Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Fotochemická konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví s prítomnosťou nepolymérneho fotosenzibilizátora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm, a potom sa výsledný produkt izoluje. Pri opísanom spôsobe sa ako fotosenzibilizátor použije derivát substituovaného tiofénu všeobecného vzorca (I), ktorý má veľkú absorpčnú schopnosť v uvedenom rozsahu vlnových dĺžok.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu fotochemickej izomerizácie organických zlúčenín, najmä fotochemickej konverzie taehysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví za prítomnosti fotosenzibilizàtora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm a výsledný produkt sa izoluje.Podľa US patentu č. 4 686 023 je možné premeniť fotoehemicky tachysterolz na provitamín D alebo tachysterol na provitamín ožarovaním za prítomnosti antracénu ako fotosenzibilizátora. Výsledný provitamín D ľahko izomerizuje pôsobením tepla na zodpovedajúci vitamín D. V uvedenom patentovom spise je uvedené, že ožiarením tachysterolug svetlom z vhodného zdroja žiarenia je možné docieliť pomer provitamínu D 3 k tachysterolu až 13 l. Na uskutočnenie skôr uvedenej konverzie je mďmé použiť aj iné fotosenzibilízátory, tie sú však väčšinou menej účinné ako antracćn. Napríklad Snoeren a kol. (Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 89, 261 až 264, 1970) študovali fluorenón, benzil a antrachinón ako fotosenzibilizátory. Tieto a iné senzibilizátory sú opisane V publikácii Denny a kol., Nouv. J. Chim. 2, 637 až 641, 1978. Ďalej sú ako fotosenzibilizátory na skôr uvedenú konverziu opísane V európskej patentovej prihláške č. 130509 niektoré zlúčeniny skondenzovaným aromatickým jadrom.Skôr uvedené známe konverzie, najmä fotochemickú konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D, sú však dosiaľ nevyhovujúce. Na predpokladané použitie V humánnej alebo veterinámej medicíne by výsledný vyrobený vitamín D nemal obsahovať žiadne škodlivé nečistoty. To znamená, že by sa fotochemickou konverziou mal výhodne získať jediný presne definovaný produkt so žiadanými vlasmosťami. V dôsledku neúplnej konverzie a/alebo V dôsledku tvorby vedľajších produktov V priebehu konverzie sa získava znečistený vedľajší produkt. Často je ťažké,niekedy dokonca nemožné, vyčistiť také reakčné produkty na čistotu potrebnú na použitie v humánnej alebo veterinárnej medicíne.Vynález si kladie za cieľ poskytnúť spôsob už uvedenej fotochemickej konverzie, pri ktorom by sa východisková organické zlúčenina premenila jedinou reakciou pôsobením žiarenia na žiadaný produkt so zlepšenou selektivitou.Podľa vynálezu sa tento cieľ dosiahne tým, že sa pri spôsobe fotochemiekej izomerizácie, uvedenom V úvodnom odseku, používa ako fotosenzibilizátor derivát substituovaného tiofénu, ktorý má absorpčnú schopnosť prevažne pre vlnové dĺžky V oblasti asi 300 až 1000 mn. Zistilo sa, že je možné skôr uvedenú fotochemickú konverziu podstatne zlepšiť použitím takého derivátu tiofćnu podľa vynálezu. Je napríklad moüić jedinou reakciou pôsobením žiarenia V prítomnosti vhodného derivátu substituovaného tiofćnu, absorbujúceho žiarenie V uvedenom rozsahu vlnových dĺžok,premeniť tachysterolovú zlúčeninu na zodpovedajúci žiadaný provitamín D vpomere provitamín D ktachysterolu 99 l avo výťažku Vpodstate kvantitatívnom, ako bude zrejmé z príkladov uskutočnení.Ako fotosenzibilizátor sa pri spôsobe podľa vynálezuvýhodne používa derivát substituovanćho tiofćnu všeobecného vzorca (I)R je atóm vodíka alebo predstavuje jeden alebo dva substituenty Vybrané zo súboru zahŕňajúceho alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, halogénalkylovú skupinu s 1 až 4 atómarni uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 3 až 6 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka, halogénalkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, halogén, karboxylovú skupinu, alkoxykarbonylovú skupinu s 1 až 4 atómamí uhlíka V alkoxylovej časti, nitroskupinu, hydroxyalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, sulfoskupinu, sulfonátovú skupinu, fosfonoskupinu, fosfonátovú skupinu, ďalej prípadne substítuovanú sulfoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, fosfonoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, sulfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo fosfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka,ktoré môžu byť substituované hydroxylovou skupinou alebo halogćnom, ďalej aminoskupinu aaminoalkylovú skupinu s l až 4 atómarni uhlíka, pričom aminoskupina môže byť substituovaná jednou alebo dvoma alkylovými skupinami s l až 4 atómami uhlíka, alkanoylovou skupinou s 2 až 5 atómami uhlíka alebo alkoxykarbonylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka v alkoxylovej časti alebo môže tvoriť súčasť päť- alebo šesťčlenného heterocyklického kruhu,ktorý môže obsahovať druhý heteroatóm vybraný z dusíka,kyslíka alebo síry, Ar a Arl predstavujú nezávisle od seba fenylovú skupinu,naftylovú skupinu alebo heteroaiylovú skupinu najmenej s jedným heteroatómom vybraným z dusíka, kyslíka alebo slry, pričom tieto skupiny môžu byť substituované jedným alebo niekoľkými substituentmi vybranými zo súboru zahŕňajúceho skôr definovaný symbol R a heteroarylovú skupinu najmenej s jedným heteroatómom vybraným zdusíka,kyslíka a siry, an je číslo s hodnotou 0 alebo l, s výnimkou, že ak n je nula, Ar je prípadne substituovaná heteroarylová skupina najmenej s jedným heteroatómom vybraným z dusíka, kyslíka alebo siry.Ako vhodne príklady heteroarylových skupín najmenej s jedným heteroatómom vybraným z dusíka, kyslíka alebo siry je možné uviesť pyrolyl, N-(nižší alkyl)pyroly 1, pyridyl, furyl a tíenyl.Je známe, že niektoré deriváty substituovanćho tiofenu skôr uvedeného všeobecného vzorca (I) pôsobia ako senzibilizátory singletového kyslíka aje možné ich preto použiť pri fotooxidačných reakciách. Bakker, Gommers, Nieuwenhuis a Wynberg ako prví preukázali, že alfa-tertiofćn je fotosenzibilizátorom na výrobu singletového kyslíka (J. Biol. Chem. 254, 1841 až 1844, 1979). Scaiano a kol.(Photochem. Photnbiol. 46, 193 až 199, 1987) zisťovali účinnosť rôznych derivátov substituovanćho tiofénu, ako tertienylov substituovaných metylom, kyanoskupinou alebo halogénom, pri tvorbe singletového kyslíka. Týmito pracovníkmi sa zisťovali aj ďalšie deriváty tiofénu, napríklad s centrálnou fenylénovou skupinou alebo pyridylćnovou skupinou, ako ditienylbenzén a ditienylpyridín, ako aj tiofćn substituovaný nafcylom. Niektoré zo skôr uvedených tertienylov apríbuzných zlúčením, ako je 2,5-difenyltiofen,sú ako fotosenzíbílízátory opisanć v publikácii Reyñmann a kol., Photochem. Photobiol. 