Tvarovateľný laminát

Číslo patentu: 281150

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ragland Raymond, Ragland, Sheridan William, Barnard Boyd

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tvarovateľný laminát obsahuje vrstvu kovovej fólie (17) a tvarovací prostriedok obsahujúci kovovú fóliu (17) s tvarovými oblasťami. Tvarové oblasti môžu byť v podobe zahĺbenia (101a). Vrstva kovovej fólie (17) obsahuje prostriedok vyžarovania tepla, ktorý obsahuje čierny povrch aspoň na časti jednej vrstvy kovovej fólie (17).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tvarovateľneho laminátu. Najmä sa vynález týka tvarovateľného laminátu použiteľného v tepelnej technike ako tepelnoizolačný prostriedok na zadržiavanie a na odráženie tepla.Sú známe rozličné dosky, panely a stavebné prvky na tepelnoizolačne účely. Sú opísané napriklad v patentových spisoch Spojených štátov amerických 2,180,373,1,934,174, 2,926,761 alebo 4,386,l 28.Vynález si kladie za úlohu zlepšiť doterajší stav techniky a vytvoriť nový prostriedok na tepelnoizolačne účely vo forme tvarovateľného laminátu.Doteraz boli navrhnuté rozličné lamináty, podložky,panely a stavebné prvky na tepelnoizolačné účely. Tak napriklad patentový spis Spojených štátov amerických číslo 2,180,373, opisuje tepelnoizolačný panel, ktorý obsahuje kovový košík, teplo odrážajúce vnútomé vyloženie pokrývajúce vnútomé steny košíka a množstvo tenkých pásikov teplo odrážajúceho materialu, napriklad hliníkovej fólie,ktorá bola ručne poprehybovaná, alebo iné vhodne prostriedky na vytvorenie veľkého počtu nepravídelných povrchov, ktore vytvárajú bodový dotyk medzi vrstvami. Pasiky z tenkej fólie, opisované v uvedenom spise Sibleya a spol., môžu byť na ich každom konci pripevnené ku vnútomému vyloženiu košíka a na košíku môže byť vytvorený kryt na zakrytie vyloženia a v ňom sa nachádzajúcich vrstiev tenkej hliníkovej fólie.V uvedenom spise sa uvádza, že vnútorné vyloženie v košíku slúži na odrážanie väčšiny vyžarovaného tepla proti povrchu, na ktorom je izolácia uložená, čo spôsobi rýchle predhriatie alebo rýchle ochladenie povrchu, ako je žiadané. Vnútomá strana krytu môže tiež mať teplo odrážajúci povrch, ktorý bude odrážať najväčšiu časť vyžarovanćho tepla, ktoré môže byť prenášané konvekčnými prúdmí obvodovými okrajmi izolácie v paneli späť do jeho zdroja, čo spôsobuje minimálny prechod tepla vo všetkých spojoch. Teplo odrážajúci materiál môže byť umiestnený s dostatočným odstupom na vytvorenie teplo izolujúcich vzdušných oblasti medzi páskami, pričom na tento účel je vhodný vzdušný priestor s veľkosťou 9,525 mm. V spise je teda opisovane usporiadanie, ktoré odráža teplo späť k jeho zdroju skôr, než aby smerovalo z jednej časti tepelnoizolačného panelu do jeho inej časti na rozptýlenie tepla v nej.Patentový spis Spojených štátov amerických číslo 1,934,174 opisuje tepelnoizolačnć teleso, ktoré obsahuje množstvo listov kovovej fólie, ktoré boli razené, ohnuté,poprehýbané na vytvorenie výstupkov, ktoré udržujú listy v bodovom dotyku, ked sú zoskupené do navrstveni. Fólie môžu byť poprehýbané alebo zdefonnovane ručne alebo strojom a uložené na povrch člena, ktorý má byť izolovaný,pričom nie je nutné tieto listy navzájom pevne spájať na zachovanie nepravidelného tvaru na vytvorenie hrubých vzduchových oblasti. Stredný odstup listov môže byť okolo l cm, obvykle však bude 0,5 až 2 cm, pričom listy majú hrúbku menšiu ako 0,2 mm, ale tiež 0,005 alebo menej.V tomto spise sa tiež uvádza, že môže byť vytvorený ochranný obal na ochranu izolácie proti vonkajším tlakom,keď je však izolácia použitá na vyplnenie vzdušných dutín vytvorených obvyklými stavebnými členmi, ako sú steny alebo stropyn, nie je nutný žiadny zvláštny obal, zatiaľ čo pri výrobe obalov na rúrky je nutný vonkajší plášť, ktorý může byť vyrobený z kovu ťažšieho ako fólia. Nie je pot rebné, aby všetky listy boli poprehýbané a že tepelnoizolačné teleso môže obsahovať stredný list, ktorý zostane rovný. Dyckerhoff neuvádza žiadne prostriedky na smerovanie tepla zjednej časti izolačného telesa do jeho inej časti.Patentové spisy Spojených štátov amerických 2,926,761 a 4,343,866 opisujú tepelnoizolačný panel pozostávajúci z množstva tenkých kovových listov. Ziadny z týchto spisov neopisuje či nenavrhuje tepelnoizolačný tvarovateľný laminát alebo panel, ktorý obsahuje prostriedky na smerovanie tepla z jednej jeho časti do inej. Patentové spisy Spojených štátov amerických číslo 1,974,665,2,441,476, 2,481,046, 2,963,128, 3,029,910, 4,025,996,4,318,965, 4,703,159 opisujú stavebné panely, ktoré obsahujú množstvo kovových vrstiev, ktoré sú navzájom pevne spojené. Žiadny z týchto spisov neopisuje či nenavrhuje tepelnoizolačne tvarovateľný laminàt alebo panel, ktorý obsahuje prostriedky na smerovanie tepla z jednej jeho časti do inej.Vynález rieši úlohu tým, že vytvára tvarovateľný laminát, ktoreho podstata spočíva V tom, že obsahuje vrstvu kovovej fólie a tvarovací prostriedok obsahujúci množstvo zahlbeni alebo otvorov vo vrstve kovovej fólie.Podľa výhodnćho uskutočnenia predloženého vynalezu tvarovaeí prostriedok obsahuje aspoň jeden rad otvorov vo vrstve kovovej fólie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu tvarovacl prostriedok obsahuje opakovaný vzor zahlbenia vo vrstve kovovej fólie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu tvarovací prostriedok obsahuje náhodný vzor zahlbenia vo vrstve kovovej fólie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu vrstva kovovej fólie obsahuje prostriedok vyžarovania tepla.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia predloženého vynálezu prostriedok vyžarovania tepla obsahuje čiemy povrch aspoň na časti aspoň jednej strany vrstvy kovovej fólie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu je ep nanesený na protiľahlých stranách vrstvy kovovej fólie.Podľa výhodneho vytvorenia vynálezu tvarovateľný laminát obsahuje teplo pohlcujúce a tepelnoizolačne oblasti, pričom teplo pohlcujúca oblasť vedie väčšie množstvo tepla medzi protiľahlými povrchmi tvarovateľného laminátu ako predstavuje izolačná oblasť. V zvláštnom pripade teplo pohlcujúca oblasť môže obsahovať stlačený vonkajší obvod navrstvenia, ktorý prebieha vodorovne v priečnom smere kolmo na zvislý smer úplne okolo ízolačnej oblasti,pričom vrstvy pri vonkajšom obvode sú navzájom upevnené upevňovaclm prostriedkom. Tvarovateľný laminát môže obsahovať jednu izolačnú oblasť alebo množstvo izolačných oblasti a teplo pohlcujúca oblasť môže čiastočne obklopovať niektorú izolačnú oblasť alebo môže úplne obklopovať izolačnú oblasť.Prostriedok vyžarovania tepla môže tvoriť čiemy povrch na aspoň časti aspoň jednej strany alebo jednej z vrstiev. Čierny povrch môže siahať cez len časť jednej strany vrstvy alebo cez celý povrch vrstvy. Keď je tvarovateľný lamlnàt použitý na tienenie citlivého zariadenia ako elektrických zložiek od zdroja tepla, môže byť izolačná oblasť tvarovateľného laminátu vytvorená tak, že je proti zdrojutepla a povrch izolačnej oblasti ležiaci oproti zdroju tepla môže byť odrážavý povrch. Na rozptýlenie tepla z tvarovateľného laminátu môže byť vytvorený prostriedok vyžarovania tepla ako čierny povrch na jednej alebo viacerých častiach tvarovatcľného laminátu odvrátených od miesta,ktoré má byť tienené proti teplú. Tak napríklad ked vonkajší obvod tvarovateľnćho laminátu alebo jeho časť je umiestnený v oblasti vystavenej cirkulujúcemu vzduchu,ktorý by uľahčoval odvádzaníe tepla z tvarovateľného laminátu, môže byť tvarovateľný laminát v takých oblastiach vybavený čiernym povlakom. Navyše môže byť čiemy povlak povrchu vytvorený na jednotlivých listoch v ľubovoľnom vzore alebo na niektorých jeho častiach, čo uľahčuje odvádzanie tepla do teplo pohlcujúcej oblasti či oblastí. Tak napriklad, ked protiľahlé okraje tvarovateľného laminátu budú umiestnené v oblastiach vystavených oirkulujúcemu vzduchu, môžu byť tieto okraje potiahnuté čiemym povlakom povrchu a práve jednotlivé vrstvy v takýchto oblastiach môžu byť potiahnuté čiemym povlakom na uľahčenie vyžarovania tepla.Podľa vynálezu môže tvarovateľný laminàt obsahovať aspoň jednu ochrannú vrstvu. Ochranná vrstva môže obsahovať tepluodolný materiál a môže byť uložená medzi protiľahlé povrchy dvoch susedných vrstiev. Podľa vynálezu nie je nutné, aby každá z vrstiev obsahovala výstupky. Aspoň jedna z vrstiev môže obsahovať rovný list jednoduchých výstupkov, pričom rovný list je umiestnený medzi vrstvami, ktoré majú výstupky. Výstupky môžu byť usporiadané v rovnomemom vzore na každom liste alebo vzor môže byť uskutočnený ako nerovnomemý náhodný vzor. Výstupky môžu mať rovnakú výšku na všetkých listoch alebo môžu mať premenlivú výšku. Výstupky môžu byť vytvorené tak, že majú na každom z listov rovnaký smer alebo tak, že vyčnievajú len z jednej strany každého z lístov, alebo môžu vyčnievať z obidvoch strán aspoň jedného z listov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je znázomený na výkresoch, kde obr. l znázorňuje priečny rez tvarovateläiým laminátom podľa predloženého vynálezu, obr. 2 schematicky znázorňuje spôsob výroby tvarovateľného laminátu podľa predloženého vynálezu, obr. 3 znázorňuje perspektlvny pohľad na tvarovateľný laminát podľa predloženého vynálezu a obr. 4 znázorňuje priečny rez tvarovateľným laminátom.Ako priklad uskutočnenia vynálezu je uvedený tvarovateľný laminát, ktorý obsahuje prvú kovovú vrstvu medzi dvoma izolačnými vrstvami a druhů kovovú vrstvu na vonkajšom povrchu niektorej z izolačných vrstiev. Vo výhodnom uskutočnení vynálezu vrstva izolačného materiálu na strane odvrátenej od druhej kovovej vrstvy je ohňu odolný materiál. Výhodné lamináty podľa vynálezu teda majú jeden povrch, ktorý je ohňovzdomý vláknitý materiál a druhý povrch je kovová vrstva. Medzi týmito dvoma povrchovými vrstvami je ďalšia kovová vrstva a ďalšia vrstva izolačnćho materiálu.Bolo zistené, že kombinácia tenkej vrstvy z ohňovzdorného materiálu s tenkou kovovou vrstvou, ktorá má vysokú tepelnú vodivosť, zaisťuje neobvykle účinnú ochranu pmti vysokej teplote pre obvyklý izolačný materiál. Táto kombinácia umožňuje použitie takých izolačných materiálov vaplikáciách vysokých teplôt vyšších, ako by mohli byť nonnálne použité, najmä v aplikáciách bodových izolácií.Príklad použitia takejto bodovej izolácie je v oblasti motorových vozidiel, kde sa vyžaduje ochrana podlahy kabiny pre cestujúcich v automobile proti teplu vyvijanom pod podlahou výfukovým systémom, najmä tlmičom a katalyzátorovým meničom, ktoré môžu byť umiesmené bližšie pri podlahe ako výfukové potrubie všeobecne. Kombinácia ohňovzdomej vrstvy a kovovej vrstvy v laminátoch podľa vynálezu vytvára povrch na laminát, ktorý je trvanlivý pri vystavení tvrdým teplotným podmienkam a ktorý je účinný na ochranu izolačnej vrstvy v lamináte podľa vynálezu a robi tento laminát zvlášť účinným pri použití ako bodovej tepelnej bariéry, pretože kovová vrstva má snahu odvádzať teplo z oblasti horúceho bodu a rozptyľovať ho rovnomerne po väčšej ploche povrchu, čim sa chráni izolačná vrstva a stáva sa omnoho účinnejšia. To taktiež robi lamináty tepelnej bariéry podľa vynálezu omnoho účinnejšimi pre mnohé aplikácie.Bolo zistené, že je zvlášť výhodné mať vrstvu kovového povrchu laminátov podľa vynálezu v kombinácii s kovovou vrstvou, ktorá je uložená medzi dvoma izolačnými vrstvami. Kombinácia dvoch kovových vrstiev zaisťuje vysoké tienenie tepla a vysoký rozptyl tepla, najmä vhodný v aplikáciách bodovej izolácie motorových vozidiel. Tak napríklad pri takomto použití je laminát podľa vynálezu uložený tak, že ohňovzdomá vrstva je umiestnená na kovovej potüahe kablny pre cestujúcich a vrstva kovového povrchu je hore. Kobereová podložka alebo koberec kabíny pre cestujúcich je uložený na vrstve kovového povrchu laminátu podľa vynàlezu. V tejto polohe laminát podľa vynálezu má vysokú hodnotu ako bodový izolátor pre danú hrúbku a hmotnosť v porovnani s inými typmi izolácie.Pri tomto zvláštnom použití bolo zistené, že je výhodné mať laminát podľa vynálezu s hrúbkou od 25 do 755 celkovej hrúbky tohto laminátu a podlahového kobema. Ešte výhodnejšie je, ked laminát má hrúbku od 40 Vaio 60 celkovej hrúbky, najlepšie okolo 50 . ~~Aj keď lamináty podľa vynálczu sú tu diskutované a-opisované ako lamináty tepelnej bariéry, je zrejmé, že lamináty podľa vynálezu majú tiež prekvapivo účinne akustíckć vlastnosti. Teda lamináty podľa vynálezu môžu byť navrhnuté na požadovaný rozdiel teplôt (ľ) a na požadovaný rozdiel decibelov (db) z jednej strany larninátu na druhú. Predpokladá sa, že kovová vrstva v lamináte podľa vynálezu vyvíja neočakávané tlmenie hluku a vibrácií, pretože je prilepená ku dvom rohožiam netkaných vlákien. Kovová vrstva zamedzuje priestupnosť hluku rohožami netkaných vlákien a vibračná energia zavedená do kovovej vrstvy je rozptýlená v rohožiach, ku ktorým je kovová vrstva pripojená. Ako je zrejmé, na čisto akustické použitie, kde teplo nie je významné, nežiada sa použitie ohňovzdornej vrstvy. Vhodná je rohož netkaných vlákien neohňovzdomá.Všeobecne môžu lamináty podľa vynálezu mať ľubovoľnú požadovanú celkovú hrúbku závislú od izolácie požadovaných hodnôt (T) a/alebo od hodnôt izolácie (db) hluku. Podobne pomemá hrúbka rohože netkaných vlákien na jednej strane kovovej vrstvy v porovnani s hrúbkou rohože na druhej strane kovovej vrstvy bude premenlivá v závislosti od výsledných požadovaných vlastnosti larninátu. Cena príslušných vrstiev bude často určujúcim činiteľom,rovnako ako fyzikálne vlastnosti.Celková hrúbka laminátu, ako i hrúbka, hustota a iné vlastnosti každej vrstvy budú predmetom voľby vykonanej odbomikom podľa údajov tu obsiahnutých a v závislosti od výsledných požadovaných vlastnosti laminátu na zvláštne konečné použitie. Tieto činitele sa budú meniť v závislostiod toho, či konečné použitie je na tepelnú bariéru alebo na hlukovú bariéru alebo pre obidva prípady. Tak napriklad použitie hliníkovej fólie hrúbky 0,0254 mm a rohože netkaných aramidových vlákien hrúbky 2,54 mm na jednej strane a rohože netkaných polyesterových vlákien na druhej strane dáva laminát hrúbky 19,05 mm, ktorý dáva T asi 49 C, laminát hrúbky 9,525 mm dáva T asi 37,8 C medzi výfukovým potmbim automobilu a podlahou kabíny pre cestujúcich. Odhornikovi bude iste zrejme, že vrstvy v laminátoch podľa vynálezu môžu byť viacnásobné vrstvy na zaistenie požadovaných vlastnosti.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu vynález vytvára ľahké lamináty ako tepelné bariéry, ktoré majú hrúbku menšiu ako 25,4 mm a memú hmotnosť asi 0,08 kg.dm 3. Výhodnejšie majú tieto lamináty hrúbku menšiu ako 19,05 mm, prednostne 12,7 mm alebo 9,525 mm. Podobne merná hmotnosť je výhodne od 0,048 kg.dm 3 do 0,064 kg.dm 3, prípadne nižšia Ohňovzdomá vrstva má prednostne hrúbku 2,54 mm alebo menej v kombinácii s kovovou vrstvou, ktorá má prednosme hrúbku 0,127 mm alebo menej. Izolačná vrstva doplňuje celkovú hrúbku laminátu. Výhodnejšie má ohňovzdomá vrstva hrúbku menšiu ako 2,032 mm, výhodne od 0,0762 mm do 0,l 524 mm. Kovová vrstva je výhodne kovová fólia, ktorá zaisťuje ohybnosť na spracovanie a na konečné použitie a má hrúbku menšiu ako 0,0762 mm, prednostne ako 0,0508 mm, a výhodne na mnohe konečne aplikácie od 0,0254 do 0,038 l mm.Materiály, ktoré sú výhodné na lamináty podľa vynálezu zahŕňajú hliníkovú fóliu na kovovú vrstvu a rohož aramidových netkaných vlákien na ohňovzdomú vrstvu. lzolačná vrstva je výhodne polyester alebo rohož netkanýeh sklených vlákien. Vrstvy laminátu môžu byť spolu spojené alebo zlepené rozličnými spôsobmi podľa konečného použitia. Je výhodné, keď sa vylúči dierovanie kovovej fólie,aby sa zachovala spojitosť bočnej tepelnej vodivosti kovovej vrstvy.Zatiaľ čo vonkajšia povrchová kovová vrstva je výhodne pripojená lepením k izolačnej vrstve, nie je nutné, aby povrchová kovová vrstva k nej bola pripojená lepenírn. Táto kovová vrstva iba vyžaduje byť v tepelnom dotyku s izolačnou vrstvou a môže byť držaná na mieste ľubovoľnými požadovanými prostriedkami. V jednom usporiadani táto kovová vrstva môže byť pripojená ku spodnej strane podlahového koberca kabiny pre cestujúcich v automobile a je tak uložená v dotyku s izolačnou vrstvou na vytvorenie laminátu podľa vynálezu, keďje koberec uložený na homej strane izolačnej vrstvy, ktorá má inú kovovú vrstvu a vrstvu ohňovzdomeho materiálu na druhej strane.Vrstvy laminátu sú výhodne spojené lepidlom, ktoré je vhodné na rozsahy teplôt, v ktorých sa laminàt používa. Lepidlo môže byť nanášanć ako kvapalnć alebo ako pevne a môže byť naprášene ako kvapalina alebo prášok na povrch vlálcnových rohoži a/alebo kovovej fólie kvôli spojeniu vláknitých materiálov s kovovou fóliou. Predsa však,výhodné lepidlo je terrnoplastické lepidlo nanášanie vo forme listu alebo filmu, typicky s hrúbkou asi 0,038 l mm. Lepkavý film môže byť privádzaný zo zvitku a uložený medzi kovovú fóliu a vláknitú rohož, potom zahriaty a stlačený pri vhodnej teplote a tlaku na roztavenie lepidla s cieľom spojiť vláknitú rohož s kovovou fóliou. Táto forma lepidla ako filmu alebo listu má výhody jednoduchého použitia, vytvorenie rovnomemej vrstvy a neprítomnosti akýchkoľvek rozpúšťadiel pri vykonávaní laminovania.Obr. 1 znázorňuje priečny rez typickým laminátom podľa vynálezu. Laminát 16 obsahuje kovovú vrstvu 17,ktorá má na jednej strane prilepenú izolačnú vrstvu 18. Kudruhej strane kovovej vrstvy 17 je prilepená ohňovzdomá vrstva 19. Druhá kovová vrstva 20 je v tomto uskutočnení pripojená k izolačnej vrstve 18.Ako bolo uvedené, spôsob pripojenia izolačnej vrstvy 18 a/alebo ohňovzdomej vrstvy 19 ku kovovej vrstve 17 môže byť vykonaný ľubovoľným žiadaným prostriedkom,ale najhospodámejšie a najvhodnejšie je lepidlo, ktoré môže byť kvapalnć alebo pevné a môže byť terrnoplast alebo termoset, ako i katalicky spracovaná lepiaca sústava zahŕňatjúca vzduchom alebo vlhkom spracované lepiace sústavy. Pomemć hrúbky troch vrstiev tvoriacich laminát podľa vynálezu sú uvedené a môžu byť určené odbomikom na splnenie požadovaných vlastnosti na každý zvláštny prípad použitia, na ktorý má byť laminát podľa vynálezu použitý ako tepelná bariéra.Obr. 2 znázorňuje uskutočnenie spôsobu výroby larnínátu podľa vynálezu. Ine uskutočnenia a ich obmeny v rámci myšlienky vynálezu budú odbomíkovi zrejmé. V zvláštnom uskutočnení znázomenom na obr. 2 sa odoberá hliníková fólia 21 zo zvitku 24 zároveň s lepiacim filmom 22 zo zvitku 25 a s rohožou 23 z polyesteru alebo netkaných sklených vlákien zo zvitku 26 a všetky sa privádzajú medzi larninovacie valce 27 a 28, ktoré stláčajú a larnínujú všetky tri vrstvy, takže lepidlo 22 spojí vláknitú rohož 23 s vrstvou 21 hliníkovej fólie. Teplo môže byť privádzané od valcov 27 a/alebo 28 alebo v oblasti D a/alebo E na vytvorenie požadovanej teploty na účinne roztavenie lepidla 22 na pripojenie hliníkovej fólie 21 ku vláknitej rohoži 23. Altematívne môže byť privádzaně teplo V oblasti C na vytvorenie alebo podporu lepiaceho spojenia kovovej a vláknitej vrstvy.Laminát 42 hliníkovej fólie, lepidla a izolačnej vláknitej rohože sa potom vedie medzi laminačné valce 43 a 44 zároveň s rohožou 41 ohňovzdomých vlákien, ktoré majú v tomto uskutočnení vrstvu lepidla už prilaminovanú k povrchu rohože 41 ohňovzdomých vlákien, ktoré pridu do styku s hliníkovou fóliou 21 skôr vyrobeného laminátu 42. Lepiaca vrstva medzi hliníkovou fóliou 21 a rohožou ohňovzdomých vlákien môže byť tiež prívádzaná oddelene ako lepidlo 22 privádzané v prvom kroku.Predsa len za určitých okolnosti môže byť výhodnejšie,ako je znázomené na obr. 2, vytvoriť laminát 41, ktorý je kombináciou rohože 31 ohňovzdomých vlákien, napriklad aramidových vlákien, privádzaných zo zvitku 33 s lepiacim ñlmom 32 privádzaným zo zvitku 34. Rohož 31 ohňovzdomých vlákien a lepivý film 32 sa zahrejú a zlarninujú v laminačných valcoch 35 a 36 na vytvorenie laminátu 41. Laminát 41 sa potom vedie s laminátom 42 do laminačných valeov 43 a 44 pri prívode tepla v oblastí F a/alebo G kvôli spojeniu rohože 31 ohňovzdomých vlákien s hliníkovou fóliou 21. Druhá hliníková fólia 51 sa privádza zo zvitku 52 s lepiacou fóliou 53 zo zvitku 54 k valcom 43 a 44 na styk s laminátom 42, čim sa vytvorí výsledný laminát 45 podľa vynálezu, ktorý sa navija na zvitok 46. Spojenie druhej hliníkovej fólie 51 s izolačnou vrstvou 42 môže byť vykonané vyhrievaným valcom 44, teplo sa privádza k homým oblastiam podobne ako k oblastiam F alebo G cesty a/alebo môže byť privádzanć pecou 61. V niektorých použitiach môže byť žiaduca len pec 61, takže valce 44 a 43 nezhusťujú alebo nedeformujú larninátovú štruktúru pred pôsobením lepidiel 53 a/alebo 32.výsledný laminát podľa vynálezu môže potom byť rozrezaný, rozstrihaný alebo rezaný v raznici na vytvorenie rozličných tvarov požadovaných na tepelné a/alebo hlukové bariéry a/alebo izolačné vrstvy na zvláštne konečné aplikácie. Rýchlosti laminovania a teploty použité v laminačnompostupe budú závisíeť od zvláštnych materiálov a najmä od 9. Tvarovateľný lamínát podľa nároku 1, v y z n a použitého lepidla. č u j ú c i s a t ý m , že aspoň jedna strana vrstvy koAltemativne na uskutočnenie znázomené na obr. le- vovej fólie (l 7)je vybavená lepidlom.pidlo môže byť kvapalnć lepidlo, ktoré sa nastrieka medzivrstvy na vytvorenie požadovaných spojení medzi prísluš nými vláknitými vrstvami a hliníkovou fóliou. Lepidlá mô žu mať i inú formu, ako sú prášky, a môžu to tiež byť kom- 2 výkresy bináeie filmov, kvapalín a pod.Lamináty podľa vynálezu sú zvlášť užitočné na výrobky, ktoré vyhovujú nonne Federal Automotive Standard 302 pre požiadavky ohňovzdomej izolácie automobilov. Vrstva ohňovzdomých rohoži netkaných vlákien užitočné v tomto vynáleze môže byť z ohňovzdorných vlákien alebo z iných vlákien spracovaných ohňovzdomým materiálom.Na zlepšenie ohybnosti listu 4 a môže tento byť vybavený vzorom znázomeným na obr. 3 a 4, napriklad tvaru diarnantu na umožnenie rozťahovania a stláčania listu 4 a. Vzor obsahuje vyvýšeniny a priehlbeniny prebiehajúce medzi homými a spodnými bodmi 101. Body 101 môžu byť od seba vzdialené náhodne, v rovnakých vzdialenostiach alebo v opakovanom vzore 12,7 mm v jednom smere a 9,525 mm v dmhom smere. Hĺbka medzi najvyšším bodom lllls a najhlbšlm bodom ltllh môže byť asi 0,0254 mm pre hliníkovú fóliu s hrúbkou 0,0508 mm.List 4 a môže byť vybavený otvormi, výstupkami alebo iným prostriedkami ako vráskami a jamkami zvyšujúcimi jeho tvarovateľnosť. Tak napriklad môže byť v liste vytvorené množstvo rebier v tvare vln alebo iných útvarov. Keď sa použije pretlačovaný opakovaný vzor, môže byť vytvorený vhodne tvarovaným prctlačovacím valěekom, ktorý pretláča list 4 oproti druhému valčeku s hladkým povrchom. Altematlvne môžu byt použité dva pretláčacie valčeky majúce navzájom sa doplňujúce povrchy vybavené výstupkarni.l. Tvarovateľný laminát, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje vrstvu kovovej fólie (17) a tvarovaciu vrstvu obsahujúcu kovovú fóliu (17) s tvarovými oblasťami.2. Tvarovateľný laminát podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že tvarové oblasti sú tvorené zahĺbenim (10 la).3. Tvarovateľný lamínát podľa nároku l, v y z n a ~ č u j ú c i s a t ý m , že tvarové oblasti sú tvorené otvonni (101).4. Tvarovateľný laminàt podľa nároku l, v y z n a č u j ú e i s a tý m , žetvarovaci prostriedokje vytvorený pre aspoň jeden rad otvorov (101) vo vrstve kovovej fólie (17).5. Tvarovateľný laminát podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , žetvarovací prostriedokje vytvorený pre opakovaný vzor zahĺbenia (lüla) vo vrstve kovovej fólie (17).6. Tvarovateľný laminát podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tvarovaci prostriedokje vytvorený pre náhodný vzor zahĺbenia (10121) vo vrstve kovovej fólie (17).7. Tvarovateľný laminát podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že vrstva kovovej fólie (17) obsahuje prostriedok vyžarovania tepla.8. Tvarovateľný laminât podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prostriedok vyžarovania tepla obsahuje čiemy povrch na aspoň časti jednej strany vrstvy kovovej fólie (17).

MPK / Značky

MPK: B32B 5/14, B32B 3/12, B32B 31/20, B32B 31/04

Značky: tvarovateľný, laminát

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281150-tvarovatelny-laminat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarovateľný laminát</a>

Podobne patenty