Číslo patentu: 282882

Dátum: 02.12.2002

Autori: Korth Hans-joachim, Ütrecht Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu (22) na vozidlovej strane je pri začlenení druhých izolátorov (29) kĺbovo pripojený na pomocnom ráme (33), ktorý je odpojiteľne upravený k základňovému rámu (3) upevnenom na vozidlovej streche (2) a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá (34), ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov (35) upevnené na základňovom ráme (3) a svojimi opačnými koncovými úsekmi (36) sú vzájomne spojené, pričom spúšťací pohon (22) je upravený medzi nosnými ťahadlami (34) a otočný hriadeľ (20) tvorí súčasť základového rámu (3) nesúceho aspoň jednu zdvihovú pružinu (18) spojenú cez otočnú páku (19) s otočným hriadeľom (20).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prúdového zberača vozidla s elektrickým pohonom, ktorý má najmenej dva zberacic strmene upravené vo vzájomnom odstupe a nesené aspoň jedným homým nožnicovým ťahadlom a najmenej jedno spodné nožnicovć ťahadlo otočne uložené na streche vozidla, ktorý je pritlačiteľný prostrednictvom pružinovej sily proti trolejovćmu drôtu a spustiteľný prostredníctvom vratnej sily pri prekonani pružinovej sily v smere k streche vozidla, pričom vratná sila je tvorená elektromotorickým spúšťacím pohonom, ktorý má teleso s motorovo poháňanou skrutkou a vretenovou maticou, a pričom prvý koniec spúšťacieho pohonu je pri začleneni prvého izolátora cez otočnú páku a otočný hriadeľ spojený so spodným nožnicovým ťahadlom.Sú známe prúdové zberače tohto druhu (napr. spis DE 34 31 011)vo forme štvorťahadlových, dvojťahadlových alebo jednoťahadlových prúdových zberačov. Pravidelne sú otočne uložené na základovom ráme, ktorý je upevnený na streche vozidla vybaveného elektromotorickým pohonom. Dosadnutie zberacich strmeňov prúdového zberača na trolejový drôt je zaistené prostrednictvom najmenej jednej zdvihovej pružiny, ktorá je spojená s jedným koncom základovćho rámu a svojim druhým koncom je cez otočnú páku sklbená s otočným hriadeľom spojeným so spodným nožnicovým ťahadlom prúdového zberača. Ak má byť prúdový zberač spustený od trolejového drôtu, dosiahne sa to doteraz pomocou spúšťacieho Iana zvnútra vozidla. S tým je spojený rad nedostatkov, ktoré sú na jednej strane spôsobené lanovým vedením prúdového zberača cez zodpovedajúci otvor vo vozidlovej streche dovnútra vozidla,rovnako ako prístupnosťou spúšťacieho Iana vnútri vozidla,a na druhej strane povetemostnými vplyvmi, ktorým je spúšťacie lano denne po celý rok vystavené. Z tohto vyplýva, že zberacie strmene sa môžu od trolejového drôtu nepriaznivo odkloniť.V úvode uvedený prúdový zberač je potom známy z patentového spisu DE 39 31 559 Cl.Vychádzajúc zo stavu techniky, úlohou vynálezu je vytvoriť možnosť spustenia na optimálne k trolejovému drôtu pritlačený prúdový zberač, ktorý vylučuje prístup nepovolaných, a môže byť spoľahlivo v prevádzke nezávisle od poveternostnej situácie.Táto úloha je riešená prúdovým zberačom vozidla s elektrickým pohonom, ktorý má najmenej dva zberacie strmene upravené vo vzájomnom odstupe a nesené aspoň jedným homým nožnicovým ťahadlom a najmenej jedno spodné nožnicovć ťahadlo otočne uložené na streche vozidla, ktorý je prítlačiteľný prostredníctvom pružinovej sily proti trolejovému drôtu a spustiteľný prostrednictvom vratnej sily pri prekonani pružinovej sily v smere k streche vozidla, pričom vratnà sila je tvorená elektromotorickým spúšťacím pohonom, ktorý má teleso s motorovo poháňanou skrutkou a vretenovou maticou, a pričom prvý koniec spúšťacieho pohonu je pri začlenení prvého izolátora cez otočnú páku a otočný hriadel spojený so spodným nožnicovým ťahadlom. Podľa vynálezu je druhý koniec spúšťacieho pohonu na vozidlovej strane pri začlenení druhých izolátorov kĺbovo pripojený na pomocnom ráme, ktorý jeodpojiteľne upravený k základňovému rámu, upevnenom na vozidlovej streche a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá, ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov upevnené na základňovom ráme a svojími druhými koncovými úsekmi sú vzájomne spojené, pričom spúšťací pohon je upravený medzi nosnými ťahadlamí a otočný hriadeľ tvorí súčasť základového rámu nesúceho aspoň jednu zdvihovú pružinu, spojenú cez otočnú páku s otočným hriadeľom.Výhodne vyhotovenie spočíva v tom, že druhý koniec spúšťacieho pohonu na strane vozidla je spojený s zariadenim na ručné ovládanie.V podstate vynález tvorí aspoň nepriamu integráciu spúšťacieho pohonu napájaného elektrickou energiou do preklzového mechanizmu prúdového zberača. Dôležité pritom je, že spúšťací pohon je tak proti vozidlu, ako aj proti prúdovému zberaču bezchybne elektricky izolovaný. Takýto prúdový zberač už dovoľuje, aby mohol byť prúdový zberač zdvihnutý a znížený nezávisle od poveternostných vplyvov, a to aj zo stanoviska šoféra vozidla. Zdvihový vretenový pohon takéhoto druhu je porovnateľne jednoducho vytvorený, priestorovo kompaktne usporiadaný a vďaka tomu ho možno bez ťažkostí upraviť v najrômejšej polohe na vozidlovej streche.Ďalšie uskutočnenie podľa nároku 2 dovoľuje napr. pri výpadku prúdu prúdový zberač ručne pomocou spúšťacieho pohonu odňať z trolejového drôtu. Ručne ovládané zariadenie môže obsahovať ohybný hriadeľ, ktorý je otočné pevne spojený s koncom zdvihového skrutkového pohonu kĺbovo pripojeného k vozidlu a vedený do vozidlového vnútra. Zdvihový skrutkový pohon môže týmto spôsobom byť ovládaný ručne zvnútra vozidla. Výhodou tu je, že tak elektromotor vo zdvihovom skrutkovom pohone na jednej strane, ako i na druhej strane ručná kľuka môžu jednoznačne oddelene pôsobiť na vreteno zdvihového vretenového pohonu. Tým je možno spoľahlivo zaistiť požadované ovládanie spúšťacieho pohonu pre prípad núdze.Usporiadanie spúšťacieho pohonu na vozidlovej streche môže byť vyhotovené najrôznejšími spôsobmi.Oplsane usporiadanie sa potom ukazuje ako zvlášť výhodné, pokiaľ existujúce prúdové zberače majú byť dodatočne vybavené elektromotorickými spúšťacim pohonom.V tejto súvislosti môže byt spúšťaci pohon usporiadaný medzi dvoma nosnými ťahadlami. Tieto ťahadlá sú jedným zo svojich koncových úsekov upevnené na základovom ráme a čelnými stranami svojích druhých koncových úsekov sú navzájom pevne proti skrúteniu spojené. Spojenie môže byť vykonané prostredníctvom lištovitej traverzy.V danom konštrukčnom vyhotovení pôsobí spúšťací pohon priamo na zdvihovú pružinu, takže tú je možne napnúť a po aplikovaní vonkajšej sily spúšťacíeho pohonu tlačí samostatne prúdový zberač proti trolejovćmu drôtu.Elektromotorický spúšťací pohon môže byť podľa vynálezu výhodným spôsobom použitý pri štvorťahadlovom prúdovom zberači, pri dvojťahadlovom prúdovom zberači alebo pri jednoťahadlovom prúdovom zberači.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou na výkresoch znázomených príkladov konkrétnych vyhotovení. Na výkresoch predstavuje obr. l schematický bočný pohľad na štvorťahadlový prúdový zberač,obr. 2 štvorťahadlový prúdový zberač podľa obr. l, znázornený v smere šípky Il, SK 282882 B 6obr. 3 v schematickom bočnom pohľade dvojťahadlový prúdový zberač, obr. 4 dvojťahadlový prúdový zberač z obr. 3 v smere šípky IV, obr. 5 V schematickom bočnom pohľade jednoťahadlový prúdový zberač, obr. 6 jednoťahadlový prúdový zberač znázomený v pohľade v smere šípky V 1, obr. 7 až 14 v bočnom pohľade a v pohľade zhora jednoťahadlový prúdový zberač podľa obrázkov 5 a 6 spolu s elektromotorickým spúšťacím pohonom v rôznych vzájomných usporiadaniach, obr. 15 až 20 jednoťahadlový prúdový zberač podľa obrázkov 5 a 6 v schematickom bočnom pohľade a pôdoryse spolu s elektromotorickým spúšťacím pohonom podľa ďalšieho konštrukčnćho vyhotovenia V rôznych vzájomných usporiadaniach, obr. 21 zväčšené znázornenie pohľadu na homú časť jednoťahadlovćho prúdovćho zberača z obrázku 5, podľa šípky XXI v dvoch rozdielnych prevádzkových polohách, aobr. 22 hornú časť jednoťahadlového prúdovćho zberača z obrázku 21 v normálnej polohe a vo vyklopenej polohe.Obrázky l a 2 ukazujú štvorťahadlový prúdový zberač l na streche 2 vozidla, ktoré je vybavené elektromotorovým pohonom, ako je napríklad električka. Štvoiťahadlový prúdový zberač 1 je uložený na základovom ráme 3 a prostredníctvom elektrických izolátorov 4 upevnený so vzdialenosťou k streche 2 vozidla. Skladá sa z dvoch párovo usporiadaných spodných nožnicových ťahadiel 5 a dvoch rovnako párovo usporiadaných homých nožnicových ťahadiel 6 a z dvoch zberacích strrneňov 7, ktore sú spojené s hornými nožnicovými ťahadlami 6. Vedľa seba usporiadané homć nožnicove ťahadla 6 sú vystuženć krížom.Na obrázkoch 3 a 4 je znázomený dvojťahadlový prúdový zberač 8, ktorý je taktiež usporiadaný na základovom ráme 3, ktorý je prostrednictvom izolátorov 4 upevnený so vzdialenosťou vzhľadom na strechu 2 vozidla. Dvojťahadlový prúdový zberač 8 sa skladá z dvoch spodných nožnicových 9, dvoch trapézovitých homých nožnicových ťahadiel 10 a dvoch zberacích strmeňov 7 otočne dohromady spojených s homými nožnicovými ťahadlami 10.Obrázky 5 a 6 ukazujú jednoťahadlový prúdový zberač 11, ktorý je kyvne upevnený na vozidlovej streche 2 prostredníctvom základového rámu 3, ktorý je k nej upravený so vzdialenosťou pomocou izolátorov 4. Jednoťahadlový prúdový zberač 11 má spodné nožnicovć ťahadlo 12, trapezovíté home nožnicovć ťahadlo 13 a s horným nožnícovým ťahadlom otočne spojený zberací strmeň 7. Ďalej je tu upravený stabilizačný navádzač.Základová rámy 3 na prúdové zberače l, 8, 11 z obrázkov l až 6 (pozri napr. obrázky 7 a 8) majú dve vo vzájomnej vzdialenosti ležiace priečne výstuhy 15, ktoré sú na koncoch cez izolátory 4, ktoré sú zrejmé z obrázkov 1 až 6,upevnené na vozidlovej streche 2. Uprostred priečnych výstub 15 je upravená pozdĺžna výstuha 16, ktorá je na voľnom konci vybavená priečne upravenou oporou 17 na dve navzájom vo vzdialenosti upravene skrutkovitć ťažnć pružiny 18. Druhé konce skrutkovítých ťažných pružín 18 sú kĺbovo pripojené na otočných pákach 19 ako súčasť otočnćho hriadeľa 20, ktorý sa rozprestiera rovnobežne s priečnymi výstuhami 15 aje na koncoch uložený v otočných uloženiach 21.Na otočnom hriadeli 20 je tiež upevnené spodné nožnicove ťahadlo 12 jednoťahadlověho prúdového zberača 11.Zdvihové pružiny 18 majú teda nepretržite snahu nasmerovať spodnć nožnicové ťahadlo 12, a tým tlačiť jednoťahadlový prúdový zberač 11 proti trolejovému drôtu.Na sňatie jednoťahadlovćho prúdovćho zberača 11 z trolejovćho drôtu slúži podľa obrázkov 7 až 14 spúšťací pohon 22 vo forme pohonu zdvíhacou skrutkou 24 (pozri tiež obráúçy 7 a 8). Ten obsahuje teleso 23 s motorovo poháňanou skrutkou 24 a rúrkovitou vretenovou maticou 25. Ďalej je na jednom konci zdvihového skrutkového pohonu 22, vytvoreného ako zdvihový skrutkový pohon, zariadenie 27 na ručný pohon, vytvorené ako ohybný hriadeľ, ktorý ústí cez strechu 2 vozidla do jeho vnútra a slúži ako ručné ovládanie v zmysle núdzovćho ovládania. Rovnako je ku spúšťaciemu pohonu 22 upravený elektrický prívod 28.Pri konštrukčnom vyhotovení podľa obrázkov 7 a 8 je druhý koniec 26 spúšťacieho pohonu 22 začlenením začlenením druhých izolátorov 29 upevnený bezprostredne na vozidlovej streche 2. Prvý koniec 30 spúšťacieho pohonu 22 je kĺbovo pripojený k druhej otočnej páke 31, ktorá je spojená s otočným hriadeľom 20. Do tyčovítćho prvého konca 30 spúšťacieho pohonu 22 je včlenený elektrický prvý izolátor 32.Pri konštrukčnom usporiadaní podľa obrázku 9 a 10 je druhý koniec 26 spúšťacieho pohonu 22, ktorý je na strane vozidla, pri začlenení druhých izolátorov 29 kĺbovo pripojený k prvému pomocnému rámu 33. Tento prvý pomocný rám 33 má dve navzájom paralelne prebiehajúce nosné ťahadlo 34. Tie sú svojím prvým koncovým úsekom 35 rozoberateľne upevnené na základovom ráme 3 a čelne k svojim druhým koncovým úsekom 36 sú vystuženć prvou traverzou 37. Prvý koniec 30 spúšťacieho pohonu 22 je rovnako ako pri usporiadaní podľa obrázkov 7 a 8 spojený s otočným hriadeľom 20 jednoťahadlového pnidovćho zberača 11. Inak zodpovedá konštrukčné usporiadanie podľa obrázku 9 a 10 tomu z obrázkov 7 a 8.Na obrázkoch ll a 12 je znázomene vyhotovenie, pri ktorom je druhý koniec 26 spúšťacieho pohonu 22, ktorý je na vozidlovej strane, kĺbovo pripojený pri začlenení druhých izolátorov 29 bezprostredne k základověmu rámu 3. Prvý koniec 30 spúšťacieho pohonu 22 je opäť spojený s otočným hriadeľom 20. Ďalej vyhotovenie podľa obrázkov ll a 12 zodpovedá konštrukčnému usporiadaniu podľa obrázkov 7 a 8.Pri konštrukčnom usporiadani podľa obrázkov 13 a 14 je druhý koniec 26 spúšťacieho pohonu 22, ktorý je na strane vozidla, pri začlenení izolátorov opäť upevnený priamo na vozidlovú strechu 2. Prvý koniec 30 spúšťacieho pohonu 22 je spojený priamo so zdvihovou pružinou 18. Ostatné detaily sú zistiteľné z obrázkov 7 a 8.Konštrukčná vyhotovenia podľa obrázkov 15 až 20 znázorňujú druhý spúšťaci pohon 38 s pohonovým telesom 39 elektricky izolovaným proti vozidlovej streche 2. V pohonovom telese 39 je tak elektromotor, ako i prevod. Priečne z pohonového telesa 39 je vedený poháňací hriadeľ 40,ktorý je spojený s treťou otočnou pákou 41. Na tretiu otočnú páku 41 je kĺbovo pripojená otočná tyč 42 so začleneným tretím izolátorom 43, Druhý koniec otočnej tyče 42 je spojený cez štvrtú otočnú páku 44 s otočným hriadeľom 20 na základovom ráme 3.V prípade vyhotovenia podľa obrázkov 15 a 16 je pohonove teleso 39 upevnené pri začlenení štvrtých izolátorov 45 priamo na streche 2 vozidla.Pri konštrukčnom usporiadaní podľa obrázkov 17 a 18 je pohonove teleso 39 pri začlenení štvrtých izolátorov 45usporiadané v druhom pomocnom ráme 46, ktorý je zo svojej strany upevnený na základovom ráme 3.Obrázky 19 a 20 ukazujú vyhotovenie, pri ktorom je pohonové teleso 39 pri začlenení štvrtých izolátorov 45 upevnené priamo k základovému rámu 3.Všetky konštrukčné vyhotovenia podľa obrázkov 7 až 20 môžu byť použité, ako je znázomené, nielen pri jednoťahadlovom prúdovom zberači 11 podľa obrázkov 5 a 6,ale aj pri štvorťahadlovom prúdovom zberači l podľa obrázkov 1 a 2, alebo pri dvojťahadlovom prúdovom zberači 8, ktorý zodpovedá obrázkom 3 a 4, Na obrázkoch 21 a 22 je znázomená homá časť, nazvaná tiež kolíska 47, štvorťahadlového prúdovćho zberača 1,dvojťahadlovćho prúdového zberača 8 alebo jednoťahadlovćho prúdového zberača ll podľa obrázkov 1 až 6.Táto kolíska 47 zahmuje dva vo vzájomnom odstupe prebiehajúce zberacie strmene 7, ktorých stredný úsek 48 prichádza do kontaktu s trolejovým drôtom. Medzi zberacími strmeňmi 7 je vzhľadom na ne rovnobežne upravená pevná druhá traverza 49. Konec druhej traverzy 49, ktoré sú v konštrukčnom vyhotovení podopierané homým nožnicovým ťahadlom 13 jednoťahadlového prúdového zberača 11, sú stredovo upevnené príložkou 50. Na koncoch príložiek 50 sú otočne upevnené šikmo dole nasmerovane šikme vedenia 51, ktorých druhé konce sú otočne spojené s lištami 52, ktoré sa nachádzajú pod príložkou 50. Lišty 52 slúžia ako nosník pružinových puzdier 53. V týchto pružinových puzdrách 53 sú usporiadané tlačně pružiny, ktoré pôsobia na pružinové tyče opláštené vlnovcami 54, ktoré sú spojené so zberacími strmeňmi 7. Týmto spôsobom je každý zberací strmeň 7 podchytený dvoma pružinovými prvkami 53, a teda sa môže premiestniť z nonnálnej polohy znázomenej plnou čiarou do šikmćho postavenia znázomeného čiarkovanou čiarou bez toho, aby to bolo spojené s negatívnymi prejavmi medzi zberacími strmeňmi 7 na jednej strane a základovým rámom 3 na druhej strane.1. Prúdový zberač (l, 8, 11) vozidla s elektrickým pohonom, ktorý má najmenej dva zberacie strmene (7) upravené vo vzájomnom odstupe a nesené aspoň jedným horným nožnicovým ťahadlom (6, 10, 13) a najmenej jedno spodné nožnicové ťahadlo (5, 9, 12) otočne uložené na streche (2) vozidla, ktorý je pritlačiteľný prostredníctvom pružinovej sily proti trolejovému drôtu a spustiteľný prostredníctvom vratnej sily pri prekonaní pružinovej sily v smere k streche (2) vozidla, pričom vratná sila je tvorená elektromotorickým spůšťacím pohonom (22), ktorý má teleso (23) s motorovo poháňanou skrutkou (24) a vretenovou maticou (25), pričom prvý koniec (30) spúšťacieho pohonu (22) je pri začlenení prvého izolátora (32) cez otočnú páku (31) a otočný hriadeľ (20) spojený so spodným nožnicovým ťahadlom (5, 9,12), vyznačuj úci sa t ý m , že druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu (22) na vozidlovej strane je pri začlenení druhých izolátorov (29) kĺbovo pripojený na pomocnom ráme (33), ktorý je odpojiteľne upravený k základňovćmu rámu (3) upevnenom na vozidlovej streche (2) a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá (34), ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov (35) upevnené na základňovom ráme (3) a svojimi druhými koncovými úsekmi (36) sú vzájomne spojené, pričom spúšťací pohon (22) je upravený medzi nosnými ťahadlami (34) a otočný hriadeľ (20) tvorí súčasť základového rámu (3) nesúceho aspoň jednu zdvihovú pru žínu (18), spojenú cez otočnú páku (19) s otočným hriadeľom (20).2, Prúdový zberač podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu(22) na strane vozidlaje spojený s zariadením (27) na ručné ovládanie.3. Prúdový zberač podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je usporiadaný ako štvorťahadlový prúdový zberač (1).4. Prúdový zberač podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že je usporiadaný ako dvojťahadlový prúdový zberač (8).5. Prúdový zberač podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že je usporiadaný ako jednoťahadlový prúdový zberač (11).

MPK / Značky

MPK: B60L 5/28

Značky: prúdový, zberač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-282882-prudovy-zberac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prúdový zberač</a>

Podobne patenty