41, l až 7, 1985. Niektorébitiofény, ako napríklad 5-metyl-2,2-bitiofén a S-fenyl-2,2-bitiofén, sú opísanć ako fotosenzibilizátory singletovćho kyslíka v publikácii DAuria akol., Gaz. Chim. Ital. 118, 633 až 635, 1988. V žiadnej z týchto publikácií nie je však zmienka o použití takých derivátov tiofénu na skôr uvedenú fotochemickú izomerizácíu.Po skončení fotochemickej konverzie jc výhodné čo možno najdokonalejšie odstrániť fotosenzibilizátor z výsledného produktu. Aby sa uľahčilo odstránenie fotosenzibilizátora, je veurópskej patentovej prihláške 252740 navrhnuté pripojiť molekuly senzibilizátora na určité polyméry. Pretože takto získané polymérne fotosenzibilizátory majú inú rozpustnosť ako výsledný produkt, je možné po skončení fotochemickej konverzie tieto polyméme fotosenzibilizátory z uvedeného produktu ľahko odstrániť. Ako vhodné molekuly senzibilizátora na pripojenie k polymérnej kostre sa ukázali byť antracény asubstituovanć antracény, vybavené vhodnou reaktívnou skupinou. Polymćrne fotosenzíbilizátory s rôznou polymémou kostrou a ich použitíe pri fotochemických konverziách sú predmetom nezverejnenej európskej patentovej prihlášky č. 892029596 prihlasovateľov tohto vynálezu. Tieto polymérne fotosenzibilizátory môžu byť aj fotosenzíbilizátory odvodené od substituovaných tiofénových zlúčenín pripojených na polymémej kostre. Tento vynález sa však netýka polymérnych fotosenzibilizátorov.Je naozaj výhodné uskutočňovať spôsob podľa vynálezu spoužitím fotosenzibilizátora, ktorý môže byť ľahko odstránený po skončení fotochemickej konverzie. Táto výhoda sa dosiahne tým, že sa ako fotosenzibilízátor použije derivát substituovaného tiofćnu všeobecného vzorca (II)R predstavuje atóm vodíka, sulfonátovú skupinu, fosfonátovú skupinu, sulfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, hydroxylovou skupinou substituovanú sulfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, fosfonátoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, hydroxylovou skupinou substituovanú fosfonátoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, aminoskupinu alebo arninoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, pričom aminoskupina môže byť substituovanú jednou alebo dvoma alkylovými skupinami s l až 4 atómami uhlíka alebo môže tvoriť súčasť päťalebo šesťčlenného heterocyklického kruhu, ktorý môže obsahovať druhý heteroatóm vybraný z dusíka, kyslíka alebo síry, Ar a Ar predstavujú nezávisle od seba fenylovú skupinu,nañylovú skupinu, tíenylovú skupinu, pyridylovú skupinu,pyrolovú skupinu, N-(nižší alky 1)pyrolovú skupinu alebo furylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť substituované jedným alebo dvoma substituentmi vybranými zo súboru zahŕňajúceho skôr definovaný symbol R, halogén,alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 3 až 6 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a tíenylovú skupinu, a(i) ak n je nula, Ar je prípadne substituovaná heteroarylová skupina najmenej s jedným heteroatómom vybraným z dusíka, kyslíka alebo síry, a(ii) ak Ar aj Ar majú iný význam ako pyridylovú skupinu, najmenej jeden zo substituentov vybraných zo súboru,zahŕňajúceho symbol R a substituenty Ar a Ar, predsta vuje sulfonátovú skupinu, fosfonátovú skupinu, sulfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, hydroxylovou skupinou substituovanú sulfonátoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, fosfonátoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, hydroxylovou skupinou substituovanú fosfonátoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo skupinu obsahujúcu funkčnú aminoskupinu.Skôr uvedená zlúčenina všeobecného vzorca (II) obsahuje výhodne pyrídylovú skupinu alebo funkčnú aminoskupinu, a to primámu, sekundámu alebo terciárnu funkčnú aminoskupinu. V tomto prípade môže byť fotosenzibilizátor protonizovaný vhodnou kyslou látkou amôže byť jednoduchým spôsobom odstránený, Táto metóda odstraňovanía fotosenzibilízátora z výsledného produktu je jednoduchá a účinná. Po reakcii účinkom žiarenia sa totiž fotosenzibilízátor môže odstrániť z výsledného produktu jednoducho premývaním. Prípadne sa fotosenzibilizátor môže z vodnej fázy ľahko regenerovať deprotonizáciou vhodnou zásadou. Ak by sa mal fotosenzibilizátor odstraňovať z rozpúšťadlovćho systému míešateľného s vodou, je moäié na dodatočné spracovanie produktu fotochemickej konverzie použiť polyakrylové kyseliny alebo polystyrénsulfónové kyseliny. Pri takomto spracovaní sa tvoria polyméme elektrolytické komplexy, ktoré sa vyzrážąiú a môžu sa ľahko odstrániť tiltráciou. V obidvoch prípadoch je možné z produktu ľahko odstrániť aj posledné stopy fotosenzibilizátora. Fotosenzibilizátory všeobecného vzorca (IU-zahŕ ňajú tiež zlúčeniny obsahujúce sulfonátovú skupinu alebo «fosfonátovú skupinu, ktoré umožňujú odstránenie fotosenzibilizátora jednoduchým premývaním vodou alebog-.podstate vodným rozpúšťadlovým systémom, ktorý môže byť prípadne zalkalizovaný. Preto použitie fotosenzibiliaátorovvšeobecného vzorca (H) umožňuje účinným spôsobom vy čistiť výsledný produkt od fotosenzibilizátora. , Fotosenzibilizátoty všeobecného vzorca (II) sus-nové Predmetom vynálezu je preto tiež nový fotosenzibilizátor všeobecného vzorca (II), v ktorom jednotlivé symboly-majú skôr uvedené významy, na použitie pri skôr uvedenomspôsobe. . -. Vzhľadom na svoje vlastnosti umožňujúce ľahké dodatočné spracovanie výsledného produktu, ako je skôr uvedené, a vzhľadom na to, že je ich možné ľahko pripraviť a sú preto ľahko dostupné, sú najmä výhodné fotosenzibilizátory všeobecného vzorca (III)R predstavuje atóm vodíka, aminoskupinu, N,N-dimetylaminoskupinu, aminometylovú skupinu, N,N-dimetylaminometylovú skupinu, (l-piperidyl)metylovú skupinu,(l-piperazinybmetylovú skupinu alebo morfolinometylovú skupinu aAr a Ar predstavujú nezávisle od seba fenylovú skupinu,tíenylovú skupinu alebo pyridylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť substituovanć halogénom, metylovou skupinou alebo metoxyskupinou alebo fenylová skupina alebo tíenylovú skupina môžu byť substituované aminoskupinou, N,N-dimetylamínoskupinou, aminometylovou skupinou, NN-dimetylaminometylovou skupinou, (l-piperidy 1)metylovou skupinou, (l-piperazylhnetylovou skupinou, (l-pyrimidybmetylovou skupinou alebo morfolinometylovou skupinou, Hs výnimkou, že ak Ar aj Ar 1 majú iný význam ako pyrídylovú skupinu, najmenej jeden zo substituentov, vybra V.ných zo súboru zahŕňajúceho R a substituenty Ar a Ar,predstavuje skupinu obsahujúcu funkčnú aminoskupinu. Ako je uvedené skôr, je možné tieto fotosenzibilizàtory ľahko pripraviť použitím metód známych na prípravu príbuzných zlúčenín. Podľa výhodnćho spôsobu prípravy je možné získať fotosenzibilizátor podľa vynálezu všeobecného vzorca (III) reakciou diketónu všeobecného vzorcas vhodným sulfuračným činidlom, výhodne s P 4 Sw alebo s Lawessonovým činidlom, to znamená 2,4-bis(4-metoxyfenyl)-l,3-ditía-2,4-difosfetán-2,4-disulñdom. Táto reakcia sa uskutočňuje v inertnom organickom rozpúšťadle, napríklad v aromatickom uhľovodíku, ako je toluén, pri reakčnej teplote v rozsahu od teploty miestností do teploty varu rozpúšťadla, výhodne pri teplote varu rozpúšťadla. Fotosenzibilizátory všeobecného vzorca (IV)v ktorom Ar je fenylová skupina alebo tienylová skupina, pričom tieto skupiny môžu byť substituovane halogénom, metylovou skupinou alebo metoxyskupinou,Arm je fenylová skupina alebo tienylová skupina, pričom tieto skupiny môžu byť substituované aminometylovou skupinou alebo N,N-dimetylaminomety 1 ovou skupinou, a R je atórn vodíka, aminometylová skupina alebo N,N-dimetylaminometylová skupina,s výnimkou, že ak Ar 1 je nesubstituovaná fenylová skupina alebo tienylová skupina, R má iný význam ako atóm vodíka, sa môžu pripraviť tak, že sa nechá reagovať zodpovedajúca zlúčenina všeobecného vzorca (IV), v ktorom Arl obsahuje formylovú skupinu a/alebo R je formylova skupina, s vhodným mninačným činidlom, potom sa redukuje a prípadne metyluje. Vhodnými aminačnými činidlami sú napríklad hydroxylamin, amoniak alebo primámy amín, ktore tvoria v kondenzačnej reakcii s formylovou skupinou -CHN-zlúčeninu. Táto zlúčenina sa môže redukovať napríklad vhodným redukčným činidlom ako SnCl 4,hydridom, ako je nátriumborohydrid alebo lítiumalumíniurnhydrid, alebo vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Zlúčenina substituovaná aminoskupinou alebo arninometylovou skupinou sa môže premeniť na zodpovedajúcu NN-dimetylaminozlúčeninu reakciou s metylačným činidlom, napríklad metylhalogenidom alebo dimetylsulfátom. Skôr uvedená aminačná reakcia sa uskutočňuje v inertnom rozpúšťadle, ako v etanolc alebo vodnom roztoku etanolu, výhodne pri zvýšenej teplote, napríklad pri teplote varu rozpúšťadla.Ako príklady vhodných nových fotosenzibilizátorov podľa vynálezuje možné uviesť-tertiofćnu Iné zname tiofénové zlúčeniny, ktoré sa môžu použiťako fotosenzibilizátory V izomerizačnej reakcii podľa vynálezu sú9,35 g 4,4 -metylénbismorfolínu sa rozpustí V 40 ml acetonítrilu. K tomuto roztoku sa za súčasného miešania a chladenia ľadom pridá pod dusíkom 4,3 g acetylchloridu. Potom sa pridá 12,5 g skôr uvedeného diketónu rozpusteného v 100 ml acetonitrilu. Reakčná zmes sa mieša 2 hodiny pri 60 °C, potom sa zriedi 100 ml vody. Zrazenina sa odñltruje. Potom sa filtrát odparí a extrahuje sa dvakrát chloroformom. Chloroformové vrstvy sa vysušia a odparia, pričom sa získa 20 g červeného oleja Po pridaní 2 N kyseliny chlorovodikovej sa zmes premyje dvakrát chlorofomaom. Vodná vrstva sa zalkalizuje roztokom hydroxidu sodného a extrahuje sa dvakrát chloroformom. Po vysušení a oddestilovani rozpúšťadla sa získa skôr uvedená žiadaná zlúčenina vo forme olejovítého produktu svýťažkom 3,4 g. Druhá časť skôr uvedenej zlúčeniny sa získa tým, že sa odparí predchádzajúca chloroformová vrstva, pridá sa 150 rnl toluénu a trepe sa s 2 N roztokom hydroxidu sodného. Vodná vrstva sa potom extrahuje toluénom. Spojené toluénové vrstvy sa vysušia a odparia, pričom sa získa ďalších 6,5 g olejovitého produktu. 1 H-NMR(CDC 13) 2,0 až 2,7 (m,6 H) 3,2 až 3,6 (m,6 I-I) 4,0 až 4,4 (m,lH) 6,9 až 7,8 (m,6 H).9,8 g získaného morfolinometyldiketónu a 10 g Lawessonovho činidla, to znamená 2,4-bis(4-metoxyfenyl)-1,3-ditia-2,4-difosfetán-2,4-disulñdu, sa rozpusti v 100 ml toluénu. Reakčná zmes sa zohrieva 4 hodiny za súčasného miešania do varu pod spätným chladičom. Po ochladení sa pridá 100 ml 2 N vodného roztoku hydroxidu sodného a zmes sa mieša 30 minút. Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa cxtrahuje dvakrát toluénom. Spojené toluénové vrstvy sa exlrahujú 2 N kyselinou chlorovodíkovou. Spojené vodné vrstvy sa zalkalizujú roztokom hydroxidu sodného a extrahujú sa dvakrát chlorofonnom. Po vysušení a oddestilovmirozpúšťadla sa skôr uvedená zlúčenina (3) získa vo forme oleja s výťažkom 5,4 g. V priebehu státia olej stuhne. Pevná látka sa prekryštalizuje z absolútneho etanolu, pričom sa získa žiadaný produkt vo forme kryštalického materiálu s teplotou topenia 83 až 85 °C. H-NMR (C 001,) 2,5 (t,4 H) 3,5 (s,2 H) 3,7 (t,4 H) 6,9 až 7,5 (m,7 H).Podobným spôsobom, aký je opísaný skôr, sa pripravili nasledujúce zlúčeniny- cez 1,4-difenyl-2-N,N-dimetylaminometyl-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt 3-N,N-dimetylaminometyl-LS-difenyltiofćn (4), lH-NMR (CDCl 3) 2,2 (s,6 H) 3,4 (s,21 l) 7,0 až 7,9(m,101-1)HCl-sol, teplota topenia 195 až 196 °C za rozkladu,- cez 1,4-difenyl-2-morfo 1 inomety 1-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt S-morfolinometyl-LS-difenyltiofén (5) teplota topenia 125 až 126 °C,- cez 1,4-bis(4-metoxyfeny 1)-2-N,N-dirnety 1 arnínometyl-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt 3-N,N-dimetylaminometyl-2,5-bis(metoxyfeny 1)tiofén (6) teplota topenia 74 až 75 °C a- cez 1,4-di(2-tienyl)-2-N,N-dimetylarninometyl-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt 3-N,N-dimetylaminometyl-2,2 5,2-tertiofén (2) HCl-soľ, teplota topenia 183 až 184 °C.1,0 g práškového kyanidu sodného sa suspenduje v 10 ml bezvodého dimetylformamidu za súčasného miešania a chladenia ľadom. K tejto suspenzii sa pridá pod dusíkom 18,3 g 3-dimetylamino-l-(2-tienyl)-1-propanónu, rozpusteného v 15 ml dimetylformamidu. Potom sa pridá 10,7 g predestilovaného 3-pyridínkarboxaldehydu v 10 ml dimetylformarnidu. Výsledná reakčná zmes sa mieša 60 hodín pri teplote miestnosti, potom sa zmes naleje do 120 ml vody a vytvorí sa červený olej. Po dekantácii a nasledujúcom miešaní oleja s vodou sa získa pevná látka, zktorej sa po odfiltrovaní a premytí zmesou etylalkoholu a vody v pomere 1 1 pripraví 15 g oranžovo sfarbeného pevného produktu. Tento produkt sa rozrnieša so zmesou etylalkoholu s vodou v pomere 4 1 a po pridaní vody sa odsaje a vysuši,pričom sa získa 8,0 g skôr uvedenej zlúčeniny vo forme bieleho pevného produktu. Filtrát získaný pred operáciou premývaním zmesou etylalkoholu avody vpomere 1 1 adekantovaná vodná vrstva sa extrahuje dvakrát dichlórmetánom. Organícké vrstvy sa premyjú vodou, vysušia aodparia. Výsledný olej červenohnedej farby sa rozmieša so zmesou etylalkoholu a vody. Produkt stuhne a znova sa mieša počas 30 minút so zmesou etylalkoholu a vody vpomere 1 4. Biely pevný produkt sa odsaje vo vákuu,pričom sa získa ďalších 5,6 g skôr uvedenej zlúčeniny. H-NMR (CDC 13) 3,4 (s,4 H) 6,9 až 9,3 (m,7 H).b) Získaný diketón sa premení na 5-(3-pyridy 1)-2,2-bitiofén (7) podobným spôsobom, aký je opísaný v príklade 1 (b). Výsledný produkt má teplotu topenia 86 až 87 °C. H-NMR (CDCl 3) 6,9 až 7,3 (m,5 Ar-H 1 Py-H) 7,8 dt(8 1,5 Hz), 1 Py-H 8,5 dd(51,5 Hz),1 Py-H 8,8 d(2 Hz),lPy-H.Podobným spôsobom, aký je opísaný skôr, sa pripravili nasledujúce zlúčeniny- cez 1-(4-pyridyl)-4-(2-tieny 1)-1,4-butadíón ako medziprodukt výsledný produkt 5-(4-pyridyl)-2,2-bitiofén (9),teplota topenia 119 až 121 °C- cez 1-fenyl-4-(2-pyridyl)-1,4-butadión ako medzipro dukt výsledný produkt 2-fenyl-S-(Z-pyridyntiofén (10),teplota topenia 103 až 105 °C- cez 1-fenyl-4-(3-pyridyl)-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt 2-fenyl-5-(3-pyrídyl)tiofén (11),teplota topenia 108 až 110 °C a- cez l-fenyl-4-(4-pyridyl)-1,4-butadión ako medziprodukt výsledný produkt 2-feny|-5-(4-pyridyl)tiofén (12),teplota topenia 181,5 až 182,5 °C.K 15 m 1 bezvodého telrahydrofuránu sa pod dusíkom pridá 3,1 ml diizopropylaminu. K tejto zmesi ochladenej na-78 C sa pridá 8,8 ml 2,5 N n-butyllítia v hexáne. Zmes sa mieša 30 minút pri -78 °C, potom sa knej pridá roztok 2,5 g alfa-tertiofénu v 15 m 1 bezvodého tetmhydrofurúnu po kvapkách. Zmes sa mieša ďalšiu 1 hodinu a za súčasneho miešania sa k nej pridá po kvapkách 2,3 ml dimetylformamidu. Potom sa zmes v priebehu 3 hodín pomaly zohreje na teplotu miestnosti analeje sa na zmes dichlórmetánu a 2 N kyseliny chlorovodíkovej, potom sa vrstvy oddelia. Vodná vrstva sa znova extrahuje dichlórmetánom. Spojené organické vrstvy sa vysušia apodrobia ultrarýchlej chromatograíii s použitím zmesi toluénu a metyletylketónu1,5 g skôr uvedeného substituovaného tertiofénu sa suspenduje v 10 ml 96 etanolu. Ksuspenzii sa pridá 0,39 g hydroxylarnínhydrochloridu a 4 m vody. Zmeszsa zohrieva dve a pol hodiny do varu pod spätným chladíčom,potom sa ochladí a sfiltruje. Ziskaný pevný produktaľsa premyje dietyléterom a vysuši sa. Týmto spôsobom sazíska 1,4 g S-hydroxyiminometyl-ZJĚ 5,2 -tertiofénu.1( 30 m 1 LZ-dimetoxyetánu sa pridá 1,65 ml chloridu ciničitého a 0,76 g borohydridu sodného pri teploteK tejto zmesi sa pridá po častiach 1,5 g skôr získanéhorłtv xímu, potom sa reakčná zmes mieša cez noc pri teplote miestnosti. Potom sa za súčasného chladenia ľadom pridá zmes vody a 2 N roztoku hydroxidu sodného a produktssa extrahuje etylacctátom. K etylacetátovej vrstve sa pridá 2 N kyselina chlorovodíková a produkt sa odñltrujłe. Polvysušení sa získa 0,6 g žiadaného 5-aminometyl-2,2 5 ,2 -tertiofénu (1). zUltrafialové absorpčné spektrum 7.1 355 nm,s 20000.12,3 g bitienylkarboxylovej kyseliny sa zohrieva do vam pod spätným chladíčom 30 minút. Po odparení vo vákuu sa získa v zvyšku 13,7 g karbonylchlorid s teplotou topenia 74 °C. Karbonylchlorid sa premení na zodpovedajúci azid prídavkom roztoku 1,6 g azidu sodného v 5 ml vody k roztoku skôr uvedeného karbonylchloridu v 25 ml acetónu. Po 30 minútach chladenia na teplotu 0 °C sa pridá ľ dová voda a pevný produktsa odsaje. Po vysušení sa získa 4,6 g 5-azidokarbonyl-2,2 -bitiofénu s teplotou topenia 76 °C. Zmes 4,6 g azidovej zlúčeniny a 50 ml absolútueho etanolu sa zohrieva asi 8 hodín do varu pod spätným chladíčom. Po odfarbení aktívnym uhlím sa filtrát odparí a zvyšok sa nechá vykryštalizovať z petroléteru. Týmto spôsobom sa získa 2,4 g žiadanćho S-etoxykarbonylamino-2,2-bítiofénu s teplotou topenia 98 °C. Elementáma analýza vypočítaná 52,15 C, 4,38 H, 5,53 N, 25,32 S nájdené 52,45 C, 4,36 H. 5.63 N, 25,73 S

MPK / Značky

MPK: C07D 333/36, C07D 409/04, C07D 409/14, C07B 37/08, C07D 333/20, C07C 401/00

Značky: spôsob, izomerizácie, fotochemickej, použitie, tomto, fotosenzibilizátor, přípravy, spôsobe

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281371-sposob-fotochemickej-izomerizacie-fotosenzibilizator-na-pouzitie-pri-tomto-sposobe-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty