Povrchovo upravený kovový drôt, spôsob jeho výroby a výrobok z elastoméru s výstužnou konštrukciou obsahujúcou množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených kovových drôtov

Číslo patentu: 283247

Dátum: 19.03.2003

Autori: Pavan Federico, Cavallotti Pietro

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný kovový drôt s oceľovým jadrom vybavený pokovovaním vrstvou zliatiny zinok/mangán, obsahujúcou 5 % až 80 % mangánu, určený na výstužnú konštrukciu pneumatík alebo ďalších výrobkov z elastoméru. Rovnako je opísaný spôsob výroby oceľového jadra so zliatinou zinok/mangán pomocou elektrolytického pokovovania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka povrchovo upraveného kovového drôtu, spôsobu jeho výroby, ako aj výrobku z elastoméru s výstužnou konštrukciou obsahujúcou množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených kovových drôtov. Predovšetkým je kovový drôt podľa tohto vynálezu určený na ďalšie spracovanie splietanim na získanie kordov, používaných pri výrobe výstužných konštrukcii ako sú pneumatiky a podobne.Je dobre známe, že pneumatiky na automobily, práve tak ako ďalšie výrobky z elastoméru, obvykle obsahujú výstužnú konštrukciu zhotovenú z kordov, ktoré sú tvorené niekoľkými kovovými drôtmi špeciálne navzájom previazanými pomocou splietacích a stáčacich operácií.Bežné kovové drôty majú oceľové jadro, na ktorého povrchu je nanesená pokovaním kovová zliatina. Uvedená zliatina spĺňa dvojakú funkciu, spočivajúcu jednak v ochrane drôtu pred koróziou ajednak v záruke dobrej priľnavosti elastoméru ku kovovej výstužnej konštrukcii.Zvyčajne sa ako zliatina na pokovanie využíva mosadz,hlavne typu zliatiny meď/zinok, obsahujúce okolo 70 medi a 30 zinku.Doteraz bolo so zliatinou tohto typu vykonaných veľa pokusov na účely odstránenia ich typických nevýhod, vyskytujúcich sa pri ich výrobe takéto zliatiny sú neslávne známe tým, že s časom sa ich priľnavosť k elastoméru znižuje V dôsledku diñizie iónov medi do elastoméru. Tento proces ovplyvňuje aj mechanické vlastnosti elastoméru.Napriklad japonský spis JP 01-031,837 opisuje pokovovanie oceľového drôtu neželezným kovom ako je Cu, Zn,Mn, Sn alebo ich zliatinami s vrstvou kobaltu umiestnenou na zliatine priľnavosť je potom vytváraná medzi vrstvou kobaltu a vhodne zvolenou zmesou elastomém, ktorá sa neskôr vytvára pomocou kobaltových solí alebo ďalších vhodných postupov zvyšuj úcich priľnavosť.Patentový spis US 4 677 033 opisuje kovový drôt s oceľovým jadrom, pokovaný temárnou zliatinou, obsahujúcou meď, zinok a mangán. Mangán je koncentrovaný v rozmedzí medzi 0,0 l až 5 na okraji pokovania.Patentový spis US 4 704 337 opisuje príklad pokovania kovového jadra drôtu mosadzou, kde vonkajšia vrstva pokovania je vytvorená z tvrdého materiálu zo skupiny obsahujúcej Fe, Mn, Cr, Mo, V, Ti, Zr, Ta, Hf a W.Nasledujúce zliatiny sú rovnako známe z doterajšieho stavu techniky zinok/kobalt a/alebo zinok/nikel, v jednej alebo dvoch vrstvách.Uvedené nedostatky sú odstránené povrchovo upraveným kovovým drôtom na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúcim oceľové jadro, na ktorého povrchu je pokovaním nanesená kovová zliatina, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že kovový povlak je zložený zo zliatiny zinok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn. a 80 hmotn. Pritom výhodne je obsah mangánu v pokovovacej zliatine v rozsahu medzi 30 hmotn. až 70 hmotn.