Potravinový doplnok a jeho použitie

Číslo patentu: 282907

Dátum: 02.12.2002

Autor: Cavazza Claudio

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Potravinový doplnok na uľahčenie adaptácie kostrových svalov u jednotlivcov, ktorí sa venujú programom namáhavého cvičenia, a na paralyzáciu únavy a proti únave u astenických jednotlivcov, obsahuje kombináciu L-karnitínu, acetyl L-karnitínu a propionyl L-karnitínu ako aktívnych zložiek v hmotnostnom pomere 1 : 1 : 1 až 1 : 0,1 : 0,1. Výhodne sú zahrnuté aj izovaleryl L-karnitín, aminokyseliny s rozvetveným reťazcom a kreatín a/alebo fosfokreatín.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka potravinového doplnku, ktorý obsahuje kombináciu kamitínov ako základných zložiek,kde kamitíny sú predstavované L-kamitínom a nižšími (s krátkym reťazcom) acyl L-kamitínmi alebo ich farmakologicky prijateľnými soľami.Tento potravinový doplnok je najmä vhodný na moduláciu adaptácie kostroveho svalu a pečene jednotlivcov,ktori sa venujú intenzívnej, dlhodobej fyzickej aktivite, a na paralyzovanie svalovej únavy a únavy predstavovanej astenickým subjektom dokonca pri neprítomnosti menej alebo viac intenzívnej fyzickej aktivity.Každý, kto sa venuje športovej aktivite, či už profesionálne alebo amatérsky, si praje dosiahnuť maximálny stupeň adaptácie kostrových svalov V krátkom čase na schopnosť znášať počas dlhej periódy intenzívne fyzické úsilie a udržať si ju tak dlho, ako je to možné. Hľadanie tohto optimálneho stupňa fyzického fitnes môže viesť k zneužitiu drog, najmä steroidov. Je veľmi dobre známe, že také drogy môžu zvýšiť syntézu proteínov a následne urýchliť rast svalovej hmoty na väčšie rozmery, ako by dali dosiahnuť tréningom a diétou. Použitie takých drog je nebezpečné ako aj nelegálne v oblasti profesionálneho športu.Preto je jasné, že jediná cesta ako dosiahnuť uvedený cieľ pozostáva z podstúpenia vhodného tréningového plánu v kombinácii s vhodnou diétou podporenou vhodnými potravinovými doplnkami.Asténiou sa myslí široký rad špecifických symptómov typických pre dnešné stresujúce podmienky života, najmä obvykle vo veľkých mestských aglomeráciách, a ktoré vplývajú na veľkú časť populácie bez ohľadu na faktory,ktoré sa vzťahujú na vek a sociálne podmienky a sú charakterizované nedostatkom straty svalového napätia, únavou, ľahkou unavíteľnosťou a neadekvátnou reakciou na stimuly.Predmet tohto vynálezu poskytuje potravinový doplnok, ktorý je užitočný pre obidve uvedené kategórie spotrebiteľov.Od základného objavu (Fritz. l. B. The metabolic consequences of tne effects of carnitine on long-chain fatty acíd oxidation/Metabolické následky účinku kamitínu na oxidáciu mastných kyselín s dlhým reťazcom). Cellular Compartmentalizatíon and Control of Fatty Acid Metabolism. Vydané F. C. Granom, New York, Academic Press,1968, str. 39 - 63), že L-kamitin je jedinečný v uskutočňovani životnej fyziologickej úlohy ako nosiča mastných kyselín s dlhým reťazcom cez vnútomú mitochondriálnu membránu do mitochondriálnej matrice, miestom ich oxidácie a odvtedy, ked sa prvýkrát stanovílo (Engel a Angelini, Science, 1973, 179 899 - 902), že primámy nedostatok kamitínu je príčinou ťažkej a niekedy fatálnej, aj ked zriedka, myopatie (myopatia ukladania lipidov), naše znalosti patologických následkov primámeho a sekundámeho nedostatku L-karnitínu a naopak o terapeutických a výživových hodnotách vonkajšieho podávania kamitínu výrazne vzrástli.Kamitin je prítomný vo všetkých biologických tkanivách v relatívne vysokých koncentráciách ako voľný kamitin a v nízkych koncentráciách vo forme acylkamitínov,ktoré sú metabolickými produktmi reverzibilných reakciiacylCoA karnitín - acyl karnitín CoASH, ktoré sú katalyzovanć tromi skupinami enzýmov, transferázami, ktoré sa líšia navzájom hlavne ich špecificitou k reaktívnym substrátom skupina kamítínacetyltransferázy(CAT), ktorá má ako svoj substrát acylové skupiny s krátkym reťazcom (také ako acetyl a propionyl), skupiny karnitinoktanoyltrasferáz (COT), ktoré majú ako svoj substrát acylové skupiny so stredne dlhým reťazcom a skupina karnitinpalmitoyltransferáz (CPT), ktoré majú ako svoj substrát acylové skupiny s dlhým reťazcom.Významná úloha kamitínu v metabolizme medziproduktov, najmä čo sa týka ich obmedzenej biosyntézy, slúži na vysvetlenie, ako nedostatok kamitínu môže prebiehať ako Sekundárny pripad v rôznych patologických funkciách,ktoré zahŕňajú rôzne orgány. Rozšírenie klinického spektra bolo sprevádzané vzrastom množstva terapeutických priležítostl, ktoré sa vzťahujú na účinnosť jeho prirodne sa vyskytujúcich zlúčenín účinnosť, ktorá sa odhalila vo všetkých jeho potenciáloch s pozorovaním, že náhradná terapia s L-kamitínom dramaticky mení klinický obraz pacientov,ktori trpia na myopatíu ukladania lípídov. US potravinová a lieková komisia (FDA) nemá iba uznaný L-kamitín ako štatút samostatného liečiva, ale je tiež zahmutý v zozname liekov, ktoré zachraňujú život.Paralelne k našim hlbšim zamysleníam nad patologickými následkami, ktoré sa týkajú primárneho a sekundárneho nedostatku karnitínu, existuje veľa vedeckých a patentových publikácií, ktoré sa týkajú hlavne L-kamitinu, a podstatne menší rozsah publikácií sa týka acyl kamitínov.Použitie kamitínu sa navrhlo v kardiovaskulámej oblasti na liečenie srdcových arytmií a kongestívneho srdcového zlyhania (US 4 656 191), myokardiálnej ischémie a anoxie (US 4 649 159) v oblasti porúch metabolizmu lipidov, na liečenie hyperlipidémie a hyperlipoproteinćmie(US 4 315 944) a na nonnalizáciu abnormálneho pomeru HDL k LDL VLPL (US 4 255 449) v oblasti celkovej parenterálnej výživy (US 4 254 147 a 4 320 145) v nefrológii na boj s myasténiou a náhlym svalovým kŕčom, ktorý je zapríčinený stratou kamitínu v dialyzačnej tekutine u chronických ureických pacientov pri pravidelnom hemodialyzačnom ošetrení (US 4 272 549) na paralyzáciu toxických účinkov, ktoré sú indukovanć protinádorovými činidlami,takými ako adriataycín (US 4 400 371 a US 4 713 379) a anestetikami s obsahom halogénov, takými, ako je halotan(US 4 780 308) pri ošetrení cievnych stáz (US 4 415 589) na paralyzáciu zhoršovania mnohých biochemických a životných paramentrov u starších subjektov (US 4 474 812) na normalizáciu hladiny triglyceridov a tumorového nekrózového faktoru (TNF) u pacientov, ktorí trpia na AIDS a u bezsymptómových HIV-séropozitívnych pacientov (US 5 631 288).Použitie L-karnitínu sa tiež navrhlo v kombinácii s inými aktívnymi zložkami, ako napríklad kombinácia L-karnitínu a koenzýmu Q, so širokým spektrom metabolickej/antiaterosklerotickej aktivity.Čo sa týka acyl kamitínov, použitie acetyl L-karnitínu je dobre známe pri liečení chorôb centrálneho nervového systému, najmä Alzheimerovej choroby (US 4 346 107) a na liečenie diabetickej neuropatie (US 4 751 242), zatial čo propionyl L-karnitín sa navrhol na liečenie perifćmych cievnych ochorení (US 4 343 816) a kongestívneho srdcového zlyhania (US 4 194 006).Jedna myšlienka, ktorá sa jasne objavuje z uvedených odkazov z patentovej literatúry je tá, že oveľa väčší význam má L-karnitín v porovnani s jeho acetylderivátmi.Analýza patentovej literatúry odhaľuje, že pri určitých podmienkach, zmienka o rovnocennosti pôsobenia L-kamitínu a niektorých nižších acylkamitínov vzhľadom na danéindikácie, po podrobnejšom štúdiu je daná viac motiváciou dosiahnutia čo najširšej možnej patentovej ochrany ako výsledkom vhodného farmakologického/klinického výskumu. Rovnocennosť správania sa tiež pravdepodobne navrhla na základe uvedenej vratnej rovnovážnej reakcie medzi kamitinom a acylkamitinmi.Z prieskumu vedeckej a patentovej literatúry je tiež zrejmé, že Vedci sa konštantne zamerali špecificky na jednotlívé karnítíny a ako už bolo uvedené hlavne na L-karnitín, ktorý vytvoril druh jednozložkovej kultúry, ktorý je V súčasnosti technickým predsudkom, ktorý bráni výskumu účinnosti zmesí karnitínov. Nie je žiadny dôkaz o tom, že sa niekedy navrhla kombinácia obsahujúca zmes L-karnitínu, acetyl L-kamitínu a propionyl L-kamitínu (alebo ich farmakologicky prijateľných solí) ako hlavných aktívnych zložiek z terapeutických alebo výživových dôvodov. Nikdy predtým nebola zverejnená taká kombinácia, V ktorej by L-karnítín, acetyl L-kamitin a propionyl L-karnitín boli v hmotnostných pomeroch (ako bude podrobnejšie opísanć). Takéto hmotnostné pomery sú kritické vzhľadom na dosiahnutie želaných terapeutických/výživových účinkov.Teraz sa zistilo, že kombinácia L-karnitínu, acetyl L-kamitínu a propionyl L-karnítínu (alebo ich farmakologicky prijateľných solí) prináša neočakávaný synergický efekt v porowíaní s jedným kamitínom, ako je ukázané V rôznych testoch, V ktorých sa porovnáva účinok kombinácie a jednotlivo podávaného L-kamitínu, acetyl L-karnitinu a propionyl L-kamitínu.Nie je prekvapujúce, že kombinovaný účinok troch kamitínov môže ovplyvňovať cesty rozkladu mastných kyselín a oxidačné cesty. Navyše prítomnosť propionyl L-karnitínu zložky schopnej zásobovať Krebsov cyklus na úrovni sukcínyl-CoA (anaplerotickć pôsobenie), zvyšuje jeho celkovú rýchlosť. Je zrejmé, že vzrast rýchlosti môže byť uľahčovaný adekvátnym dodaním acetylových jednotiek. Tento ďalší účinok sa vykonáva acetyl L-kamitínom. Vďaka prítomnosti mitochondriálnej karnitín-acetyltransferázy acetylove skupiny acetyl L-kamitínu môžu byť prenesenć do CoA z dôvodu syntézy acetyl-CoA, kľúčovej zložky Krebsovho cyklu. Nakoniec cez karnitín je veľmi známe pôsobenie na prenos mastných kyselín do mitochondriálnej matrice, čo zvýrazňuje oxidáciu mastných kyselín samotných, neskoršie býva zlúčeninou, z ktorej svaly získavajú Väčšinu energie, ktorá je potrebná na kontrakčný proces.Tieto jasné úvahy by ale mohli viesť k očakávaniu najviac spočitaného účinku kombinácie kamitínov a nie k prekvapujúcemu významnému synergickému účinku, ktorý sa vyznačuje zvýšenou rýchlosťou produkcie ATP ako hlavného zdroja energie buniek, ktorý sa ukázal počas klinických skúšok, ktoré budú podrobne opísané.Výsledkom skúšok, ktoré sa uskutočnili, je možné identifikovať tento synergický účinok, predložený vynález poskytuje potravinový doplnok, ktorý obsahuje nasledujúcu kombináciualebo ich fannakologicky prijateľné soli a farmakologicky prijateľný excipient.Hmotnostný pomer a) b) c) je V rozsahu od l l l do l 0,1 0,1, kde uvedené hmotnostné pomery sa vzťa hujú na L-kamitín, acetyl L-kamitln a propionyl L-kamitín vyjadrené ako vnútomé soli.Tiež sa zistilo, že navyše k hlavným zložkám kombinácie (L-kamitin, acetyl L-kamitín a propionyl L-kamitín alebo ich farmakologicky prijateľným soliam), potravinový doplnok podľa vynálezu môže tiež Výhodne obsahovať dodatočne acyl L-kamitín, taký ako izovaleryl L-kamitín,zmes esenciálnych aminokyselín a kreatín a/alebo fosfokreatín.Hmotnostný pomer medzi L-kamitínom, acetyl L-karnitlnom, propionyl L-kamitínom a izovaleryl L-karnitínom jevrozsahuod 1 l l l dol 0,l 0,l 0,l avýhodne je l 0,5 0,5 0,5.Všetky aminokyseliny, či už esenciálne alebo neesenciálne, sú substráty, ktoré sú potrebné pre svalové bunky na syntézu proteínov. Je známe, že aminokyseliny, najmä tie,ktoré sú vyžadované na syntézu proteínov a ostatných makromolekúl, nemôžu byť ani vylučované ani ukladané, na rozdiel od prípadu mastných kyselín a glukózy. Na druhej strane sa zvyšné aminokyseliny môžu použiť ako energetický materiál. Zatiaľ čo sa ot-aminoskupiny odstránia, uhlíková kostra, ktorá zostala, sa premení na základné metabolické medziprodukty. Väčšina arninoskupín zvyšných aminokyselín sa premení na močovinu, zatiaľ čo uhlíková kostra sa premení na acetyl CoA, acetoacetyl CoA, pyruvát alebo na jeden z medziproduktov V cykle kyseliny citrónovej. Mastné kyseliny, ketónovć štruktúry a glukóza sa môžu potom vytvoriť z aminokyselín.Výhodne zmes esenciálnych aminokyselín pozostáva z aminokyselín s rozvetveným reťazcom, ako je valin, leucín a izoleucín.Potravinový doplnok podľa vynálezu môže výhodne tiež obsahovať neesenciálne aminokyseliny, najmä glutamin, kyselinu L-glutámovú, kyselinu L-asparágovú a L-asparagin.Príklad potravinoveho doplnku podľa vynálezu zahŕňai. od 40 do 60 hmotn. zmesi L-kamitínu, acetyl L-karnitínu, propionyl L-kamitínu alebo ich farmakologicky prij ateľných solíAk sú prítomné neesenciálne aminokyseliny, potom potravinový prídavok bude tiež obsahovať od 10 do 30 hmotn. takých aminokyselín.Vo všetkých účinkoch a významoch tohto vynálezu, L-karnitín, acetyl L-kamitín, propionyl L-kamitín a izovaleryl L-karnitín sú vo forme svojich vnútomých solí.Farmakologicky prijateľnú soľ L-kamitinu, acetyl L-karnítinu, propionyl L-kamitínu alebo izovaleryl L-karnitínu je hocijaká ich soľ s kyselinou, ktorá nespôsobuje neočakávaný toxický alebo vedľajší účinok. Tieto kyseliny sú veľmi dobre známe farmakológom a odbomíkom v oblasti farmácia.Neobmedzujúcimi prikladmi týchto solí sú chlorid,bromid, jodid, aspartát, kyslý aspartát, citrát, kyslý cítrát,tartrát, fosforečnan, kyslý fosforečnan, fumarát, kyslý fumarát, glycerofosforečnan, glukozofosforečnan, laktát,maleát, kyslý maleát, orotát, oxalát, kyslý oxalát, sulfát,kyslý sulfát, trichlóracetát, trifluóracetát a metánsulfonát. Zoznam FDA schválených farmakologicky prijateľných soli je daný V Int. J. of Pharm. 33, (1986), 201 - 217, táto publikácia je tu zahrnutá ako odkaz.Fumarátje najmä prcferovaný, pretože napríklad L-karnitínfumarát vykonáva dvojitú ochrannú činnosť V metabo SK 282907 B 6lizme proteínov cez priamy nárast metabolizmu medziproduktov nepriamo stimuluje biosyntézu proteínov a ako výsledok mobilizácie mastných kyselín indukuje zásobný/ochranný účinok na zložky svalového proteínu.U jednotlivcov, ktorí sa venujú namáhavćmu cvičeniu,a u astenických jednotlivcoch sa najlepšie výsledky dosiahli pri podávaní okolo 500 mg/deň L-karnitinu, 50 až 500 mg/deň acetyl L-karnitlnu, 50 až 500 mg/deň propíonyl L-kamitínu alebo ekvivalentného hmomostného množstva ich farmakologicky prijateľných solí.Potravinový doplnok môže tiež obsahovať minerálne soli ako napríklad citrát dísodný, fosforečnan monodraselný, Iaktát vápenatý alebo taurinát horečnatý.Potravinový doplnok podľa vynálezu je vhodný na orálne podávanie.Potravinový doplnok sa nesmie používať ako jediný a hlavný zdroj každodennej základnej výživy.Doplnková časť diéty sa bude preto skladať z vhodných aminokyselín, karbohydrátov, tukov, vitamínov a minerálnych látok.Množstvo potravinového doplnku, ktoré sa bude denne prijímať, sa mení v rozmedzí hraničných hodnôt, ktore napriklad závisia od veku subjektu a jeho hmotnosti, ako aj od intenzity a komplexnosti tréningového plánu a od fyzickej aktivity subjektu. Vo všeobecnosti množstvo proteínu,ktoré sa prijíma v potravínovom doplnku nemá presiahnuť 30 až 50 hmotn. celkového nmožstva normálne denne prijímaných proteínov.Rozumné dlhodobé použitie potravinového doplnku podľa vynálezu poskytuje nasledujúce dosiahnuté pozitívne účinkya) zachovanie svalových proteínov a najmä aminokyselín s rozvetveným reťazcom, ktoré sú prítomné v kostrovom svale b) stimuláciu syntćzy proteínov v kostrovom svale a v pečení c) dostupnosť aminoskupín na syntézu alanínu a glutamínu,ktoré sa zúčastňujú glukoneogenézyd) uľahčenie metabolickej konverzie pyruvátu skôr na alanín ako laktát ae) uľahčenie prítoku vodíkových iónov z kostrového svalu,cez konverziu glutamátu na glutamín, na udržanie optimálnej vnútrosvalovej hodnoty pH.Je uvedený neobmedzujúci príklad potravinového doplnku podľa vynálezu. Táto kompozícia je vhodná na orálne podanie v kvapalnej forme po vhodnom rozpustení v dostatočnom objeme vody, napr. 200 až 300 ml.Základné aktívne zložky denná dávka L-kamitlnfumarát 200 mg( 143 mg vnútomej soli L-karnitínu)izoleucín 50 mg leueín 50 mg valín 50 mg kyselina asparágová 150 mg kyselina glutámová 200 mg asparagín 100 mg Fosfokreatín 50 mg Vitamínycitrát disodný ( 7,8 mg Na) 40 mg fosforečnan monodraselný ( 8,6 mg K) 30 mg laktát vápenatý ( 20 mg Ca) 1 10 mg taurinát manganatý ( 73,0 mg Mg) 820 mg Celkove množstvo aktívnych zložiek 2250 mg Excipíenty 2750 mg Celkove množstvo 5000 mgKaždému odbomíkovi v oblasti farmácia je zrejmé, že prostredníctvom použitia vhodných excipientov sa môže kompozícia podľa tohto vynálezu forrnulovať ako tuhá forma tak, že sa môže podávať vo forme tabliet, žuvateľných tabliet, kapsúl a podobne.Nižšie sú uvedene štúdie, ktoré demonštrujú synergický efekt kombinácie L-kamitínu, acetyl L-kamitínu a propíonyl L-karnitínu v porovnaní sjednotlivými zložkami podanými samostatne.Účinnosť kombinácie na výkonnosťUskutočnili sa dve štúdie na vyjadrenie účinkov kombinácie (COMB) v porovnaní s podávaním jednotlivých zložiek L-karnitínu, acetyl L-kamitinu a propíonyl L-karnitínu na výkonnosť vytrvalostných atlćtov (štúdia l) a subjektov, ktorí sa venujú neagonistickým rekreačným fyzickým aktivitám.Populácia 40 mužských zdravých dobrovoľníkov, ktorí sa venujú behu na dlhé trate (napr. maratón) počas najmenej štyroch rokov.Usporiadanie štúdie náhodné, dvojité slepé, paralelné,kontrolované oproti placebu počas 45 dní. Výberové kritériá- telesná hmotnosť nepresahujúca 10 nad normálnou telesnou hmotnosťou- respiračný výmenný pomer 0,8 Vyraďovacie kritériáPočas štúdia ani jeden subjekt neprekonal nezvyčajný fyzický alebo výživový stres.Všetky subjekty denne príjímali 6 tabliet (2 x 3 po jedle) na zaručenie sleposti štúdie. Usporiadanie štúdie sa udržiavalo menením množstva aktívnych tabliet oproti placebu pre každú ošetrovanú skupinu, v závislosti od špecifických látok, ktoré sa podávali, nasledovne- COMB sa podávala v dávke 1,5 g/deň (3 x 500 mg tabletka zložená z LC 167 mg, PLC 167 mg a ALC 167 mg, 3 placebo tabletky) počas 45 dní u 8 subjektov- placebo (FLA, 6 tabliet) sa podávalo počas 45 dnl 8 subjektom.Počas štúdie sa od atlétov vyžadovalo, aby dodržiavali svoju tréningovú vzdialenosť za týždeň relatívne konštantnú.Vyjadrenie účinnosti spotreba kyslíka (V 01, ml/min.) a vrchol rýchlosti behu na trenažéri (km/hod.) sa zaznamenali u každého atléta po kompletnom a progreslvnom trenažérovom teste (0 ° gradient) do vyčerpania. Atléti začali bežať pri rýchlosti 8 kIn/hod. a rýchlosť behu sa zvyšovala každé tri minúty o 2 km/hod. do dosiahnutia rýchlosti 16 km/hod. Potom rýchlosť narastala každé dve minúty o l km/hod. do fyzického vyčerpania, ktore sa meralo podľa nasledujúcich kritérií l - stabilizácia V 02, 2 - respiračný výmenný pomer prekračujúci l/l. Vrchol trenažěrovej rýchlosti behu sa meral ako najvyššia rýchlosť, ktorú bol atlét schopný vydržať počas 60 s výkonnostného testu.Všetky subjekty sa vyhodnotili na základni (T 0) a 45 dni (T 45) po ošetrení. Navyše sa stanovili hematochemické a močové parametre na sledovanie nepriaznivých dejov.Data sa analyzovali s použitím disperznej analýzy(ANOVA), ktorá zahŕňala faktory subjektu, čas a ošetrenie. Rozdiely vo výsledkoch medzi ošetrovanými skupinami sa ohodnotili Študentovým testom. Významnosť sa stanovila pri p 0,05.Výsledky Fyzické charakteristiky atlćtov boli vek (roky) 27,5 13,8,výška (cm) 175 i 6,5, telesná hmotnosť (kg) 69,9 17. Výsledky účinnosti parametrov boli nasledujúceSkupina vrchol rýchlosti behu VOÚdaje sú priememé i SD p 0,05 oproti PLA, p 0,05 oproti LC, p 0,05 oproti ALC, p 0,05 oproti PLCPri T 0 neboli medzi ošetrovanými skupinami žiadne štatisticky významné rozdiely.Pri T 45, V skupine COMB, bol vrchol rýchlosti behu významne vyšší ako u ostatných skupin, ale nebolo to spojene so vzrastom V 01.Z tohto je jasné, že ošetrenie s COMB pozitívne vplýva na fyzickú výkonnosť vytrvalostných atlćtov.Neprihodili sa žiadne nepriaznivé udalosti.Populácia 40 zdravých dobrovoľníkov (23 mužov a 17 žien), ktorí sa venujú neagonistickej rekreačnej fyzickej aktivite.Usporiadanie štúdie náhodné, dvojito slepé, paralelné kontrolované oproti placebu počas 15 dní. Výberové kritériá - pohlavie muži a ženy- telesná hmotnosť nepresahujúca 10 nad normálnou telesnou hmotnosťou- respiračný výmenný pomer 0,8Počas štúdia ani jeden subjekt neprekonal nezvyčajný fyzický alebo výživový stres.Všetkým subjektom sa denne podávalo 6 tabliet (2 x 3,po jedle) na zabezpečenie sleposti štúdie. Usporiadanie štúdie sa udržiavalo menením množstva aktívnych tabliet oproti placebu pre každú ošetrovanú skupinu, v závislosti od špecifických látok, ktoré sa podávali, nasledovne- COMB sa podávala v dávke 1,5 gdeň (3 x 500 mg tabletka zložená z LC 167 mg, PLC 167 mg a ALC 167 mg, 3 placebo tabletky) počas 15 dni u 8 subjektov- placebo (PLA, 6 tabliet) sa podávalo počas 15 dni 8 subjektom.Maximálna spotreba kyslíka (V 02 max, ml/kg/min.) a celkové pracovné zaťaženie (kgm/h) sa meralo na vyjadrenie účinnosti ošetrovania.Pri základni (T 0) a po 15 dňoch ošetrovania (T,5) všetky meranć subjekty prešli testom maximálnej ergospirometrickej námahy (triangulárny trenažér) s pracovným zaťaženim podľa Bruceovho protokolu (7 krokov každé 3 minúty, 10 až 22 sklon, pri rýchlosti 2,7 až 10,5 lcm/hod).Navyše sa stanovili hcmatochemické a močové parametre na sledovanie nepriaznivých dejov.Dáta sa analyzovali s použitím disperznej analýzy(ANOVA), ktorá zahŕňala faktory subjektu, čas a ošetrenie.Rozdiely vo výsledkoch medzi ošetrovanými skupinami sa ohodnotili študentovým testom. Významnosť sa stanovila pri p 0,05.Fyzické charakteristiky subjektov boli vek (roky) 29 i 5,l, výška (cm) 174,5 i 6,8, telesná hmotnosť (kg) 74 5,2.Výsledky účinnosti parametrov boli nasledujúceskupina Celkové pracovné zaťaženia vo, max (ml/k/Inin.)loeuoAnooum lzlootsnmt 52,621 » 69.03,0 Údaje sú priememe d SD p 0,05 oproti PLA, p 0,05 oproti LC, p 0,05 oproti ALC, p 0,05 oproti PLCPri To neboli medzi ošetrovanými skupinami žiadne štatisticky významné rozdiely.Pri T V skupine COMB bolo celkové pracovné zaťaženie výrazne vyššie ako v skupinách PLA, LC a ALC. Navyše VO max. bolo významne vyššie ako vo všetkých ostatných skupin. Výsledkom je, že subjekty ošetrené sCOMB mali vyššiu fyzickú výkonnosť. Neboli zistené žiadne nepriaznivé udalosti.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/302, A23L 1/305

Značky: doplnok, potravinový, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-282907-potravinovy-doplnok-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Potravinový doplnok a jeho použitie</a>

Podobne patenty