Vytláčací spôsob na prípravu cukrovinky sklovitého vzhľadu z cukrového plniva alebo plniva bez cukru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 282889

Dátum: 02.12.2002

Autori: Della Posta Joseph, De Gady Marc

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vytláčací spôsob na prípravu cukrovinky sklovitého vzhľadu z cukrového plniva alebo plniva bez cukru v dvojzávitovkovom vytláčacom stroji spočíva v tom, že na seba kontinuálne nadväzuje a) zavedenie plniva do dvojzávitovkového vytláčacieho stroja rýchlosťou 22,68 t/h až 181,44 t/h a pri frekvencii otáčania 80 min.-1 až 200 min.-1
b) extrudačné miešanie a zohrievanie plniva v prvej sérii vyhrievaných zón z teploty 26,7 +/- 2,78 °C na teplotu 382,22 +/- 2,77 °C v čase dostatočnom na roztopenie plniva
c) ďalšie extrudačné miešanie roztopeného plniva za teploty 382,22 +/- 2,77 °C za súčasného zvyšovania tlaku pôsobiaceho na roztopené plnivo tak, že sa vytvorí homogénna zmes
d) ďalšie extrudačné miešanie homogénne roztopeného plniva za teploty 382,22 +/- 2,77 °C a za súčasného odparovania vlhkosti z roztopeného plniva v čase dostatočnom na redukciu obsahu vlhkosti na hodnotu nižšiu ako 2 %
a e) ochladenie a vytvorenie cukrovinky sklovitého vzhľadu potom, čo roztopené plnivo opustí vytláčací stroj. Je opísané aj zariadenie na uskutočneniu tohto spôsobu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu kontinuálnej prípravy cukrových a cukroviniek bez cukru z cukrových plnív a plnív bez cukru. Presnejšie spôsob podľa vynálezu zahrnuje extrudačné zmiešavanie plniva v dvojzávitovkovom vytláčacom stroji, usporiadanom tak, že na roztopenie plniva je potrebný minimálny čas. Dvojzávitovkový vytláčací stroj zahrnuje množinu vyhríevaných zón zónu s dopravnými závitovkamí kompresnú zónu s kompresnými zavitovkami, v ktorej závitovky hmotu plastifikujú, premiešavajú a ďalej stlačujú zónu so závitovkami so spätným tlakovým tokom miešacie lopatky zátku vybavenú otvormi a regulačný ventil tlaku. Dvojzávitovkový vytláčací stroj je taktiež vybavený odplyňovacím otvorom usporiadaným tak, že umožní znlžiť obsah vlhkosti v cukrovinke na menej ako približne 2 v minímálnom odparovacom čase.Príprava cukrovinkových formulácíi je historicky známa a V priebehu rokov sa zmenila iba nebadateľne. Cukrovinky boli klasifikované bud ako tvrdé cukrovinky, alebo ako mäkké cukrovinky. Tvrde cukrovinky majú spravidla kandítovú bázu tvorenú zmesou cukru a ďalších uhľohydrátových plnív udržovaných v amorfnom alebo sklovitom stave. Táto kanditová hmota čiže báza je považovaná za tuhý cukrový sirup (tzv. bonbonársky sirup) spravidla obsahujúci približne až 92 hmotn. cukru, približne až 55 hmotn. kukuričného sirupu a približne 0,1 hmotn. až 5 hmotn. vody. Sirupová zložka sa spravidla pripravuje zo sacharózy a kukuričného sirupu, viac-menej môže zahrnovať aj ďalšie materiály. Do kanditovej báze možno taktiež pridať ďalšie zložky, ako napríklad ochucovadlá, sladidlá,okyslovadlá a farbiace činidlá. Cukrovinkově formulácie sa pripravujú spravidla konvenčnými spôsobmi, medzi ktoré patri napríklad varenie na ohni, varenie pomocou podtlakovćho variča a vysokorýchlostnćho atmosfćrického variča. Použitie produkčných formulácii bez cukru s vysokou teplotou varu na báze PALATINlTu (izomalt, Suddeutsche Zucker) prebudilo záujem tak na domácom, ako i na medzinárodnom trhu. Problém spojený s prípravou takýchto cukroviniek pozostáva v tom, že súčasný prototyp formulácií vyžaduje na dosiahnutie prijateľnej vlhkosti konečného produktu vyššie teploty varenia, než ktoré sa spravidla na tieto účely