Záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny odolný proti degradácii a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 281328

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dall Paul

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Záhradnícky kontajner odolný proti degradácii je z tvarovanej vlákniny, ktorá obsahuje dispergované antimikrobiálne účinné množstvo organického tiokyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo 2-merkaptobenzimidazolu v hmotnostnom množstve 450 až 3000 ppm a prípadne glej, látku, uľahčujúcu retenciu prísad a ďalej živicu odolnú proti vode, s hrúbkou stien 0,0762 až 0,254 cm a obsahujúci vlákna s nízkou súdržnosťou na uľahčenie priestupnosti koreňov a majúci prípadne otvory priestupné pre korene. Spôsob výroby kontajnera spočíva v tom, že sa pripraví vodná vláknitá disperzia, ktorá sa mieša s disperziou organického tiokyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo 2-merkaptobenzimidazolu a zo získanej disperzie sa vytvára tvar kontajnera.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka oblasti kontajnerov z tvarovanej vlákniny a najmä kontajnerov z tvarovanej vlákniny na použitie v záhradníctve. Záhradnícke kontajnery podľa tohto vynálezu sú odolné proti degradácii a poškodeniu v skleníkových podmienkach a/alebo podmienkach uloženia v zemme.Kontajnery z tvarovanej vlákniny sú vhodné a obľúbené na aplikáciu v záhradníctve, ako je rozmnožovanie výsadbového materiálu alebo semenáčov, nádoby na kvetiny,rastliny alebo stromy. Často sa rastliny nechávajú klíčiť a začínajú pestovať v kontajneroch v riadenom prostredi a neskoršie sa presadzujú. Rastliny je možné presadzovať v kontajneri z jedného miesta na druhé. Jednou z výhod používaných typov kontajnerov z tvarovanej vlákniny je skutočnosť, že za určitý čas v pôde degradujú. Rastlina pestovaná z počiatku v kontajneri z vlákniny môže byť neskoršie presadená na iné stanovište do zeme alebo do ďalšieho kontajnera a korene rastliny nakoniec prenikajú kontajnerom do okolitého prostredia. Záhradnícke misky, ktoré sú nedegradovateľnć a pre korene nepriepustné, sú z týchto dôvodov pre užívateľov nevhodné.Kontajnery z tvarovanej vlákniny sú uvedene napríklad v US patentoch č. 2858647, 2814427 a 3315410. Jeden druh takého výrobku, ktorý sa v súčasnosti používa, je záhradnícky kontajner miskového typu, ktorý obsahuje veľa oddeliteľných jednotlivých kontajnerov, kde každý kontajner má veľkosť asi 2,54 až 7,62 cm a kde každá miska tvorí samostatnú jednotku.V skleniku, v prostredí určenom na klíčeníe alebo v pôde sú podmienky, ktoré podporujú predčasnú degradáciu tvarovanej vlákniny, a tým pôsobia straty štrukturálnych síl v kontajneri. Samozrejme, že prípadná degradáeia vlákniny v pôde je žiaduca, ale je výhodné vyhnúť sa predčasnej degradácii vlákniny v skleníku. Napriklad v sklenlku majú teplo a vlhkosť sklon podporovať rast mikróbov na záhradníckych kontajneroch.V pôde, ked je v nej kontajner uložený, majú vlhkosť a stav bohatý na živiny rovnako sklon podporovať rast mikróbov.V každom z týchto prostredí sú kontajnery z vlákniny často zmáčané až do celkového nasýtenia. Je však žiaduce udržať štrukturálnu celistvosť kontajnera v týchto podmienkach predĺžený čas až pred trvalé pestovanie alebo presadenie do nádob, bežne l až 8 týždňov tak, aby sa uľahčila manipulácia a rovnako presadzovanie obsahu kontajnerov.V odbore existuje dosiaľ niekoľko prístupov, ako zlepšiť pevnosť kontajnerov z tvarovanej vlákniny v skleníkových podmienkach alebo v podmienkach umiestnenia v pôde, prevenciou predčasného rozkladu. Jedným z prístupov bolo zosilnenie stien a dna kontajnera. To pridalo na hmotnosti a objeme kontajnera, ale nezamedzilo degradácii v hocijakom význanmom rozsahu. Odlišný pristup navrhoval v kontajneri drenážne časti s cieľom obmedziť hromadenie vody vnútri kontajnera. Pozri napr. US patent č. 3027684. Najbežnejším riešením je však včleniť významne množstvo asfaltu, ako je bitumén, do vláknitej suroviny tak, aby sa zaistila odolnosť proti namačaniu v hotovom kontajneri. Produkty z tvarovanej vlákniny, bežne dostupné na použitie v záhradníctve, všeobecne obsahujú medzi O až 30 hmotnostnými asfaltu. Včlenenie uvedených množstíev as faltu do kontajnerov vyrobených z tvarovanej vlákniny má výhody z hľadiska zlepšenia životnosti týchto kontajnerov,ale má rovnako veľa nevýhod spojených s použitím asfaltu. Napríklad asfalt je drahý komponent a jeho použitie výrazne zvyšuje cenu výrobku. Použitie asfaltu tiež robí výrobu týchto kontajnerov tepelne náročnú z toho dôvodu, že asfalt pridaný k vláknitej surovine musí byť roztopený a nanesený na vlákna tak, aby bola zaistené jeho účinnosť. Okrem toho každý systém, ku ktorému má byť pridávaný asfalt,musí byť vybavený zásobníkom, systémom bielej vody,strojným zariadením a sušičkou. Ďalej lepivosť asfaltu robí problémy pri tvarovani výrobku, ktorý má tenké steny alebo zložitý tvar. Z týchto dôvodov by bolo žiaduce vynechať alebo znížiť množstvo asfaltu v uvedenej vláknitej surovine určenej na tvarovanie pri zachovaní odolnosti pmti poškodeníu.V doterajšom stave techniky v odbore sa uznáva výhoda včlenenia fungicídu do vlákniny určenej na prípravu papiera alebo produktov z papiera. US patent č. 2767088 uvádm prípravu papiera odolného proti plesniam tvorbou nerozpustnej soli medi v roztoku pre holander, kde uvedená soľ sa má účinne zadržovať V sieti vytvorených papierových vláken. US patent č. 2858647 uvádza kontajner z vlákniny vyrobený za prldavku roztoku nañenátu k vláknine v zmesi pre holander, kde tento kontajner je odolný proti rozkladu v pôde. Ďalšie patenty uvádzajú papiere s včlenenou antimikrobiálnou prísadou US patent č. 2204066,3264172 a GB patent č. 603248.Je potrebné upozomiť na to, že vďaka podmienkam prostredia a jestvujúcim obmedzeniam nie je často možné použiť soli medi pri výrobe záhradnickych kontajnerov z tvarovanej vlákniny.V prípade kontajnerov určených na presadzovanie je žiaduce, aby kontajnery umožňovali prienik koreňov tak,aby korene rastúcich rastlín alebo semenáčov mohli prenikať stenami dna kontajnerov a vnikať do okolitého prostredia po presadení. Prienik je možné uľahčiť pomocou otvorov v kontajneri, ako sú diery alebo štrbíny. Pozri napríklad US patenty č. 3785088, 2022548 a 1993620. Ďalšími známymi spôsobmi sa zaisťuje prienik koreňov materiálmi s nízkou pevnosťou, ako je rašelina, ktoré prienik koreňov umožňujú. Pozri napriklad US patenty č. 3102364,2728169 a 3187463. Použitie rašeliny je žiaduce z toho dôvodu, že býva rezistentná proti rozkladu. V odbore sa rašelina používa bud samotná alebo s papierovou vlákninou,ktorá slúži ako spojívo. Hoci je rašelina vhodná ako materiál na presadzovanie kontajnery s ohľadom na nízku pevnosť pri prieniku a malý sklon k degradácii, použitie rašeliny vyvoláva problérny a zvyšuje náklady pri výrobnom postupe. Kvetníky z rašeliny podporujú rast plesní a hub v skleníkových podmienkach. Okrem toho má rašelina veľmi nízku štrukturálnu pevnosť, nie je možné ju ľahko tvarovať do formy malých kontajnerov alebo kontajnerov zložitého tvaru. Bolo by preto žiaduce vyvinúť kontajner určený na presadzovanie, majúci nízku pevnosť pre prienik a umožňujúci prienik koreňov, ktorý nie je vyrobený na báze rašeliny a obsahuje iba málo alebo žiadnu rašelinu.V bežnej praxi sa veľa rastlín, zahŕňajúcich kvitnúce rastliny, poľnohospodárske plodiny a stromy, necháva klíčiť a predpestuje sa v starostlivo riadených podmienkach,zaisťujúcich optimálny rast pred presadenlm. Vo veľkoobchodnom meradle sa jednotlivé semená nechávajú klíčiť a predpestovávąiú sa v multikomorových rozmnožovacích misách. Tieto misy sú zvyčajne vyrobené z plastov, napríklad z polystyrénu a nepoužívajú sa opakovane. Misy umožňujú presadenie semenáčov z jedného prostredia do druhého počas rôznych rastových štádií. Tieto rastovéprostredia, ako napríklad prostredie sklenlka, sú zvyčajne teple a vlhké a prispievajú k rastu mikróbov. Ked sa koreňový systém dostatočne vyvinie, výplň sa mechanicky alebo ručne prenesie do kvetníka určeného na predaj alebo do pôdy. Je potrebné si uvedomiť, že tento presadzovací zákrok vystavuje rastliny možnému transplantačnému šoku a vyžaduje rovnako, aby presadenie bolo odložené až na okamih, keď dôjde k pomeme veľmi dobrému vývoju koreňového systému vo výplní. Navyše je plastická hmota nepriepustná pre plyny a vlhkosť a pri použití roznmožovacích misiek z plastických hmôt vznikajú problémy pri kontrole týchto premenných parametrov.Altematívnym množiacim systémom k plastickým rozmnožovacím miskám sú pevné presadzovacie médiove systémy, ako je lisovaná rašelina, minerálna vlna a podobne. Hoci sú tieto systémy schopné transportu, nie sú pre veľa účelov efektívne z cenových dôvodov.S ohľadom na uvedený stav techniky v odbore je cieľom tohto vynálezu poskytnúť tvarovaný záhradnícky kontajner z vlákniny, ktorý má relatívne tenké steny na stranách aj na dne a pritom je dostatočne pevný v skleníkových podmienkach uloženia v pôde alebo podmienkach klíčenia.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny, umožňujúci prienik koreňov, ktorý je rezistentný proti poškodeniu vyvolanému mikrobiálnou cestou, a to ako pri dodatočnom glejení vlákniny alebo bez glejenia.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny, ktorý neobsahuje asfalt alebo obsahuje znížené množstvo asfaltu.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť množiacu jarnkovú misku z vlákniny, ktorá vykazuje riadenú degradáciu za podmienok klíčenia alebo ranných rastových štádií.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob výroby záhradníckeho kontajnera z tvarovanej vlákniny, pričom sa k surovine v mokrom stave pridá mikrobicíd, ktorý sa efektívne zachytáva na vláknach surovinovej kaše a v kontajneri z vlákniny pri jeho výrobe, ktorá je založená na tvarovaní nasávaním.Vynálezom sa dosahujú vytýčené ciele.Záhradnicky kontajner odolný degradácii z tvarovanej vlákniny, spočíva podľa vynálezu v tom, že tvarovaná vláknina obsahuje dispergovanć antímikrobiálne účinné množstvo organického tiokyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylovć deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo Zmerkaptobenzimidazolu.Výhodne sa ako organický tiokyanát používa Z-(tiokyanometyllio)benzotiazol. Výhodným používaným množstvom je 450 až 3000 ppm a najmä 450 až 2000 ppm organickćho tiokyanátu. Tvarovaná vláknina obsahuje ďalej glej a najviac 5 asfaltu, látku, uľahčujúcu retenciu milcrobicídu ako napríklad kamenec a živicu odolnú proti vode. Záhradnícky kontajner podľa vynálezu má hrúbku stien 0,0762 až 0,254 cm, pričom obsahuje vlákna s nízkou súdržnosťou na uľahčenie priestupnosti koreňov a prípadne má otvory priestupnć pre korene.Miska