Pesticídne účinné fluóroolefíny, spôsob ich prípravy, pesticídne kompozície a insekticídne zmesi s ich obsahom, ich použitie a spôsob boja proti hmyzu

Číslo patentu: 281501

Dátum: 04.06.1997

Autori: Khambay Bhupinder Pall Singh, Liu Mu-guang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je pesticídne účinná zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík a R2 je cyklopropylová skupina, alebo R1 a R2 každý znamená alkylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť rovnaké alebo rozdielne
ArA znamená voliteľne substituovanú fenyl- alebo naftylskupinu
ArB znamená fenylskupinu, substituovanú fenoxy-, fenyl-, benzyl- alebo benzoylskupinou, ktorá môže byť ďalej voliteľne substituovaná
vzájomná konfigurácia skupín ArA-CR1R2 a -CH2ArB okolo dvojitej väzby je v polohe trans. Je výhodné, ak ArA je substituovaná fenylskupina, výhodnejšie, ak je substituovaná v 4-(para)-polohe halogénom, alkoxylom alebo halogénalkoxylom. Spôsob prípravy pesticídne účinnej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) spočíva v tom, že zlúčenina zahrnujúca časť (a) a zlúčenina zahrnujúca časť ArB- reagujú spolu za vzniku väzby -CH=C(F)CH2- medzi (a) a ArB v zlúčenine všeobecného vzorca (I).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pesticídne účinných neesterových pyretroidných oleñnov, ktoré majú fluórový substituent na mieste oleñnického nenasýtenia.Ako vyplýva z narastajúceho výskytu kmeňov hmyzu resistentných proti konvenčne vyrábaným insekticídom, existuje pretrvávajúci záujem na vývoji nových zlúčenín s novým spektrom účinku jednak proti citlivým, ale aj proti rezistentným druhom hmyzu.Príslušná GB prihláška vynálezu č. 92 l 9612.0 opisuje a nárokuje niektoré arylcykloalkylovć olefiny, majúee tluoridový substituent v polohe oletinického nenasýtenia, pričom tieto aryleykloalkylové olefmy sú účinné ako pôdne insekticídy. Zistilo sa, že niektoré nové l-substituované 1,4-diaryl-Z-butény, ktoré majú 3-íluór substituent, majú cennú účinnosť proti širokému okruhu škodlivého hmyzu.Niektoré lA-diaryl-Z-butény boli spomenuté ako majúce insekticídnu účinnosť. US patent 4,975,451 opisuje niektoré cyklopropyldiaryl-Z-butény, ktoré majú insekticídnu a akaricídnu aktivitu, zatial čo zverejnené japonské pat. prihlášky č. 60115545, 60193902 a 60193940 uvádzajú existenciu insekticidnej aktivity l,l-dialkyl-lA-diarýl-Z-buténov. Žiadny z týchto dokumentov neuvádza, resp. neopisuje zavedenie tluórového substituentu v polohe oleíinického nenasýtenia.Predložený vynález sa týka pesticídne účinných zlúčenín všeobecného vzorca (l)R 1 je vodík a R 2 je cyklopropylová skupina, alebo R 1 a R 2 každý znamená alkylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť rovnaké alebo rozdielneArA znamená voliteľné substituovanú fenyl- alebo naftylskupinuA 15 mamená fenylskupinu, substituovanú fenoxy-, fenyl-,benzyl- alebo benzoylskupinou, ktorá môže byť ďalej voliteľne substituovanávzájomná konfigurácia skupin ArA-CR 1 R 2 a -CHzArB okolo dvojitej väzby je v polohe trans.Je výhodné, ak ArA je substituovaná fenylskupina. Substitúcia je výhodne v 4-(para)-polohe, napríklad halogénom, alkoxylom alebo halogénalkoxylom.Ara môže byť fenylsupina, substituovaná fenoxylom,fenylom, benzylom alebo benzoylom, najmä V 3-(meta)-polohe. Fenylskupina môže byť navyše substituovaná, najmä fluórom, obzvlášť v 4-(para)-polohe. S-Fenoxyfenyl- a 4-íluór-3-fenoxyfenylskupiny sú obzvlášť zaujímavé.Jednou skupinou zlúčenín podľa vynálezu sú tie zlúčeniny, reprezentovanć všeobecným vzorcom (I), kde R je vodík a R 2 znamená cyklopropyl. Druhou skupinou sú zlúčeniny, ktoré sú reprezentovanć vzorcom (I), kde Rx a R 2,nezávisle od seba, znamenajú alkylskupinu. Je výhodné, ak obidva, R aj R 2, znamenajú metyl.Vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy pesticídnych zlúčenín všeobecného vzorca (l), v ktorom zlúčenina zahrnujúca časťR RZ l A 1 A-C a zlúčenine zahmujúca časť Arg- reagujú spolu za vzniku väzby -CHC(F)CH 2- medzi R R 2v zlúčenine všeobecného vzorca (I).Výhodný spôsob prípravy pozostáva z katalytickej reakcie nukleoñlných zlúčenín formálne vzorca ArB- so zlúčeninou vzorcaAľ-C-CHC(F)-CĺłzQ, kde Q znamená dobre odstupujúcu skupinu.Typicky sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti katalyzátorov prechodných kovov, ktorými sú výhodne medené soli alebo ich komplexy so soľami lítia.Nukleofilné zlúčeniny Arn- sú vo všeobecnosti prítomné vo forme Grignardovho činidla vzorca ArBMgBr alebo zlúčeniny alkalickěho kovu, napríklad ArBLi, a odstupujúcou skupinou Q je typicky halogén, napríklad bróm, alebo acyloxy, napríklad acetoxy. Vyhovujúcou soľou medi je meďná soľ, najmä halogenid (napríklad bromid alebo jodid) alebo kyanid. Komplexy medi vzorca LigCuYzlz, kde Y a Z predstavujú chlorid, bromid, jodid alebo kyano, môžu byť taktiež použité ako katalyzátory. Takéto transformácie opísuje Erdick, v Tetrahedron, 1984, g, 641 - 657.Nasledujúci postupu ilustruje typický postup prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde Q je v konečnom kroku acetoxy./ ArA CH CHzGH A 3 CH tmouGrígnardove činidlá ArBMgBr sa môžu pripraviť, podľa želania, spôsobmi a cestami medziproduktov opísaných V UK patentoch č. 2226315 a 2187731.Zlúčeniny vzorca (I) sa môžu použiť na boj proti zamoreniu škodlivým hmyzom v domácich, záhradných, poľnohospodárskych alebo medicínskych (vrátane veterinárnych) oblastiach. Vjmález teda taktiež zahrnuje pesticídne zlúčeniny, obsahujúce zlúčeninu všeobecného vzorca (I) ako aktívnu zložku, spolu s inermým nosičom alebo riedidlom.Vhodnými riedidlami sú jednak tuhé, ale aj kvapalné riedidlá, poskytujúce zmesi, ktoré môžu byť upravené napríklad do foriem granúl, práškov alebo emulzných koncentrátov. Príkladmi riedidiel vhodných na prípravu granulovaných zmesí sú pórovité materiály, ako napríklad pemza, sadrovec alebo drvina z kukuričných šúľkov. Vhodnými riedidlami na prípravu práškov sú kaolín, bentonit, diatomit alebo mastenec. Na prípravu emulzných koncentrátov sa môžu použiť rôzne rozpúšťadlá, ako napríklad ketóny a aromaticke rozpúšťadlá, ktoré sa môžu použiťspolu s jedným alebo viacerými známymi zvlhčovacími činidlami, disperznými činidlami alebo emulznými činidlamiTuhć zmesi, najmä granuly, obsahujú výhodne od 0,5 do 15 hmotn. aktívnej zložky, zatial čo tekuté zmesi, ako sa aplikujú na plodiny, môžu obsahovať len od 0,000 do 1 hmotn. aktívnej zložky. Zmes vo forme zrnáčateľného prášku však môže obsahovať až 75 hmotn. aktívnej zložky.zlúčeniny vzorca (I) nájdu uplatnenie pri aplikácii ako pôdne insekticidy, a to bud pri aplikácii do pôdy alebo na ošetrenie semien, hoci sa predpokladajú aj ďalšie spôsoby použitia v závislosti od škodcov, proti ktorým sa má bojo~ vať, a od ohniska infekcie.V závislosti od spôsobu použitia môžu byť zmesi bežným spôsobom aplikované na miesto nákazy v aplikačných dávkach od 1 do 500 g aktívnej zložky na hektár.e cenné, že kompozíeia môže obsahovať zmes zlúčenín všeobecného vzorca (I) a/alebo ďalšie zložky vrátane ďalších pesticídnych materiálov, napríklad insekticldov,pesticidov, akaricidov alebo fungicídov, resp. synergistov.Kompozície sa môžu použiť v boji proti pesticídom prenosným pôdou, ako sú napríklad rady Coleoptera, Lepidoptera a Diptera, najmä proti koreňovým červom, húseniciam, drôtovcom, mnohonôäcarn a proti kvetárke obilncj. Zmesi sa môžu zapracovať do pôdy a/alebo aplikovať na semená počas kultivácie širokých odrôd plodín, ako sú kukurica, cukrová repa, zemiaky, tabak a bavlník.Zlúčeniny podľa vynálezu majú taktiež aktivitu použiteľnú v boji s takými škodcami, ako sú muchy domáce, liskavky žerušnicové a moličky kapustové.Vynález je ďalej opísaný so zreteľom na nasledujúce príklady.Príklady 1 až 15 sa týkajú spôsobu prípravy medziproduktov, príklady 16 až 25 sa týkajú prípravy zlúčenín všeobecného vzorca(1) a priklad 26 sa týka použitia zlúčenín podľa vynálezu ako insekticídov. V príkladoch 16 až 25 sú uvedené píky NMR ako pridelené píky v poradí indikovanom nasledujúcimi schémarniObojaké (ekvivokalne) určenia sú označené homými índexmi a, b. Píky nedetegované nad úrovňou šumu sú označené písmenom N. Väzbové konštanty íluóru sú uvedené v zátvorkách a sú vyjadrené v Hz.l( miešanej zmesi kyselinou prcmytćho zinkovćho prášku (0,88 g), chloridu meďného (I) (0,14 g) a molekulového sita 4 A (2,0 g) v suchom tetrahydrofuráne (15 ml) pod dusíkom sa pomaly pridal 1-(4-chlórfenyl)-l-cyklopropyl acetaldehyd (1,07 g) (M. Elliot et al., Pestic. Sci., 1980, 11,513-535) a potom acetanhydrid (0,47 m 1). Potom sa zmes zohriala na 50 °C, po kvapkách sa pridal metyldiehlórfluóracetát (0,80 g) a zmes sa pri teplote 50 °C 4 hodiny nepretržite miešala. Po ochladení sa zmes zriedila dietyléterom(150 m 1), preñltrovala cez vrstvu celitu a tiltrát sa zakoncentroval za zníženćho tlaku. Olejový zvyšok sa Chromatografoval na silikagćli s použitím dietylćter/hexánu (1 9) a získal sa metyl 4-(4-chlórfenyl)-4-cyklopropyl-2-íluorobut-2-enoát (0,92 g, 64 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 1, s použitím zinkovćho prášku (4,0 g), chloridu meďnćho (I) (0,40 g), molekulového sita 4 A (3,2 g), tetrahydroñrránu (40 m 1), l-cyklopropyl-(4-etoxyfenyD-acetaldehydu (3,08 g), pripraveného z cyklopropyl-(4-etoxyfenyl)-metanónu spôsobom opísaným v Elliot et al., Pestic. Sci., 1980, Ľ, 513-525, acetanhydridu (1,4 m 1) a metyldichlórtluóracetátu (3,3 g), pričom sa získala titulná zlúčenina (1,6 g, 39 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 1, s použitím zinkovćho prášku (1,86 g), chloridu meďnćho (I) (0,28 g) .a molekulového sita 4 A (2 g), tetrahydrofuránu (30 ml), 2-(4-chlórfenyl)-2-metylpropiónaldehydu (1,74 g) (Baydar, A. E. et al., Pestic. Sci., 1988, g, 231 - 246), acetanhydridu(1,1 ml) a metyldichlórtluóracetátu (1,6 g), pričom sa získala titulná zlúčenina (1,4 g, 20 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 1, s použitím zinkovćho prášku (4 g), chloridu meďnćho (I) (0,58 g) a molekulového sita 4 A (4,4 g), tetrahydroñrránu (40 m 1), 2-(4-etoxyfeny 1)-2-metylpropiónaldehydu (3,6 g) (Baydar, A. E. et al., Pestic. Sci., 1988, Q, 247 - 257), acetanhydridu(2,1 ml) a metyldichlóríluóracetátu (3,5 g), pričom sa získala titulná zlúčenina (1,22 g, 22 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 1, s použitím zinkového prášku (3,4 g), chloridu meďnćho (I) (0,5 g) a molekulového sita 4 A (4 g), tetrahydrofuránu (40 ml), 2-metyl-2-(4-trifluórmetoxyfenyl)-propiónaldehydu (2,2 g)(Farnham, A.W. et al., Pestic. Sci., 1990, 28, 25-34), acetanhydridu (1,4 ml) a metyldichlóríluóracetátu (2,9 g), pričom sa získala titulná zlúčenina (0,49 g, 16 ).-enoát, pripravený ako je opísanć v príklade l, (0,91 g) v suchom dietyléteri (20 m 1) sa po kvapkách pridal k miešanej suspenzii hydridu hlinito-lítneho (0,34 g) v suchom dietyléteri (25 ml) pri teplote 0 °C. Miešanie pokračovalo ďalších 40 minút, zatiaľ čo sa zmes zohriala na teplotu miestnosti. Pridala sa voda (4 m 1) a zmes sa extrahovala dietyléterom (3 x 20 m 1). Spojené organické vrstvy sa premyli vodou (3 x 10 m 1), vysušili a odparili za zniženého tlaku. Zvyškový olej sa chromatografoval na silikagéli s použitím dietyléter/hexánu (2 3) a získal sa 4-(4-ch 1 órfenyl)-4-cyklopropyl-Z-íluórbut-Z-enol (0,61 g, 78 ).zopakoval sa postup podľa príkladu 6, s použitím metyl 4-cyklopropyl-4-(4-etoxyfenyD-Z-íluórbuten-Z-oátu (príklad 2) (1,2 g), dietylćteru (40 ml) a hydrídu hlinito-lítneho(0,2 g) a získala sa titulná zlúčenina (1,05 g, 99 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 6, s použitím metyl 4-(4-chlórfenyl)-2-í 1 uór-4-metylpent-2-enoátu (príklad 3)(0,56 g), dietyléteru (20 m 1) a hydrídu hlinito-lítneho (0,21 g) a získala sa titulná z 1 účenína(0,35 g, 92 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 6, s použitím metyl Z-fluór-4-(4-etoxyfenyl)-4-metylpent-2-enoátu (priklad 4)(0,2 g), dietylěteru (15 ml) a hydrídu hlinito-lítneho (0,1 g) a získala sa titulná zlúčenina (0,16 g, 90 ).zopakoval sa postup podľa príkladu 6, s použitím metyl 2-11 uór-4-(4-triíluórmetoXyfenyDpent-Z-enoátu (príklad 5)(0,19 g), dietyléteru (10 ml) a hydrídu hlinito-lítneho (90 mg) a získala sa titulná zlúčením (0,16 g, 93 ).Acetylchlorid (1,2 m 1) sa pomaly pridáva k miešanćmu roztoku 4-(4-chlórfenyl)-4-cyklopropyl-Z-íluórbut-Z-enolu(príklad 6) (0,51 g) v benzéne (30 m 1) a pyridíne (0,24 ml) pri 0 °C, v míešaní sa pokračovalo 24 hodín, zatial čo sa zmes zohriala na teplotu miestnosti. Prídala sa voda (2 ml) a zmes sa exnahovala dietyléterom (3 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa premyli vodou (3 x 10 ml), vysušili a odparili pri zníženom tlaku. Zvyškový olej sa Chromatografoval na silikagéli s použitím dietyléter/hexánu (1 z 4) a získal sa 4-(4-chlórfenyl)-4-cyklopropyl-2-fluórbut-2-enyl-acetát (0,46 g, 78 ).Príklad 12 4-Cyklopropyl-4-(4-etoxyfenyl)-2-íluórbut-Z-enylacetát Zopakoval sa postup podľa príkladu 11, s použítím acetylchloridu (1,2 ml), 4-cyklopropy 1-4-(4-etoxyfeny 1)-2-íluórbut-2-enolu (príklad 7) (0,65 g), benzćnu (34 ml) a pyridínu (0,24 m 1) a získala sa titulná zlúčením (0,75 g, 99 ).Príklad 13 4-(4-Ch 1 órfenyl)-2-fluór-4-metylpent-Z-enylacetát Zopakoval sa postup podľa príkladu 11, s použitím acetylchloridu (0,76 ml), 4-4-(chlórfenyl)-2-íluór-4-metylpent-Z-enolu (príklad 8) (0,34 g), benzénu (20 ml) a pyridínu (0,15 m 1) a získala sa titulná zlúčenina (0,35 g, 87 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 11, s použitím acetylchlorídu (0,17 ml), 4-4-(etoxyfenyl)-2-íluór-4-metylpent-2-enolu (príklad 9) (86 mg), benzénu (4 m 1) a pyridínu(0,04 m 1) a získala sa titulná zlúčenina (0,1 g, 99 ).2-Fluór-4-metyl-4-(4-triíluómíetoxyfenyDpent-Z-enylacetát Zopakoval sa postup podľa príkladu 11, s použitím a cetylchloridu (0,41 m 1), 2-íluór-4-metyl-4-(4-triíluórmeto xyfeny 1)pent-2-enolu (príklad 10) (0,2 g), benzénu (10 ml) a pyridínu (0,081 ml) a získala sa titulná zlúčenina (0,23 g,99 ).Grignardovo čínídlo sa pripravilo z S-fenoxyfenylbromidu (0,3 g) v suchom tetrahydrofuráne (2 Inl) a horčíka(21 mg) pod dusíkom s použitím jódu ako iniciátora pri cca 40 °C počas 10 minút. Po ochladení na -78 C sa pomaly za miešania pridal roztok 4-(4-chlórfenyl)-4-cyklopropyl-2-íluórbut-Z-enylacetátu (príklad 11) (0,11 g) v tetrahydrofurane (1 m 1), potom sa zmes pomaly cez noc zohriala na teplotu miestnosti. Pridala sa voda (2 ml) a zmes sa extrahovala dietyléterom (3 x 10 m 1). Spojené organické vrstvy sa premyli vodou (3 x 5 m 1), vysušili a odparilí pri zníženom tlaku. Zvyškový olej sa puriñkoval preparativnou tenkovrstvovou chromatograñou (rozpúšťadlo dietyléter/líexán, 1 9) a potom preparatívnou vysokovýkonnou kvapalinovou chromatograñou (kolóna C 18, rozpúšťadlo metanol, prietok 8 ml/min.) za poskytnutia l-(4-chlórfcnyl)-3-íluór-4-(3-fenoxyfenyDbut-Z-enylcyklopropánuZopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripraveného z 3-fenoxyfenylbromidu (0,53 g), tetrahydroñíránu (4 ml) a horčíka (38 g) a 4-cyklopropyl-4-(4-etoxyfenyl)-2-fluórbut-2-enylacetátu(príklad 12) (0,18 g). Zvyšok po odparení sa puríñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatografiou (rozpúšťadlo dietylćter/hexán, l 9) za získania l-(4-etoxyfenyl)-3-tluór-4-(3-fenoxyfenyl)but-2-enylcyklopropánu (66,3 g,28 ). c NMR spektrum 136,3, 128,2, 114,3, 157,1, 43,2(4),16,8, 3,7, 4,5, 110,6(15), 156,9(256), 38,860), 138,6,117,2, 157,3, 119,1, 129,8, 123,6, 157,4, 118,9, 129,7,123,2 a 63,4, 14,9(Oet)Zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripravenćho z 3-fenoxyfenylbromidu (0,19 g), tetrahydrofuránu (2 m 1) a horčíka (22 g) a 4-(4-chlórfenyl)-2-tluór-4-metylpent-Z-enylacetátu (príklad 13) (0,12 g). Zvyšok po odparení sa puriñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatografrou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, 1 9) a potom preparatívnou vysokovýkonnou kvapalinovou chromatografíou (kolóna C 18, rozpúšťadlo metanol, prietok 3 ml/min.) za získania titulnej zlúčeninyZopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripravenćho z S-fenoxyfenylbro SK 28150 B 6midu (0,31 g), tetrahydrofuránu (2 m 1) a horčíka (24 mg) a 4-(4-etoxyfenyl)-2-tluór-4-metylpent-2-enylacetatu (príklad 14) (70 mg). Zvyšok po odparení sa puriñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatografiou (rozpúšťadlo dietylćter/hexàn, l 9) za získania titulnej zlúčeniny (44 mg, 45 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripraveného z 3-fenoxyfenylbrorr 1 ídu (0,3 g), tetrałiydroíiiránu (2 ml) a horčíka (22 mg) a 2-fluór-4-metyl-4-(4-trifluórmetoxyfenyl)pent-2-enylacetátu (príklad 15) (0,1 g). Zvyšok po odparení sa puriñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatografiou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, l 9) za získania titulnej zlúčeninyzopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použítím Grignardovho činidla, pripraveného zo 4-f 1 uór-3-fenoxyfenylbromidu (0,3 g), tetrahydroñiránu (2 m 1) a horčíka (21 mg) a 4-(4-chl 6 rfenyl)-4-cyk 1 opropyl-2-fluórbut-Z-enylaeetátu (príklad ll) (0,14 g). Zvyšok po odparení sa puriñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatograñou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, 1 9) a potom preparatívnou vysokovýkonnou kvapalinovou chromatografiou (kolóna C 18, rozpúšťadlo metanol, prietok 3 ml/min.) za získania titulnej zlúčeniny (43 mg, 21 ). c NMR spektrum 131,9, 128,5, 128,7, 142,8, 43,60),16,5, 3,8, 4,5, 110,0(15), N, 37,9(29), N, 121,9, N, N,117,0(20), l 24,8(6), N, 129,7, 117,4, 123,2zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripravenćho zo 4-fluór-3-fenoxyfenylbromidu (0,52 g), tetrahydroñąránu (4 m 1) a horčíka (32 mg) a 4-cyklopropyl-4-(4-etoxyfeuyD-2-íluórbut-Z-enylaeetátu (príklad 12) (0,2 g). Zvyšok po odparení sa puriñkoval preparativnou tenkovrstvovou ehromatograñou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, 1 9) za získania titulnej zlúčeniny (56 mg, 20 ). c NMR spektrum 136,2, 128,2, 114,3, 157,2, 43,2(4),16,7, 3,7, 4,5, ll 0,8(14), 156,8(255), 37,8(30), l 33,4(4),122,0, 143,6(12), 153,2(248), 116,9(l 8), 124,8(7), 157,4,117,3, 129,7, 123,2 a 63,4, l 4,9(Oet)Zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripraveného zo 4-í 1 uór-3-fenoxyfenylbromidu (0,36 g), tetrahydroñiránu (4 ml) a horčíka (26 mg) a 4-(4-chlórfenyl)-2-ñuór-4-metylpent-2-enylacetátu(príklad 13) (0,1 g). Zvyšok po odpareni sa puriñkoval pre paratívnou tenkovrstvovou chromatografiou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, 1 9) za získania titulnej zlúčeniny (68 mg, 43 ).Zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripravenćho zo 4-fluór-3-fenoxyfenylbromidu (0,28 g), tetrahydrofuránu (2 m 1) a horčíka (20 mg) a 4-(4-etoxyfenyl)-2-fluór-4-metylpent-Z-enylacetáru(príklad 14) (60 mg). Zvyšok po odparení sa purifikoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatograñou (rozpúšťadlo dietyléter/hexán, 1 9) a potom preparativnou vysokovýkonnou kvapalinovou chrorrtatograñou (kolóna C 18,rozpúšťadlo 5 vody v metanole, prietok 3 ml/min.) za získania titulnej zlúčeniny (18 mg, 20 ). c NMR spektrum 141,9, 121,5, 113,9, 156,9, 38,2,30,2(4), 1 l 6,8(9), N, 38,3(29), N, 121,9, N, N, 116,908),124,8(7), 157,2, 117,4, 129,7, 123,2Zopakoval sa postup podľa príkladu 16, s použitím Grignardovho činidla, pripravenćho zo sl-tluór-B-fenoxyfenylbromidu (0,4 g), tetrahydrofuránu (4 ml) a horčíka (26 mg) a 2-t 1 uór-4-metyl-4-(4-trifluórmetoxyfenynpent-Lpuriñkoval preparatívnou tenkovrstvovou chromatograñou(rozpúšťadlo dietyleter/hexán, 1 9) za získania titulnej zlúčeniny (40 mg, 33 ). v.Pesticídna účinnosť sa testovala proti domácim muchám, liskavkám žerušnicovým, moličkám kapustovým a koreňovým červom kukurice s použitím nasledujúcich techníkNa hrudník muších samičiek sa naniesla kvapka jedného mikrolitra insekticídu rozpustenćho v acetóne. Pre každú veľkosť dávky sa použili dve replikácie 15 múch a pre testovanú zlúčeninu sa použilo 6 veľkostí dávok. Po ošetrení sa muchy udržíavali pri teplote 20 il °C a uhynutie sa vyhodnotilo po 24 a 48 hodinách po ošetrení. Hodnoty LD 50 sú vypočítaná v mikrogramoch insekticídu na muchu a relatívne toxieity sa vypočítali z obrátených pomerov LDm hodnôt (pozri Sawicki ata.l., Bulletin of the World Health Organisation, 35, 893 (1966) a Sawicki 5., Entomologia and Exp. Appli. 10, 253 (1967).Liskavka žerušnícová (Phaedon cachleariae F ab) Acetónové roztoky testovanej zlúčeniny sa ventrálne(bmšne) aplikovali dospelým liskavkám žerušnicovým s využitím mikrokvapkovćho aplikátora. Ošetrený hmyz sa zachoval 48 hodín a potom sa vyhodnotilo uhynutie. Pre

MPK / Značky

MPK: A01N 31/14, C07C 43/29

Značky: proti, fluóroolefíny, insekticídne, spôsob, kompozície, obsahom, účinné, přípravy, pesticídne, použitie, hmyzu, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281501-pesticidne-ucinne-fluoroolefiny-sposob-ich-pripravy-pesticidne-kompozicie-a-insekticidne-zmesi-s-ich-obsahom-ich-pouzitie-a-sposob-boja-proti-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pesticídne účinné fluóroolefíny, spôsob ich prípravy, pesticídne kompozície a insekticídne zmesi s ich obsahom, ich použitie a spôsob boja proti hmyzu</a>

Podobne patenty