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je hrúbka vrstvy, vzniknutej pokovovaním, v rozmedzí medzi 0,1 až0,35 mikrónov, a konečný priemer je v rozmedzí medzi 0,15 až 0,35 mm.Predmetom vynálezu je rovnako spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrch je pokovaním nanesená kovová zliatina,pričom podstatou vynálezu je, že oceľové jadro sa aspoň raz ponorí do elektrolytického kúpeľa obsahujúceho síran zinočnatý a síran manganatý kvôli deponovaniu vrstvy na povrch pokovaním, pričom pokovovacia vrstva je tvorená zliatinou zinok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn, až 80 hmotn.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu elektrolytický kúpeľje zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran zinočnatý heptahydrát v množstve 10 až 90 gram/liter,- síran manganatý monohydrát v množstve 20 až l 00 gram/liter,- citranát sodný v množstve 1 l 5 až 230 grant/liter.Podľa tohto uskutočnenia vynálezu sa elektrolytický kúpeľ udržiava na teplote v rozsahu medzi 20 až 60 °C,hodnota pH faktora v elektrolytickom kúpeli sa udržiava medzi 4 až 6 a prúdová hustota na katóde v elektrolytickom kúpeli sa udržiava medzi 5 až 40 A/dmz.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrchu je pokovaním nanesená kovová zliatina obsahuje nasledovné fázy oceľové jadro sa ponorí aspoň do prvého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran manganatý na elektrolytické pokovanie vonkajšieho povrchu jadra mangánom,potom sa oceľové jadro ponorí do druhého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran zinočnatý, na pokovanie vonkajšieho povrchu jadra zinkom,načo sa vykonáva difúzia zinku a mangánu za tepla na vytvorenie vrstvy zo zliatiny zinok/mangán.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu prvý elektrolytický kúpeľ je zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran manganatý monohydrát v množstve 80 až 120 gram/liter,- síran amónny v množstve 60 až 90 grant/liter,- tiokyanatan amónny v množstve 40 až 80 gram/liter.Pritomje výhodné, ak sa prvý elektrolytický kúpeľ udržiava na teplote v rozsahu medzi 20 až 40 °C, hodnota pH faktora sa udržiava medzi 4,5 až 5,5 a aplikuje sa prúdová hustota na katóde medzi 15 až 25 A/dmz.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu druhý elektrolytický kúpeľ obsahuje- síran zinočnatý heptahydrát v množstve 300 až 450 gram/liter,- síran sodný v množstve 50 až 70 gram/liter.Pritom je výhodné, ak sa druhý elektrolytický kúpeľ udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 30 °C, hodnota pH faktora sa udržiava medzi 2 až 4 a aplikuje sa prúdová hustota na katóde medzi 20 až 40 A/dmz.Prednostne sa difúzia za tepla vykonáva pri kovových drôtoch s využitím Jouleovho javu počas ohrevu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrchu je pokovaním nanesená kovová zliatina, obsahuje tieto fázy oceľové jadro sa ponorí aspoň do prvého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran zinočnatý na elektrolytické pokovanie vonkajšieho povrchu jadra zinkom,potom sa oceľové jadro ponorí do druhého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran manganatý, na pokovanie vonkaj šieho povrchu jadra mangánom,načo sa vykonáva difúzia zinku a mangánu za tepla na vytvorenie vrstvy zo zliatiny zinok/mangán.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu prvý elektrolytický kúpeľje zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran zinočnatý heptahydrát V mnoätve 300 až 450 gram/Iiter,- síran sodný V množstve 50 až 70 gram/ liter.Pritom je Výhodné, al( sa prvý elektrolytický kúpeľ udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 30 °C, hodnota pH faktora sa udržiava medzi 2 až 4 a aplikuje sa prúdová hustota na katóde medzi 20 až 40 A/dmz.Druhý elektrolytický kúpeľ Výhodne obsahuje- síran manganatý monohydrát V množstve 80 až 120 gram/liter,- síran amónny V množstve 60 až 90 gram/liter aPritom výhodne druhý elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 40 °C, hodnota pH faktora sa udržiava medzi 4,5 až 5,5 a aplikuje sa prúdová hustota na katóde medzi 15 až 25 A/dmz.Prednostne sa difúzia za tepla vykonáva pri kovových drôtoch s využitím Jouleovho javu počas ohrevu.Predmetom vynálezu je aj Výrobok z elastoméru obsahujúci výstužnú konštrukciu obsahujúcu množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených drôtov obsahujúcich oceľové jadro, na ktorého povrchu je nanesená kovová zliatina, ktorého podstatou je, že kovový povlak je zložený zo zliatiny zinok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn. a 80 hmotn. Týmto výrobkom podľa vynálezu môže byť predovšetkým pneumatika.Ďalšie charakteristické znaky a výhody tohto vynálezu budú podrobnejšie objasnené V nasledujúcom detailnejšom opise výhodných vyhotovení povrchovo upravených kovových drôtov na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru a spôsobov získania povrchovej úpravy, pomocou príkladov uskutočnenia, neobmedzujúcich rozsah ochrany, s využitím nasledujúcich obrázkov.Prehľad obrázkov nn výkresochNa obr. 1 je znázomený graf závislosti rýchlosti korúzie od množstva mangánu V percentách V zliatine zinok/mangán nanesenej na oceľovom jadre kovového drôtu podľa tohto vynálezu.Na obr. 2 je znázomená porovnávacia tabuľka korozievzdomosti vzoriek, kovového drôtu podľa tohto vynálezu vzhľadom na ďalšie vzorky kovového drôtu upraveného rôznymi známymi spôsobmi, umiestnených V slanom prostredi.Na obr. 3 je znázomený graf opisujúcí ťažnosť kovového drôtu podľa vynálezu, špecifikovanou závislosťou množstva odlúpnutého pokovania na percentách mangánu v zliatine zinok/mangán nanesenej na oceľovom jadre.Na obr. 4 je znázornená porovnávacia tabuľka stability priľnavosti medzi gumou a kovom medzi riešením podľa vynálezu a riešeniami využívajúcími známe spôsoby pokovania.Kovový drôt podľa tohto vynálezu predstavuje oceľové jadro opatrené kovovou pokovovacou zliatinou, ktorá má dva významy - ochranu jadra pred koróziou a garanciu dobrej priľnavosti medzi drôtom a elastomérom, s ktorým bude prepojený.Dalej je nevyhnutné, aby povrch s pokovaním bol dobre ťažný s kovovým drôtom a uľahčoval operácie ťahania po nanesení pokovovacej vrstvy na povrch drôtu.V tomto vynáleze je pokoVoVaci povrch zložený zo zliatiny zinok/mangán, pričom sa množstvo mangánu pohybuje medzi 5 až 80 a pokovanie je vytvorené elektrolytickým pokovaním vonkajšieho povrchu oceľového jadra.Z tohto dôvodu je V prvom príklade uskutočnenia spôsobu podľa Vynálezu, po morení V kyseline sírovej alebo podobnej látke, oceľový drôt, plynulé odvíjaný z cievky,vedený do elektrolytického kúpeľa obsahujúceho síran zinočnatý a síran manganatý kvôli deponovaniu zliatiny zinok/mangán na jadro.Detailnejšie, elektrolytický kúpeľje zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran zinočnatý heptahydrát V nmožstve 10 až 90 grant/liter,- síran manganatý monohydrát V nmožstve 20 až 100 grant/liter,výhodne 30 gram/liter aElektrolytický kúpeľje Výhodne udržiavaný na teplote V rozsahu medzi 20 až 60 °C.Hodnota pH faktora je udržiavaná medzi 4 až 6.Na elektrolytické pokovanie sú využívané oceľové alebo zinkové anódy a prúdová hustota na katóde V kúpeli je Výhodne udržiavaná medzi 5 až 40 A/dmz.Je potrebné zdôrazniť, že uvedené teploty, hodnoty pH a prúdovć hustoty sú zvolené Vmľadom na percentuálny obsah mangánu obsiahnutého V elektrolytickej pokovovacej zliatine.Percentuálny obsah mangánu v zliatine sa proporcionálne zvyšuje so vzrastajúcou hodnotou pH a prúdovou hustotou a proporcionálne sa zmenšuje so Vzrastajúcou teplotou elektrolytického kúpeľa.Rýchlosť odvijania oceľového jadra z cievky a čas, ktorý strávi V kúpeli, sú regulované V závislosti od požadovanej konečnej hrúbky výsledného pokovania jadra.Vo výhodnom uskutočnení bude konečná hrúbka povlaku medzi 1,5 až 4 mikrónmi, pri priemere oceľového jadra, podrobenćho elektrolytickému pokovaniu, medzi 0,85 až 2 mm.Po vybraní z elektrolytickćho kúpeľa môže byt pokoVaný drôt umiestnený do ďalšieho moriaceho kúpeľa alebo fosfátovacieho kúpeľa a potom znova navinutý na cievku alebo priamo vedený k jednej alebo viacerým ťažným operáciám, ktorými sa dosiahne konečný priemer drôtu V rozmedzí medzi 0,15 až 0,35 mm.Altematívou uvedeného opisu vytvárania povrchovej úpravy oceľového jadra môže byť následné položenie drôtu do prvého a druhého elektrolytického kúpeľa, pričom zinok a potom mangán sú deponované tak, že po následnej difúzii za tepla je zliatina zinok/mangán nanesená s využitím Jouleovho javu.Detailnejšie, prvý elektrolytický kúpeľ výhodne obsahuje- síran manganatý monohydrát V množstve 80 až i 20 guma/liter,výhodne 100 gram/liter,Prvý elektrolytický kúpeľ je udržiavaný na teplote V rozsahu medzi 20 až 40 °C, Výhodne 25 °C a na hodnote pH faktora medzi 4,5 až 5,5, Výhodne 5.Na elektrolytické pokovanie mangánom sa výhodne používajú anódy grañt/mangánové s pomerom 81, kde je prúdová hustota na katóde V rozsahu medzi 15 až 25 A/dmz, Výhodne 20 A/dmz.Druhý elektrolytický kúpeľ je Výhodne tvorený Vodným roztokom, ktorý obsahuje- síran zinočnatý heptahydrát v množstve 300 až 450 gram/liter,výhodne 370 gmm/liter,Druhý elektrolytický kúpeľ je udržiavaný na teplote V rozsahu medzi 20 až 30 °C, výhodne 25 °C, s hodnotou pH faktora medzi 2 až 4, výhodne 3.Na elektrolytické pokovanie sa využívajú výhodne zinkové anódy a aplikovaná prúdová hustota na katóde je medzi 20 až 40 A/dmz, výhodne 30 A/dmz.V ďalšom vyhotovení sú zloženia prvého elektrolytického kúpeľa a druhého elektrolytického kúpeľa invertné tak, že zinok je nanàšaný elektrolytickým pokovaním pred mangánom.Po elektrodifúzii počas morenia môže byť uskutočnené fosfátovanie a výsledný drôt môže byť previnutý na kotúče alebo môže byť vedený priamo k ďalšiemu kroku zmenšovania vonkajšieho priemeru.Odvíjacou rýchlosťou drôtu z cievky a dĺžkou zdržania oceľového jadra V prvom elektrolytickom kúpeli a v druhom elektrolytickom kúpeli bude regulovaná výsledná hrúbka pokovovacej vrstvy, získaná v závislosti od percent mangánu v zliatine zinok/mangán, na povrchu.Je zrejmé, že vďaka povrchu pokovaného zliatinou zinok/mangan podľa tohto vynálezu dosahuje takto upravený drôt vysokú korózíevzdomosť, ktorá sa zvyšuje s percentuálnym obsahom mangánu V zliatine, ako je vidno z grafu na obr. l.Jasnejšie, graf na obr. l znázorňuje na y-ových súradniciach postup korózie v minútach v závislosti od percent mangánu v pokovovacej vrstve zinok/mangán.Graf sa týka vzoriek s vrstvou zliatiny Zn/Mn s hrúbkou 3 mikróny vybraných po ponomom teste z 5 vodného roztoku NaCl.Je ľahko pozorovateľná zmena korózievzdomosti od minima okolo 250 minút pri vzorke, kde sa mangán vôbec nevyskytoval, až k maximu okolo 20 000 minút pri vzorke,kde bol percentuálny obsah mangánu okolo 80 .Na účely porovnania tabuľka na obr. 2 znázorňuje korózievzdomosť vzoriek pokovaných zliatinou zinoklmangán v minútach s percentuálnym obsahom mangánu 5 ,30 a 80 , s korózievzdomosťou zodpovedajúcich vzoriek pokovaných mosadzou, Zn, Zn/Co, NíCO/ZnCO v dvoch vrstvách.Podmienky testu boli zhodne ako pri už opísaných testoch v súvislosti s obr. l.Je ľahké zistiteľné, že percentuálny obsah mangánu iba 5 zaručuje korózievzdomosť viac ako desaťnásobnú oproti korózievzdomosti bežného mosadzného pokovania.Pri obsahu mangánu 30 rastie korózievzdomosť viac ako dvojnásobne oproti zliatinám zinok/kobalt, pričom je rovnako podstatné to, že ide o dvojvrstvové pokovanie NiZn/ZnCo.Drôt, získaný podľa tohto vynálezu, má ďalej prekvapujúco dobrú ťažnosť, ktorá nebola odbomikmi predpokladaná, pretože mangán je známy ako tvrdá substancia a býva používaný na opačné účely.Hoci sa to nepredpokladalo, bolo zistené, že pokovovacia vrstva zinok/mangán, hlavne pri obsahu mangánu v rozmedzí medzi 30 až 70 má výbomú ťažnosť s minimálnym odlupovaním pri prechode drôtu cez ťažné zariadenie.Graf na obr. 3 znázorňuje ťažnosť drôtu podľa tohto vynálezu V závislosti od mnoätva odlúpnutého pokovania. Na jednej osi je vynesené množstvo odlúpnutého pokovania na gram/mz a na druhej osi sú vynesené hodnoty percentuálneho obsahu mangánu V zliatine Zn/Mn.Rovnako je nezanedbateľným faktom, že výsledkom riešenia podľa vynálezu je výbomá priľnavosť k elastoméru, ktoráje opísaná ďalej. Základná mechanická odolnosť a trvanlivosť pnetunatík na automobily, pri ktorých bude aplikované riešenie podľa tohto vynálezu, je závislá od výstužnej konštrukcie s vložkou s kovovými drôtmi podľa vynálezu.Obr. 4 znázorňuje, skutočne, trvanlivosť priľnavosti riešenia podľa vynálezu k elastoméru, vychádzajúca z rôznych testov vykonaných pogumovaním vzoriek, obsahujúcich zvyšovače priľnavosti na báze kobaltu a vulkanizovaných počas 30 minút pri l 5 l °C, vzorky boli testované s povlakom mosadze (70 med, 30 zinok), zinok, zinok/mangán (mangán je obsiahnutý V rozmedzí medzi 5 až 80 ) a so samotným mangánom.Tabuľka jasne dokazuje, aký má zliatina zinok/mangán vplyv na kvalitu porušenia priľnavosti medzi kovom a gumou vzhľadom na pokovanie mosadzou.Zliatina zinok/mangán má tiež výhody spočívajúce V kvalite porušenia priľnavosti medzi kovom a gumou po určitom časovom období, ktoré nie je rozhodne charakteristické ako pri pokovaní mosadzou, kde procesy migrácie iónov medi do zmesi elastoméru spôsobujú rozpad spoja medzi kovom a gumou, čo môže byť škodlivé pri ďalšom spracovaní zmesi elastoméru, hlavne vtedy, keď je potrebná lepšia priľnavosť a optimalizácia ostatných faktorov, napríklad koncentrácia síry.Rovnako je zrejmé, že charakteristické ťažnosti kovového drôtu môžu byť zvýšené využitím špeciálnych mazív a/alebo vhodných materiálov ťažných kotúčov.Čiastočnú pozomosť je potrebné venovať i tomu, že riešením podľa tohto vynálezu, vďaka úplnej neprítomnosti niklu pri jeho využití, odpadajú problémy s ochranou žívotného prostredia, ktoré sú zvyčajne prítomné pri spôsoboch pokovovania zliatinami zinok/nikel a/alebo zinok/kobalt.Samozrejme, že vynález zahŕňa, ak je to prípustné,všetky ďalšie modifikácie a varianty riešenia bez obmedzenia rozsahu priložených nárokov.l. Povrchovo upravený kovový drôt na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúci oceľové jadro,na ktorého povrchu je pokovaním nanesená kovová zliatina, vyznačuj úci sa tým, žekovovýpovlak je zložený zo zliatiny zínok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn. a 80 hmotn.2. Povrchovo upravený kovový drôt podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žeobsahmangánuv pokovovacej zliatine je v romahu medzi 30 hmotn. až 70 hmotn.3. Povrchovo upravený kovový drôt podľa nároku 1,vyznačujúci sa tým, že hrúbka vrstvy,vzniknutej pokovovaním, je V rozmedzí medzi 0,1 až 0,35 mikrónov.4. Povrchovo upravený kovový drôt podľa nároku 3,vyznačujúci sa tým, že konečný priemer je V rozmedzí medzi 0,15 až 0,35 mm.5. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrch je pokovaním nanesená kovová zliatina, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa oceľové jadro aspoň raz ponorí do elektrolytického kúpeľa obsahujúceho síran zinočnatý a síran manganatý kvôli deponovaniu vrstvy na povrch pokova SK 283247 B 6ním, pričom pokovovacia vrstva je tvorená zliatinou zinok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn. až 80 hmotn.6. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu podľa nároku 5, Vyznačujúci sa t ý m , že elektrolytický kúpeľ je zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran zinočnatý heptahydrát V množstve 10 až 90 grant/liter,- síran manganatý monohydrát V rrmožstve 20 až 100 gram/liter,- citranát sodný V množstve 115 až 230 grarn/liter.7. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu podľa nároku 66, Vyznačuj úci sa t ý m , že elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 60 °C.8. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu podľa nároku 6, vyznačujúci sa t ý m , že hodnota pH faktom V elektrolytickom kúpeli sa udržiava medzi 4 až 6.9. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu podľa nároku 6, vyznačujúci sa t ý m , že prúdová hustota na katóde V elektrolytickom kúpeli sa udržiava medzi 5 až 40 A/dmz.10. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na Výstuüiú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrchu je pokovanim nanesená kovová zliatina, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spôsob výroby obsahuje tieto fázy oceľové jadro sa ponorí aspoň do prvého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran manganatý na elektrolytické pokovanie vonkajšieho povrchu jadra mangánom,potom sa oceľové jadro ponorí do druhého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran zinočnatý, na pokovanie Vonkajšíeho povrchu jadra zinkom,načo sa vykonáva difúzia zinku a mangánu za tepla na Vytvorenie vrstvy zo zliatiny zinok/mangán.ll. Spôsob výroby podľa nároku 10, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ je zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran manganatý monohydrát V množstve 80 až 120 grarn/líter,- síran amónny V množstve 60 až 90 gram/liter,- tiokyanatan amónny V množstve 40 až 80 gram/liter.12. Spôsob výroby podľa nároku 11, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 40 °C.13. Spôsob výroby podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ sa udržiava s hodnotou pH faktora medzi 4,5 až 5,5.14. Spôsob výroby podľa nároku 11, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V prvom elektrolytickom kúpeli sa aplikuje prúdová hustota na katóde medzi 15 až 25 A/dmz.15. Spôsob výroby podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ obsahuje- síran zinočnatý heptahydnát V množstve 300 až 450 gram/liter,- síran sodný V množstve 50 až 70 gram/liter.16. Spôsob výroby podľa nároku 15, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 30 °C.17. Spôsob výroby podľa nároku 15, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ sa udržiava s hodnotou pH faktora medzi 2 až 4.18. Spôsob výroby podľa nároku 15, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v druhom elektrolytickom kúpeli sa aplikuje prúdová hustota na katóde medzi 20 až 40 A/dmz.19. Spôsob výroby podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že difúzia za tepla sa vykonáva pri kovových drôtoch s využitím Jouleovho javu počas ohrevu.20. Spôsob výroby povrchovo upraveného kovového drôtu na výstužnú konštrukciu výrobkov z elastoméru, obsahujúceho oceľové jadro, na ktorého povrchu je pokovaním nanesená kovová zliatina, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spôsob výroby obsahuje tieto fázy oceľové jadro sa ponori aspoň do prvého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran zinočnatý na elektrolytické pokovanie vonkajšieho povrchu jadra ziI 1 kom,potom sa oceľové jadro ponorí do druhého elektrolytického kúpeľa, obsahujúceho síran manganatý, na pokovanie vonkajšieho povrchu jadra mangánom,načo sa vykonáva difúzia zinku a mangánu za tepla na vytvorenie vrstvy zo zliatiny zinok/mangán.21. Spôsob výroby podľa nároku 20, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ je zložený z vodného roztoku obsahujúceho- síran zinočnatý heptahydrát V množstve 300 až 450 gram/liter,- síran sodný V množstve 50 až 70 grant/liter.22. Spôsob výroby podľa nároku 21, V y z n a č u j ú e i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 30 °C.23. Spôsob výroby podľa nároku 21, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý elektrolytický kúpeľ sa udržiava s hodnotou pH faktora medzi 2 až 4.24. Spôsob výroby podľa nároku 21, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V prvom elektrolytickom kúpeli sa aplikuje prúdová hustota na katóde medzi 20 až 40 A/dmz.25. Spôsob výroby podľa nároku 20, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ obsahuje- síran manganatý monohydrát v množstve 80 až 120 gram/liter,- síran amónny V množstve 60 až 90 gram/líter a26. Spôsob výroby podľa nároku 25, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ sa udržiava na teplote V rozsahu medzi 20 až 40 °C.27. Spôsob výroby podľa nároku 25, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý elektrolytický kúpeľ sa udržiava s hodnotou pH faktora medzi 4,5 až 5,5.28. Spôsob výroby podľa nároku 25, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v druhom elektrolytickom kúpeli sa aplikuje prúdová hustota na katóde medzi 15 až 25 A/dml.29. Spôsob výroby podľa nároku 20, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že difúzia za tepla sa vykonáva pri kovových drôtoch s využitím Jouleovho javu počas ohrevu.30. Výrobok z elastoméru obsahujúci výstužnú konštrukciu obsahujúcu množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených drôtov obsahujúcich oceľové jadro, na ktorého povrchu je nanesená kovová zliatina, vyznačujúci sa tým, že kovový povlak je zložený zo zliatiny zínok-mangán s obsahom mangánu medzi 5 hmotn. a 80 hmotn.31. Výrobok podľa nároku 30, V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že je v tvare pneumatiky.

MPK / Značky

MPK: B29B 15/14, C23C 18/31

Značky: obsahujúcou, konštrukciou, drôt, upravený, výrobok, pozostávajúcich, výroby, kovových, kovový, množstvo, povrchovo, drôtov, kordov, výstužnou, elastomerů, upravených, niekoľkých, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-283247-povrchovo-upraveny-kovovy-drot-sposob-jeho-vyroby-a-vyrobok-z-elastomeru-s-vystuznou-konstrukciou-obsahujucou-mnozstvo-kordov-pozostavajucich-z-niekolkych-povrchovo-upravenych-kovo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Povrchovo upravený kovový drôt, spôsob jeho výroby a výrobok z elastoméru s výstužnou konštrukciou obsahujúcou množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených kovových drôtov</a>

Podobne patenty