Spôsob fixácie navíjaných výrobkov hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob fixácie navíjaných výrobkov z elektricky vodivých materiálov, impregnáciou hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou a termickým vytvrdením, pri ktorom sa navíjané výrobky impregnujú namáčaním, nanášaním polievaním, vákuovou impregnáciou, impregnáciou pri tlaku vákua alebo jemným postrekom a súčasne s tepelným vytvrdzovaním alebo po ňom s vytvrdzujú energeticky bohatým žiarením. Spôsob pracuje s malou spotrebou energie a malou emisiou prchavých látok. Rovnako sú opísané hmoty polymerovateľné radikálovou polymeráciou, ktoré sa dajú používať pre spôsob.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu fixácie navíjaných výrobkov,najmä zvitkov drôtu elektrických prevádzkových prostriedkov, ako rotorov, statorov a transformátorov, impregnáciou(napriklad namáčaním alebo jemným postrekom) hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou. Týka sa aj hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou, ktoré sú Vhodné na tento účel.Elektrické prevádzkové prostriedky, ako rotory, statory alebo transformâtory, pozostávajú často z kovového jadra,na ktorom je navinutý fóliový alebo drôtový materiál, napríklad medená fólia alebo medený drôt. Vinutia sú impregnované hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou a potom vytvrdenć, aby sa dosiahlo tixácie vinutí a tým zachovanie funkcie takýchto navíjaných výrobkov. Energia, podstamá na vytvrdenie sa dodáva prívodom tepla pri teplotách nad 100 °C V peci. Ďalej je možné realizovať vytvrdzovanie induktívnym ohrevom.Hmoty, polymerovateľnć radikálovou polymeráciou,takzvané impregnačné živice alebo impregnačnć prostriedky, obsahujú napríklad nenasýtené polyesterové pryskyrice,ktoré sú rozpustenć V nenasýtených aromatických alebo alifatických monoméroch, polymerovateľných radikálovou polymeráciou, ako napríklad styrénu alebo hexandioldiakrylátu. Takéto monoméry majú často veľmi vysokú tenziu pary, takže počas termického vytvrdzovania ich veľká časť unikne. Tým dochádza k problémom, týkajúcich sa životného prostredia materiàly, obsahujúce styrén majú napríklad nepríjemný zápach a sú relatívne značne toxické. Je preto nevyhnutné ich ničiť, napríklad dodatočným spal vanim.Ďalej je známe, že sa na Vytvrdzovanie potrebne teplo vyrába tým, že sa po impregnácii navinutćho materiálu hmotami, polymerovateľnými radikálovou polymeráciou,vedie elektricky vodivými vinutiami prúd, pomocou ktorého sa vyrobia nevyhnutné teploty. To vedie k vytvrdeniu impregnačných živlc a drôtových vinutl. Konštrukčná diely obsahujú ale tiež časti hmoty, ktorými netečie žiaden prúd. Na týchto sa impregnačná živica dostatočne nevytvrdl. Je nevyhnutné robiť preto vytvrdzovanie prívodom tepla pomocou pece.Ďalej je v DE-A-40 22 235 opísanć, že sa elektrické navíjane materiály povliekajú impregnačnými prostriedkami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou a na zabránenie odparovaniu látok, poškodzujúcich zdravie, sa povrch vytvrdzuje UV-lúčmi. Na vytvrdenie impregnovaných vinutí Vyžaduje ale tento spôsob následné energeticky nákladné spracovanie teplom V peci. Podobne sa postupuje V DD 295 056.Úlohou predloženého vynálezu je dať k dispozícii spôsob povliekania navíjaných výrobkov impregnačnými prostriedkami, ktoré sú vhodné na fixáciu trojrozmemých konštrukčných dielov s drôtovými vinutiarni, ktoré majú dobrú schopnosť prenikať do konštrukčných dielov, zníženú emisiu prchavých, zdraviu škodlivých látok a potrebujú menej energie k zosieteniu. Ďalej sa majú dať k dispozicii hmoty vhodné pre uvedený spôsob.Ukázalo sa, že sa táto úloha môže vyriešiť spôsobom tixácie navíjaných výrobkov z elektricky vodivých materiálov, ktorý tvorí jeden predmet vynàlezu, impregnáciou hmotarni polymerovateľnými radikálovou polymeráciou a tepelným vytvrdením. Spôsob je charakterizovaný tým, že sa navíjaný výrobok impregnuje namáčaním, nanášaním polievaním, vákuovou impregnáciou alebo jemným postrekom a súčasne sa spolu s tepelným vytvrdenim alebo po ňom vytvrdzuje energeticky bohatým žiarením.Predovšetkým sa pri spôsobe podľa Vynálezu súčasne s tepelným vytvrdzovanim alebo po ňom vytvrdí voľný povrch impregnovaných navíjaných výrobkov energeticky bohatým žiarením. Podľa vhodnej formy prevedenia vynálezu sa tepelné vytvrdzovanie realizuje priložením elektrického prúdu k vinutiu navíjanćho výrobku.Podľa ďalšej výhodnej formy realizovania vynàlezu sa navljaný výrobok impregnuje namáčaním, nanášaním polievaním, Vákuovou impregnáciou alebo jemným postrekom V predohriatom stave. Rovnako predohrievanie sa môže realizovať priložením elektrického prúdu k vinutiu navíjaného materiálu. Napríklad je možné predohriať navijaný materiál až na teploty 180 °C.Spôsob podľa vynálezu sa dá výhodne realizovať pri použití hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou, ktoré obsahujú radikálové iniciátory bud ako jednotlivé zlúčeniny alebo V zmesi, ktoré reagujú tak na energeticky bohaté žiarenie ako aj na teplo.Pomocou spôsobu podľa vynúlezu sa zmenší emisia látok ohrozujúcich zdravie a dosiahne sa lepšieho využitia impregnačnćho prostriedku. Ďalej sa môže do značnej miery znížiť potreba energie potrebnej na zosietenie. Impregnačné hmoty sa nanášajú na navijaný materiál známym spôsobom. Pritom je treba dbať na to, aby sa umožnilo dobré natečenie a preniknutie impregnačného prostriedku. Pred nanášaním, prípadne výhodne po ňom je možné vyrobiť tokom prúdu V elelmických vedeniach zvýšenú teplotu. Tým sa už priamo pred impregnáciou uvedie do chodu sieťovanie. Impregnačne prostriedky sa vo vnútrajšku vinutia(cievky) tixujú a nemôžu už odtiecť. Pomocou rýchlej flxácie sa zabráni aj vzniku chybných miest, napríklad dutín,vznikajúcich odtekaním. Urobí sa zosietenie a tekavé reaktívne zložky majú menej času na to, aby prešli do pamej fázy.Teplota sa môže regulovať prietokom prúdu. Je zvolená tak, aby sa dosiahlo postačujúce zosietenie impregnačného prostriedku. Teplo vzniká V konštrukčných dieloch, ktoré sa majú povliekať impregnačným prostriedkom, to znamená, že nedochádza k nepotrebněmu ohrevu elektricky nevodivých konštrukčných dielov. Teplota sa môže merať pomocou prietoku prúdu a obratom riadiť bez ďalšieho meracieho agregátu. Pomocou zvýšenej teploty už pri nanášaní impregnačných hmôt, sa môže zlepšiť vnikanie impregnačného prostriedku do substrátu. Prípadne je možné pracovať aj s materiálmi s vyššou viskozitou, ktoré potom môžu za tepla dobre vnikať.Pri bežných spôsoboch impregnácie sa ale sčasti poVliekajú aj plastové diely a diely hmoty. Tieto oblasti sa zosieťujú Vývinom teploty V elektricky vodivých dieloch len nepatme. Aby sa dosiahlo riadne zosietenie, podrobia sa konštrukčné diely po sieťovaní na vinutiach pôsobením tepla spracovaniu energeticky bohatým žiarením, napríklad UV-žiarením alebo elektrónovým žiarením. Pritom sa vytvrdí najmä povrch konštrukčných dielov, najmä ale aj len málo povlieknuté plochy časťami hmoty, ktoré sa nezahriali prietokom prúdu. Po spracovaní energeticky bohatými lúčmi sú substráty jednotne zasietene.Podľa vynálezu sa používajú hmoty polymerovateľné radikálovou polymeráciou, ktoré sú vytvrditeľné tak energeticky bohatým žiarením (napríklad UV-žiarením alebo elektrónovým žiarením) ako aj tepelne. Na tento účel môže byť výhodné, keď sa hmoty polymerovatelné radikálovou polymeráciou aktivujú prísadou radikálových iniciátorov,Ako radikálové iniciátory prichádzajú do úvahy tie, ktoré sa dajú aktivovať energeticky bohatým žiarením a tepelne. Najmä je výhodné použitie miesí radikálových iniciátorov,ktoré sa iniciujú energeticky bohatým žiarením (fotoiniciátory) a tých, ktoré reagujú na teplo.Prísada fotoiniciátorov závisí vo veľkej miere od druhu žiarenia, ktorým sa má, vytvrdiť povrch. Tak nie je prisada fotoiníciátorov napriklad vtedy nutná, ak sa povrch vytvrdí elektrónovým žiarením.Pri iniciátoroch, fotoiniciátoroch, ako aj pri iniciátoroch reagujúcich na teplo, ktoré sa dajú podľa vynálezu používať, ide o také, ktoré sú v tejto oblasti obvyklé.Ako fotoiniciátory sa môžu používať napríklad take obvyklé iniciátory, ktoré absorbujú vo vlnovom rozsahu 190 až 400 nm. Príklady takých fotoiniciátorov sú iniciátory obsahujúce chlór, ako aromatické zlúčeniny obsahujúce chlór, napríklad tie, ktoré sú oplsane v US-A-4 089 815 aromatickć ketóny, ktoré sú opísané v US-A-4 3 l 8 791 alebo EP-A-003 002 a EP-A-O 161 463 hydroxyalkylfenóny,ktoré sú oplsanć v US-A-4 347 111 fosíinoxídy, ktoré sú opísané v EP-A-O 007 086, 0 007 508 a 0 304 783 vo vode rozpustné iniciátory, napríklad na báze hydroxyalkylfenonov, ako sú napríklad opísané V US-A-4 602 097, nenasýtené iniciàtory, ako napríklad OH-funkčné aromatícké zlúčeniny, ktoré boli napríklad zosteriíikovanć kyselinou akrylovou, ako je to opísané v US-A-3 929 490, EP-A-0 143 201 a EP-A-O 341 560 alebo kombinácie takýchto iniciátorov, ako je to napríklad opísané v US-A-4 017 652. Výhodnými prikladmi sú Z-metoxy-Z-hydroxypropionfenon, benzofenon, thioxantové deriváty, acylfosfmoxidy a Michlerov ketón.V rálnci vynálezu sa ukázalo, že najmä výhodné fotoiniciátory sú acylfosfmoxidy. Acylfosfinoxidy sú same osebe odbomíkoví známe. Sú opísané napríklad v uvedených spísoch EP-A-0 007 086, EP-A-O 007 508 a EP-A-o 304 783. Špeciâlnymi príkladmi sú tie, ktoré majú nasledujúci vzorecs RA lineámy alebo rozvetvený alkylový zostatok s 1 až 6 atúmmi uhlíka, R 3 význam RA, pričom RA a RB môžu byť navzájom rovnaké alebo rozdielne, alebo znamená aryloxyzostatok alebo arylalkoxwostatok, alebo RA a RB sú spolu spojené na o-fenylendioxyzostatok, RC, RD, RE alkylovć, alkoxy- alebo alkyltiozostatky s 1 až 6 atómami uhlíka, pričom zostatky RC, RD a RE môžu byť rovnaké alebo rozdielne.Uvedené fotoiniciátory sa môžu používať samomč alebo v zmesi napríklad sú výhodné kombinácie fosfmoxidov s ďalšími bežnými fotoínicíátonni, Aj pri radikálových iniciátoroch, reagujúcích na teplo,ktoré sa môžu podľa vynálezu používať, ide o beäié iniciátory, použiteľné v oblasti vytvrdzovania hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou teplom.Príklady takýchto iniciátorov, reagujúcich na teplo sú C-C labilné zlúčeniny, ktoré sú asi opísane v patentovom spise DE 12 19 224 ide o LZ-substituované etany všeobecného vzorcekde R, a R, mamenąiú aromatické zostatky, R je atórn vodika alebo alifatický, alebo aromatický zostatok, R 4 alífatický alebo aromatický zostatok a X a Y prípadne blokovaná h droxylová skupina a/alebo halogćn.Ěalšími príkladmi 1,2-substituovaných etanov, ktoré sú vhodné ako iniciátory pre radikálovú polymeráciu za privodu tepla, sú tie, ktoré majú všeobecný vzoreckde R 5 a R., znamenajú nezávisle od seba -OH, -OCH 3,-0 C 6 H 5, -CH 3, -CN, -NHz, -Cl alebo -OSi(CH,)3, ktoré boli opísané napríklad A. Bletzkim a W. Krolikowskim v Kunststoffe 70 (1980) 9, strany 558 až 562.Ďalšími príkladmi tepelne aktivovateľných radikálových iniciatorov na báze l,2-substituovaných etanov sú tie,ktoré zodpovedajú všeobecnému vzorcukde zostatky R., nezávisle od seba môžu znamenať vodík,alebo jedna, alebo viac alkylových skupín, alebo alkoxyskupín, ako metylových alebo metoxyskupln a kdeskupiny R 7 znamenajú nezávisle od seba atómy vodíka,alebo alkylové skupiny, napríklad s 1 až 4 atómami uhlíka,ako metylové skupiny alebo etylove skupiny.Takéto skupiny sú opísané napriklad H. Wolfersom v Kunststoffe 68 (1978) 9, strany 553 až 555 a D. Braunom v Kunststoffe 69 (1979) 2, strany 100 až 104 ide o bežne predávané iniciátory. Ďalšou skupinou tepelne aktivovateľných radikálových iniciátorov sú bifunkčné íniciátory typu cyklických silylpinakoleterov, ktoré sú napríklad opísanć vPolym. Bull. 16,95 (1986). Ako už bolo napísané pri fotoinicíátoroch, môžu sa aj tepelne alctivovateľné iniciátory používať vo forme zmesí.Ako iníciátory sa môžu používať aj bežné peroxidy a azozlúčeniny. Takéto zlúčeniny sú známe ako fotoiniciatory a/alebo tepelne labilné iníciátory. Peroxídy a iniciátory na azobáze sa môžu preto používať samotné, pokiaľ ich vlastnosti vystačia ako fotoinicíátory a tepelne aktivovateľné iniciátory.Prípadne sa môžu používať v zmesi s fotoiniciátonni alebo tepelne labilnými iniciátormi.Príklady použiteľných peroxidov sú organické peroxídy, ktoré sú napríklad bežné ako radikálové iniciátory v priemysle plastických hmôt ako di-t-butylperoxid, dibenzoylperoxid, peroxokarboxylové kyseliny, ako kyselina peroxooctová, peroxodikarbonáty, ako di-sek-butylperoxodikarbonát, peroxidiestery, ako terc. butylperoxiester 2-etylhexanovej kyseliny, hydroperoxidy, ako kumenperoxíd a ketónperoxid, ako napríklad metyletylketónperoxid. Príkladom pre azoiniciátorje azobisisobutyronitril, ktorý sa môže používať v prvom rade ako tepelne aktivovateľný iniciátor.Podľa vynálezu je výhodné, keď sa používajú zmesi fotoiniciátorov a tepelne aktivovateľných iniciatorov. Iniciátory sa používajú v množstvách bežných pre fotoiniciátory prípadne na teplo reagujúcich inicíátorov. Celkove množstvo použitých iniciátorov môže robiť napríklad 0,0 l až 20, výhodne 0,1 až 10, najvýhodnejšie 0,1 až 5, napríklad 0,5 až 5 alebo 0,5 až 3 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť. Množstvo, ktore sa dá maximálne pridať nie je prakticky obmedzené z ekonomických dôvodov sa udržuje čo najnižšie. Pomery množstva fotoiniciátorov k tepelne labilnému iniciátoru sa môžu meniť v širokom romedzí môžu sa pohybovať napríklad okolo l l až 20 l, výhodne okolo 1 l až 10 l aobrátene.Fotoiniciátory sa musia použiť v takých množstvách,aby bolo po tepelnom zasietení možné ešte postačujúce zosietenie tepelne nezaťažených dielov energeticky bohatým žiarením.Podľa výhodnej fonny prevedenia vynůlezu sa toto týka hmôt polymerovateľných radikàlovou polymeráciou, ktoré sú najmä vhodné na realízovanie spôsobu podľa vynálezu a ktoré sú charakterizované tým, že obsahujú kombináciu pomocných látok z a) jedného alebo viac acylfosñnoxidov ako fotoiniciátory,pričom najmä ide o uvedené acylfosfinoxidy, b) jedného alebo viac C-C- labilnýeh iniciátorov reagujúcich na teplo, ktoré boli napríklad definované, c) jedného alebo viac slabilizátorov typu hydrochinonov,chinonov, alkylfenolov a/alebo alkylfenoleterov.S prekvapením sa ukázalo, že takéto hmoty polymerovateľnć radíkálovou polymeráciou sú najmä vhodné na ímpregnáciu predohriatých navíjaných výrobkov, pričom je možné predohrievať až na teplotu 180 °C. Toto je najmä preto prekvapujúce, lebo sa v rámci vynálezu ukázalo, že pri namáčaní predohriatych navijaných výrobkov do impregnačných hmôt, ktoré sú dnes v praxi bežné, dochádza k značnému ovplyvneniu týchto hmôt, ktoré sa môže prejaviť aj v nežiaducej polymerácii. Spôsob podľa vynálezu sa dá preto realizovať pri použití týchto hmôt najmä namáčaním, bez toho aby došlo k ovplyvneniu hmôt. Ďalej sa ukázalo, že tieto hmoty majú lepšiu stabilitu pri skladovaní,najmä pri teplotách až do 50 °C.V rámci vynálezu sa ukázalo, že z veľkého množstva stabilizátorov, použiteľných vo vnútrajšku opísaných kombinácií, sú najmä vhodné stabilizátory typu hydrochinonov,chinonov, alkylfenolov a/alebo alkylfenoleterov. Ich príklady sú hydrochinon, metylhydrochinon, p-benzochinon, sekundárne a terciáme metylfenoly, tercíárne butylfenoly,terciáme amylfenoly, oktylfenoly, butylované xylény a butylovanć kresoly.Podľa vynálezu je výhodné, ked sa stabilizátory používajú vo fonne zmesí. Pritom by sa mali vybrať aspoň dva stabilizátory uvedené podľa vynálezu, pomocou ktorých sa zaručí, že jednak je daná termostabilita impregnačných živíc až do teploty pod 50 °C počas ďalšieho času a jednak,že sa pri teplote vytvrdzovanía nad 100 °C nezabráni reakcii impregnačných živicových hmôt. Stabílizátory sa používajú v obvyklých množstvách. Celkové množstvo použitých stabilizátorov môže robiť napríklad 0,005 až 0,5, výhodne 0,01 až 0,1, najvýhodnejšie 0,0 l až 0,05 hmotn.,vztiahnuté na celkovú hmotu. Pomery množstva medzi stabilízátormi sa môžu meniť v širokom rozmedzí, môžu sa napríklad pri použití dvoch stabilízátorov pohybovať asi v rozmedzí l z 1 až 20 2 l, výhodne l 1 až 10 l aobrátene. Odbomć rozrnedzia sú možné pri použití viac ako dvoch stabilizátorov. Vhodné sú najmä zmesi stabilizátorov typu chinona so stabilizátormi typu alkylfenola.Ako impregnačné hmoty sú použiteľné hmoty polymerovateľné radikálovou polymeráciou, ktoré sú odbomíkoví známe ako materiály polymerovateľne radikálovou polymerácíou. Pritom môže ísť o monoméry, oligomćry alebo polyméry prípadne kopolyméry.Príklady hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou sú bežné hmoty vytvrditeľné žiarením, najmä UV-žiarením, na báze monomérov, oligomérov, polymérov,kopolymérov alebo ich kombinácií, s jednou alebo viac olefinickými dvojnými vazbarni, ako napríklad estery kyseliny akrylovej a metakrylovej a zlúčeniny s jednou alebo viac vinylovými alebo allylovými dvojnými väzbami. Príklady monoñmkčných monomérov sú butyl/met/akrylát a príklady trifunkčných a tetrañínkčných monomérov sú trimetylolpropantri/met/akrylát a pentaerytrit-tri- alebo tetra/metlakrylát. Tu používaný výraz /met/akrylát znamená akryláty a/alebo metakryláty. Príklady vínylovo alebo allylovo nenasýtených monomérov sú styrćn a deriváty styrénu, ako napríklad divinylbenzén, p-metylstyrćn a vinyltoluén. Príklady allylových zlúčenín sú diallylñalát a pentaerytrit-trialebo tetraallylester. Príklady oligomérov alebo prepolymćrov sú /met/akryl funkčné /met/akrylpolyméry, /met/akryláty epoxidovej živice, napríklad reakčné produkty z 2 molekúl /met/akrylovej kyseliny a bežne predávaných epoxidových žívic, ako napríklad EpicoteR 828, polyester/met/akryláty, polyeter/meth/akryláty, uretan/met/akryláty, amin/met/akryláty, nenasýtené polyestery, nenasýtené polyuretany, silikón/met/akryláty alebo ich kombinácie. Príklady takýchto vytvrditeľných produktov sú opísané na nasledujúcich miestach literatúry.Predovšetkým vhodné pre predložený vynález sú hmoty polymerovateľnć radikálovou polymerácíou, ktoré obsahujú olefinicky nenasýtene polyestery a ako reaktívne zrieďovadlo olefmicky nenasýtené monoméry, ako sú uvedené v EP-A-O 134 513. Tieto monomćry môžu byť raz alebo viackrát nenasýtené. Príklady takýchto monomćrov sú tie, ktoré boli uvedené. Výhodné sú akryloylové a/alebo metakryloylové zlúčeniny. Najmä výhodnými príkladmi takýchto reaktívnych zrieďovadiel sú hexandioldiakrylát a butandioldiakrylát, ktoré môžu byť použité tak samotné,ako aj v zmesi s nenasýtenými polyesterrni. Ďalšími príkladmi monomćrov, ktoré môžu byť použité výhodne s ole SK 282301 B 6ñnieky nenasýtenými polyestermi, sú styrćn a vinyltolućn. Príklady impregnačných živíc na báze oletinicky nenasýtených polyesterov s monomérmi ako reaktívnymi ztied vadlami sú uvedené v EP-A-O 134 513.Ako nenasýtené polyestery sa môžu používať tie polyesterovć živice, ktoré sú na tento účel známe, najmä takzvané nenasýtenć polyestery, obsahujúce imid, ktoré sú 0 písanć v DE-A-15 70 273, DE-A-l 7 70 386 a DE-A-28 56 050. Môžu sa preto používať aj takzvané polyestery bez imidu, ktoré sú známe cele desaťročia. Tieto nenasýtenć polyestery sú kondenzačné produkty z viacmocných karboxylových kyselín, viacmocných alkoholov a - ked obsahujú imid zlúčenín obsahujúcich aminoskupiny, prípadne s podielom monofunkčných zlúčenín. Príklady viacmocných karboxylových kyselín sú dikarboxylové kyseliny,ako napríklad kyselina rnaleínová alebo kyselina íiimarová,kyselina citrakonová, kyselina itakonová, pripadne v zmesi s nasýtenými alebo arornatickými karboxylovými kyselinami, ako kyselinou jantárovou alebo kyselinou adipovou,kyselinou ftálovou, kyselinou isoñálovou, kyselinou tereftálovou a podobne, ako aj kyselinou tetrahydroñálovou,endometylentetrahydroñálovou kyselinou, pripadne zodpovedajúcími čiastočne alebo úplne halogénovanými zlúčeninami (posledné majú vlastnosti zabraňujúce vzníeteniu). Príklady zlúčenín s rôznymi funkčnýmí skupinami sú kyselina citrónová, monoetalonarnín, amínoetankarboxylová kyselina, ako aj zodpovedajúce tri alebo štyri GHz-skupiny obsahujúce aminoalkoholy alebo amínokarboxylovć kyseliny. Tieto kyseliny sa môžu používať vo fortne esterov,poloesterov alebo anhydridov.Ako zlúčeniny obsahujúce hydroxylové skupiny sa môžu v zásade rovnako používať zlúčeniny používané podľa stavu techniky na výrobu polyesterov. Vhodné sú napríklad dióly, ako napríklad glykol, neopentylglykol, propylenglykol a polyoly s 3 alebo 4 hydroxylovými skupinami, ako napríklad glycerín, trimetylolpropan, trimetyloletan, pentaerytrit, dípentaerytrit, trisetylisokyanurat.Nenasýtenć polyestery obsahujúce imíd obsahujú výhodne vkondenzovanú kyselinu tetrahydroñálovú, prípadne jej anhydrid, ktore tvoria s aminoskupinami S-členný imidový kruh. Polyestery môžu ako prerušovač reťazca aj monofunkčnć karboxylové kyseliny, alkoholy a/alebo amíny. Môžu obsahovať aj nasýtené a nenasýtenć oleje, ako napríklad hydroxyfunkčnć oleje, napriklad ricínový olej alebo karboxyfunkčnć oleje, ako napríklad maleirlátové oleje.Na výrobu hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráeiou používané podľa vynálezu sa zmiešajú uvedené hmoty s radikálovými iniciátormi, najmä zmesou fotoiniciátorov a tepelne aktivovateľných iniciátorov a prípadne prítomnými stabilizátonni. Zmiešavanie sa môže diať v rôznom poradí. Výhodne sa najprv vpracovávąjú do zmesi spojív prípadne použite stabilizátory. Potom sa robí prídavok iniciátorov. Ďalej môžu hmoty polymerovateľnć radikálovou polymeráciou bežné prísady, ako pigmenty, plnidlá, plastifikujúce zložky, urýchľovače (napríklad kovové soli, substituovane aminy), stabilizátory (napríklad hydrochinon, benzochinon), ktoré sú pre odbomíka, pracujúceho v tejto oblasti bežné. Hmoty sú bez rozpúšťadiel.Použitie hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou na impregnáciu navüaných výrobkov, ktorý sa má stabilizovať, napríklad drôtových vinutí, sa môže realizovať nasledujúcim spôsobom.Impregnáciou namáčaním pri tomto spôsobe sa výrobok, ktorý sa má impregnovať, za dodržania napriklad dôb namáčania, zistených predbežnými pokusmi, ponorí do impregnačnej živice alebo sa pri priebežnom spôsobe povlieka impregnačnou živicou.Nanášaním polievaním pritom sa výrobok, ktorý sa má impregnovať, vnesie do impregnačnej nádrže, ktorá sa potom naplni impregnačným prostriedkom a pritom sa substrát zaplavuje.Vákuovou impregnáciou a vákuovým tlakom pri použitl tohto spôsobu sa najprv výrobok, ktorý sa má impregnovať, evakuuje vo vákuovej nádrži, keď sa dosiahne požadované vákuum, zavádza sa zo zásobnej nádrže impregnačný prostriedok do vákuovej nádrže a prípadne sa potom pôsobí na substràt tlakom.lmpregnáeiou jemným postrekom tento spôsob je výhodný na impregrtáeiu rotorov pritom sa predmety neponorujú do impregnačnćho prostriedku, ale sa polymerovateľná hmota nanáša na substrát dýzami. Tento substrát môže napríklad pritom rotovať.Aby sa zaistilo dobré vniknutie, môže byť výhodné,keď sa jemne postrekované predmety vopred zahrejú, to sa môže robiť elektrickým prúdom alebo pomocou zvláštneho zdroja tepla, napríklad pece. Zahrievanie sa môže realizovať počas impregnácie, výhodne pred irnpregrláciou. Pri tom by sa ale teplota mala voliť tak, aby sa umožnilo dobré natekanie. Ak sa použijú veľmi málo viskózne materiály,môže dôjsť tiež ku gélovateniu. Tým sa zabráni skvapávaniu a odtekaniu impregnačnćho prostriedku z navljanćho výrobku. Tým sa zmenšia straty materiálu a vytvorí sa menej chybných miest, napríklad lunkrov v substráte.Pri spôsobe podľa vynalezu je tiež možné ohriať impregnačný prostriedok, aby sa umožnilo dobré vniknutie do navíjanćho výrobku. To je výhodné najmä vtedy, ked sa výhodné polymerovateľné hmoty podľa vynalezu použijú s kombináciou z acylfosñnoxidov ako fotoiniciátorov, C-C-labilných, na teplo reagujúcich iniciátorov a jedného alebo viac stabilizàtorov typu hydrochinonov, chinonov, alkylfenolov a/alebo alkylfenoleterov.Po impregnácii sa predmet zahreje, aby sa hmota impregrlačnej živice vytvrdila. Výroba sieťovaeieho tepla sa môže realizovať pomocou prietoku prúdu vinutím alebo aj pomocou zvláštneho zdroja tepla, napríklad pece alebo inlračerveněho zdroja.Ďalšia vytvrdzovacia reakcia sa robí tepelným spracovaním, ktoré sa môže robiť on-line, prípadne kontinuálne,pričom sa teploty pohybujú napríklad v rozmedzí 80 až 180 °C, pri reakčných časoch, ktore sa menia podľa vytvrdzovacieho systému, napríklad l minúty až 180 minútach. Teplota sa môže napríklad jednoducho regulovať prietokom prúdu. Nezahrievąjú sa žiadne časti hmoty, takže spotreba energie zostane malá.Po pochodu impregnácie, prípadne aj súbežne s tepelným sieťovanim, prebieha vytvrdzovanie hmôt polymerovateľných radikálovou polymeráciou na povrchu substrátu,ktorý sa má ñxovať, a na nezahriatych častiach hmoty pomocou zdroja žiarenia, ktorý emituje energeticky bohaté žiarenie, napriklad zdroje žiarenia pre UV-svetlo alebo zdroje žiarenia pre elektrónové žiarenie. Ako zdroje žiarenia sa môžu používať bežné zdroje vhodné pre UV-žiarenie prípadne elektrónovćho žiarenia. Ako zdroje žiarenia pre UV-žiarenie sú vhodné napríklad ortuťové Vysokotlakové žiariče a ortuťovć strednetlakovć žiariče.Trojrozmemć teleso sa na vytvrdzovanie žiarením na povrchu vedie okolo zdroja žiarenia, takže spôsob sa môže robiť on-line. Pritom sa môže predmet viesť okolo zdroja žiarenia napríklad za rotácie, aby sa zaručila rovnomemá absorbácia žiarenia.Energeticky bohaté žiarenie môže pôsobiť na predmet napriklad v časovom rozmedzí medzi 5 sekundamí až 15 minútami, najmä potom medzi 2 až 10 minútami. Čas môže byť pri dostatočne veľkej hustote energie aj podstatne krat

MPK / Značky

MPK: C08J 3/24, B29C 35/08, H01F 41/12, B29C 35/12

Značky: výrobkov, polymerovateľnými, hmotami, fixácie, polymeráciou, spôsob, navíjaných, radikálovou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-282301-sposob-fixacie-navijanych-vyrobkov-hmotami-polymerovatelnymi-radikalovou-polymeraciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob fixácie navíjaných výrobkov hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou</a>

Podobne patenty