lejacieho procesu, kde bočné steny 4, 4 sú nove a majú v miestach proti čelám 5, 5 lejacích valcov l, 1, roztavenej ocele 3 a pásu 7, rovnomeme rovinné čelné plochy. Obr. 2 h zobrazuje to isté lejacie zariadenie v následnej fáze liatia, keď sú už bočné steny 4, 4 podstatne opotrebené. Stredová časť 11 bočnej steny bola koróziou a mechanickým opotrebovaním pri kontakte s pohybujúcou sa roztavenou oceľou 3 opotrebovaná do relatívne veľkej hĺbky e. Časti 8, 9 a 10 vyrobené z tvrdého žiaruvzdorného materiálu sú trením opotrebené do hĺbky x v oblastiach, ktoré ležia proti čelám 5, 5 lejacích valcov 1,1, zatiaľ čo ich oblasti, ktore nie sú opotrebované trením s čelami 5, 5 lejacích valcov 1, 1, sú v zobrazenom ideálnom prípade úplne bez opotrebenia. Počas liatia tieto oblasti tvoria, spolu so žiaruvzdomým materiálom strednej časti ll, ktorú obklopujú, pozitívne vsadenie 12, ktoré preniká do lejacieho priestoru. Vo svojej spodnej časti je toto pozitivne vsadenie 12 na svojej čelnej časti vystavené značnému namáhaniu ocele 3, ktorá môže byť v jej blizkosti v čiastočne stuhnutom stave. Tieto bočné časti sú tiež v kontakte s kovovými škrupinami, ktoré stuhli na stenách 2, 2 lejacích valcov 1, 1. V dôsledku týchto rôznych napätí dochádza k nekontrolovanému lomu spodnej časti pozitívneho vsadenia 12, a to pozdĺž všeobecne nepravidelnej čiary 13. V niektorých prípadoch tento lom postupuje relatívne hlboko do žiaruvzdomého materiálu a vedie až k porušeniu utesnenia lejacieho priestoru. Tým vznikne možnosť úniku roztavenej ocele 14 z lejacieho priestoru po krivolakej dráhe 15. Predovšetkým ide o prípad, ked lom postupuje smerom k homej časti pozitívneho vsadenia 12 a smerom k oblastiam, kde je kov v blízkosti bočných stien 4,4 v úplne roztavenom stave. Ak tento roztavený kov 14 medzi bočnou stenou 4 a čelom 5 valca okamžite tuhne,spôsobi to, že sa bočná stena 4 odtiahne, čo prispieva trocha viac k jej poškodeniu, rovnako ako k poškodeniu čela 5 lejacieho valca. Ak krivolaká dráha 15 prenikne do okolia,môže roztavená oceľ 14 vytekať z lejacieho zariadenia so všetkými nebezpečenstvami, ktore to spôsobuje vlastnému lejaciemu zariadeniu i jeho obsluhe.S cieľom vylúčiť problémy vyvolávanć týmito nekontrolovanými lomami v spodnej časti pozitívneho vsadenia 12 bolo podľa tohto vynálezu zvolené konštrukčným usporiadaním spodnej časti bočnej steny 4, 4 zámeme vytvoriť oblasť, kde tento lom, ak k nemu dôjde, bude zadržaný. S týmto cieľom je v spodnej časti bočnej steny 4, 4 vytvorené vybratie 16, ktoré sa tiahne od spodnej hrany bočnej steny 4, 4 až do, príkladne, približne 70 mm nad úroveň styčnej čiary 6 lejacích valcov l, 1. Toto vybratíe 16 je pritom vyplnené žiaruvzdomým materiálom 17. Týmto žiaru SK 283481 B 6vzdomým materiálom 17 môže byť tvrdý a proti korózii odolný žiaruvzdomý materiál, ktorý tvorí zvyšok spodnej časti 10 bočnej steny 4, 4. Môže ním byť tiež materiál, ktorý je menej odolný proti oteru stuhnutým kovom alebo kovom v stave tuhnutía, a menej odolný proti korózii spôsobovanej roztaveným kovom, ale materiál, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Na tento účel je možné zvoliť rovnaký materiál, akoje použitý na stredovú časť 11 bočnej steny 4, 4. Vhodný na tento účel je tiež žiaruvzdomý materiál majúci lamelámu štruktúru, ako prĺkladne grañt alebo nitrid bóru, a to z dôvodov, ktoré budú objasnené neskôr. Uvedené dva žiaruvzdomé materiály sú vzájomne spojené známymi spôsobmi, napríklad lepenim.Vo výhodriom uskutočnení tohto vynálezu, ktoré je zobrazené na pripojených výkresoch, má pozdĺžny prierez v smere hĺbky vybratia 16 a žiaruvzdomého materiálu 17 vyplňujúceho toto vybratie 16, tvar pravouhlého lichobežníka,ktorého špička smeruje k homej časti lejacieho priestoru a ktorého väčšia základňa leží oproti tomu istému lejaciemu priestoru. Táto väčšia základňa sa tiahne do výšky h, nad styčnú čiaru 6 lejacich valcov 1, 1, pričom h, sa môže napríklad rovnať 70 mm (táto hodnota nezahŕňa tú časť bočnej steny, ktorá sa po namontovaní rozprestiera pod styčnou čiarou 6 lejacích valcov 1, 1). Menšia základňa lichobežnika ležíaca pri dne vybratia 16 sa rozprestiera do výšky h,nad úroveň styčnej čiary 6 lejacích valcov l, 1. Výška l) sa napríklad rovná 55 mm. Vybratie 16 má maximálnu hlbku p rovnajúcu sa napriklad 15 mm. Tato hĺbka p musí byť pritom väčšia, než je maximálne možné opotrebovanie časti 8, 9 a 10) bočnej steny 4, 4 vyrobených z tvrdého žiaruvzdomého materiálu tak, aby žiaruvzdomý materiál 17, vyplňujúci toto vybratie 16, plnil svoju funkciu počas celeho procesu liatía.Obr. 4 znázorňuje dvojvalcové zariadenie na kontinuálne liatie vybavené bočnými stenami 4, 4 podľa tohto vynálezu v prevádzke pri rovnakých podmienkach ako pri lejacom zariadení zobrazenom na obr. 2 b. V oboch prípadoch je možné vidieť, že pozitívne vsadenie 12 s maximálnou hrúbkou x vzniklo v miestach, kde sú bočné steny 4, 4 vyrobené z tvrdého žiaruvzdomého materiálu. Tieto časti pri bočných stenách 4, 4 vyrobených podľa tohto vynálezu,nachádzajúce sa oproti pásu 7 alebo oproti oblastiam, kde je kov 3 v čiastočne stuhnutom stave, podliehajú opotrebovaniu, ktorého kvantitatívna veľkosť závisí od napätia, ktorému sú vystavené. Toto napätie má snahu zväčšovať sa s rastúcim podielom tuhej frakcie v kove 3. Hĺbka prieniku pozitívneho vsadenia 12 do lejacieho priestoru sa následne s približovaním sa ku styčnej čiare 6 lejacích valcov 1, 1 znižuje. Pod styčnou čiarou 6 lejacich valcov 1, 1 alebo už mieme nad ňou môže byť pozitivne vsadenie 12, ako je to zobrazené na obr. 4, úplne opotrebované. Pretože žiaruvzdomý materiál 17, ktorým je vyplnené vybratie 16 každej z bočných stien 4, 4 podľa tohto vynálezu, nemá veľmi vysokú tvrdosť, je jeho opotrebovanie rovnomeme a prítomnosť lomových čiar, maýúcich kľukatý a náhodný tvar, ako je lomová čiara 13 na obr. 2 b, nie je bežne pozorovaná. Navyše, ak by napriek tomu okamžité nadmemé napätie vyvolalo lom žiaruvzdomého materiálu 17, ktorým je vyplnené vybratie 16, bol by tento lom nevyhnutne zastavený na hranici vybratia 16. Lom by sa teda nešíril do vyšších častí bočnej steny 4, 4, t. j. do tých častí bočnej steny 4, 4,ktoré sú v kontakte s úplne roztaveným kovom, a ktorý by tak mohol unikať z lejacieho priestoru cez kľukaté dráhy 15, ktoré by tieto lomy vytvárali. Podľa toho musí byť stanovená výška h., o ktorú vybratie 16 a žiaruvzdomý materiál 17, ktorý toto vybratie 16 vyplňuje, vystupujú nad styčnou čiarou 6 lejacich valcov l, 1.Ako už bolo uvedené, sú materiály majúce lamelárnu štruktúru, ako napríklad grañt alebo nitrid bóru, zvlášť vhodné na použitie ako žiaruvzdomý materiál 17 vyplňujúci vybratie 16. Je to tak preto, že lameláma štruktúra uľahčuje ich rovnomemé a postupné opotrebovávanie, a zmena tvaru pozitívneho vsadenia 12 teda môže byť lepšie ovládaná. Prijateľnć môže byť tiež použitie materiálu toho typu,ktorý je bežne používaný na vytvorenie stredovej časti 11 bočných stien 4, 4 a ktorý má relatívne nízku tvrdosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Použitie týchto materiálov umožňuje tiež zabrániť nadmemému predčasnému tuhnutiu roztaveného kovu 3 nad styčnou čiarou 6 lejacích valcov 1, 1. Použitie tvrdého žiaruvzdomého materiálu loho typu, ktorý tvorí spodná časť 10 a okraje 8, 9 bočných stien 4, 4 na vytvorenie žiaruvzdomého materiálu 17 vyplňujúceho vybratie 16 patrí rovnako do základnej myšlienky tohto vynálezu. Určite by potom bolo možné, že by v takomto žiaruvzdomom materiáli 17 dochádzalo k lomom,ktoré by sa širili tak ďaleko, až by spôsobili jeho úplné zníčenie. Ale, bolo by zaistené, že sa tieto lomy zastavia na hraniciach vybratia 16 a nedosiahnu oblasti bočných stien 4, 4, kde by mohli spôsobiť nebezpečenstvo úniku roztavenćho kovu 3 z lejacieho priestoru.V príklade, ktorý bol práve opisaný a je zobrazený na výkresoch má vybratie 16 pozdĺžny prierez lichobežníkoveho tvaru. Zámerom tohto usporiadania je zaistiť, aby po začatí spotrebovávania žiaruvzdomćho materiálu 17 predstavoval tvrdý žiaruvzdomý materiál spodnej časti 10 proti roztavenému alebo čiastočne stuhnutému kovu 3 šikrnú plochu s relatívne obmedzenou možnosťou mechanického opotrebenia. Pravouhlý prierez tohto vybratia 16 by ponechal, po úplnom opotrebeni žiaruvzdomého materiálu 17,tvrdý žiaruvzdomý materiál spodnej časti 10 pod ostrým uhlom, ktorý by ho robil citlivejším na opotrebenie a mohol by byť subjektom neočakávaných nepravidelných lomov. S ohľadom na uvedené by takýto pravouhlý prierez vybratia 16 v podstate zostal v duchu tohto vynálezu.Ako variant môže byť vybratie 16 vybavené pozdĺžnym prierezom v tvare pravouhlého trojuholnika.Vynález je možné ľahko upraviť pre bočné steny majúce všeobecné tvary, ktoré sa líšia od tvaru zobrazeného v opisovariom prikladnom uskutočnení vynálezu.Uvedený opis príkladného uskutočnenia vynálezu sa týkal kontinuálneho liatía (uhlíkových alebo nehrdzavejúcich) oceľových pásov. Vynález je však možné samozrejme použiť aj pri dvojvalcovom liatí iných typov železných alebo neželeznýeh zliatin, pri ktorých by zmienenć problémy mohli nastať.l. Bočná stena (4, 4) na uzavretie lejacieho priestoru zariadenia na kontinuálne liatie kovového pásu (7) medzi dva v opačnom smere sa otáčajúce valce (l, 1), ktoré sú v tesnej blízkosti a majú horizontálne osi, typu zahmujúceho spodnú časť (10) vyrobenú z vysoko tvrdého prvého žiaruvzdomého materiálu v oblasti, kde spodná časť (10) je v kontakte s čelami (5, 5) valcov (l, 1) alebo s roztaveným kovom (3), v ktorom má prebehnúť tuhnutie, alebo s okrajom stuhnutého pásu (7), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že spodná časť (10) zahrnuje na svojom čele obrátenom do lejacieho priestoru vybratie (16) vyplnené žiaruvzdomým materiálom (l 7).2. Bočná stena (4, 4) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že žiaruvzdomým materiálom (17) vyplňujúcim vybratie (16) je materiál majúci nižšiu tvrdosťnež prvý žiaruvzdomý materiál a výborné tepelno-izolačné vlastností.3. Bočná stena (4, 4) podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že žiaruvzdomým materiálom (17) vyplňujúcim vybratie (16) je materiál majúcí lamelámu štruktúru, ako je grafu alebo nilrid bóru.(16) má v smere svojej hĺbky pozdĺžny prierez v tvare pravouhlého líchobežníka.(16) má v smere svojej hĺbky pozdĺžny prierez v tvare pravouhlćho trojuholníka.

MPK / Značky

MPK: B22D 11/06

Značky: priestoru, lejacieho, bočná, stěna, uzavretie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-283481-bocna-stena-na-uzavretie-lejacieho-priestoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bočná stena na uzavretie lejacieho priestoru</a>

Podobne patenty