Vyklápacie zariadenie na poklopové strechy a posuvné steny, najmä nákladných vozňov

Číslo patentu: 281256

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bartel Manfred, Ernst Andreas

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kĺbová reťaz je umiestnená medzi koľajnicou (1) a pätkou pozdĺžneho nosníka a pohybuje prestavovacím prvkom (7), ktorý nesie bočnú stenu, po zakrivenej dráhe, pričom sú vytvorené a navzájom spojené štyri prevodové členy cez otočné kĺby, resp. tri prevodové členy a z toho dva vytvorené s krivkovými kĺbmi. Vyklápacie zariadenie podľa tohto vynálezu je určené na poklopové strechy a posuvné steny, výhodne pre nákladné vozne.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vyklápacieho zariadenia na poklopové strechy a posuvné steny nákladných vozňov.Prestavovanie poklopových a posuvných stien nákladných vozňov sa uskutočňuje podľa dvoch základných princípov. Najčastejšíe sa používa riešenie, v ktorom sa prestavovacl prvok, ktorý nesie poklopové a posuvné steny počas vyklápania, otáča po kruhovej dráhe okolo ovládacieho hriadeľa.Koľajnica, inštalovaná na pozdĺžny posun poklopov a bočných stien, je v oblasti prestavovania prerušená, aby sa tam mohol umiestniť prestavovací prvok. Vybrania v koľajnicí však musia byť premostené v pozdlžnej oblasti vozňa, kde otvorený poklop alebo bočná stena prechádzajú cez zavreté. Na to sú zname viaceré riešenia. Podľa DE 40006657 je na ovládačom hriadeli otočne umiestnená,vybranie premosťujúca, pomocnú koľajníca, a táto sa pohybuje prostredníctvom zarážok, umiestnených na ovládacom hriadeli, a privedie sa až po dosadnutie na koľajnicu a je možné ju dištančným prvkom udržovať v určitej vzdialenosti od vyklopiteľného prestavovacieho prvku.Podľa DE 3524721 je vybranie koľajnice v oblasti prestavovania premostenć pevne uložienou pomocnou koľajnicou. Pri prejazde (prechode) oblasťou prestavovania v uzavretom stave zostávajúceho poklopu opustí vodiaci (koľajový) kanál nosného valčeka vysúvanej steny koľajnicu a diel cylindrického tvaru, ktorý je umiestnený na strane nosného valčeka, sa začne odvaľovať po pomocnej koľajnicí a takto preberie nosnú funkciu.Uvedené riešenia majú tú nevýhodu, že vodorovnú a zvislú cestu, ktorá sa opíše v priebehu vyklápania, rozhodujúcim spôsobom určuje vzdialenosť prestavovacieho prvku od jeho stredu otáčania.Optimálne riešenie konštrukčného usporiadania vyklápacieho zariadenia je z dôvodu okolitých priestorových podmienok, pozdlžnych nosníkov, umiestnenia ovládacieho hriadeľa, tvaru nohy nosného valčeka, voľnosti k príslušnej bočnej stene poklopu a voľnosti vyklopenej bočnej steny alebo poklopu k nakladanej a vykladacej iampe, často nemožné. Práve tak je nevýhodou vysoký počet konštrukčných dielov, ako aj ich zložitý tvar. Ako na nevýhodu uvedených riešení sa treba dívať aj na náklady na veľmi presnú montáž pomocných koľajníc.Podľa DDR 288354 je máme riešenie vyklápacích zariadeni, v ktorom je po pohybovej dráhe, pozostávąjúcej z priamky a nadväzujúceho kruhového oblúka, vedený unášač. Tým sa umožní poklopovú, resp. bočnú stenu zvrchu nasadiť na priebežnú koľajnicu a pohybovať ňou bez pomocných koľąiníc. Nevýhodné pri tomto riešení je, že ako prenosový prevod sa používa valčeková reťaz, ktorá je v transportnom stave poklopom resp. bočnou stenou silne zaťažená a má tendenciu skĺzať. Ďalej je nevýhodou zložité zabezpečovanie poklopu resp. bočnej steny v priebehu prestavovania, ako aj spoľahlivé vytvorenie unášača.Úlohou vynálezu je vytvoriť vyklápacie zariadenie na poklopové strechy a bočnice nákladných vozňov v úvode uvedeného typu, v ktorom dráha pohybu prestavovacieho prvku medzi uzavretou a vysunutou polohou nadobúda tvar spojovacej krivky, ktorý je ovplyvniteľný kinematickými rozmermi klbovej reťaze, poklopové, resp. bočné diely sú v priebehu prestavovania stále a spoľahlivo zabezpečené apočet a tvar konštrukčných dielov je menší a zjednodušený,a tým sa znížia ekonomické náklady.Táto úloha je v zásade vyriešená vyklápacím zariadením na poklopové strechy a posuvné steny nákladných vozňov podľa vynálezu, v ktorom je na každej pozdlžnej strane vozidla umiestnená koľajnica a posuvné steny a poklopové strechy sú prestaviteľné medzi zavretou a vysunutou polohou prostredníctvom mriadenia, ktoré je v zábere s nohou nosného valčeka. Podstata vynálezu spočíva v tom,že kĺbova reťaz, ktorá je umiestnená medzi koľajnicou a pätkou pozdĺžneho nosnika, pohybuje prestavovacím prvkom, ktorý nesie bočnú stenu, po zakrivenej dráhe, pričom štyri prevodové členy cez otočné kĺby, resp. tri prevodové členy a z toho dva vytvorené s krivkovými klbmí, sú navzájom spojené.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie objasnený pomocou prilože ných obràzkov, ktore znázorňujúobr. l rez A-A podľa obr.5 ako l. príklad uskutočnenia,obr. 2 rez A-A podľa obr.5 ako 2. priklad uskutočnenia,obr. 3 rez B-B podľa obr.1, obr. 4 detail Z podľa obr. l, obr. 5 čelný pohľad na nákladný vozeň.Pohon klbovej reťaze sa uskutočňuje kľukou 4, umiesmenou neotočne tuho na ovládačom hriadeli 3. Prestavovacl prvok 7, ktorý vedie bočnú stenu alebo poklop pri výklapacej operácii, je umiestnený na spojnici 6 a spojnica 6 je kĺbovo spojená na jednej strane s kľukou 4 a na druhej strane s kulisou 10, ktorá je otočne uložená na podvozku. Na nohe ll nosného valčeka umiestnený zachytávael prvok 12 je tvarovaný tak, že obopína plášť prestavovacieho prvku 7 a ponecháva otvorené len pozdĺžne prebiehajúce vybranie 13, ktoré umožňuje spojovaciemu prvku 14 prechádzať medzi prestavovacím prvkom 7 a kulisou 10. Takto je poklop, resp. bočnica, v uzavretej polohe a v priebehu vyklápania spoľahlivo zabezpečený proti nadvihnutiu. Tvarovanie kinematických rozmerov jednotlivých členov klbovej reťaze umožňuje teraz zdvihnúť nohu 11 nosného valčeka,vrátane nosného valčeka 17, na priebežnú, neprerušovanú koľajnicu 1.Pri ďalšom znaku vynálezu podľa obr.4 má priebežná koľajnica 1 v oblastí prestavovania zvislé vyhĺbenia 15,ktoré slúžia na fixovanie polohy poklopu resp. bočnice v pozdĺžnom smere vozňa.Ďalší znak vynalezu podľa obr.3 spočíva v tom, že na koľajnicí 1 je umiestnená poistná koľajnica 21 proti zdvihnutiu, ktorú zachytí poistka 20 proti zdvihnutiu, pevne umiestnená na pohonnom mechanizmç 23 posuvnej steny a poklop, resp. bočnica, je počas pozdlžneho posúvania zabezpečená proti zdvihnutiu nosného valčeka 17 z koľajnice 1. V oblasti prestavovania pohonného mechanizmu 23 posuvnej steny má poistná koľajníca 21 proti zdvihnutiu vybrania, ktore korešpondujú s protizdvíhovými poistkami 20 pohonného mechanizmu 23 posuvnej steny a umožňujú funkčne správne zasunutie a vysunutie nohy ll nosného valčeka. Ďalším znakom protizdvihových poistiek 20 je ichusporiadanie na pohonnom mechanízme 23 posuvnej steny. Funkciu protizdvihovej poistky určujúce rozmery a a b poklopu alebo posuvnej steny podľa obr.3 sa nerovnajú rozmerom a a b protiľahlého poklopu, resp. bočnice tej istej pozdĺžne strany vozňa.Príklad vyhotovenia podľa obr.2 znázorňuje kĺbovú reťaz s troma členmi, pričom dva prevodové členy majú po jednom otočnom a krivkovom kĺbe. Na ovládacom hriadeli 3 pevne uchytená kľuka 4 je spojená prostredníctvom kĺbu 5 s pákou 24. S pákou 24 je pevne spojený prestavovací prvok 7. Okrem toho je na páke 24 umiestnený valček 25,ktorý je nútene vedený vo vodiacej dráhe 26. Vodiaca dráha 26 má v svojej homej časti stúpanie 28, ktoré sa približne zhoduje so sklonom čela 29 nosného valčeka 17. V spodnej časti vodiacej dráhy 26 je krivková dráha páky 24 ohraničená aretačným dorazom 27.Vynález je výhodný tým, že z jednoduchých konštrukčných dielov je vytvorené vyklápacie zariadenie, ktoré umožňuje nasadenie poklopu, resp. bočnice zhora na priebežnú, neprerušovanú koľajnicu, znobíde sa bez použitia pomocných koľajnic, poklop, resp. bočnica sú v uzavretej a vysunutej polohe, ako aj v priebehu vyklápania, spoľahlivo zabezpečené proti zdvihnutiu jednoduchými prostriedkami a uvedené zariadenie sa dá na nákladný vozeň ľahko namontovať a nastaviť.Ďalšou výhodou je prispôsobením kinematických rozmerov meniteľný tvar pohybovej krivky, ktorú opisuje pohonný mechanizmus 23 posuvnej steny. Tak je možné posuvnú stenu alebo poklop naloženého nákladného vozňa 30 bez problémov otvoriť aj vtedy, ked sa náklad v priebehu transportu zaklinil. Ďalšou výhodou je chránené uloženie vyklápacieho zariadenia, najmä ovládacieho hriadeľa 3, čo je vidieť pod shiňou vedla.l. Vyklápacie zariadenie na posuvné steny a poklopové strechy nákladných vozňov, v ktorom je na každej pozdĺžnej strane vozidla umiestnená koľajnica a posuvné steny a poklopové strechy sú prestaviteľnć medzi zavretou a vysunutou polohou prostredníctvom zariadenia, ktoré je v zábere s nohou nosného valčeka, vyzn ačuj úce sa t ý m , že v oblasti medzi vonkajším pozdĺžnym nosnĺkom(2) a koľajnicou (l) je umiestnený štvor- alebo viacklbový spojnicový prevod, na spojnici (6) ktorého je umiestnený prestavovací prvok (7), spojniea (6) sa na jednom konci otočne okolo kĺbu (8) opiera o kulisu (10), otočnú okolo druhého kĺbu (9), a druhý koniec spojnice (6) je klbovo napojený cez kľuku (4), umíesmenú na ovládacom hriadeli2. Vyklápacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a čuj ú ee sa tý m , ženaovládacomhriadeli(3)je umiestnená kľuka (4), na homý klb (5) ktorej je napojená spojnica (6), vytvorená ako jedno- alebo dvojramenná páka(24), ktorej koniec je vybavený prestavovacím prvkom (7),pričom valček (25) spojnice (6) korešponduje s vodiacou dráhou (26), ktorej homá časť má stúpanie (28), korešpondujúce so sklonom (29) čela nosného valčeka (17) pohonného mechanizmu (23) posuvnej steny, a že v zasunutej polohe pohonnćho mechanizmu (23) posuvnej steny je umiestnený aretačný doraz (27).3. Vyklápacie zariadenie podľa nárokov l a 2, v y značuj ú ce sa tým, žeprestavovacíprvokü) korešponduje so zachytávacim prvkom (12), umiestneným rovnobežne a pozdĺž koľajnice (l) na nohe (11) nosného valčeka tak, že zachytávaei prvok (12) obopina prestavova cí prvok (7) a pre spojovací prvok (14), nachádzajúci sa medzi spojnicou (6) a prestavovacim prvkom (7), zostáva v zachytávacom prvku (12) pozdĺžne prebiehajúce vybranie4. Vyklápacie zariadenie podľa nárokov l až 3, v y značuj úee sa tým, ženapohonnýchmechanizmoch (23) posuvných stien sú umiestnené po dve protizdvihové poistky (20), ktoré korešpondujú s otvormi (22) v poistnej koľajnici (21) proti zdvihnutíu, pričom vzdialenosti (b, b) protizdvihových poístiek (20) a korešpondujúcich otvorov (22) v poistnej koľajnici (21) proti zdvihnutiu sú pre každú posuvnú stenu na jednej strane vozňa uskutočnené rozdielne.5. Vyklápacie mriadenie podľa nárokov l až 4, v y značujúce sa tým, že koľajnica (1) má v oblasti prestavovania poklopových striech a bočnic vyhlbetlia (15) na zafrxovanie nosného valčeka (17) vertikálnym klesaním vodiacej roviny (19) koľajnice (1) smerom k zavretej polohe poklopových striech a bočníc.

MPK / Značky

MPK: B61D 17/08, B61D 39/00

Značky: vyklápacie, zariadenie, posuvné, střechy, vozňov, nákladných, najmä, poklopové, stěny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281256-vyklapacie-zariadenie-na-poklopove-strechy-a-posuvne-steny-najma-nakladnych-voznov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyklápacie zariadenie na poklopové strechy a posuvné steny, najmä nákladných vozňov</a>

Podobne patenty