Okrúhly pletací stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek

Číslo patentu: 281039

Dátum: 02.02.1994

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Ettore

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Okrúhly pletací stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek, pozostáva z ihlového valca (2) s pozdĺžnymi zvislými drážkami (3), v ktorých kĺžu ihly (4), ich platiny (5) a pod nimi ležiace vyvolávacie platiny (6). Zdvíhacie zámky (14) vyvolávacích platín (6) majú menšiu výšku ako zdvíhacie zámky platín (5), takže vyvolávacie platiny (6) sa vracajú do svojej voliacej polohy, zatiaľ čo platiny (5) ešte klesajú. Vyvolávacie platiny (6) a platiny (5) sa po začiatku zdvíhania spôsobenom vyvolávacími platinami (6) pôsobiacimi na platiny (5) pohybujú nezávisle. Vyvolávacie platiny (6) pozostávajú z drieku klzného v časti (3a) zvislej drážky (3) ihlového valca (2), umiestnené vo vzdialenosti od osi ihlového valca (2), ktorá je väčšia ako vzdialenosť časti (3b) zvislej drážky (3), v ktorej kĺžu platiny (5) a ihly (4), pričom vyvolávacie platiny (6) sú vybavené výstupkom (21) na záber s príslušnými platinami, ktorý vystupuje radiálne smerom k ihlovému valcu (2). Stroj má väčší počet voliacich polôh ako známe stroje na rovnaký priemer ihlového kruhu a jemnosť.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka olcrúhleho pletacieho stroja s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek. vynález sa najmä týka okrúhleho pletacieho stroja malého priemeru na výrobu niekoľkofarebného pleteného tovaru, ako sú ponožky, ktorého íhlový valec je vybavený zvislými drážkami, v ktorých sú umiestnené a klžu ihly, ich platiny a pod nimi ležiace vyvolávacie čiže vzorovaeie platiny, pričom ihly,platiny a vyvolávacie platiny sú ovládané zámkamí v podstate pevnými proti otočnému ihlovému valcu a pôsobiacimi na kolienka ihiel platin a vyvolávacich platin. Vyvolávaeie platiny sú volené tak, aby aktivovali alebo ponechali v nečinnosti príslušné ihly v rôznych prlvodoch priadze voliacimi zariadeniami Spojenými s týmito prívodmi priadze.Je dobre známe, že v týchto okrúhlych pletaeich strojoch znamená malý priemer, a preto aj obvod ihlového valca to, že je možné upraviť iba obmedzený počet privodov priadze a správne voliteľných jednotlivých polôh s tým výsledkom, že je taktiež obmedzený počet možných vzorov. Inými slovami nielenže je obmedzené množstvo rôznych farebných vzorov, ale aj množstvo vzorov vznikajúcich zdvíhanim ihiel do rôznych polôh, ako sú polohy chytových očiek, a tak ďalej.Tieto obmedzenia sú v podstate spôsobené tým, že zdvíhacie a mižovacie zámky ihiel, platin a/alebo vyvolávaclch platin nemôžu prekročiť určitú veľkosť sklonu, konkrétne 45 °, a pozdĺž obvodu ihlového valca musi byť uvoľnený priestor na voľbu vyvolávacich čiže vzorovacích platin. Pri väčšom sklone ihiel, platin a/alebo vyvolávaeích platin by mohlo dôjsť k uviáznutiu, čo by malo za následok prerušenie práce. Pri menšom sklone by maximálny počet voliacich polôh mohol byť ďalej znížený, pretože rozstup medzi jednou voliacou polohou a susednou voliacou polohou by sa pre rovnakú zdvižnú výšku zámku a obvod ihlového valca podstatne zväčšila.Je zrejmé, že čím je väčší počet voliacich polôh, tým je väčšie aj množstvo vzorov alebo efektov, ktorých možno dosiałmuť na pletenom výrobku, ako sú rôzne farebné vzory, rôzne umiestnené vzory, sieťové vzory a podobne.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť okrúhly pletaeí stroj najmä na výrobu ponožiek, pri ktorom bude pre rovnaký íhlový valec a íhlový knih s rovnakým priemerom uľahčená voľba, a preto aj zvýšené množstvo dosiahnuteľných vzorov.Dalšou úlohou vynálezu je vytvoriť okrúhly pletací stroj špeciñekého typu, ktorý používa v podstate bežné elementy na vytváranie očiek, to je normálne ihly, platiny a vyvolávacie platiny vyrábané bežnými výrobnými spôsobmi a prostriedkami, takže nie je potrebné používanie špeciálnych ihlových komponentov vyžadujúcich špeciálne a/alebo nákladné obrábanie.Ďalšou úlohou vynálezu je vytvoriť okrúhly pletací stroj schopný využitia veľmi známych a spoľahlivých voliacich zariadení. To isté plati o Zámkoch, vodičoch priadze a ďalších typických elementov týchto strojov.Ešte ďalšou úlohou vynálezu je nezvyšovať zdvíhacie a znižovacie sklony vyvolávacích platin a/alebo platin a/alebo ihiel za obvyklé medzné hranice na dosiahnutie úplnej spoľahlivosti činnosti.Tieto úlohy spĺňa okrúhly pletaei stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek, pozostávajúci z ihlového valca s pozdlžnymi drážkami, v ktorých klžu ihly,ich platiny a pod nimi ležiace vyvolávacie platiny, zo zámkov na ovládanie ihiel, platin a vyvolávacích platin záberom s ich kolienkami, pričom íhlový valec je poháňaný pohybom relatívnym proti zámkom a mnoho volíacim polohám, spojených s prívodmi priadze, a v ktorých sú vyvolávacíe platiny Volené tak, aby aktivovali alebo ponechali v nečinnosti pripojené ihly, pričom vyvolávacie platiny sú typu výkyvného okolo stredu otáčania, podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že vyvolávaeie platiny pozostávajú z drieku klzného V časti drážky ihlového valca, umiestnene vo vzdialenosti od osi ihlového valca, ktorá je väčšia ako vzdialenosť časti drážky, v ktorej klžu platiny a ihly, pričom vyvolávacie platiny sú vybavené výstupkom na záber s príslušnými platinamí, ktorý vystupuje radiálne smerom k ihlovému valcu, stred otáčania na vykývnutie vyvolávacej platiny je umiestnený na radiálne vonkajšom okraji príslušných platin, zdvíhacie zámky vyvolávaeich platin majú menšiu výšku ako zdvíhacie zámky platin, a vyvolávacie platiny sú mižované znižovacími zámkamí nezávisle od príslušných platin takým spôsobom, aby opäť dosiahli svojej zvolenej polohy, ked príslušné platiny v podstate dosiahnu najnižší bod na znižovacích zámkoch platin.Pri okrúhlom pletacom stroji tohto typu sú výhodne zdvíhacie a znižovacie zámky vyvolávacích platin usporiadané na obvode s priemerom, a preto aj dĺžkou väčšou ako sú u ihlového kruhu, a pretože majú menšiu výšku ako zdvíhacie a mižovacie zámky platin, môže byť pre rovnaký priemer tej časti ihlového valca, v ktorej pracujú ihly, to je v častí, ktorá vytvára pletenú hadicu, vytvorený väčší počet voliacich polôh. Činnosťou výstupku vyvolávacej platiny,ktorý vyčnieva radiálne dovnútra do ihlového valca, sa dosahuje zdvihaním platin s úplnou spoľahlivosťou, to je záber medzi vyvolávacimi platinami a zámkamí nastáva v blízkosti spodnej časti drážky v ihlovom valei ako pri normálnom stroji.Voliace platiny, ktoré sú zdvihané, aby aktivovali príslušné ihly, udeľujú platinám iba počiatočný pohyb, pričom ostatok pohybu platin smerom nahor je vykonávaný pomocou zámkov. Voliace platiny preto opäť poklesnú pred platinami, a už nie je nutné, aby platiny tlačili vyvolávacie platiny smerom dolu do polohy, v ktorej dochádza k ich voľbe. Vyvolávacie platiny preto môžu byť už vo svojej voliacej polohe, ked platiny dosialmu bod maximálneho poklesu. Preto môže byť ihneď vykonaná nová voľba, napríklad je možné vrátiť do činnosti tie ihly, ktoré práve pracovali, na zvýšenie rozsahu možných vzorov.Umiestnenie stredu otáčania vyvolávacej platiny na radiálne vonkajšom okraji platin umožňuje, aby vyvolâvacie platiny vykonávali normálny výkyvný pohyb na účely voľby, zatiaľ čo platiny sú v pohybe.Zdvíhacie a znižovacie zámky vyvolávacíeh platin a platin,ktoré v okrúhlom pletacom stroji podľa vynálezu spolupracujú s kolienkami, upravenými v rôznych radiálnyeh vzdialenostiach od osi ihlového valca, to je s kolienkami vyvoíávaclch platin, ktoré ležia vo väčšej vzdialenosti od osi ihlového valca a s kolienkami platin, ktoré ležia v menšej vzdialenosti od osi valca, môžu byť všetky udržiavané pod obmedzeným uhlom do 45 °, pretože zámky, ktoré spolupracujú s vyvolávacimi platinami a sú umiestnené vo väčšej yzdialenosti od osi ihlového valca majú menšiu výšku a dlžku ako zámky, ktoré spolupracujú s platinami a sú umiestnené v menšej vzdialenosti od osi ihlového valca, SK 281039 B 6ktoré majú nielen väčšiu výšku, ale majú aj väčšiu šírku,pretože už neexistuje znížovací pohyb platin, ktorý by znižoval vyvolávacie platiny, ale miesto toho vykonávajú vyvolávacie platiny klesanie z najnižšej polohy svojimi vlastnými zámkami nezávisle od platin.Riešenie podľa vynálezu teda nijako nezníhrje rýchlosť činnosti a spoľahlivosť okrúhleho pletacieho stroja, pričom umožňuje upraviť viac voliacich miest ako známe vyhotovenia okrúhlych pletacích strojov, ktoré majú rovnaký počet ihiel a rovnaký priemer ihlového kruhu, to je priemer tej časti ihlovćho valca, ktorá určuje veľkosť pletenej hadice. V okrúhlom pletacom stroji podľa vynálezu s tradičným priemerom 89 mm je umožnená činnosť s šiestimi voliacimí polohami, a preto s piatimi farbami a jednou základnou priadzou.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladnom vyhotovení s odkazom na priložené výkresy, na ktorých obr. l znázorňuje v reze časť okrúhleho pletacieho stroja podľa vynálezu a obr. 2 v plošnom rozvinutl zámkový okraj okrúhleho pletacieho stroja podľa vynálezu, taktiež znázorňujúci schematicky voliace zariadenie a jednotky prívodu priadze a niektoré dôležité polohy elementov vytvárąjúcich očká.pletací stroj l, ktorý je najma typu s malým priemerom na výrobu ponožiek, z ihlovćho valca 2, vybaveného zvislými(pozdlžnymí) drážkami 3, v ktorých klžu ihly 4, platiny 5 a pod nimi ležiace vyvolávacie platiny 6. lhlový valec 2 je uložený otočne, pričom pevná konštrukcia 7 obklopuje ihlový valec 2 a nesie ovládacie zámky 8 ihiel 4, platin 5 a vyvolávacích platin 6. Ako bude bližšie opísané ďalej, pôsobia tieto zámky 8 na kolienka 9 upravené na ihlách 4, na kolienka 10 upravené na platinách 5 a na osadenie 11 vyvolávacíeh platin 6. Vyvolávacie platiny 6, ktoré sú výkyvného typu, sú vybavené vzorovacimi kolienkamí 12 a ovládacimi kolienkami 13 na sledovanie obrysu v podstate trojuholnlkových zámkov 14, upevnených k pevnej konštrukcii 15, ked sú vyvolávacie platiny 6 zvolené na aktivovanie príslušných ihiel 4. Voľba sa vykonáva v súhlase s voliacirni poloharni S 1, S 2,S 3, S 4, SS, S 6, voliacimi zariadeniami, ktoré sú v znázornenom príklade vyhotovenia vo forme výkyvných pák 17,18, selektívne ovládaných, napñklud elektromagneticky riadiacou jednotkou 19.Páky 17, ktoré spolupracujú so vzorovacimi kolienkami 12, tlačia príslušnú vyvolávaciu platinu 6 ku spodku prislušnej drážky 3, pozri obr. l, takže vyvolávacie platiny 6 sa na trojuholnlkových zámkoch 14 nedvlhajú, a preto neaktivujú príslušné ihly 4. Ak sú páky 17 v polohe, v ktorej nespolupraeujú so vzorovacimi kolienkami 12, stúpajú príslušné vyvolávaeie platiny 6 na trojuholnlkových Zámkoch 14, aby aktivovali príslušné ihly 4. Voliace mriadenia môžu byť platínarni akéhokoľvek typu, pretože typ platiny nemá vplyv na riešenie podľa vynálezu. Vyťahovacie zámky 20, upravene hneď za voliacimi polohami, pohybujú vyvolávacími platinami 6 do vytiahnutej polohy na prevedenie voľby.Vyvolávacie platiny 6 kĺžu v riešení podľa vynálezu v prvej časti 3 a drážok 3 v íhlovom valci 2, ktorá je upravenáv radiálnej vzdialenosti od osi (neznázomenej) ihlového valca 2, ktorá. je vačšia ako vzdialenosť druhej časti 3 b drážok 3, v ktorej klžu ihly 4 a platiny 5. Vyvolávacíe platiny 6 sú taktiež vybavené výstupkami 21, vystupujúcimi radiálne dovnútra, na spoluprácu so spodným okrajom 22 príslušných platin 5. Obe časti 3 a a 3 h sú výhodne pripojené hladko k sebe zaoblenou základnou časťou 3 c. Stred 23 otáčania vyvolávacích platin 6 je upravený v podstate na homom konci vyvolávacích platin 6 na radiálne vonkajšom okraji príslušných platin 5 Platiny 5 majú výhodne spodnú časť širšiu ako svoju homú časť, pričom príslušné kolienko 10 je výhodne umiestnené v oblasti spojenia oboch častí.Ako je znázomené na obr. l, zasahuje výstupok 21 radiálne do vzdialenosti prakticky rovnajúcej sa radiálnemu rozmeru spodného okraja 22 platiny 5. Osadenie 11 na platine 6 tvorí na radiálne vonkajšej strane stupeň na záber so znižovacími zámkami 24, vytvorenými v zámkovom okraji. Osadenie 11 leží vo väčšej výške ako výstupok 21 vyvolávacích platin 6. Výstupok 21 má výhodne trojuholníkový tvar, so sklonenou stranou umiestnenou tam, kde sú časti 3 a a 3 b drážok 3 k sebe spojené oblúkovou základnou časťou 3 c.Usporiadanie platin 5 a vyvolávacích platin 6 umožňuje výhodne vyvolávacím platinám 6 pôsobiť správnym tlakom na platiny 5 a umožňuje taktiež, aby zámky 8 vykonávali správne ovládanie, pri súčasnom zachovaní kompaktnej konštrukcie a dostatočného vykývnutia vyvolávacíeh platin 6.Na obr. 2 sú mázornené prívody 25, 26, 27, 28, 29 a 30 priadze, z ktorých každý je vybavený niekoľkými vodičmi 31, 32, 33, 34, 35 a 36 priadze. Prívody 25 a 28 priadze môžu privádzať napríklad základnú priadzu a/alebo priadzu typu helanca, zatiaľ čo prívody 26, 27, 29 a 30 priadze môžu napríklad privádzať priadze rôznych farieb vrátane rôznych farieb na rovnaký prívod. Prívod 28 priadze by mohol taktiež privádzať priadze rôznych farieb, takže okrúhly pletací stroj l by mohol pracovať s piatimi farbami a základnou a/alebo primizou helanca na každý riadok pletenia. Vodiče 31, 32, 33, 34, 35 a 36 priadze pracujú selektívne medzi pracovnou a pokojovou polohou, ako vyplýva z obr. 2, na ktorom je znázornená niekoľko vodičov priadzi pri činnosti a niekoľko v pokoji, a to iba ako priklad.Pretože spodná polovica obr. 2 predstavuje rozvinutie obvodu s väčším polomerom, a preto s dĺžkou väčšou ako je dlžka homej časti obr. 2, je plošné rozvinutie tých častí,ktoré sú v skutočnosti zoradené v rovnakej zvislej axiálnej rovine okrúhleho pletaeieho stroja l, znázomené na obr. 2 posunuto. Na ten účel boli označené priamky A, B, C, D,E, F, G, H, I, ktoré si v skutočnosti v okrúhlom pletacom stroji 1 zodpovedajú. Na zdvíhanie platin 5 sú usporiadané zdvíhacie zámky 37, 38, 39, 40, 41, 42 a môžu byť aspoň čiastočne tvorené zámkami alebo zámkovými elementmi(najmä homé zámky), ktoré sa môžu pohybovať radiálne,to je, môžu byť vylúčené. Ako je na obr. 2 vidieť, majú zdvíhacie zámky 37 - 42 výšku väčšiu ako je výška zdvíhacích trojuholníkových zámkov 14 vyvolávacích platin 6. Znižovaeie zámky 24 na vyvolávacie platiny 6 majú obrys zodpovedajúci znižovaciemu obrysu trojuholnlkových Zámkov 14. Znižovacie zámky 43, 44, 45, 46, 47, 48 pre platiny 5, pôsobiace najej kolienka 10, majú taktiež výšku väčšiu, ako je výška znižovacích zámkov 24 pre vyvolávacie platiny 6.Týmto spôsobom, ako je možné vidieť v stredovej častí obr. 2 (voliaca poloha S 2), ale čo taktiež plati pre ostatné voliaee polohy Sl, S 3, S 4, S 5, S 6, zvolenej vyvolávacej platiny 6 na aktivovanie príslušnej ihly 4 spočiatku nadvihávąiú príslušnú platinu 5, ktorej zdvíhanie ďalej pokračujeúčinkom zdvíhacích zámkov 37 - 42, na zdvihnutie príslušných ihiel 4 do ich pracovnej polohy pri rôznych prívodoch, pričom Vyvolávacia platíny 6 sledujú spodnú dráhu,oddelenej od príslušných platín 5 a klesajú účinkom znižovacích zámkov 24, ktoré pôsobia na osadenie ll vyvolávacích platín 6 predtým, ako platíny 5 dokončili svoje stúpanie, to je nezávisle od príslušných platín, aby sa opäť ocitli vo voliaoej polohe, keď príslušné platíny 5 klesajú alebo pri svojom klesani už takmer dosiahli najnižší bod účinkom znižovacich zámkov 43 - 48, ak je znázomené v strede obr. 2.Spodné a obvodovo kratšie usporiadanie zámkov 14, a 24 preto v porovnaní so zdvíhacími zámkami 37 - 42 a znižovacími zámkami 43 - 48 robí vyvolávacie platíny 6 nezávisle od platín 5 pri väčšej časti svojho pohybu a umožňuje usporiadať volíace polohy S 1 - S 6 alebo väčšinu z nich veľmi tesne pri sebe, čím sa zvýši počet možných volieb pre rovnaký horný priemer ihlového valca 2 alebo priemer kruhu ihiel 4, a preto aj zvýšenie možností volieb a vzorov.Na obr. 2 sú znázornená znižovacie zámky 49, 50, 51,52 ihiel 4, ktoré spolupracujú s kolienkarni 9, Spojenými s privodmí 29, 30, 26, 27. Dalej sú znázomené mižovacie zámky 53 a 54 prívodov 25 a 28 priadze. Výhodne aspoň niektoré zo mižovaclch zámkov 49 - 52 sa môžu pohybovať radiálne a môžu preto byť vylúčené. Obr. 2 ďalej znázorňuje ďalšie zámky okrímleho pletacieho stroja, ktoré sa však nedotýkajú riešenia podľa vynálezu a sú bežného vyhotovenia, takže nebudú bližšie opisované.Ako je vidieť z porovnania obr. l a 2, sú ovládacie zámky ihiel 4, platín 5 a vyvolávacích platín 6 usporiadané na rôznych obvodoch, pričom ovládacie zámky vyvolávacích platín 6 sú na obvode s väčším polomerom z už uvedených dôvodov. Zdvíhacie zámky 14 vyvolávacích platín 6 sú usporiadané na obvode s väčším priemerom, ako je priemer obvodu, na ktorom sú usporiadané znižovanie zámky 24 vyvolávacích platín 6.Je nutné poznamenať, že všetky zámky, pôsobiace na ihly 4, na platíny 5 a na vyvolávacie platíny 6 majú zdvíhacie a/alebo znižovacie rampy pod uhlom 45 ° alebo tento uhol nie je nikdy väčší ako 45 °. Týmto spôsobom, dokonca aj s veľkým počtom voliacich miest a privodov priadze (pre rovnaký priemer ihlového kruhu a jemnosť) môže okrúhly pletací stroj pracovať aj pri vysokej rýchlosti s vysokou spoľahlivosťou.Je dôležité pomamenať, že pri svojom pohybe dohora stúpajú ihly 4 pod uhlom väčším ako 45 °, čo je dané tým,že ich zdvíhanie prebieha v obvodovom priestore menšom,ako je obvodový priestor, v ktorom stúpajú platíny 5 a vyvolávacie platíny 6, ktoré sú ovládané Ľâtnkami so sklonom 45 °, ktoré sú samozrejme usporiadané na obvode s väčším polomerom. Tento väčší sklon ihiel 4, ktorý može prekročiť 50 °, by nebol možný pri tradičných systémoch pracujúcich so zámkami. Na rozdiel od nich podľa predloženého vynálezu sú ihly 4 zdvíhané platinami 5 (ktoré sledujú zámky so sklonom 45 °), takže tu neexistuje žiadna možnosť poškodenia ihiel 4 alebo uviaznutia.Je zrejmé, že toto je charakteristický znak predloženého vynálezu, ktorý preto umožňuje väčší počet voliacích miest tým, že menší obvodový zdvíhací priestor ihiel 4 umožňuje, aby ihly 4 boli zdvíhané viackrát pre rovnaký obvod ihlového valca 2. lhly 4 sú znižované zámkami so sklonom 45 °, a preto bez problémov. Z obr. 2 je zrejmé, že ovládacie zámky platín 5 sú také alebo ovládateľné takým spôsobom,aby pohybovali ihlami 4 bud do ich maximálnej polohy (suzatvorením predtým vytvorených slučiek) alebo do polohy chytového očka.V okrúhlom pletacom stroji podľa vynálezu je preto možné zvýšiť počet voliacich miest pri dodržaní presného priemeru valca a jemnosti pre požadovaný typ pleteného tovaru.Je nutné poznamenať, že ihly 4 sú normálnymi íhlami,a že platíny 5 a vyvolávacie platíny 6, i keď majú špeciálny tvar, môžu byť vyrobené bežnými výrobnými spôsobmi, a preto aj v podstate rovnako draho ako normálne platíny.Okrúhly pletací stroj podľa vynálezu môže byť bud jednolícovým typom (ihly sú iba v ihlovom valci) alebo dvojlícovým typom (ihly sú vo valci a v tanierovom lôžku).l. Olcrúhly pletací stoj s mnohými privodmí priadze,najmä na výrobu ponožiek, pozostávajúci z ihlového valca s pozdlžnymi drážkami, v ktorých kĺžu ihly, ich platíny a pod nimi ležiace vyvolávacie platíny, zo zárnkov na ovládanie ihiel, platín a vyvolávacích platín záberom s ich kolienkami, pričom ihlový valec je poháňaný pohybom relatívnym proti zámkom a mnohým voliacim polohám, spojeným s privodmí priadze, a v ktorých sú vyvolávacie platíny volené tak, aby aktivovali alebo ponechali v nečinnosti pripojené ihly, pričom vyvolávacie platíny sú výkyvného typu okolo stredu otáčania, vyznačujúci sa tý m , že vyvolávacie platíny (6) sú klzne uložené v časti (3 a) drážky (3) ihlového valca (2) umiestnené vo vzdialenosti od osi ihelného valca (2), ktorá je väčšia ako vzdialenosť časti (3 b) drážky (3), v ktorej sú klzne uložené platíny (5) a ihly (4), pričom vyvolávacie platíny (6) sú vybavené výstupkom (21) na záber s príslušnými platinami(5), ktorý vystupuje radiálne smerom na ihlový valec (2), a pričom stred (23) otáčania na vykývnutic vyvolávacej platiny (6) je umiestnený na radiálne vonkajšom okraji príslušných platín (5) a zdvíhacie ürnky (37 až 42) vyvolávacích platín (6) majú menšiu výšku ako zdvíhacie zámky (37 až 42) platín (5).2. Okrúhly pletací stoj podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že výstupok (21) vyvolávacej platíny (6) zasahuje radiálne do rovnakej vzdialenosti, ako je radiálny rozmer spodného okraja platín (5).3. Okrúhly pletací stoj podľa nároku l alebo 2, v y značuj úci sa tým, že každá Vyvolávacia platina (6) je vybavená osadením (l l) tvoriacim stupeň na radiálne vonkajšej strane na záber so znižovacími zámkami4. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlaž 3, vyznačujúci sa tým, žestred(23) otáčania je umiestnený pri homom konci vyvolávacích platín (6).5. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedneho z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, žeosadenie (ll) vyvolávacej platíny (6) je upravené vo väčšej výške ako výstupok (21) vyvolávacej platíny (6).6. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, vyznačujúci sa tým, ževýstupok (21) má trojuholníkový tvar.7. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, žečasti(3 a, 3 h) zvislých drážok (3) sú spojené zaoblenou časťou.8. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlaž 7, vyznačujúci sa tým, žespodná časť platín (5) je širšiu ako ich homá časť v smere radiálne na ihelný valec (2)9. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlaž 8, vyznnčujúci sa tým, žezdví SK 281039 B 6hacie trojuholníkové zámky (14) a znižovacie zámky (24) vyvolávacích platín (6) sú umiestnené na obvodoch väčšieho polomeru, ako je polomer obvodov, na ktorých sú usporiadané zdvíhacie a znižovacic zámky (37 až 42) ihíel (4) a platín (5).10. Okrúhly pletací stoj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 9, vyznačujúci sa tým, žezdvíhacie uojuholníkové zámky (24) vyvolúvacích platín (6) sú usporiadané na obvode s väčším priemerom, ako má obvod, na ktorom sú usporiadané znižovacie mmky (24) vyvolávacích platín (6).1 l. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, ževo volíacich polohách (S 1 až S 6) sú upravené volíacc zariadenia, najmä vo forme výkyvných pak (17, 18).12. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlažll, vyznačujúci sa tým, ženspoň niektoré zo zdvíhacích zámkov (37 až 42) platín (5) sú uskutočnené ako radiálne pohyblivé zámky alebo pozostávajůce z radiálne pohyblivých zámkových elementov.13. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlaž 12, vyznačujúci sa tým, žeaspoň niektoré zo znižovacích Zámkov (49 až 52) ihíel (4) sú pohyblivé radiálne.l 4. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokov l až 13, vyznačujúci sa tým, že zdvíhacie a znížovacie boky zdvíhacích Zámkov (37 až 42) a znižovacích Zámkov (44 až 48) platín (5) a vyvolávacích platín (6) sú sklenené pod uhlom 45 °.15. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 14, vyznnčujúci sa tým, že zdvíhacie zámky (37 až 42) platín (5) sú tvorené zámkami usporiadanýmí na pohyb ihíel (4) do polohy na uzavretie skôr vytvorených očkových slučiek alebo do polohy zachytávacích očiek.16. Okrúhly pletací stroj podľa aspoň jedného z nárokovlaž 15, vyznačujúci sa tým. žeokrúhly stroj na pleteníe je vybavený prívodrni (25 až 30) priadze na selektívne privádzanie priadzí rôznych farieb a príadzl rôzneho typu.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/02, D04B 9/42

Značky: pletací, okrúhly, najmä, prívodmi, stroj, priadze, mnohými, výrobu, ponožiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-281039-okruhly-pletaci-stroj-s-mnohymi-privodmi-priadze-najma-na-vyrobu-ponoziek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okrúhly pletací stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek</a>

Podobne patenty