používajú (143,3 °C až 165,5 °C). Rozpätie vysokých teplôt núti súčasné varné systémy pracovať pri svojich maximálnych teplotných a tlakových hodnotách(0,82 MPa pri 171,1 °C). Pri takto vysokej teplote je výstupná viskozita izomaltovej kanditovej báze príliš nizka v porovnani s bežnými produkčnými formuláciami. Táto izomaltová kanditová báza s nízkou viskozitou má počas podtlakového vypúšťania zlé odparovacie vlastnosti, čo sa týka odparovania vody, a počas ostavąiúcich štádii produkcie manipulačné ťažkosti. Vzhľadom na to, že má izomalt relatívne nízku rozpustnosť vo vode, je potrebné pri spracovaní sypkého plniva pridať ďalšiu vodu a použiť vyššiu teplom. Dlhšía perióda miešania v štádiu varenia pred rozpúšťaním taktiež napomáha udržať izomalt v roztoku.Spôsoby extrudačného varenia cukrových cukroviniek sú známe, pozri British Food Manufacturing Industries Research Association, Research reports 4.496, december,1984. Spôsob kontinuálnej prípravy žuvačky v dvojzávitovkovom vytláčacom stroji s rovnakým smerom otáčania závitoviek a znižovania aglomerácie s použitím duálneho vstrekovanie. gumovej báze je opísané v patente US 5,135,760.Spôsob prípravy polydextrózy z redukujúcích polysacharidov a polyolu v dvojzávítovkovom vytláčacom stroji s rovnakým smerom otáčaniaje opísaný v patente US 5,051,500.Vynález sa týka vytláčacieho spôsobu na pripravu cukrovinky sklovitćho vzhľadu z cukrového plniva alebo plniva bez cukru v dvojzávitovkovom vytláčacom stroji, ktorý je charakteristický tým, že na seba kontinuálne nadväzujea) závadzanie plniva do dvojzávitkového vytláčacieho stroja rýchlosťou 22,68 t/h až 181,44 t/h a pri frekvencii otáčania 80 mini až 200 minľlb) extrudačnć miešanie a zohrievanie plniva v prvej serii vyhrievaných zón z teploty 26,7 i 2,78 °C na teplom 382,22 i 2,77 °C v čase dostatočnom na roztopenie plnivac) ďalšie extrudačné miešanie roztopeného plniva pri teplote 382,22 i 2,77 °C za súčasného zvyšovania tlaku pôsobiaceho na roztopené plnivo tak, že sa vytvorí homogćnna zmesd) ďalšie extrudačne miešanie homogćnne roztopenćho plniva pri teplote 382,22 i 2,77 °C a za súčasného odparovania vlhkosti z roztopeného plniva v čase dostatočnom na redukciu obsahu vlhkosti na hodnotu nižšiu ako 2 ae) ochladenie a vytvorenie cukrovinky sklovitćho vzhľadu potom, čo roztopené plnivo opustí vytláčací stroj.Vynález sa taktiež týka zariadenia na uskutočnenie vytláčacieho spôsobu podľa nároku 1, ktorým je dvojzávitovkový vytláčací stroj obsahujúci množinu vyhrievaných zón,dopravné závitovky, kompresnć závitovky, závitovky so spätným tlakom, miešacie lopatky a zátku vybavenú otvormi, regulačný tlakový ventil, odplyňovací otvor a koncovú vytláčaciu hlavu, pričom toto zariadenie obsahuje množinu deviatich v prúdovom smere usporiadaných nasledovných zón, pričom zóna l a zóna 2 obsahujú dopravné závitovky,zóna 3 obsahuje kompresne závitovky, zóna 4 obsahuje závitovky so spätným tlakom, zóna 5 obsahuje kompresnć závitovky a zátku vybavenú otvormi, zóna 6 obsahuje dopravné závitovky a regulačný ventil tlaku, zóna 7 obsahuje miešacie lopatky a odplyňovací otvor, zóna 8 obsahuje dopravné závitovky a zóna 9 obsahuje kompresne závitovky.