podľa vynálezu je vhodná na rozmnožovanie rastlín. Výrobky podľa vynálezu vykazujú zlepšenú životnosť v skleníku pri podmienkach kličenia alebo uloženia v pôde v dôsledku svojej milcrobiálnej odolnosti a zachovania štrukturálnej pevnosti.Spôsob výroby záhradníckeho kontajnera odolného proti degradácii z tvarovanej vlákniny spočíva podľa vynálezu v tom, že a) sa pripravuje vodná vláknitá disperzia, b) vláknitá disperzia sa mieša s disperziou organiekćho tickyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo 2-merkaptobenzirnidazolu ac) zo získanej disperzie sa vytvára tvar kontajnera.Na tono vlálmítej disperzie sa pridáva napríklad 2,72 až 18,12 kg v podobe hmotnostne 30 disperzie organického tiokyanátu. Kamenca sa pridáva hmotnostne 2 až 4 ,vztiahnuté na hmotnosť disperznej zmesi. Do disperznej zmesi sa pridáva látka uľahčujúca retenciu mikrobicidu.Tvarovacie postupy na výrobu výrobkov z vlákniny z vodnej disperzie vlákniny sú v odbore dostatočne známe a nebudú podrobne opísované. Stručne, pripraví sa disperzia vláken, ktorá je v odbore označovaná ako surovina alebo vodolátka a vláknina sa vyberá z disperzie pôsobením podtlaku tak, ako za bezplášťového tvarovania nasávaním a tvaruje sa do zamýšľaného tvaru. Roztok suroviny použitý v postupe podľa vynálezu môže tvoriť akýkoľvek druh chemickej alebo mechanickej vláknitej suroviny akéhokoľvek stupňa, ale z ekonomických dôvodov a z dôvodov dostupnosti je na použitie v záhradníctve výhodný novinový papier. Jedným druhom výroby, vhodným na použitie podľa vynálezu, je postup v odbore známy ako tvarovanie odlievaním. Jednou výhodou spojenou s praktickým postupom podľa vynálezu je moàiosť výroby kontajnerov na multi-pretlačovacích lisoch. Najbežnejšie dostupné obchodné produkty sú vyrábané priamym tvárením odlievaním vüiľadom na potrebu silnostenných kontajnerov, v rozmedzí 2,54 až 7,62.l 0 cm a s ohľadom na prítomnosť asfaltu V sumvine. Výrobky podľa tohto vynálezu vyrobene na rýchlobežných zariadeniach môžu byť vyrábané s tenkými stenami a môžu mať zložitý tvar, čo nie je dosiahnuteľné pri tvarovani odlievaním. vVýraz tu používaný tvarovaná vláknina sa vzťahuj predovšetkým na tvarovanú vlákninu z papiera, najvýhodnejšie na tvarovanú vlákninu vyrobenú z novinovćho papiera, ale može ísť aj o nepapierove vlákna. Bežne je výhodný kontajner zložený iba z papierovej vlákniny. Môže však byť žiaduce použitie iných typov vláken na modifikáciu pevnosti, poréznosti a/alebo hustoty kontajnera z vlákniny. Nepapierové vlákna, ako sú vlákna rastlinné, je možné použiť na výrobu kontajnera z vlákniny alebo môžu byť použite spoločne s papierovou vlákninou na výrobu kontajnera zloženého ako z papierových, tak nepapierových vláken.Jedným z objavov, týkajúcich sa tohto vynálezu je poznatok, že mikrobiálny rast je skôr príčinou degradácie a úbytku pevnosti ako zmáčania a môže byť od zmáčania nezávislý. Autor vynálezu prekvapivo zistil, že štrukturálne pevnosť záhradníckeho kontajneri-i sa udrží v skleníkových podmienkach, pri klíčenl alebo uložení v pôde, i ked je kontajner zmáčaný za predpokladu, že je inhibovaný rast mikróbov. Bez ohľadu na všetky teórie sa bežne predpokladá, že rast mikróbov nejakým spôsobom súvisí s porušením štruktúry, vyvolaným premáčaním. Pomatok, že inhiblcia mikrobiálneho rastu bez konvenčných impregnačných stupňov alebo opatrení, je schopná zachovať pevnosť kontajnera, umožňuje niekoľko realizovateľných úvah z hľadiska výroby aj vlastného výrobku. Napriklad veľké množstvá asfaltu používané väčšinou výrobcov záhradníckych kontajnerov z tvarovanej vlákniny je možné vynechať alebo obmedziť. Ako bolo poznamenanć, je žiaduce vynechanie alebo zníženie obsahu asfaltu v kontajneri z niekoľkých dôvodov. Môže však byť žiaduce zachovať prítom SK 281328 B 6nosť znížených množstiev asfaltu, zvyčajne menej ako 5 hmotnostných, ako gleja v surovine.Okrem toho môže byť kontajner vyrobený s relatívne tenkými stenami. V odbore mamená dosiaľ hrúbka stien kontajnera kompenzáciu zrejmej nedostatočnej funkčnej pevnosti tenkostenných kontajnerov a z tohto dôvodu majú obchodne dostupné výrobky relatívne silné steny, bežne s hodnotami 0,254 až 0,762 cm. Kontajnery vyrobené podľa vynálezu majú pomeme tenke steny, výhodne menej ako 0,254 cm, najvýhodnejšie 0,0762 až 0,254 cm. Tieto tenkostenné výrobky podľa vynálezu prekvapivo dobre odolávajú aj pri vystavení náročným podmienkam v skleníku, pri klíčení alebo pri uložení v pôde.Výhodnou skupinou mikrobicldov vhodných na realizáciu podľa vynálezu sú S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolov, Z-merkaptobenzoxazolov alebo 2-merkaptobenzimidazolov Táto skupina zlúčenín je opísaná a spôsoby ich výroby sú uvedené v US patentoch č. 3463785 a 3520976. Citácie týchto patentov sú tu uvedene pre úplnosť a budú ďalej vysvetlené. Stručne zhmute z ich obsahu, organické tiokyanáty vhodné na použitie podľa vynálezu môžu byť znázomenć všeobecným vzorcomOsobitne Výhodnou látkou v rozmedzí uvedenej triedy je 2-(tiokyanometyltio)benzotíazol. Táto látka je obchodne dostupná vo forme 30 (hmotnostne) disperzie v inertnom rozpúšťadle a používa sa v papierenskom priemysle na potieranie slizu V bimičíne a V papiemi periodickým pridávaním napnklad do napájacieho čerpadla alebo do rozvlálcňovaša Tiež sa aplikuje na papiere a kartóny vo forme dodatočného nanesenia na zaistenie odolnosti proti plesniam. Jedným z vynikajúcich aspektov tohto vynálezu je, že dodatočné ošetrenie tvarovanćho kontajneru nie je nutné.V postupe podľa vynálezu sa mikrobicíd pridá v mokrej časti výrobného postupu, tzn. pridá sa a premieša sa vodnou disperziou vláken. Prekvapivć je, že táto trieda organických kyanátových mikrobicídov sa dobre zachytáva na vláknine pri spracovaní suroviny do tvaru trojrozmemého kontajnera, napríklad pri nasávaní vlákniny do sacej formy. Pri prvom priechode je dosiahnutá retencia mikrobicídu až 60 , spoľahlivo 50 až 60 mikrobicídu pridaného k surovine podľa stanovenia vysoko účinnou kvapalinovou chromatograñou. Pripomína sa, že prostriedky na báze 2-(tiokyanometyltio)benzotiazolu boli schválené organizáciou U. S. Food and Drug Administration na použitie ako protislizovo účinné prísady na výrobu papierových a kartónových obalov na potraviny. Vlákninová surovina, obsahujúca také prostriedky, je pritom široko kompatibilná s ďalšími surovinarni. Preto spôsob podľa vynálezu nevyžaduje žiadne osobitné opatrenia. Odpadový papier je možné regenerovať, čo je výhodnejšie, ako ho vyhadzovať.K surovine sa pridáva nmožstvo mikrobicídu zaisťujúce mikrobicídne pôsobenie konečného tvarovaného kontajnera. Toto množstvo závisí od početných faktorov, ako je koncentrácia pridávaného roztoku a stupeň dosahovanej retencie mikrobicídu. Podľa obvyklého výhodného rozpracovania je konečný hmotnostný obsah (vyjadrovaný v ppm) mikrobicídu v hotovom kontajneri 450 až 2000 dielov organického tiokyanátu na milión dielov vlákniny. Pre nároč né sklenikové podmienky môže však byť aj 3000 ppm i vyšší. Podiel mikrobicídu v konečnom výrobku sa môže menil v závislosti od podmienok použitia konečného výrobku na daný účel, je možné ho však ľahko stanoviť.Okrem mikrobicídu môžu byť prípadne k surovine pridané ďalšie zložky. Napríklad je možne včleniť glej, ako je živicový glej, vosk alebo asfalt alebo ich kombinácie. Glej sa bežne pridáva v množstve l až 5 hmotnostných,vztiahnuté na celkovú hmotnosť suroviny. Zvyčajne prostriedky na zvyšovanie retencie alebo substantívne látky môžu byť rovnako zahmutć, napríklad plnivá, kamenec,pigmenty, organické farbivá, farbivá, polyméry alebo živice ako tiež živice pevné za mokra alebo spojivové živice alebo adhezíva. Osobitne výhodným prostriedkom na zvýšenie retencie bol stanovený kamenec, zvyšujúci retenciu organického tiokyanátu v tvarovanej vlálmine. Príklady vhodných živíc pevných za molcra sú močovinoformaldehydovć, melamínformaldehydovć živice a polyamidy alebo polyamíny.Vo výhodnom rozpracovaní vynálezu sa zvýši možnosť transplantácíe kontajneru vynálezu tým, že kontajner umožňuje prienik koreňov. Výhodne sa použije jeden alebo obidva prostriedky. Prvým prostriedkom je, že kontajner sa vybaví otvormi, ako sú štrbiny alebo diery, ktorými korene postupujú priamo z kontajnera bez toho, aby sa krútili. Štrbiny môžu byť vytvarované alebo vyrezané v stenách, rohoch alalebo dne kontajnera. Tento prostriedok, zaisťujúci priestupnost pre korene, je osobitne aplikovateľný pri kontajneroch vyrobených zo suroviny založenej 100 na báze novinového papiera a hotový výrobok z tvarovanej vlákniny sa nakoniec rozkladá, pričom má relatívne vysokú pevnosť na prasknutie. Skúšky ukázali, že tieto otvory významne zvyšujú rast koreňov po presadení. Druhý prostriedok je, že pevnosť stien kontajnera (pevnosť pre prasknutie) je možné znížiť použitím nízkosúdržného vláknitćho materiálu v použitej vláknine. Ako bolo uvedené, tvarovaná papierová vláknina založená na 100 surovine na báze novinového papiera je všeobecne pema a vlákna držia husto pri sebe interakciami medzi vláknami ako vodíkovými vázbami. Tieto vlastnosti sú žiaduce z hľadiska zaistenia stability kostry kontajnera, ale táto pevnosť steny môže pôsobiť proti priestupnosti koreňov. Tento problém je možné prekonať použitím vláknitého materiálu s nízkou súdržnosťou. Náhradou papierovej vlákniny ako celku alebo jej časti vlákninou s nízkou súdržnosťou je možne znížiť pevnosť steny kontajnera do tej miery, že parametre priestupu pre korene sú porovnateľné s parametrami kontajnera na báze rašeliny. Použitie vlákniny s nízkou súdržnosťou môže tiež zvýšiť poréznosť, ale tak, ako je tento vynález chápaný,nízka pevnosť je oveľa dôležitejši faktor na dosiahnutie priestupnosti koreňov ako vysoká poréznosť. Vhodné vlákna s nízkou súdržnosťou zahŕňajú napríklad hrubé mechanickć vlákna, ako je rañnćrovâ mechanická vlálmina alebo raíinérová drevovina, sklenené vlákna, ako je minerálna vlna, syntetické vlákna, rastlinné vlákna alebo vlákna rastlinného pôvodu, ako je slama, lisovaná cukrová trstina alebo konope, rašelina a podobne. Zvýšenie podielu vláken s nízkou súdržnosťou znižuje pevnosť kontajnera pri prasknutí a umožňuje prienik koreňov. Je potrebne uviesť, že pri použití otvorených vláken s nízkou súdržnosťou do suroviny môže byť žiaduce zvýšenie pridávaného množstva mikrobicídu do suroviny tak, aby sa dosiahla poüdovaná hladina retencie do vláken pri výrobe kontajneraKontajner vynálezu môže mať každý tvar beüie používaný v kvetinárstve, poľnohospodárstve alebo lesnictve. Napríklad jednotlivé kontajnery vo forme malých hmčekov môžu mať tvar okrúhly alebo štvorcový a môžu byť vyro SK 281328 B 6bené v akejkoľvek požadovanej veľkosti alebo hĺbke v závislosti od zamýšľanćho použitia. Drenážne štrbiny alebo otvory na priestup koreňov môžu byt vyrobené pri tvarovaní alebo môžu byť do kontajnera vyrezané. Jednotlivé kontajnery môžu tvoriť formu integrovaných mís alebo platní jednotlivých komôr, kde každá komora môže byť prípadne oddeliteľná od misy. Altematívne je možné jednotlivé kontajnery použiť spoločne s oddelenou opakovane použiteľnou základnou misou ako prídavným nosičom ako rastový systém bežne používaný v súčasnej praxi, pri používaní malých kontajnerov z rašeliny.Jednou bežne výhodnou formou podľa vynálezu je rozmnožovacia jamková misa z tvarovanej vlákniny odolnej proti degradácii. Jamkové rozmnožovanie misy sa široko používajú v mnohých záhradníckych odboroch, vrátane kvetinárstva, poľnohospodárstva a lesníctva na klíčeníe a pestovanie semenáčov.Ako už bolo uvedené, klíčenie semien a včasné štádia rastu semenáčov musia prebiehať v starostlivo sledovaných podmienkach vetranie, svietenie, teploty, vlhkosti a podobne, aby sa zaistil optimálny rast rastlín. Tieto podmienky sa môžu líšiť od každého rastového štádia Z tohto dôvodu sa semená a semenáče začínajú pestovať v rozmnožovacích misách 25,40 cm krát 50,80 cm, ktoré obsahujú asi 50 až 80 malých komôr, a tak je možné ľahko premiestňovať veľký počet scmenáčov z jedného rastovćho prostredia do iného,pričom misa zaujíma len minimálny priestor.Napríklad siate rastliny sa komerčne produkujú v skleníkoch pri použití jamkového systému, kde do každej komôrky z plastovej, multikomorovej jamkovej rozmnožovacej misy sa umiestni malé množstvo rastového média. Do každej komôrky sa mechanicky zaseje semeno a komôrky sa zavlažujú a vyživujú automatickým zahmlovacím a injektážnym zariadením. Počas morfologických štádií rastu semien (ako sú uvádzané v práci Hartmana a spol., Plant Propagation, Principles and Practices, 5. vyd., Prentioe-Hall 1990 štádium l základné klíčeníe, štádium 2 klíčny vývoj, štádium 3 nezložené tri alebo štyri listy, štádium 4 viac ako štyri listy) sa podmienky rastu starostlivo riadia. Bežne sú prinajmenšom štádiá l a 2 veľmi teplé a vlhké. Napríklad štádium l môže zahŕňať 2 - 3 denné obdobia rastu pri 26,7 C a 100 relatívnej vlhkosti a pri štádiu 2 sa misa prevedie do rastového prostredia s 23,9 °C a 90 relatlvnou vlhkosťou na 3 - 14 dní. Po štádiu 4 sa vyvinuté baly vyberú z misy a umiestnia do hmčekov určených na predaj a to bud mechanicky alebo ručne. Nie je neobvykle,že semenáče zostávajú v rozmnožovacej mise až 30 dní po vyklíčení.Určité nevýhody jamkových rozmnožovacích misiek z plastov používaných pri postupoch uvedeného typu sa prekonajú, keď je rozmnožovacia jamková misa zložená z tvarovanej vlákniny odolnej proti degradácii. Predovšetkým poréznosť tvarovanej vlákniny umožňuje riadenie aerácie a obsahu vlhkosti vjamke lepšie, ako je možné dosiahnuť pri použití plastov, ktoré sú pre vzduch a vlhkosť nepriepustné. Riadenie vlhkosti je osobitne kritické pri kličení semien. Pri použití plastickej misky je často nevyhnutné použitie svetlého, voľne sa odvodňujúceho média jamky tak, aby sa umožnilo riadenie obsahu vlhkosti v jamke.Podobne počas klíčenia a časných štádií rastu je dôležitá výmena vzduchu. Problémy plastov z hľadiska vlhkosti a nepriestupnosti pre plyny sa odstránia použitím tvarovanej vlákniny. Tiež je potrebné si uvedomiť, že pri použití plastických netransplantabilných jamkových rozmnožovacích misiek nie je možné presadenie semenáčov do ďalších hmčekov, kým koreňový systém V jamke nie je dobre vyvinutý. Inak by rastlina po presadenl nemusela prežiť. Tentoproblém je tiež prekonaný použitím tvarovanej vlákniny,umožňujúcej priestup koreňov, pretože každá jamková komora môže byť umiestnená priamo do následného hmku alebo do zeme bez vyberania balu z komôrky.Z toho vyplýva, že nie len nedôjde k šoku z presadenia,ale nie je ani nutné čakať na úplný alebo rozvinutý vývoj koreňov pred presadením.Ďalším dôvodom, pre ktorý sa používajú pri tomto type rozmnožovania plasty, je ich odolnosť proti degradácii. Teplo, vlhkosť a na živiny bohaté podmienky, ktoré sú v skleníku počas klíčenia a ranných štádií rastu, dokonale vylučujú použite kontanerov z nechránenej vlákniny alebo rašeliny s ohľadom na ich degradáciu, a tým spôsobenú stratu pevnosti. Je potrebné preto oceniť, že pri realizácii jamkových roznmožovacich misiek podľa vynálezu je v tvarovaných vláknach dispergovaný organický tiokyanát,výhodne v nmožstve medzi asi 450 až 3000 ppm a že vláknina môže obsahovať iba papierovú vlákninu alebo papierovú vlákninu modifikovanú vláknami s nízkou súdržnosťou, ako to bolo opísané a že každá komôrka môže byť prípadne vybavená otvormi na priestup koreňov.Na stanovenie dcgradácie a odolnosti proti rnikrobiálnemu rastu je možné kontajnery pripravené podľa vynálezu uložiť do skleníkového prostredia, naplniť ich vlhkou ÍĚ minou a skladovať vo vlhkej atmosfére pod vrchnákom z plastickej hmoty alebo ich zahrabať do vlhkej, na živiny bohatej zeminy. Po skúšobnom čase dôjde na neošetrených kontajneroch alebo na kontajneroch na báze asfaltu k rozsiahlemu rastu piesní a húb, ktorý je značne redukovaný pri kontajneroch podľa vynálezu. Stupeň hrubých porušení štruktúry je možné určiť vizuálne. Mechaníekú pevnosť kontajnera po skúšobnom zahrabani je možné kvantifikovať presne, napríklad použitím Mullen-Burstovho testu. Použitím týchto postupov bolo zistené, že kontajnery podľa vynálezu vykazujú značné zlepšenie vlastností vzhľadom na konvenčné silnostenné kontajnery alebo tvarované kontajnery na báze asfaltu.Nasledujúce príklady ilustrujú len určité aspekty bežných výhodných rozpracovaní podľa vynálezu, mali by byť chápané ako ilustratívne a v žiadnom zmysle neobmedzujú rozsah vynálezu.Príklady uskutočnenia vynálezu Príklady l - 2 (porovnávacie)V príkladoch l a 2 (porovnávacie príklady) bola surovina na báze novinového papiera spracovaná intemým prídavkom S-chinolátu meďnatého a asfaltového gleja. Množstvo fungícldnej emulzie pridané ku každej surovine bolo nasledujúce príklad l 2,268 kg emulzie/tonu suroviny príklad 2 5,536 kg emulzie/tonu surovinyV obidvoch príkladoch bola spracovaná surovina použitá na výrobu kontajnera z tvarovanej vlákniny pomocou vákuového tvarovania. Takto vyrobené kontajnery boli podrobenć zrýchlenému testu po zahrabaní do pôdy, ktorý spočíval v zahrabaní kontajnerov do mikrobiologicky aktívnej zeminy, alco je organická vrchná zemina s obsahom vlhkosti asi 30 , v ohraničenom priestore, v ktorom bola teplota udržovaná na asi 32,2 °C.V rôznych časových intervaloch po zahrabaní boli kontajnery Vyberané a hodnotené vizuálne na prítomnosť mikrobiálneho rastu a analyzované na štrukturàlnu celistvosť stanovenlm pevnosti pri prasknutí za sucha (v kPa).Pri vizuálnom hodnotení bolo zrejmé, že nedošlo k výramému spomaleniu biodegradácie pri výrobkoch vyrobc

MPK / Značky

MPK: A01N 43/74, A01G 9/10, A01N 43/52

Značky: tvarovanej, kontajner, zahradnický, vlákniny, spôsob, odolný, degradácii, proti, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281328-zahradnicky-kontajner-z-tvarovanej-vlakniny-odolny-proti-degradacii-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny odolný proti degradácii a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty