Spôsob výroby kompozitnej nite a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nekonečné organické vlákna (19) sa vyťahujú v najmenej jednom zväzkovitom zoskupení (1), ktoré sa zbieha k jednému bodu (3), a vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru (2) medzi zvlákňovacou dýzou (32) a bodom (3) zbiehania, pričom nekonečné sklenené vlákna (12) sa združujú do najmenej jednej sklenenej nite (16), ktorá sa zavádza zboku do uvedeného priestoru (2) priechodom oddeľujúcim okraje uvedeného najmenej jedného zväzkovitého zoskupenia (1), pričom táto sklenená niť (16) sa potom združuje s nekonečnými organickými vláknami (19) v bode (3) ich zbiehania. V zariadení usporiadanie otvorov zvlákňovacej hlavy (18) a združovacieho prostriedku (24) sklenenej nite (16) a organických nekonečných vlákien (19) vymedzujú priestor (2) obvodovo sledovaný nekonečnými organickými vláknami, ktorého základňa je tvorená zvlákňovacou hlavou (18) a ktorého bod (3) zbiehania je tvorený združovacím prostriedkom (24). Nad združovacím prostriedkom (24) je umiestnený vodiaci mechanizmus (25) sklenenej nite, vymedzujúci so združovacím prostriedkom (24) dráhu (5) vedenia jednej sklenenej nite (16) v strede priestoru (2). Na konci dráhy (5) vedenia kompozitnej nite (26) za združovacím prostriedkom (24) je umiestnený spoločný unášací mechanizmus (28) kompozitnej nite (26), uvedenej najmenej jednej sklenenej nite (16) a nekonečných organických vlákien (19).

Text

Pozerať všetko

Vynàlez sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu kompozitnej nite vytvorenej združením množiny nekonečných sklenených vláken a nekonečných vláken z organickej termoplastickej hmoty. Konkrétnejšie sa vynález vzťahuje na spôsob a zariadenie na jeho vykonávanie, pri ktorom sa vyťahujú nekonečné sklenené vlákna a nekonečné vlákna ztermoplastickej organickej hmoty ztýchto dvoch hmôt v roztavenom stave, načo sa jednotlivé nekonečné vlákna združujú kvôli vytváraniu kompozitnej nite.Je už známe, napríklad z európskej patentovej prihlášky EP-A-O 367 661, vyrábať kompozitnú niť podľa tohto princípu. Tento dokument opisuje zariadenie obsahujúce zvlákňovaciu dýzu, z ktorej sú vyťahované nekonečné sklenené vlákna, a zvlákňovaciu hlavu napájanú pod tlakom termoplastickou hmotou poskytujúcou nekonečné organické vlákna. Tieto jednotlivé vlákna vo forme zväzkovitých zoskupení alebo zväzkovitých zoskupení a nite, sú zdmžované rôznymi spôsobmi kvôli vytvoreniu kompozitnej nite.Tento dokument uvádza výhodné uskutočnenie, spočívajúce v tom, že sa nekonečné sklenené vlákna alebo sklenená niť obklopujú nekonečnými organickými vláknami v okamihu ich združovania. Takto vytvorená kompozitná niť sa vyznačuje tou výhodou, že vylučuje alebo aspoň obmedzuje trenie nekonečných sklenených vláken na pevných povrchoch, s ktorými prichádza do styku.Podľa tohto dokumentu potrebuje toto vyhotovenie použitie prstencovitej zvlálcňovacej hlavy, vybavenej stredovým otvorom, eez ktorý prechádzajú nekonečné sklenené vlákna alebo sklenená niť. Z opisu v tomto dokumente vyplýva, že tento typ kompozitnej nite sa môže získať iba pri použití zvláštneho zariadenia.Vynález si kladie za úlohu navrhnúť spôsob výroby kompozitnej priadze odstraňujúci tieto nevýhody.Uvedený cieľ sa dosiahne spôsobom, pri ktorom sa vyťahujú nekonečné sklenené vlákna a nekonečné vlákna ztennoplastickej organickej hmoty ztýchto dvoch hmôt v roztavenom stave, načo sa jednotlive nekonečne vlákna združujú na vytváranie kompozitnej nite, pričom podľa vynálezu sa nekonečné organické vlákna vyťahujú v najmenej jednom zvázkovitom zoskupení, ktoré sa zbieha k jednému bodu a vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru medzi zvlákňovaoou dýzou a bodom zbiehania, pričom nekonečné sklenené vlákna sa združujú do najmenej jednej sklenenej nite, ktorá sa zavádza zo strany do uvedeného priestoru priechodom oddeľujúcirn okraje uvedeného najmenej jedného zväzkovitćho zoskupenia alebo jednotlivé nekonečné organické vlákna tvoriace uvedené zväzkovité zoskupenie,pričom táto sklenené. niť sa potom združuje s nekonečnými organickými vláknami v bode ich zbiehania.Nekonečné organické vlákna sa môžu vyťahovať vnajmenej jednom zväzkovitom zoskupení, ktoré vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru kužeľovitého alebo ihlanovitého tvaru.Podľa iného vyhotovenia sa organické vlákna vyťahujú v najmenej dvoch zvazkovitých zoskupeniach, ktoré vymedzujú kužeľovitý alebo ihlanovitý priestor sobvodovým segmentovým otvorením tvoriacim pozdĺžnu štrbinu, kto rou sa sklenená niť zavádza do uvedeného kužeľovitého alebo ihlanovitého priestoru.Nekonečné organické vlákna sa podľa ďalšieho vyhotovenia spôsobu podľa vynálezu vyťahujú v najmenej dvoch zväzkovitých zoskupeniach, ktoré vymedzujú ihlanovitý priestor s obvodovým segmentovým otvorením tvoriacim pozdĺžnu štrbinu, ktorou sa sklencná niť zavádza do uvedeného ihlanovitého priestoru.Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa vychyľuje dráha viacerých nekonečných organických vláken na otvorenie priechodu zväzkovitým zoskupením dovnútra priestoru vymedzovaného zvázkovitým zoskupením, a týmto priechodom sa do uvedeného priestoru zavádza sklenená niť.Vynález sa ďalej vzťahuje na zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu, ktoré obsahuje jednak najmenej jednu zvlákňovaciu dýzu napájanú sklom len vlastnou tiažou a elektricky odporovo vyhrievanú, ktorej spodná plocha je vybavená nmožinou (t. j. väčším počtom) otvorov,najmenej jeden mechanizmus na povliekanie nekonečných sklenených vláken preparačným prostriedkom a najmenej jeden združovací mechanizmus sklenených nekonečných vláken do najmenej jednej sklenenej nite a jednak najmenej jednu zvlákňovaeiu hlavu vybavenú množinou (t. j. väčším počtom) otvorov napájanú termoplastickou organickou hmotou tavenou pod tlakom, združenou s fúkacím mechanizmom plynu na chladenie nekonečných vláken vystupujúcich zo zvlákfiovacej hlavy, ktorého podstatou je, že usporiadanie otvorov zvlákňovacej hlavy a združovacieho prostriedku uvedenej najmenej jednej sklenenej nite a organických nekonečných vláken vymedzujú priestor obvodovo sledovaný nekonečnými organickými vláknami, ktorého základňa je tvorená zvlákňovacou hlavou a ktorého bod zbiehania je tvorený združovacím prostriedkom, pričom nad združovacím prostriedkom je umiestnený vodiaci mechanizmus najmenej jednej sklenenej nite, vymedzujúci so združovacím prostriedkom dráhu vedenia uvedenej najmenej jednej sklenenej nite v strede priestoru, pričom na konci dráhy vedenia kompozitnej nite za združovacím prostriedkom je umiestnený spoločný unášací mechanizmus kompozitnej nite, uvedenej najmenej jednej sklenenej nite a nekonečných organických vláken.Zvlákňovacia hlava má podľa ďalšieho znaku vynálezu valcovitý tvar a je vybavená prstencovitou zvlákňovacou dýzou perforovanou obvodovým radom väčšieho počtu otvorov po časti jej obvodu, pričom tieto otvory sú rozmiestnené v najmenej jednej skupine vymedzujúcej segment bez otvorov, pričom pod zvlákňovacou hlavou je umiestnený vjej zvislej osi fúkacl mechanizmus, pričom vodiaci mechanizmus uvedenej najmenej jednej sklenenej nite je umiestnený pod segmentom zvlákňovacej hlavy bez otvorov.Podľa iného vyhotovenia má zvlákňovacia hlava valcovitý tvar a je vybavená prstencovitou zvlákňovacou dýzou perforovanou obvodovým radom väčšieho počtu otvorov po celom jej obvode, pričom okolo obvodu uvedenej zvlákňovacej hlavy je usporiadaný fúkací mechanizmus,usporiadaný zvisle pod týmto obvodom a obklopujúci oblasť tvorby nekonečných organických vláken, pričom na obvode priestoru, ktorého základňa je vymedzovaná zvlákňovacou hlavou a ktorého koncový bod zbiehania je vymedzovaný združovacím prostriedkom, je uložený vychyľovací mechanizmus nekonečných organických vláken, vymedzujúci otvorený segment, pričom vodiaci mechanizmus uvedenej najmenej jednej sklenenej nite vo forme kladky je umiestnený pod vychyľovacím mechanizmom v otvorenom segmente vymcdzovanom uvedeným vychyľovacím mechanizmom.vynález teda prináša spôsob a zariadenie na výrobu kompozitnej nite, tvorenej jednou alebo viacerými sklenenými niťami obklopených organickými nekonečnými vláknami, ktorá je nezávislá od tvaru zvlákňovacej hlavy použltej na získavanie organických vláken. Vynález súčasne umožňuje vyrábať kompozitnú niť uvedeného typu pri použití zvlákňovacích hláv zvyčajne používaných v priemysle syntetických vláken.Pod pojmom niť sa v mysle vynálezu chápe súbor súbežných nekonečných vláken vyrábaných súčasne, ľahko vzájomne spojených a bez úmyselného zákrutu.Pod pojmom nekonečné vlákno sa chápe textilné vlákno s veľkou dĺžkou, ktorá sa pokladá za nepretržitú (v zmysle bežnej terminológie podľa ČSN ISO 8159).Pod pojmom zväzkovitć zoskupenie sa v zmysle vynálezu chápe súbor nekonečných vláken vyťahovaných z najmenej jednej a výhodne viacerých radov otvorov rozprestretých pozdĺž priestorovej plochy ako kužel, vejár,ihlan alebo vo forme plochého zoskupenia alebo usporiadané vo forme dutého alebo i plného zväzku. Zoskupenie vychádza zo základne zodpovedajúcej otvorom zvlákňovacej dýzy v danom usporiadaní v rovine, v zakrivenej ploche alebo inej skupine a nekonečné vlákna sa približujú v zodpovedajúcom vrchole zoskupenia k sebe do bodu, kde sú združovanć do jedinej nite. Zväzkovité zoskupenie teda tvorí v každom prípade viac alebo menej priestorový útvar.Pod pojmom preparačný prostriedok (lubrikácia) sa chápe prostriedok na povrchové povliekanie nekonečných vláken, ktorý sa nanáša na povrch vláken kvôli tomu,aby im dodával vzájomnú lepivost vo forme spojiva a aby im dodáva ďalšie požadované vlastnosti, hlavne na ich mazanie a povrchovú ochranu. Kvôli zabráneniu ich oderu,a to tak vo vlhkom (zmáčanom) stave pri ťahaní a združovauí, ako i v suchom stave pri ich vpravovanl do výrobku alebo pri ich použití a ďalej kvôli zvýšeniu ich kompatibility s prostredím, v ktorom sa bude niť používať, atď.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy,v ktorých znázorňuje obr. l schematický pohľad na celkovú zostavu zariadenia dovoľujúcu vykonávať spôsob podľa vynálezu,obr. 2 schematický pohľad ukazujúci časť zariadenia z obr. l a obr. 3 schematický pohľad ukazujúci časť iného vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie mázomenć na obr. l obsahuje schematicky vyznačenú zvlákňovaciu dýzu 10, ktorá je normálne pripojená k napájaciemu zdroju skla. Tento zdroj, neznázomený na obrázku, môže byť predpecou pece, ktorá rozdeľuje roztavenú sklovinu do niekoľkých dýz, podobných dýze 10, napájaných len vlastnou tiažou. Zvlákňovacia dýza 10 môže byť napájania na báze studeného skla, získaného alebo uskladneného vo forme guľôčok v násypke umiestnenej nad dýzou, Zvlákňovacía dýza 10 je všeobecne zo zliatiny paládia a rodia a je elektricky vyhrievaná. Táto zvlákňovacia dýza dovoľuje pretavovať sklo alebo ho udržiavať pri teplote dostatočnej na dosiahnutie viskozity vhodnej na jeho vyťahovaníe vo forme nekonečných vláken. Roztavené sklo vyteká z množstva otvorov, ako sú nadstavec 11 a je bez prostredne vyťahované v množstve nekonečných sklenených vláken 12, zhromažďovaných tu do jediného zväzkovitćho zoskupenia 13.Toto zväzkovitć zoskupenie 13 je v dotyku so schematicky vyznačeným mechanizmom 14 na povliekanie lak, že každé nekonečné sklenené vlákno 12 sa povlieka preparačným prostriedkom. Tento mechanizmus 14 na povliekanie je najčastejšie vytváraný vaňou, trvalo napájanou lcúpeľom preparačného prostriedku, do ktorej je ponorená dolná časť otáčajúccho sa valčeka. Tento valček sa trvalo pokrýva filmom preparačného prostriedku, odoberaným pri priechode nekonečných sklenených vláken 12, ktoré klžu po jeho povrchu.Zväzkovité zoskupenie 13 sa zbieha k združovaciemu mechanizmu 15, kde sú jednotlivé nekonečné vlákna spájané, čím vzniká sklenená niť 16. Tento mechanizmus môže byť tvorený jednoduchou kladkou s drážkou alebo doštičkou vybavenou zárezom. Sklenené niť 16 je po priechode okolo vodiaccho mechanizmu 17, ako je napríklad drážkovaná kladka alebo tyč, unášaná k ďalšej časti zariadenia.Táto časť obsahuje zvlákňovaciu hlavu, bežne používanú na výrobu nekonečných syntetických vláken vytláčanlm organickej termoplastickej hmoty. Zvlákňovacia hlava 18 valcovitćho tvaru je vybavená na svojej základni prstencevitou doskovitou zvlákňovacou dýzou, perforovanou nrnožinou otvorov. Táto zvlákňovacia hlava je pripojená k neznázomenćmu vytláčacíemu stroju, ktorý ju napája pod tlakom termoplastickým polymérom vroztavenom stave. Hmota vytlačaná cez otvory zvlákňovacej hlavy l 8 jje okamžite vyťahovaná do množstva nekonečných organických vláken 19.Nekonečné organické vlákna 19 sú chladené od ich tvorby vzhľadom na prítomnosť fúkacieho mechanizmu,ktorý je rovnako známy. Obsahuje napájací zdroj plynného prúdu, ako je neznázomené dúchadlo, pripojené kanàlom 20 kzákladni 21 chladiaceho mechanizmu uloženćhoyo zvislej osi zvlákňovacej hlavy 18. Základňa 21 mechanizmu je zásobená plynným prúdom a vedie ho do homej časti, označovanej tu ako ñikací mechanizmus 22. Táto časť valcovitćho tvaru je vymedzovaná zvonka stenou, ktorej konštrukcia zaisťuje radiálny pravidelný rozptyl plynnćho prostredia smerom k nekonečným organickým vláknam 19. Táto stena je výhodne tvorená jednou alebo viacerými vrstvami kovovej tkaniny alebo pórovitého materiálu. Takýto chladiaci mechanizmus združený so zvlákňovacou hlavou je napríklad opísaný v amerických patentových spisoch US-A-3 135 811, US-A-3 259 681 alebo US-A-3 969 462. Vo vyhotovení znázomenom na obr. l sú nekonečné organické vlákna 19 stabilizované vodiacim mechanizmom 23 pred tým, ako sú združovanć združovacím prostriedkom 24 podobným združovaciemu mechanizmu 15.Sklenená niť 16 je vedená do stredu súboru nekonečných organíckých vláken 19 pomocou vodiaccho mechanizmu 25, podobného vodiacemu mechanizmu 17. Sklenená niť 16 prichádza do kontaktu snekonečnými organickými vlàknarni 19 v úrovni združovaeieho prostriedku 24. Za združovacím prostriedkom 24 vmiká kompozitná niť 26, tvorená sklenenou niťou obklopenou nekonečnými organickými vláknami. Po priechode okolo vodiaccho mechanizmu, ako je valček 27, sa kompozitná niť 26 navíja na vreteno unášacieho mechanizmu Z 8 otáčané motorom upevnenom na ráme, neznázornenými na výkrese. Kompozitná niť 26 sa tu navlja vo forme návinu 29 vzhľadom na prítomnosť rozdeľovacieho mechanizmu 30, ktorý vedie túto kompozitnú niť vratným pohybom na povrch vretena. V znázomenom príklade tvorí vreteno spoločne unášaci mechanizmus 28, ktorý slúži ako vyťahovací prostriedoknekonečných sklenených vláken a nekonečných organických vláken.Obr. 2 znázorňuje podrobnejšie zvlákňovaciu hlavu a prostriedky použité na združovania nekonečných organických vlákien a sklenené nite, znázomenć schematicky na obr. l. Zvlákňovacia hlava 31 valcovćho tvaru je vybavená na svojej základni doskovou zvlákňovacou dýzou 32 prstencovitćho tvaru. Táto doska obsahuje dva rady otvorov rozmiestnených na dvoch častiach prstencovitej oblasti. V každej ztýchto časti sú otvory uložené na sústredných kruhových oblúkoch.Hmota vytláčaná týmito otvormi je bezprostredne vyťahovaná vo forme dvoch rozdielnych zväzkovitých zoskupení 33, 34 organických nekonečných vláken 47, stabilizovaných vodiacim prstencom 35. Tieto zväzkovité zoskupenia sú chladené ñíkacim mechanizmom 38, vmdeným pod zvlákňovacou hlavou 31 vjej zvislej osi. Tento fúkací mechanizmus je napíijaný na svojej základni 36 vzduchom pomocou kanálu 37 pred tým, ako je vzduch radiálne rozptyľovaný cez vonkajšiu stenu valcoviteho stĺpika fiíkacieho mechanizmu 38. Zväzkovitć zoskupenia 33, 34 sú potom združované so sklenenou niťou 41 dojedinej kompozitnej nite 43 združovacím prostriedkom 39 vo forme valčeka.Z obrázku je zrejmé, že zväzkovite zoskupenia 33, 34,ktoré sa zbiehajú kjednčmu bodu 3, vymedzujú aspoň časť obvodu priestoru 2 medzi zvlákňovacou dýzou 32 a bodom 3 zbiehania. Sklenená niť 41 sa zavádza zo strany do uvedenćho priestoru 2 priechodom oddeľujúcim okraje zväzkovitých zoskupení 33, 34, pričom táto sklenená niť 16 sa potom združuje snekonečnými organickými vláknami 47 v bode 3 ich zbiehania.Priestor vymedzovaný zväzkovými zoskupeniami 33,34 medzi základňou zvlákňovacej dýzy 32 a združovacím prostriedkom 39 je vo vyhotovení znázomenom na obr. 2 medzi zvlákňovacou hlavou 31 a prstencom 35 valcovitý,potom kužeľovitý medzi uvedeným prstencom a valčekom združovacieho prostriedku 39. Kužeľovitý priestor je vybavený obvodovým segmentovým otvorením 4 tvoriacim pozdĺžnu štrbinu 40, ktorou sa sklenená niť 41 zavádza do uvedeného kužeľovitého priestoru 2. Toto segmentovitć otvorenie 40 siaha cez valcovú časť až k zvlákňovacej hlave.Sklenená niť 41 unášaná v smere približne kolmom na zvislú os zvlálcňovacej hlavy 31, prechádza okolo kladky vodiaceho mechanizmu 42 a potom cez valček 39, kde vstupuje do styku s organickými nekonečnými vláknami 47 vo zväzkovitých zoskupeniach 33, 34. Kladka je uložená viac alebo menej hlboko vnútri kužeľovitej oblasti. Dráha Sledovaná sklenenou niťou medzi kladkou vodiaceho mechanizmu 42 a valčekom združovacieho prostriedku 39 tak môže prechádzať od dráhy, ktorá sa zhoduje so zvislou osou zvlákňovacej hlavy 31, do dráhy uloženej na obvode oblasti vymedzovanej organickými vláknami počas vyťahovania. Sklenená niť 41 tak môže byť okamžite obklopovaná organickými nekonečnými vláknami od združovania s nimi v úrovni valčeka združovacieho prostriedku 39. Kompozitná niť 43 môže potom byť navíjaná pomocou vretena, ako bolo opísané.Je samozrejme možné zaistiť, že sa do kužeľovitej oblasti zavádm druhá sklenená niť, vychádzajúca zdruhej zvlákňovacej dýzy, pričom sa táto druhá sklenená niť vedie druhou kladkou uloženou napríklad nad kladkou vodiaceho mechanizmu 42. Privádzanie tejto sklenenej priadze sa môže vykonávať rovnakým segmentovitým otvorením 40 alebo segmentovitým otvorením, ktoré je proti nemu protiľahlć.Variant tohto vyhotovenia spočíva v použití hlavy vybavenej doskovitou zvlákňovacou dýzou prstencovitého tvaru, perforovanou na celom svojom povrchu s výnimkoujedného segmentu tejto dosky. Zväzkovitć zoskupenie organických vláken je otvorené v jedinom mieste zvisle pod uvedeným segmentom.Obr. 3 ukazuje zvlákňovaciu hlavu, ku ktorej sú pridružene iné prostriedky ako tie, ktoré boli opísanć a ktoré rovnako dovoľujú vyhotoviť vynález. Ako na obr. 2, zariadenie obsahuje zvlákňovaciu hlavu 44 valcovitćho tvaru, vybavenú na svojej základni doskovitou zvlákňovacou dýzou prstencovitého tvaru, vybavenú množinou vyvŕtaných otvorov na svojej celej ploche. Organická hmota vytláčaná týmito otvormi je okamžite vyťahovaná vo forme zväzkovitého zoskupenia 45, ktoré sa zbieha k valčeku združovacieho prostriedku 46, kde je súbor nekonečných organických vláken 47 združovaný.Na základni zvlákňovacej hlavy 44 je umiestnený chladiaci fúkací mechanizmus 48, schematicky vyznačený na obrázku čiarkovane. Tento mechanizmus je tvorený vzásade valcovitou komorou, napájanou plynným chladiacim prostredím ako vzduchom. Vnútomá stena tejto komory je vybavená v úrovni oblastí tvorby organických nekonečných vláken 47 množinou otvorov, odkiaľ sa vzduch rozptyľuje vradiálnom smere. Táto stena je výhodne vytvárané niekoľkými vrstvami kovovej tkaniny alebo pórovitým materiálom.Chladiaci mechanizmus tohto typu je opisaný hlavne v patentovom spise USA č. US-A-3 299 469. Samozrejme sú použiteľné i ine mechanizmy, ktoré dovoľujú fúkať vzduch zvonka k oblasti tvorby organických vláken.Vo vyhotovení znázomenom na obr. 3 vymedzuje zväzkovité zoskupenie 45 celý obvod kužeľovitého priestoru 2 ležiaceho medzi doskovitou dýzou zvlákňovacej hlavy 44 a valčekom združovacieho prostriedku 46. K základni zvlákňovacej hlavy 44 je v jej zvislej osi jedným zo svojich koncov pripevnená tyč 49, vybavená na svojom voľnom konci dvoma tyčovými výbežkami vychyľovacieho mechanizmu 50, orientovanými k zväzkovitćmu zoskupenia 45. Tieto výbežky dovoľujú vychyľovať dráhu, po ktorej prechádza určitý počet nekonečných organických vláken 47. To dovoľuje otvoriť okno 51 vnútri zväzkovitého zoskupenia 45, zodpovedajúce otvorenému segmentu 6 na vstup sklenenej nite 52. Sklenená niť 52 unášaná po dráhe približne kolmej na zvislú os zvlákfiovacej hlavy 44, sa zavádza oknom 51 alebo otvoreným segmentom 6 do kužeľovitého priestoru 2 vymedzovanćho zvonka zväzkovitým zoskupenim 45, pričom prechádza okolo kladky vodiaceho mechanizmu 53.Ako vo vyhotovení znázomenom na obr. 2 vstupuje sklenená niť 54 do styku s organickými nekonečnými vláknami 47 v úrovni valčeka združovacieho prostriedku 46, za ktorým vzniká kompozitní niť 54. Ako v predchádmúcom príldade môže sklenená niť 52 sledovať dráhu, ktorá môže prebiehať od obvodu oblasti vymedzovanej organickými nekonečnými vláknarni 47 k zvislej osi zvlálcňovacej hlavy 44 podľa polohy ñxovanej kladkou vodiaceho mechanizmu 53.Z obsahu výkresov je všeobecne zrejmé, že združovaci prostriedok 24, 39, 46 vymedzuje bod zbiehania 3 organických nekonečných vláken 19, 47. Nad združovacím prostriedkom 24, 39, 46 je umiestnený vodiaci mechanizmus 25, 42, 53 sklenenej nite, vymedzujúci so združovacím prostriedkom dráhu 5 vedenia sklenenej nite 16, 41, 51 v strede priestoru 2, pričom na konci dráhy 5 vedenia kompozitnej nite 26, 43, 54 za združovacím prostriedkom je umiestnený spoločný unášací mechanizmus 28 kompozitnej nite, sklenenej nite a nekonečných organických vláken.Opísané vyhotovenia neobmedzujú vynález. Odbomlk v odbore bude môcť hlavne združovať rad sklenených nití,prichádzajúcich do jednej alebo viacerých zvlákňovacichdýz a viac zvázkovitých zoskupení nekonečných organických vláken vystupujúcich z viacerých zvlákňovaclch hláv bez toho, aby sa opustil rozsah vynalezu.l. Spôsob výroby kompozitnej nite, pri ktorom sa vyťahujú nekonečné sklenené vlákna a nekonečné vlákna z termoplastíckej organickej hmoty z týchto dvoch hmôt v roztavenom stave, načo sa jednotlivé nekonečne vlákna zdmžujú na vytváranie kompozitnej nite, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nekonečné organické vlákna (19,47) sa vyťahujú v najmenej jednom zvázkovitom zoskupení(l, 33, 34, 45), ktoré sa zbieha k jednému bodu (3) a vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru (2) medzi zvlákňovacou dýzou (32) a bodom (3) zbiehania, pričom nekonečné sklenené vlákna (12, 55) sa združujú do najmenej jednej sklenenej nite (16, 43, 52), ktorá sa zavádza zboku do uvedeného priestoru (2) priechodom oddeľujúcim okraje uvedeného najmenej jedného zväzkovitćho zoskupenia (l, 33, 34, 45) alebo jednotlivé nekonečné organické vlákna (19, 47) tvoriace uvedené zväzkovitć zoskupenie (45), pričom táto sklenená niť (16, 43, 52) sa potom združuje s nekonečnými organickými vláknami (19, 47) v bode (3) ich zbiehania.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že nekonečné organické vlákna (19, 47) sa vyťahujú v najmenej jednom zväzkovitom zoskupení (1,33, 34, 45), ktoré vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru3. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú e i s a t ý m , že nekonečné organické vlákna (19, 47) sa vyťahujú v najmenej jednom zväzkovitom zoskupení (l,33, 34, 45), ktoré vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru4. Spôsob podľa nároku 2, vyznačujúci s a t ý m , že nekonečné organické vlákna (19, 47) sa vyťahujú v najmenej dvoch zväzkovitých zoskupeniach(33, 34), ktoré vymedzujú kužeľovitý priestor (2) s obvodovým segmentovým otvorením (4) tvoriacim pozdĺžna štrbinu, ktorou sa sklenená niť (41) zavádza do uvedeného kužeľovitého priestoru (2).5. Spôsob podľa nároku 3, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že nekonečné organické vlákna (19, 47) sa vyťahujú v najmenej dvoch zväzkovitých zoskupeniach(33, 34), ktoré vymedzujú ihlanovitý priestor (2) s obvodovým segmentovým otvorením (4) tvoriacim pozdlžnu štrbinu, ktorou sa sklenená niť (41) zavádza do uvedeného ihlanovitého priestoru (2).6. Spôsob podľa nároku 2 alebo 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že sa vychyľuje dráha viacerých nekonečných organických vlákien (47) na otvorenie priechodu (51) zväzkovitým zoskupenim (45) do vnútra priestoru (2) vymedzovaného zväzkovitým zoskupenim (45), a týmto priechodom sa do uvedeného priestoru (2) zavádza sklenená niť (41).7. Zariadenie na vykonávanie spôsobu výroby kompozilnej nite, tvorenej nekonečnými sklenenými vláknami a nekonečnými organickými vláknami z terrnoplastickej hmoty, podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, ktoré obsahuje jednak najmenej jednu zvlákňovaciu dýzu (10) napájanú sklom len vlastnou tiažou a elektricky odporovo vyhrievanú, ktorej spodná plocha je vybavená množinou otvorov (ll), najmenej jeden mechanizmus (14) na povliekanie nekonečných sklenených vlákien (12) preparačnýmprostriedkom a najmenej jeden združovací mechanizmus(15) sklenených nekonečných vlákien do najmenej jednej sklenenej nite (16, 41, 52), a jednak najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu (18, 31, 44) vybavenú množinou otvorov,napáýanú termoplastickou organickou hmotou tavenou pod tlakom, združenú s fúkaclm mechanizmom (22, 38, 48) plynu na chladenie nekonečných vlákien vystupujúcich zo zvlákňovacej hlavy, vyznačuj úce sa tým,že usporiadanie otvorov zvlákňovacej hlavy (18, 31, 44) a združovacieho prostriedku (24, 39, 46) uvedenej najmenej jednej sklenenej nite (16, 41, 52) a organických nekonečných vlákien (19, 47) vymedzujú priestor (2) obvodovo sledovaný nekonečnými organickými vláknami, ktorého základňa je tvorená zvlákňovacou hlavou (18, 31, 44) a ktorého bod (3) zbiehania je tvorený združovacim prostriedkom (24, 39, 46), pričom nad združovaclm prostriedkom (24, 39, 46) je umiestnený vodiaci mechanizmus (25,42, 53) najmenej jednej sklenenej nite, vymedzujúci so združovaclm prostriedkom (24, 39, 46) dráhu (5) vedenia uvedenej najmenej jednej sklenenej nite (16, 41, 51) v strede priestoru (2), pričom na konci dráhy (5) vedenia kompozimej nite (26, 43, 54) za združovacím prostriedkom(24, 39, 46) je umiestnený spoločný unášací mechanizmus(28) kompozimej nite (26, 43, 54), uvedenej najmenej jednej sklenenej nite (16, 41, 52) a nekonečných organických vlákien ( 19, 47). 8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zvlákflovacia hlava (18, 31, 44) má valcovitý tvar a je vybavená prstencovitou zvlákňovacou dýzou (32) perforovanou obvodovým radom množiny otvorov po časti jej obvodu, pričom tieto otvory sú rozmiestnené v najmenej jednej skupine, vymedzujúcej segment bez otvorov, pričom pod zvlákňovacou hlavou (18, 31, 44) je vumiestnený v jej zvislej osi fúkaci mechanizmus (22, 38),pričom vodiaci mechaniznus (25, 42) uvedenej najmenej jednej sklenenej nite je umiestnený pod segmentom zvlákňovacej hlavy bez otvorov. ~ 9. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c es a t ý m , že zvlákňovacia hlava (44) má. valcovitý tvar a je vybavená prstencovitou zvlákňovacou dýzou (32) perforovanou obvodovým radom množiny otvorov po celom jej obvode, pričom okolo obvodu uvedenej zvlákňovacej hlavy (44) je usporiadaný valcovitý fúkací mechanizmus(48), usporiadaný zvislo pod týmto obvodom a obklopujúcí oblasť tvorby nekonečných organických vlákien, pričom na obvode priestoru (2), ktorého základňa je vymedzovaná zvlákňovacou hlavou (44) a ktorého koncový bod (3) zbiehania je vymedzovaný združovaclm prostriedkom (46), je uložený vychyľovací mechanizmus (50) nekonečných organických vlákien (4 D, vymedzujúci otvorený segment (6),pričom vodiaci mechanizmus (53) uvedenej najmenej jednej sklenenej nite (52) vo forme kladky je umiestnený pod vychyľovacím mechanizmom (50) v otvorenom segmente(6), vymedzovanom uvedeným vychyľovaclm mechanizmom (50).

MPK / Značky

MPK: D01D 5/08, C03B 37/02, D02G 3/18

Značky: výroby, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, kompozitnej, spôsob, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281504-sposob-vyroby-kompozitnej-nite-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kompozitnej nite a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty