Uzáver a nádoba s týmto uzáverom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uzáver (1) na tesnenie nádob (3) bez plynových bublín, kde uzáver (1) vytláča pri nasadzovaní na hrdlo nádoby malú časť obsahu nádoby a súčasne umožňuje v nádobe zachytenému plynu unikať jedným alebo viacerými odvzdušňovacími otvormi (6) predtým, ako uzáver (1) dosadne do polohy, v ktorej uzatvára uvedenú nádobu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka uzáverov, pomocou ktorých sa môžu nádoby plniť kvapalinami bez plynových bublín. Vynález sa ďalej vzťahuje na nádoby s týmto uzáverom na plnenie nádoby kvapalinami bez plynových bublín.V početným prípadoch je nevyhnutné premiestňovať kvapaliny do nádob takým spôsobom, aby V nádobách nezostávali vzduchove alebo plynové bubliny. Táto požiadavka je uplatňovaná napriklad pri nádobách na farmaceutické roztoky na použitie v určitých inhalátoroch, ktoré odmeriavajú kvapaliny pomocou dávkovacej komory (porovnaj napríklad W 0 91/14 468, pozri obr. l). Pretože dávkovanć kvapaliny v uvedenom prípade často obsahujú farmaceutické látky, ktoré musia byť presne dávkované, rozptyl veľkosti podávaných dávok musí byť čo najmenší v inom pripade pacient nedostane také množstvo účinnej látky, ktore predpísal lekár. Z hľadiska toho, že ide iba 0 malé množstvo podávanej látky v jednej dávke, už veľmi male bublinky vedú k vysokým percentuálnym odchýlkam uvedených inhalátov.Väčšina uvedených nedostatkov je odstránená uzáverom na plnenie nádoby kvapalinami bez bublín plynu, ktorý v uzavretej polohe pevne zapadne okolo prstenca vo vrchnej časti hrdla nádoby, ktorého podstatou je, že obsahuje neutesnený ponorný nadstavec na vytláčanie časti obsahu nádoby pri jeho pritlačení na hrdlo nádoby, až do zapadnutia spojovacej obruby, umiestnenej okolo vnútomého spodného okraja, do uzavretej polohy a na jeho vonkajšej strane je vytvorených jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov na vytvorenie najmenej jedného spojenia medzi vnútorným priestorom, vytvoreným medzi uzáverom a hrdlom nádoby,a okolím.Výhodné je, ak odvzdušňovací otvor alebo otvory sú v jeho hornej alebo bočnej časti.Podľa ďalšieho uskutočnenia odvzdušňovací otvor alebo otvory sú tvorené vybraním v spojovacej obrube.Spodná časť ponomého nadstavca môže byť šikmá, v spodnej časti ponomého nadstavca môže byť umiestnená ľahko prepichnuteľná membrána.Vnútorná časť ponomého nadstavca má vodidlo kanyly, ktoré môže prechádzať do lisovaného spoja. Výhodne môže byť nadstavec vybavený O-prstencovým tesnením.Súčasťou vynálezu je aj nádoba s uzáverom, na plnenie kvapalinami bez bublín plynu, zapadajúcim v uzavretej polohe okolo valcového prstenca vo vrchnej časti jej hrdla,ktorej podstatou je, že uzáver obsahuje neutesnený ponorný nadstavec, na vytláčanie časti obsahu nádoby, a na jeho vonkajšej strane je vytvorených jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov na vytvorenie spojenia s okolím, na unikanie plynu alebo kvapaliny vytlačenej z nádoby pri jej uzatváraní, pričom v uzavretej polohe je spojenie medzi odvzdušňovaeími otvormi a kvapalinou v nádobe prerušenć.Výhodné je, ak hrdlo nádoby má vo valcovom prstenci jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov.Nádoba pozostáva zpevnćho vonkajšieho obalu a z jedného ľahko deformovateľnćho vnútorného vaku, ktorý sa pri odoberani kvapaliny z nádoby sám zmršťuje.Uvedený uzáver je zostrojený tak, aby pri nasadení na hrdlo nádoby vytláčal malú časť obsahu nádoby a súčasne,aby umožňoval V nádobe uzavretému plynu uniknúť, ako aj uzatvorenie nádoby. Uzáver môže zahŕňať prostriedok na zavedenie kanyly na odoberanie kvapaliny z nádoby.Uvedený uzáver umožňuje spôsob plnenia nádoby kvapalinami bez bubliniek do nádob, ktorá má na hrdle obopínajúci valcovy prstence, ktorého podstatou je, že na uzatvorenie nádoby sa uzáver zapadajúci v uzavretej polohe, ktorý má obiehajúeu spojovaciu obrubu, nasunie na hrdlo nádoby, pričom na vnútomej strane uzáveru je vytvorený netesniaci ponorný nadstavec, ktorý vytlačí časť obsahu nádoby a v priebehu uzatvárania uzáveru sa vytvára prepojenie s okolím jedným alebo viacerými odvzdušňovacími otvormi alebo vybraniami na vonkajšej strane uzáveru, vo valcovom prstenci, alebo V obrube tak, že je umožnené unikanie plynu a/alebo kvapaliny z nádoby, ale po uzatvorení nádoby uzáverom nie je už žiadne spojenie medzi kvapalinou vnútri nádoby a odvzdušňovacími otvormi.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje osový rez stredom uzáveru uvedeneho druhu.Obr. 2 opäť v osovom reze znázorňuje hrdlo nádoby s nasadeným uzáverom podľa tohto vynálezu v uzavretej polohe s odlišne usporiadanými odvzdušňovacími otvormi.Obr. 3 znázorňuje uskutočnenie podľa tohto vynálezu,v ktorom odvzdušňovacie otvory (najmenej jeden) sú vyhotovené vo forme zahlbení v homej časti nádoby.Obr. 3 a znázorňuje detail uskutočnenia podľa tohto vynálezu.Obr. 4 znázorňuje nádobu s nasadeným uzáverom podľa tohto vynálezu.Obr. 5 znázorňuje uzáver podľa tohto vynálezu s pomôckou na zavedenie kanyly na odoberanie kvapaliny.Na obr. l znázomený pružný uzáver 1 má časť 2, v tomto prípade v tvare ponomého nadstavca, ktorým sa počas procesu uzatvárania vytláča časť náplne nádoby 3. Vnútomá spojovacia obruba 4 (zvlnený okraj) na spodnom okraji uzáveru 1 zaujíma pri uzatvorení nádoby polohu pod valcovým prstencom 5, ktorý obklopuje hrdlo nádoby z vonkajšej strany. Pri zatlačeni uzáveru 1 sa okraj uzáveru rozšíri a obruba 4 dosadne na prstence 5 a vytvorí tesne spojenie tak, že spojenie medzi vnútomým priestorom 7 uzáveru a okolím je iba prostrednictvom jedného alebo viacerých odvzdušňovacích otvorov. Ked je uzáver v uzavretej polohe, medzera medzi plochou časťou uzáveru 1 a horným okrajom hrdla nádoby, ktore môže byť na zlepšenie tesnenia voliteľne upravene kruhovým rebrom 8, je vyplnená O-prstencovým tesnením 9 a týmto spôsobom je vnútorná časť nádoby 3 spoľahlivo utesnená proti vnútornému priestoru 7 uzáveru, ktorý obklopuje O-prstencové tesnenie 9 a hrdlo nádoby 3. Vnútomý priemer O-prstencového tesnenia 9 sa výhodne zvolí tak, aby tesne dosadal na nadstavec 2. Odvzdušňovacl otvor alebo otvory 6 môžu byť rozmiestnenć tiež na iných miestach vonkajšej časti uzáveru,vhodne na boku vo valcovej časti uzáveru.Obr. 2 znázorňuje hrdlo nádoby s uzáverom 1, nasadeným na hrdle V uzavretej polohe. V tomto pripade sa však odvzdušnenie dosahuje odvzdušňovacími otvormi 6 v tvare vybrania v spojovaeej obrube 4 uzáveru 1. Ako Ventilačnéotvory (pozri obr. 3) môžu Voliteľne slúžiť tiež vybrania V prstenci 5. Ponorný nadstavec 2 je na spodnom konci utesnený membránou 10. Na odoberanie kvapaliny z nádoby sa membrána prerazí kanylou.Obr. 3 znázorňuje (opäť V osovom reze) hrdlo nádoby s nasadeným uzáverom v priebehu procesu uzatvárania. Ako je zrejmé z obr. 3, V prstenci 5 nádoby je najmenej jeden odvzdušňovací otvor 6. Odvzdušňovacie otvory sú výhodne zhotovené V tvare vybrania na prstencí 5. Voliteľne sa odvzdušňovacie otvory môžu vytvoriť V tvare okrúhlych otvorov. Odvzdušňovacie otvory 6 sú zhotovené tak, že počas procesu uzatvárania môže z vnútorného priestoru 7 uzávem nimi uniknúť vzduch, ale po uzatvorení nádoby sa spojenie medzi kvapalinou vnútri nádoby a medzi odvzdušňovacími otvormi preruší.Na obr. 4 je v osovom reze znázornená nádoba s nasadeným uzáverom podľa tohto vynálezu, v ktorom odvzdušňovaci otvor alebo otvory sú zhotovené na vonkajšej časti prstenca 5. Odvzdušňovacíe otvory môžu byť vyhotovené v tvare vybraní.Vo výhodnom uskutočnení nádoba 3 zahŕňa rozmerovo stály vonkajší obal a ľahko deformovateľný vnútomý vak 3 b nádoby, ktorý sa pri odoberaní kvapaliny samovoľne zmrští. Tieto uskutočnenia sú vhodné tam, kde by akékoľvek vzduchové bublinky boli osobitne škodlivé. Obdobné nádoby sa opisujú napríklad v EP 532 873. Pomôcka 11 slúži na zabezpečenie defonnovateľného vnútomého vaku 3 h k vnútomej stene pevného vonkajšieho obalu 3 a, vyloženého vakom 3 h.Obr. Sa znázorňuje výhodne uskutočnenie uzáveru podľa tohto Vynálezu, V ktorom vnútrajšok ponomého nadstavca je riešený tak, že tvori vodidlo 12 kanyly na odoberanie kvapaliny z nádoby. V uvedenom usporiadaní sú odvzdušňovacie otvory 6 vyhotovené na hornej časti nádoby 3. Bolo už uvedené, že odvzdušňovacie otvory môžu byť voliteľne zhotovené na uzávere.Obr. Sb a 5 c znázorňujú iné uskutočnenia z hľadiska konštrukcie ponomćho nadstavca 2 a vodídla 12 kanyly na odoberanie kvapaliny z nádoby.Obr. Sb znázorňuje uskutočnenie, V ktorom sa vodidlo 12 zužuje a je uzavreté lisovaným spojom 14. Čo sa týka dĺžky a priemeru uvedeného spoja, je riešený tak, aby mal čo najmenší odpor proti Vloženiu kanyly a na druhej strane,aby sa dosiahla primeraná tesnosť medzi nadstavcom a kanylou.Obr. 5 c znázorňuje uskutočnenie, ktoré má medzi nadstavcom a vloženou kanylou pružné tesnenie V tvare 0-prstenca 13. Kanyla nieje na obrázku znázomená.Ako je znázomené na obrázkoch Sb a Se, spodný koniec ponomého nadstavca s membránou 10 môže byť výhodne šikmý, výhodne o 40 až 70 °, vzhľadom na os nadstavca. Šikmć vyhotovenie uľahčuje preniknutie membrány tupou kanylou, ktorej koniec je kolmý na os kanyly. Výhodou použitia tupej kanyly V porovnaní s naostrenou kanylou je zníženie nebezpečia zranenia používateľa, zníženie prácnosti pri úprave konca kanyly a zníženie nebezpečia vzniku oderu zo steny nadstavca pri zasúvaní kanyly.Uvedené obrázky znázorňujú O-prstencové tesnenie 9 a kruhové rebro 8. Voliteľne môže byť kruhové rebro 8 vynechané, ak sú všetky časti presne vyrobene a presne na seba dosadajú.Na odoberanie kvapaliny z nádoby 3 sa kanylou prepichne membrána 10. Výhodné uskutočnenia sú také, V ktorých nádoba 3 má ľahko deformovateľný vnútorný vak 3 b a špička kanyly sa pri odbere kvapaliny vloží do polovice nádoby. V tomto prípade je prítomnosť bublín najmenej problematická.Uvedená nádoba a uzáver 1 sú vo všeobecnosti vyrobené z plastu. Pretože kvapalína, ktorá sa plní do nádoby, nie je prakticky stlačiteľná, musí byť systém zahŕňajúci nádobu a uzáver dostatočne deformovateľný, aby umožnil rozťahovanie kvapaliny V teple. Podobne, ak sa kvapalína odoberie,musia byť steny nádoby schopné zniesť dostatočnú deformáciu. Na výrobu uvedených nádob a na výrobu uzáverov 1 sú vhodné plasty, napríklad plasty zahŕňajúce polyetylén alebo polypropylén, ktore sú známe odbomikom V danej oblasti.l. Uzáver na plnenie nádoby kvapalinami bez bublín plynu, ktorý V uzavretej polohe pevne zapadne okolo prstenca vo vrchnej časti hrdla nádoby, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje neutesnený ponomý nadstavec (2) na vytláčanie časti obsahu nádoby (3) pri jeho prítlačení na hrdlo nádoby (3), až do zapadnutia spojovacej obruby (4),umiestnenej okolo vnútomćho spodného okraja, do uzavretej polohy a na jeho vonkajšej strane je vytvorených jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov (6) na vytvorenie najmenej jedného spojenia medzi vnútomým priestorom(7), vytvoreným medzi uzáverom a hrdlom nádoby, a okolim.2. Uzáver (l) podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že odvzdušňovací otvor alebo otvory (6) sú V jeho homej alebo bočnej časti.3. Uzáver (l) podľa nároku l, V y z n a č uj ú ci s a tý m , že odvzdušňovací otvor alebo otvory (6) sú tvorene vybranim v spojovacej obrube (4).4. Uzáver podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým,žespodnáčasťponorného nadstavca (2) je šikmá.5. Uzáver (l) podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že V spodnej časti ponomého nadstavca (2) je umiestnená ľahko prepichnuteľná membrána (10).6. Uzáverpodľanárokuivyznačuj úci sa t ý m , že spodná časť ponomého nadstavca (2)je šikmá.7. Uzáver podľa nárokov 5 alebo 6, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútorná časť ponoměho nadstavca má vodidlo (12) kanyly.8. Uzáver podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 7,vyznačujúci sa tým,ževodidlo(l 2)kanyly prechádza do lisovaného spoja (14).9. Uzáver podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 7,vyznačujúci sa tým,ženadstavecjevybavený O-prstencovým tesnením (9).10. Nádoba suzáverom, na plnenie kvapalinami bez bublín plynu, zapadajúcim V uzavretej polohe okolo valcového prstenca vo vrchnej časti jej hrdla, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že uzáver obsahuje neutesnený ponomý nadstavec (2) na vytláčanie časti obsahu nádoby (3) a na jeho vonkajšej strane je vytvorených jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov (6) na vytvorenie spojenia s okolím, na unikanie plynu alebo kvapaliny vytlačenej z nádoby(3) pri jej uzatváraní, pričom v uzavretej polohe je spojenie medzi odvzdušňovacími otvormi (6) a kvapalinou V nádobe prerušenć.ll. Nádoba podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , žejej hrdlo má vo valcovom prstenci (5)jeden alebo viac odvzdušňovacích otvorov.12. Nádoba podľa nároku 10 alebo ll, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že nádobaje pod tuhým hrdlom vytvorená z ľahko deformovateľného materiálu tak, že sa pri odvádzaní kvapaliny zmršťujc.13. Nádoba podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10, l alebollvyznačujúca sa tým,žepozostávaz pemého vonkajšieho obalu (3 a) a z jedného ľahko deformovateľnćho vnútomého vaku (3 b), ktorý sa pri odoberaní kvapaliny z nádoby sám zmršťuje.

MPK / Značky

MPK: A61J 1/00, B65D 51/16

Značky: nádoba, týmto, uzáver, uzáverom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-282888-uzaver-a-nadoba-s-tymto-uzaverom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzáver a nádoba s týmto uzáverom</a>

Podobne patenty