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok znázorňuje dvojzávitovkový vytláčací stroj navrhnutý na kontinuálnu prípravu cukrovinky z cukrového plniva alebo plniva bez cukru spôsobom podľa vynálezu.Vynález sa týka spôsobu kontinuálnej prípravy cukrovinky z cukrového plniva alebo plniva bez cukru. Presnejšie spôsob podľa vynálezu zahmuje extrudačné miešanie plniva V dvojzávítovkovom vytláčacom stroji prispôsobenom tak, že na roztopenie plniva je potrebná minimálna čas. Dvojzávitovkový vytláčací stroj zahmuje množinu vyhríevaných zón zónu dopravy, v ktorej závitovky dopravujú sypkú hmotu smerom k vytláčacej hlave za súčasného stlačenia kompresnú zónu, v ktorej závitovky hmotu plastiñkujú, premiešavajú a ďalej stlačujú zónu so spätným tlakovým tokom dynamické miešacie lopatky lamač a regulačný ventil tlaku. Dvojzávitovkový vytláčaci stroj je taktiež vybavený odplyňovacím otvorom usporiadaným tak, že umožní znížiť obsah vlhkosti vcukrovinke na menej ako približne 2 v minimálnom odparovacom čase. Sypkć plnivo sa zavádza do vytláčacieho stroja a okamžite sa mieša na makromolekulámej a taktiež mikromolekulámej úrovní za miemych tlakových a teplotných prevádzkových podmienok za vzniku homogénneho uvareného cukrovinkového produktu. Vzhľadom na nízky čas zadržania plniva vo vytláčacom stroji, minimalizuje spôsob podľa vynálezu degradáciu produktu a podstatne znižuje energetické náklady oproti bežným spôsobom varenia cukroviniek. Spôsob podľa vynálezu je jednoduchý, jednokrokový, rýchly, univerzálny, relatívne lacný a účinný spôsob prípravy nízkoprchavých varených cukrovinkových produktov bez použitia rozpúšťadla. Získaný produkt môže byť interne alebo externe ochladený na použitie v nasledovných operáciách. Vynález sa taktiež týka cukroviniek pripravených spôsobom podľa vynálezu.Výraz cukrovinka sklovitého vzhľadu, ako je tu použitý, znamená tvrdý, cukrový alebo bez cukru amorfný kanditový produkt. Kanditová báza môže byť tuhý cukrový sirup obsahujúci približne až 92 hmotn. cukru, približne až 55 hmotn. kukuričného sirupu a približne 0,1 hmotn. až 5 hmotn. vody, výhodne približne 0 ml hmotn. až 4 hmotn. vody, a výhodnejšie približne 0,5 hmotn. až 2 hmotn. vody, vztiahnute na hmotnosť konečnej kompozície.Cukrovou alebo bez cukru zložkou kanditovej bázy môže byť ľubovoľne plnivo, spravidla používané pri výrobe cukrovinkových produktov. Tieto materiály možno napríklad zvoliť za skupiny zahmujúcej monosacharidy, disacharidy, polysacharidy, cukrové alkoholy, polydextrózu,náhodne viazané glukózove polyméry, napríklad polyméry distribuované spoločnosťou Pfizer, Inc., Groton, Connecticut izomalt (racemická zmes alfa-D-glukopyranozyl-1,6-manitolu a alfa-D-glukopyranozyl-Ló-sorbitolu vyrábaná pod obchodným označením PALATINIT spoločnosťou Suddeutsche Zucker), maltodextríny hydrogénové hydrolyzáty škrobu, napríklad LYCASIN (Roquette Corporation) a HYSTAR (Lonza, lnc.) hydrogenovane hexózy hydrogenovanć disacharidy a ich zmesi.Medzi vhodné cukrové plnivá možno zahrnúť monosacharidy, disacharidy a polysacharidy, napríklad xylózu, ribulózu, glukózu (dextrózu), manózu, galaktózu, fruktózu(levulózu), sacharózu, mzdtózu, invertný cukor, čiastočne hydrolyzovaný škrob a kukuričné pevne sirupy a ich zmesi. Výhodné cukrové plnivá sú zmesi sacharózy a pevných kukuričných sirupov.Vhodné plnivá na báze cukrových alkoholov sú napríklad sorbitol, xylitol, manitol, galaktitol, maltitol, izomalt,hydrogenované hydrolyzáty škrobu a ich zmesi.Pri výhodnom uskutočnení je plnivo izomalt. Z ekonomických dôvodov je taktiež výhodné použitie izomaltu a hydrogenovaného hydrolyzátu škrobu, v ktorom izomalt predstavuje lO hmotn. až 50 hmotn. zmesi.Aj ked sa pri použití vynálezu v praxi plnivo používa spravidla v práškovej alebo granulovanej forme, je možné extrudačné varenie aplikovať taktiež na plnivá s vysokým obsahom vody (30 až 40 ). V tomto prípade sa voda pred zavedením plniva do vytláčacieho stroja prudko zohreje v odparovači.Výhodným viaczónovým vytláčacim strojom použiteľným na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu je dvojzávitovkový vytláčací stroj, ktorý má dva závitovkové hriadele,ktoré sú vo vzájomnom zábere, tvorené jednotlivými dopravnými a miesiacimi prvkami s rôznym stúpaním a dĺžkou. Aj keď môžu byť v praxi pri uskutočnení vynálezu použite vytláčacie stroje tak s rovnakým smerom otáčania závitoviek, ako i s protismemým otáčaním, výhodné uskutočnenie používa dvojzávitovkový vytláčací stroj s rovnakým smerom otáčania závitoviek, akým je napríklad APV Baker model č. MPF-80-D alebo jeho ekvivalent. Dvojzávitovkový vytláčací stroj výhodne zahrnuje dopravnú zónu, kompresnú zónu, zónu spätného tlaku, zónu vybavenú dynamickými zmíešavacími lopatkami, otvormi vybavenú upchávku, regulačný ventil tlaku, napríklad valcový ventil a odplyňovací otvor. Závitovky v prvej dopravnej zóne posunujú produkt smerom dopredu s minimálnym zdržanim. V kompresnej zóne dochádza ku zvýšeniu tlaku na produkt. V zóne spätného tlaku sa zvyšuje čas zotrvania produktu V závitovkách s cieľom rýchlejšieho roztopenia produktu. Dynamické, zmiešavacíe lopaücy zaisťujú homogenitu produktu. Lopatkové prvky vytláčacieho stroja možno nastaviť pod rôznym uhlom a umožniť tak miešanie rôznych prísad v nepriamom toku bez použitia vysokých teplôt a tlakov,ktoré by mohli nežiaducim spôsobom ovplyvniť uvedené prísady. Zátka vybavená otvormi a regulačný ventil tlaku regulujú celkový čas zdržania produktu v závitovkách a zavádzanie produktu do atmosférickej sekcie pod tlakom uľahčuje odparovanie vody. Zátka vybavená otvormi môže byť usporiadaná tak, že zahmuje dva kotúče vybavené otvormi na reguláciu prietoku materiálu. Regulačný ventil tlaku môže zahrnovať regulačná zariadenie na odvádzanie vodných pár preč z vytláčacieho stroja. Odplyňovací otvor umožňuje vodnej pare opúšťať vytláčací stroj. Odplyňovací otvor môže zahrnovať podtlakove zariadenie na odvádzanie vodnej pary preč z vytláčacieho stroja. Súčasťou vytláčacieho stroja môžu byť prípadne termočlánky, ktorých úloha je monitorovať teploty vnútri vytláčacieho stroja.V homej stene valca vytláčacieho stroja použiteľnćho na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu môže byť taktiež uskutočnený celý rad vstupných otvorov na zavádzanie prípadných prísad, ktoré budú podrobnejšie opísané neskôr. Tie otvory, ktoré sa momentálne nepouživajú na zavádzanie prísad, sú uzavreté, takže vytláčací stroj predstavuje uzavretý systém. Poradie zavádzania jednotlivých prípadných prísad je vecou voľby odbomíka. Konečný kanditový produkt môže byť pripravený priamo na objednávku podľa želania zákazníka zvolením rôznych vstupných otvorov na rôzne prísady.Výsledný kandit má formu sklovitej hmoty, ktorá sa dá tvarovať do požadovaného tvaru priamym uložením do foriem, alebo po vytemperovaní hmoty na príslušnú teplotu nastrihaním na opracovateľnć dielce, prípadne použitím ďalších bežných spôsobov. V závislosti od požadovaného tvaru a veľkosti konečného produktu sa dá použiť celý rad tvámiacich techník. Všeobecnú diskusiu týkajúcu sa cukrovinkovej kompozície a prípravy tvrdých cukroviniek možno nájsť v diskusnom článku H. A. Liebermana Pharrnaceutical Dosage Forms Tablets, zväzok l (1980), Marcel Dekker, lnc., New York, N.Y. str. 339 až 469. Spôsob kontinuálnej prípravy cukrovinky z cukrového plniva alebo plniva bez cukru podľa vynálezu môže byť najlepšie pochopený s prihliadnutím k obrázku l. Obrázok 1 znázorňuje dvojzávitovkový vytláčací stroj, akým je napriklad APV Bacer model č. MPV-SGD, ktorý sa v praxi používa pri realizácii výhodného uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu. Napriek tomu, že je vynález opisaný a znázornený v súvislosti s Výhodným uskutočnením, je zrejmé, že do rozsahu vynálezu patria aj ďalšie uskutočnenia., pri ktorých boli uskutočnené niektoré zmeny a modifikácie.Ako uvádza obrázok, plnivo sa dopravuje z násypky 10,do zóny 1 dvojzávitovkového vytláčacieho stroja pomocou závitovky, ktorá zaisťuje, aby pri plnive nedošlo k úbytku na váhe a aby teda nedošlo k narušeniu presnej zavádzacej rýchlosti. Zóna 1 a zóna 2 sú dopravné zóny, v ktorých závitovky posunujú plnivo v konzistentnom stave smerom dopredu a bránia posunu plniva 12 späť k násypnému otvoru. Zóna 3 je kompresnú zóna, v ktorej dochádza k posunu plniva 12 smerom dopredu a súčasne ku zvyšovaniu tlaku ateploty plniva 12 s cieľom jeho natavenia. Zóna 4 je zóna vybavená závitovkami vyvolávajúcimi spätný tlak. V tejto zóne je plnivo 12 držané dočasne na mieste a pôsobia naň Vysoké strižné sily, V dôsledku čoho dôjde k celkového roztopeniu plniva 12. Zóna 5, je opäť kompresná zóna, V ktorej je roztopené plnivo posúvane smerom dopredu a súčasne sa zvyšuje jeho tlak. Táto zóna umožní plnivu 12 prekonať odpor kotúčových zátok vybavených otvormi medzi zónou 5 a zónou 6. Odpor kotúčových zátok vybavených otvonní je funkcia povrchovej plochy otvoru, ktorá sa dá regulovať otvorením alebo uzavretím regulačného ventilu tlaku, napríklad valcovým ventilom V zóne 6. Čím menšia je veľkosť otvoru, tým väčší odpor otvor ponúka a tým dlhšie sa plnivo zdrží pred otvorom. Dĺžka varenia závisí od času zdržania plniva 12 pred otvorom. Zóna 6 je dopravná zóna vybavená závitovkami dopravujúcimi plniVo 12 dopredu a preč od dierovanej zátky. Zóna 7 je vybavená zmiešavacími lopatkami, ktoré miesia plnivo 12 a zaisťujú jeho homogenitu v prípade, že by niektoré častice prešli závitovkami bez roztopenia. Zóna 7 je taktiež vybavená odplyňovacím otvorom, ktorý odvádza z roztopeného plniva 12 vodu pri nízkej teplote. Zóna 8 je opäť dopravná zóna vybavená závitovkami, ktoré tlačia plnivo 12 preč od štatických zmiešavacich lopatiek V zóne 7. Zóna 9 je opäť upravená ako kompresná zóna a je Vybavená kompresnými mvitovkamí, ktoré zvyšujú tlak roztopeného plniva 12 a pretlačujú taveninu hlavou ll vytláčacieho stroja primontovanou ku koncu dvojzávitovkového vytláčacieho stroja,čím sa získa finálny produkt 13.Teplota každej zóny vytláčacieho stroja sa vopred nastaví na pre túto vhodnú Vopred určenú hodnotu. Zóny 1 a 2 sa nastavia na teplotu 26,7 °C i 2,8 °C zóna 3 sa nastaví na hodnotu 93,9 °C i 2,8 °C zóna 4 sa nastaví na hodnotu 176,7 °C 2,8 °C a zóny 5, 6, 7, 8 a 9 sa nastavia na hodnotu 204,4 °C 2,8 °C. Pretože aktuálna teplota bude samozrejme závisieť od tepelnej kapacity použitého plniva 12, je možné že sa bude v jednotlivých zónach od nastavenej teploty líšiť.Plnivo 12 sa zavedie do zóny l pri prietoku približne 22,68 kg/h až 181,44 kg/h, výhodne 45,36 kg/h až 90,72 kg/h. Na dopravu plniva 12 dopredu cez jednotlivé vytláčacie zóny sa použije rýchlosť miešania, ktorá sa pohybuje približne od 80 min. do 200 mínĺl, Výhodne približne od 80 minľl do 120 minľl.Na extrudačné procesy, V ktorých sa vytláča cukrový alkohol s vysokým obsahom vody (30 až 40 ) alebo sa namiesto práškového plniva alebo plniva v granulovanej forme použije iné plnivo, sa voda pred zavedením plniva do vytláčacieho stroja rýchlo predhreje na odparovači. Odparovač pracuje pri teplotách 93,3 °C až 204,4 °C, výhodne pri teplotách 110 °C až 126,7 °C a podtlaku 50,79 kPa až 84,66 kPa a Výhodne pri podtlaku 60,95 kPa až 71,11 kPa. Odparovač znižuje obsah Vody plniva na 6 až 10 . Plnivo sa dá nasledovne zaviesť do zóny 1 opísaného vytláčacieho stroja za už diskutovaných podmienok.Na ilustráciu výhodných uskutočnení sa ako reprezentačné plnivo do opísaného dvojzavitovkového vytláčacieho stroja použije izomalt. lzomalt sa zavedie z násypky pri izbovej teplote a pri prietoku výhodne 45,36 kg/h až 90,72 kg/h do zóny 1. Rýchlosť miešania vytláčacieho stroja bola nastavená na 100 min. a izomalt sa dopravoval k hlave opísaného dvojzávitovkového vytláčacieho stroja už opísaným spôsobom. Aktualne teploty V jednotlivýchzónach určené V priebehu extrudačného zmiešavania boli v zóne l - 22,2 °C, V zóne 2 - 28,3 °C. V zóne 3 - 87,8 °C, v zóne 4 - 173,9 °C, V zóne 5 - 175 °C, V zóne 6 - 181 °C, v zóne 7 - 169,4 °C, V zóne 8 - 173,3 °C, V zóne 9 - 179,4 °C. Extrudovaná izomaltová kanditová zmes tlačené cez hlavu extrudéra na konci dvojzávitovkového vytláčacieho stroja sa ukladala do foriem a nechala vychladnúť. Obsah vlhkosti V kandite bol nasledovne určený pomocou Karl Fischerovej vlhkostnej analýzy. Všetky extrudované vzorky mali Vlhkosť nižšiu ako približne 2 . Väčšina vzoriek bola transparentná a nejavila známky bublín.Do cukrovinky podľa Vynálezu možno pridať účinné množstvá celého radu bežných prísad. Ako už bolo uvedené skôr, tieto prísady možno pridávať bud otvormi určenými na tieto účely, ktoré sú uskutočnené v hornej časti plášťa vytláčacieho stroja, alebo ich možno zmíešať s plnivom. Medzi tieto prísady možno zahrnúť intenzívne sladidlá, farbivá, ochucovadlá, plnivá a pod. Plnivami môžu byť minerály, napríklad uhličitan vápenatý, mastenec, uhličitan horečnatý, alumina, hydrogenfosforečnan vápenatý a pod. Ďalšie bežné cukrovinkovć aditíva známe odbomíkom V danom odbore sú napríklad konzervačné činidlá, ktoré môžu byť rovnako použité v kanditoch.Intenzívne sladidlo je sladidlo, ktorého intenzita sladkosti je podstatne vyššia ako pri sacharóze. Medzi vhodné sladidlá s vysokou intenzitou možno zaradiť dihydrochalkóny, monellin, Stevia Rebaudiana (steviosídes), a glycyrizín sacharín a jeho rozpustné soli, cyklamát a jeho soli 3,4-dihydro-6-metyl-1,2,3-oxatiazin-4-ón-2,2-dioxid (Acesulfam) a ich soli sladidlá odvodené od kyseliny L-aspartovej, ako napríklad L-aspartyl-L-fenylalanínmetylesterIntenzívne sladidlá môžu byť zastúpené 50 mg/l až 0,3 hmotn. uhľohydrátového plniva.Medzi ochucovadlá, ktoré sa dajú použiť, možno zahrnúť ochucovadlá známe odbomíkom V danom odbore, a to tak prírodné, ako i syntetické ochucovadlá. Tieto ochucovadláje možné zvoliť zo skupiny zahrnujúcej syntetické ochucujúce oleje a ochucujúce aromatické uhľovodíky alebo oleje, oleoreziny a extrakty odvodené z rastlín, listov, kvetin, plodov a ich kombinácie. Medzi reprezentantov ochucovacích olejov patria napriklad silice z mäty klasnatej,škoricová silica, libavková silica (metylsalicylát), silica mäty piepomej, silica klinčeková, silica z vavrínových listov, anýzová silica, eukalyptová silica, dymianová silica,silica z cédrových listov, silica z muškátového oriešku, nového korenia, šalviová silica, muškatový kvet, silica z horkých mandlí a silica z kasie. Používané ochucovadlá sú rovnako umelé, prírodné a syntetické ovocné šťavy, napríklad vanilka a citrusové silice Vrátane citrónovej, pomarančovej, grapefruitovej, a esencie vrátane jablkovej, hruškovej, broskyňovej, hroznovej, jahodovej, malinovej, čerešňovej, slivkovej, ananásovej, marhuľovej atď. Tieto ochucujúce činidlá možno použiť V tekutej alebo V pevnej forme jednotlivo alebo V zmesi. Bežne používané ochueovadlá sú minty, napríklad mäta piepomá, mentol, umelá vanilka,škoricové deriváty a rôzne ovocné príchutí.Ďalšie použiteľné ochucovadlá sú aldehydy a estery,napríklad 3-fenyl-2-propen-l-ylacetát, 3-fenyl-2-propenal,citradietylacetal, dihydrokarvylacetát, eugenylformiát, p-metylanizol, acetaldehyd, benzaldehyd, aldehyd kyseliny anízovej, aldehyd kyseliny škoricovej, citral, t. j. alfacitral,neral, t. j. betacitral, dekanal, etylvanilín, heliotrop, t. j. piperonal, vanilín, alfa-amyl-3-fenyl-Z-propcnal, butyraldehyd, valeraldehyd, citronelal, dekanal, aldehyd s 8 atómami uhlíku, aldehyd s 9 atómami uhlíku, aldehyd s 12 atómami uhlíku, Z-etylbutyraldehyd, hexenal, t. j. trans-2, tolylaldehyd, veratraldehyd, Ló-dimetyl-S-heptenal, t. j. melonal,2,6-dimetyloktanal a Z-dodecenal.Všeobecne sa dajú použiť všetky ochucovadlá alebo potravinové aditíva, ktoré sú oplsané v publikácii 1274,Chemicals Used in Food Processing, str. 63 - 258, vydané National Academy of Sciences. Ochucovadlá podľa vynálezu sa dajú použiť v mnohých v danom odbore známych odlíšiteľných fyzických formách, ktoré umožnia, aby bola príchuť poznať ihneď od začiatku alebo aby trvala po dlhší čas. Medzi tieto fyzikálne formy možno navrhnúť napríklad voľné formy, t. j. rozprašovanie suchých, práškových a zmkových alebo perličkových foriem, a zapuzdrených foriem a ich zmesí.Množstvo tu použitého ochucovadla. je spravidla vecou subjektívnej preferencie takých faktorov, ako sú napríklad typ konečnej kanditovej kompozicie, jednotlivé príchuť,použité cukrové plnivo alebo plnivo bez cukru a intenzita požadovanej príchuti. Takže aby sa dosiahlo požadovaného konečného výsledku, môže sa množstvo ochucovadla v jendotlivých prípadoch líšiť, pričom stanoviť potrebné množstvo môže samotný odborník. Kandity spravidla obsahujú približne 0,02 hmotn. až 5 hmotn. ochucovadla, výhodne približne 0,1 hmotn. až 2 hmotn. ochucovadla, a výhodnejšie približne 0,8 hmotn. až 1,8 hmotn. ochucovadla.Farbivá použité V rámci vynálezu sa použijú V množstve účinnom na poskytnutie požadovanej farby. Tieto farbivá zahrnujú pigmenty, ktoré môžu dosahovať približne až hmotn. Výhodný pigment, oxid titaničitý, môže dosahovať približne až 2 hmotn., a výhodnejšie menej ako pribliäie l hmotn. Tieto farbiace činidlá môžu taktiež zahrnovať prírodné potravinové farbivá a farbivá vhodné do potravín,liečiv a na kozmetické aplikácie. Tieto farbiace činidlá sú známe ako F. D. C. farbivá (Food, Drug and Cosmetic dyes and lakes). Materiály prijateľné na uvedené použitie sú výhodne vodou riediteľné. llustratívnym príkladom takéhoto farbiva je napríklad indigoídne farbivo, známe ako F. D. C. modrá č. 2, čoje v podstate disodná sol kyseliny 5,S-índigocíndisulfonová. Podobne farbivo známe ako F. D. 8 L C. zelená č. l obsahuje trifenylmetanové farbivo, ktoré je V podstate monosodná soľ 4-4-(N-etyl-p-sulf 0 niumbenzylamino)difenylmetylén-l-(N-etyl-N-p-sulfoniumbenzyl)-delta-2,5-cyklohexadieniminu. Celý výpočet všetkých F. D. C. farbív a im zodpovedajúcich chemických štruktúr sa dá nájsť v Kirk-Othmerovej Encyklopédii chemickej technológie, 3. vydanie, v 5. zväzku, str,857 - 884.Vynález sa ďalej týka cukrovinky obsahujúcej cukrové plnivo alebo bez cukru plnivo pripravené spôsobom, ktorý zahrnuje v smere dopravy materiálu súvíslý sled nasledujúcich krokova) zavedenie cukrového plniva alebo plniva bez cukru do valca dvojzávitovkového vytláčacieho stroja vybaveného množinou vyhrievaných zónb) extrudačné miešanie uvedeného plniva v prvej sérii vyhrievaných zón s cieľom roztopenia tohto plniva, pričomprvá séria vyhrievaných zón je usporiadaná tak, že na roztopenie plnivaje potrebný minimálny časc) extrudačné miešanie roztopeného plniva a súčasne jeho posun z prvej série vyhrievaných zón k zátke vybavenej otvormi, pričom táto zátka vybavená otvormi je usporiadaná tak, že na roztopenie plnivaje potrebný minimálny časd) extrudačné miešanie roztopeného plniva a súčasne jeho posun od zátky s otvormi do vyhrievanej zóny majúcej regulačný ventil tlaku, ktorý je usporiadaný tak, že na roztopenie plniva je potrebný minimálny čase) extrudačne miešanie roztopeného plniva a súčasne jeho posun od vyhrievanej zóny vybavenej regulačným ventilom do vyhrievanej zóny vybavenej odvzdušňovacím otvorom, ktorý je usporiadaný tak, že pre zníženie obsahu vlhkosti cukrovinky na menej ako približne 2 je potrebný minimálny čas af) extrudačné miešanie roztopeného plniva a súčasne jeho posun od vyhrievanej zóny vybavenej odvzdušňovacím otvorom k výstupu vytláčacieho stroja za vzniku cukrovinky sklovitého vzhľadu majúcej minimum vzduchových bublín.Na záver je treba uviesť, že uvedené príkladné uskutočnenie ma iba ilustratívny charakter a nijako neobmedzuje rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovými nárokmi.l. Vytláčací spôsob na pripravu cukrovinky sklovitého vzhľadu z cukrového plniva alebo plniva bez cukru v dvojzávitovkovom vytláčacom stroji, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na seba kontinuálne nadväzujea) zavedenie plniva do dvojzávitovkového vytláčacieho stroja rýchlosťou 22,68 t/h až 181,44 t/h a pri frekvencii otáčaitia so min. až 200 minľlb) extrudačné miešanie a zohrievanie plniva v prvej sérii vyhrievaných zón z teploty 26,7 i 2,78 °C na teplotu 382,22 i 2,77 C v čase dostatočnom na roztopenie plnivac) ďalšie extrudačné miešanie roztopeného plniva pri teplote 382,22 i 2,77 °C za súčasného zvyšovania tlaku pôsobiaceho na roztopené plnivo tak, že sa vytvorí homogénna zmesd) ďalšie extrudačné miešanie homogénne roztopeného plniva pri teplote 382,22 i 2,77 C a za súčasného odparovania vlhkosti z roztopeného plniva v čase dostatočnom na redukciu obsahu vlhkosti na hodnotu nižšiu ako 2 ae) ochladenie a vytvorenie cukrovinky sklovitého vzhľadu potom, čo roztopené plnivo opustí vytláčací stroj.2. Vytláčací spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sa použije cukrové plnivo alebo plnivo bez cukru zvalene zo skupiny zahmujúcej monosacharidy, disacharidy, polysacharidy, cukrové alkoholy, polydextrózu, maltodextríny, hydrogćnovanú hexózu, hydrogénované disacharidy a ich zmesi.3. Vytláčací spôsob podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sa použije cukrové plnivo alebo plnivo bez cukru zvolené zo skupiny zahmujúcej zahmujúcej xylózu, ribulózu, glukózu (dextrózu), manózu, galaktózu, fruktózu (levulózu), sacharózu, maltózu, invertný cukor, čiastočne hydrolyzovaný škrob, kukuričné pevne sirupy a ich zmesi.4. Vytláčací spôsob podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa ako plnivo použije cukrový alkohol zvolený zo skupiny zahmujúcej sorbítol, xylitol, ma

MPK / Značky

MPK: A23G 3/04

Značky: cukrovinky, cukrového, plniva, zariadenie, tohto, spôsobu, vzhľadu, vykonávanie, spôsob, cukrů, sklovitého, vytláčací, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-282889-vytlacaci-sposob-na-pripravu-cukrovinky-skloviteho-vzhladu-z-cukroveho-plniva-alebo-plniva-bez-cukru-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vytláčací spôsob na prípravu cukrovinky sklovitého vzhľadu z cukrového plniva alebo plniva bez cukru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty