Spôsob výroby plášťa filtra odvodňovacieho prvku vytvoreného na zabránenie púšťania ôk

Číslo patentu: 280467

Dátum: 07.07.1993

Autor: Hartmann Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe výroby plášťa (6) filtra odvodňovacieho prvku (1), upraveného na zabránenie púšťania ôk, predovšetkým pri lisoch na ovocie, fixáciou ôk na jednom konci plášťa (6) filtra, tvoriacom oblasť upevnenia, sa v časti upevňovacej oblasti, susediacej s okrajom plášťa (6) filtra, fixuje len časť alebo žiadne oká, takže sa pripustí púšťanie časti alebo všetkých ôk a na konci upevňovacej oblasti odvrátenej od okraja plášťa (6) filtra sa na nej usporiadajú ďalšie fixácie (14, 22), ktoré zabránia ďalšiemu púšťaniu ôk nefixovaných v oblasti upevnenia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby pleteného textilného plášťa filtra odvodňovacieho prvku, vytvoreného na zabránenie púšťania ôk, predovšetkým pri listoch na ovocie, pomocou fixácie ôk na jednom konci filtračného plášťa, tvoriaceho oblasť upevnenia.Takéto odvodňovacie prvky sú usporiadané v lisovacom priestore lisu na ovocie a slúžia na to, aby privádzali vylisovanú šťavu z lisovacieho priestoru do oddeleného zbemého priestoru šťavy. S tým cieľom je tyčove pružné jadro odvodňovacieho prvku vybavené pozdĺžnymi drážkami a obklopená pleteným textilným plášťom filtra, cez ktorý preniká šťava a odvádza sa pozdĺž pozdĺžnych drážok do zbemého priestoru na šťavu. Konce každého odvodňovacieho prvku sú uvoľniteľne pripevnené pomocou odvodňovacieho uzáveru k zbemým doskám na šťavu, ktore ohraničujújednak lisovaci priestor, ajednak zbemě priestory na šťavu.Pri montáži odvodňovacieho prvku sa koniec plášťa filtra natiahnc na gumovú manžetu, usporiadanú na koncoch jadra, a zaistí sa O-krúžkom. Tento postup je možný len pri roztiahnutí obvodu plášťa filtra. Zdôvodu, že sa plášť filtra vyrába pletenim, dochádza pri bočnom namáhani v ťahu častejšie k púšťaniu ôk na konci plášťa filtra, ktoré utekajú smerom dovnútra až von z oblasti odvodňovacieho uzáveru a porušujú v tejto oblasti plášť filtra, pripadne značne znižujú filtračný účinok. Aby sa zabránilo púšťaniu ôk, boli konce plášťa filtra už skracované pomocou špeciálneho rezacieho zariadenia so žeravým drôtom a fixované. Napriek tomu dochádza pri neopatmej montáži stále znow k púšťaniu ôk. Fixácia ôk zvarenim zabraňuje sice púšťaniu ôk, ale odstraňuje na druhej strane prieťažnosť plášťa a sťažuje tým montáž alebo ju dokonca znemožňuje.Vynález si kladie ako základnú úlohu zabrániť púšťaniu ôk na plášti filtra pri jeho montáži a to s vynaložením pomeme malého nákladu bez toho, aby sa tým ovplyvnila negatívne montáž.Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená tým, že sa voblasti upevnenia vdiele susediacom sokrajom plášťa filtra upevni len časť ôk alebo sa tým neupevnia žiadne oká, pričom sa dovolí púšťanie ôk, ktoré nie sú fixovaně, a na konci upevňovacej oblasti, ktorý je odvrátený od okraja,sa usporiadajú ďalšie fixačné miesta tak, aby sa zabránilo púšťaniu ôk, nefixovaných v zvyšnej oblasti, cez upevňovaciu oblasť.Aby mohlo dôjsť na konci plášťa filtra kpúšťaniu obmedzenćho počtu ôk a po určitej dĺžke mohlo byť toto púšťanie opäť zastavené, sú fixácie ôk v jednej alebo viacerých prvých radoch ôk susediacich s okrajom prerušené v smere obvodu a ďalšie fixácie sú v jednej alebo niekoľkých radoch ôk na konci upevňovacej oblasti, vzdialenom od okraja, usporiadané presadené v smere obvodu.Pri výhodnej forme realizácie vynálezu sú fixácie uskutočnené kruhovo a sú usporiadané v smere obvodu na každom druhom oku, pričom ďalšie fixácie sú na konci upevňovacej oblasti, odvrátenom od okraja plášťa filtra, pre sadené o jedno oko proti fixácii prvého radu ôk v smere obvodu.Pri rôznych iných formách realizácii vynálezu môžu byť fixácie vytvorené V smere obvodu rovné, šikmé, zvlnené, harmonikovité alebo sú obmedzené na oblasti rádovo veľkosti oka.Aby sa dosiahla čo najväčšia prieťažnosť konca plášťa filtra, upevni sa potom len na koniec upevňovacej oblasti odvrátený od plášťa filtra v smere obvodu ncprerušovaná fixácia, tiahnuca sa po celej dĺžke obvodu, ktorá zabráni ďalšiemu púšťaniu ôk cez upevňovaciu oblasť.Výhodne je nepremšovaná fixácia, tiahnuca sa po celom obvode, videné od lisovacieho priestoru lisu, usporiadaná pred O-krúžkom odvodňovacieho uzáveru odvodňovacieho prvku na plášti filtra.S cieľom zvýšenia odolnosti plášťa filtra proti opotrebovaniu sa podľa ďalšieho znaku vynálezu fixácia ôk predlži v smere lisovacieho priestoru a tiahne sa cez celú oblasť kritickej zóny opotrebovania plášťa filtra, ku ktorému dochádza v dôsledku vzperu odvodňovacieho prvku pri prevádzke lisu potom na konci upevňovacej oblasti, ktorý je odvrátený od okraja filtračnćho plášťa.Zlepšenie odolnosti proti opotrebovaniu sa môže dosiahnuť tiež tým, že sa neprerušené fixácia ôk vnútri zóny opotrebovania uskutoční zosilnením plášťa filtra vláknom odolným proti opotrebovaniu. V tomto pripade sa súčasne zabráni púšťaniu ôk, predovšetkým keď je vlákno monofilové alebo gumovć. Pri tomto variante sa používajú vlákna znižujúce opotrebovaniu podľa DE-A 38 02 037 (Rathgeb. M.) tým, že sa fixáciou zabráni takisto vzniku pustených ôk na konci upevňovacej oblasti plášťa filtra.Výhodne sa fixácia ôk uskutočňuje zváranim ultrazvukorn alebo zváranim horúcim vzduchom.Na guľatć alebo bodové fixácie ôk sa veľmi dobre hodí použitie zariadenia vtvare dýz na privádzanie horúceho vzduchu alebo lepidla pomocou rozprašovania horúceho vzduchu alebo lepidla.Výhody dosiahnuté vynálezorn spočívajú predovšetkým vtom, že sa usporiadanim fixácie ôk podľa vynálczu znemožní púšťanie ôk vo filtračnej oblasti plášťa filtra. Na druhej strane sa pripúšťa, aby sa na konci plášťa filtra v obmedzenom počte a/alebo na obmedzenej dĺžke oká nepúšťali, takže sa zachová prieťažnosť konca plášťa filtra a uľahčí sa montáž plášťa filtra.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise a pomocou výkresu, ktorý ukazuje viac príkladov realizácie V schematickom znázomeni. Obr. ukazujú obr. 1 pozdĺžny rez odvodňovacim prvkom s namontovaným plášťom filtra,obr. 2 zväčšený pohľad na pletený plášť filtra s kruhovými fixáciami ôk,obr. 3 plášť filtra podľa obr. 2 so šikmo prebiehajúcimi fixáciami,obr. 4 schematicke znázomenie rovno prebiehajúcich fixácn,obr. 5 schematicke znázomenie šikmo prebiehajúcich fixácii,obr. 6 schematickć znázomenie príkladu uskutočnenia s bodovýmii fixáciami,obr. 7 fixácie podľa obr. 6, ale V kľukatej realizácii,obr. 8 schematické znázomenie príkladu uskutočnenia s čiarovými fixáciami v pravouhlom usporiadaní, SK 280467 B 6obr. 9 schematické usporiadanie príkladu uskutočnenia s čiarovýrni fixáciami V kľukatom usporiadaní, obr. 10 schematickć usporiadanie príkladu uskutočnenia s vlnovitými fixácíami, obr. ll schematické usporiadanie príkladu uskutočnenia s oblúkovými fixáciami , obr. 12 iná forma uskutočnenia s fixáciou V smere obvodu neprerušovanou, usporiadanou na konci upevnenia aobr. 13 fixácia podľa obr. 12, roztiahnutá po celej oblasti zóny opotrebovanía odvodňovacieho prvku.Na obr. l je znázornený koniec odvodňovacieho prvku l, ktorý je usporiadaný v lisovacom priestore 2 neznázorneného lisu na ovocie. Odvodňovaci prvok l je zložený z tyčovćho, chybného jadra 3, ktoré má na obvode viac pozdlžnych drážok 4 na odvádzanie vylisovanej šťavy. Na koncoch odvodňovacieho prvku 1 je pevne usporiadaná gumová manžeta 5. Tyčove, ohybnć jadro 3 je obklopené plášťom 6 filtra z textilného materiálu vtvare pančuchy,pletenom na okrúhlom pletacom stroji, cez ktorý preniká šťava, ktorá je V lisovacom priestore 2 a filtmje sa. Filtrovaná šťava sa odvádza pozdlžnymi drážkami 4 odvodňovacím uzáverom 7, ktorým je odvodňovací prvok l uvoľniteľne upevnený k zbemým doskám 8 na šťavu od susedného zbemeho priestoru na šťavu.Aby sa zabránilo púšťaniu ôk na koncoch plášťa 6 filtra, sú oká 10 prvého radu 11 ôk (obr. 2) spojené pomocou kruhových fixácií 12 pevne s nasledujúcimi okami druhého radu ôk. Pri montáži sa musí koniec plášťa 6 filtra rozšíriť,aby sa mohol natiahnuť na gumovú manžetu 5 a mohol sa zaistiť axiálne O-krúžkom. Aby sa toto rozšírenie umožnilo, je V príklade realizácie podľa obr. 2 íixácíami 12 pevne spojene len každé druhé oko 10 prvého radu 11 ôk s okami druhého radu. Aby púšťanie ôk, ktoré umožní roztiahnutie plášťa 6 filtra na konci, nepokračovalo cez oblasť upevnenia plášťa 6 filtra, sú na konci upevňovacej oblasti fixácie 14, ktoré sú proti fixáciám 12 prvého radu 11 ôk presadené V smere obvodu o jedno oko a bránia, aby pripustenć púšťanie ôk ďalej pokračovalo. Tým, že sa prípustí toto obmedzenć púšťanie ôk V oblasti upevnenia, umožní sa jednak,aby sa plášť 6 filtra na montáž potrebne rozšíril, a jednak sa zabráni ďalšiemu púšťaniu ôk.Miestne ohraničená fixácia jednotlivých ôk sa uskutočňuje Výhodne zváraním pomocou ultrazvuku. Tento druh zvárania dovolí, aby časy výrobného taktu boli krátke, pričom sa docieli vysoká kvalita zvaru pri malom náklade. Je ale možné použiť aj iné druhy spojov, ako napriklad spájanie pomocou horúceho vzduchu, spájanie kontaktným zváraním, lepením a pod. Kruhové fixácie 12 podľa obr. 2 umožňujú predovšetkým použiť zariadenie na spôsob dýz,ako napríklad na horúci vzduch alebo rozprašovanie lepidlaV príklade 3 prebiehajú fixácie 15 prerušovanć V smere obvodu rovno alebo šikmo proti radu 11 ôk cez viac radov ôk. Pri tomto sa fixácia 15 tiahne od prvého radu 11 ôk až ku koncu oblasti upevnenia plášťa 6 filtra. Tým, že sa teraz prekrýva začiatok a koniec fixácie 15 V smere obvodu, zabráni sa pokračujúcemu púšťaniu ôk cez oblasť upevnenia plášťa 6 filtra.Obr. 4 ukazuje schematickć znázomenie rovných fixácií, rovnobežných s radmi ll ôk, prerušených V smere ob vodu, ktore vzájomne presadenć V pozdĺžnom smere obvodu plášťa 6 filtra.Na obr. 5 a 6 sú ešte schematicky znázomene fixácie 15 podľa obr. 3 a fixácie 12, 14 podľa obr. 2.Ako ďalšie formy uskutočnenia sú použiteľné bodové fixácie 17 V kľukatom usporiadaní (obr. 7), rovné fixácie 18 vpravouhlom usporiadaní (obr. 8), priamočiare fixácie 19 V kľukatom usporiadaní (obr. 9), vlnitć fixácie 20 (obr. 10) a oblúkové fixácíe 21 (obr. 11). Pri všetkých formách realizácie prekrývajú fixácie vpozdĺžnom smere celú oblasť upevnenia plášťa 6 filtra, pričom sa umožní pretiahnutie plášťa 6 filtra V smere obvodu pomocou tvorby pustených ôk obmedzenej počtom a dĺžkou pustených ôk.Iná forma uskutočnenia vynálezu je znázornená na obr. 12 a 13. Fixácia 22 je pri tejto realizácii, videná V smere lisovacieho priestoru 2, pred 0-krúžkom 13 a prebieha V smere obvodu bez prerušenia. Tým sa prípustí, aby na konci plášťa 6 filtra došlo k púšťaniu ôk, ktoré V tejto oblasti umožňujú rozšírenie plášť a 6 filtra, no fixácia 22 toto púšťanie ôk zastaví. Vzhľadom na to, že fixácia 22 je usporiadaná priamo pred O-krúžkom 13, neovplyvní sa negatívne filtračný účinok plášťa 6 filtra púšťaním ôk.Obr. 13 ukazuje realizáciu, pri ktorej je fixácia 22 predĺžená v smere lísovacieho priestoru 2 cez kritickú oblasť opotrebovania plášťa 6 filtra. Fixácia sa uskutočňuje výhodne pomocou horúceho vzduchu a pôsobí na zmenšenie opotrebovania plášťa 6 filtra V tejto oblasti, ktorá je mimoriadne náchylná na opotrebovanie. Vonkajšie vlákna plášťa 6 filtra sú fixovane a tým sú menej náchylne na opotrebovanie. Namiesto fixácie 22 môže byť táto oblasť opotrebovania zosilnená aj vláknom špeciálne odolným proti opotrebovaniu, vleptanom do tejto oblasti. Púšťaníu ôk sa tiež zabráni použitím monovlákna alebo gumového vlákna.1. Spôsob výroby plášťa (6) filtra odvodňovacieho prvku (l), upraveného na zabránenie ôk, predovšetkým pri lisoch na ovocie, fixáciou ôk na jedom konci plášťa (6) tiltra, tvoriacom oblasť upevnenia, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa V časti upevňovacej oblasti, susediacej s okrajom plášťa (6) filtra, fixuje len časť alebo žiadne oká,takže sa prípustí púšťanie časti alebo všetkých ôk a na konci upevňovacej oblasti odvrátenej od okraja plášťa (6) filtra sa ne nej usporiadajú ďalšie fixácie (14, 22), ktoré zabránia ďalšiemu púšťaniu ôk nefixovaných V oblasti upevnenia.2. Spôsobpodľanároku l,V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že fixácia ôk (10) sa V jednom alebo vo viacerých radoch (l l) ôk susediacich s okrajom V smere obvodu prerušiť a ďalšie fixácie sa usporiadajú na konci upevňovacej oblasti, vzdialenom od okraja, presadenć V smere obvodu.3. Spôsobpodľanároku 2, vy z n a č uj ú ci s a t ý m , že fixácie (12, 14) sa uskutočnia V tvare kruhovej plochy a usporiadajú sa V smere obvodu na každom druhom oku (10), pričom ďalšie fixácie (14) sú na konci upevňovacej oblasti, odvrátenom od okraja plášťa (6) filtra, presadené V smere obvodu o jedno oko (10) proti fixáciám4. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a tý m , že fixácie (16) sa usporiadajú priamočiaro, prebiehajúce vsmere obvodu a prekrývajúce sa V pozdĺžnom smere plášťa (6) filtra.5. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že fixácie (15) prebiehajúce šikmo proti radom (l 1) ôk, V smere obvodu sú prerušenć a tiahnu sa cez viac radov ôk.6. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ñxácie (17, 20) sú obmedzené na oblasti rádovo veľkosti oka.7. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že ñxácíe (17, 20) prebiehajú vlnovito alebo kľukato.8. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa len na koniec upevňovacej oblastí, odvrátený od okraja plášťa (6) ñltra, umiestni ñxácia(22), tiahnuca sa cez celý obvod a v smere obvodu, neprerušená, ktorá zabráni ďalšiemu púšťaniu ôk cez oblastí upevnenia.9. Spôsobpodľanároku 8,vyz na č uj ú ci s a t ý m , že neprerušené ñxácia (22), tiahnuca sa celý obvod,je Videná v smere od lisovacieho priestoru (2) lisu, usporiadaná pred O-krúžkom (13) odvodňovacieho uzáveru (7) odvodňovacieho prvku (l) na pláští (6) filtra.10. Spôsob podľa nároku 8 alebo 9, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že ñxácia (22) ôk (10) je v smere lisovacíeho priestom (2) predĺžená a tiahne sa cez celú oblasť krítickej zóny opotrebovania plášťa (6) filtra, ku ktorému dochádza V dôsledku vzperu odvodňovacieho prvku(l) pri prevádúe lisu potom na konci upevňovacej oblastí odvrátenom od okraja plášťa (6) filtrall. Spôsob podľa nároku 10, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sa neprerušené tixáeia (22) ôk (10) upevní vnútri oblasti opotrebovania zosilnenim plášťa (6) ñltra vláknom odolným proti opotrebovaniu.12. Spôsob podľa nároku 11, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že vlákno je monofilové alebo gumovć vlákno.13. Spôsob podľa nároku l alebo 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa ñxácia ôk (10) uskutočňuje zváraním pomocou ultrazvuku.14. Spôsob podľa nároku 1 alebo 8, vyznačujúci sa tým, že sa ñxácia ôk (10) uskutočňuje zváraním horúcim vzduchom.15. Spôsob podľa nároku 1 až 10, v yz n a č uj ú c i s a t ý m , že ñxácia ôk (10) sa uskutočňuje pomocou dýz na privádzanie horúceho vzduchu alebo nanášania lepidla na plášť (6) s cieľom výroby ñxácíí pomocou rozprašovania horúceho vzduchu alebo lepidla.

MPK / Značky

MPK: D04B 1/06, B30B 9/26, B01D 39/08

Značky: prvků, vytvoreného, púšťania, spôsob, filtra, odvodňovacieho, výroby, plášťa, zabránenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-280467-sposob-vyroby-plasta-filtra-odvodnovacieho-prvku-vytvoreneho-na-zabranenie-pustania-ok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby plášťa filtra odvodňovacieho prvku vytvoreného na zabránenie púšťania ôk</a>

Podobne patenty