Dištančná rúrka uzatvorená pozdĺžnym zvarom, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Číslo patentu: 279893

Dátum: 17.12.1991

Autor: Lingemann Horst

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dištančná rúrka (3) uzatvorená pozdĺžnym zvarom je určená na umiestnenie vysúšadla a/alebo na zaistenie vzdialenosti dvoch sklenených tabúľ izolačného presklenia. Na povrch vnútornej steny (5) privrátený do vnútorného priestoru medzi sklenenými tabuľami je natlačený farebný pruh (2) a bočné steny (6) sú rovnako ako vonkajšia stena (7) bez farby. Farebný pruh (2) a vnútorná stena (5) sú vybavené vetracími otvormi (8) a pozdĺžny zvar (11) je umiestnený v bočnej stene (6) alebo vo vonkajšej stene (7). Dištančná rúrka (3) sa vyrába tak, že na povrch kovového pása (1) v pozdĺžnom smere kovového pása (1) sa súčasne rotačným potlačovadlom (17) nanesie vedľa seba niekoľko farebných pruhov (2). Farba farebných pruhov (2) sa vysuší, kovový pás (1) medzi farebnými pruhmi (2) sa pozdĺžne rozdelí na kovové pásiky (4) a každý kovový pásik (4) sa profiluje do jednej dištančnej rúrky (3). Zariadenie obsahuje potlačovací stroj (17) a za ním usporiadanú sušičku (27), na ktorú nadväzuje delička (29), za ktorou je usporiadané profilovacie zariadenie (30).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dištančnej rúrky uzatvorenej pozdĺžnym zvarom, z kovu, zvlášť zhliníka, na stojky rámov a priečok izolačného presklenia. Vynález sa ďalej týka spôsobu jej výroby a zariadenia na realizovanie tohto spôsobu.Dištančné rúrky z kovu, napríklad z hliníka, sa chýbajú do dištančného rámu alebo sa kútovými spojmi zostavujú a sú usporiadané medzi dvoma sklenenými tabuľami, kde zaisťujú ich vzájomnú vzdialenosť. Rúrky sú vyplnené vysúšadlom, pričom stena, smerujúca do vnútra zaskleného priestoru, je dierovaná alebo perforovaná, alebo podobne upravená na priechodnosť plynov, vysúšadla z rúrok nevystupuje, je ale súčasne v účinnom spojení s prostredím vnútomého Zaskleného priestoru. Z dištančných rúrok môžu byť tiež zhotovované priečky vnútomého priestoru napríklad na kazetové okná s izolačným zasklenim priebežnými sklenenými tabuľami. Priečky spravidla nebývajú plnené vysúšadlom, zoptických dôvodov ale majú rovnako dierovanie, prípadne perforáciu alebo rovnaké otvory ako dištančné rámové stojky v rozsahu okenného rámu.Okenné rámy, zvlášť kovové, sú často farebné. Pritom opticky rušia pri izolačnom zaskleni lesknúci sa alebo matné sa lesknúci vzhľad dištančných stojok rámu. Preto už existujú dištančné rúrky a priečky, pri ktorých sú vnútomé steny prieehodov, prípadne otvorov, vybavené farebnou vrstvou. Farba sa nanáša ručne alebo striekacou pištoľou na už hotové rúrky, ktore sú na tento účel paketované, takže vytvárajú veľkú plochu. Pri striekaní farba preniká do plynových otvorov a zapcháva ich, takže výmene plynu medzi vysúšadlom a vnútorným priestorom môže byť bránené. Výsledkom striekaniaje väčšinou nehomogénna, pomerne hrubá vrstva farby,takže farebný povlak môže byť nepekný. Nanášanie farby je časovo náročné a vyžaduje pomerne veľkú spotrebu farby, a preto sú nafarbené výrobky pomeme drahé.Úlohou vynálezu je preto vyvinúť cenovo výhodnú a rýchlu výrobu dištančnej rúrky a priečky shomogénnym tenko naneseným povlakom farby nezanášąjúcim plynové otvory.Uvedenú úlohu splňuje dištančná rúrka uzatvorená pozdĺžnym zvarom na umiestnenie vysúšadla a/alebo na zaistenie vzdialenosti dvoch sklenených tabúľ izolačného zasklenia, s vnútomou stenou privrátenou do vnútomého priestoru medzi sklenenými tabuľami, s dvomi bočnými stenami privrátenými k skleneným tabuliam a s vonkajšou stenou protiľahlou proti vnútomej stene, podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že na povrch vnútomej steny privrátený do vnútomého priestoru je natlačený farebný pruh a bočné steny sú rovnako ako vonkajšia stena bez farby, farebný pruh a vnútomá stena sú vybavené vetracimi otvonni a pozdĺžny zvar je umiestnený vbočnej stene alebo vo vonkajšej stene.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu presahuje farebný pmh bočné pozdĺžne hrany vnútomej steny v smere bočných stien.Pozdĺžny zvar je výhodne usporiadaný vo vonkajšej stene dištančnej rúrky.Natlačený farebný pruh má výhodne hrúbku lO až 20 m.Uvedenú úlohu ďalej splňuje spôsob výroby díštančnej rúrky zhliníka na stojky rámov a priečok izolačného zasklenia ako dištančného dielu alebo schránky na vysúšadlo medzi dvomi sklenenými tabuľami podľa vynálezu, pričom na jeden kovový pásik sa nanesie farba, nasledovne sa v kovovom pásiku vytvoria Vetracie otvory v oblasti vnútomej steny, privrátenej do vnútorného priestoru izolačného zasklenia, hneď potom sa kovový pásik profiluje na dištančnú rúrku so styčnými hranami a upraví na príslušnú dĺžku,pričom podstatou vynálezu je, že na povrch kovového pása v pozdlžnom smere kovového pása sa súčasne rotačným potlačovadlom nanesie vedľa seba niekoľko farebných pruhov, farba farebných pruhov sa vysuší, kovový pás medzi farebnými pruhmi sa pozdĺžne rozdelí na kovové pásiky a každý kovový pásik sa profiluje do jednej dištančnej rúrky,pričom predtým sa v oblastiach nesúcich farebné pruhy uskutočnia Vetracie otvory, a kovový pásik sa potom proñluje tak, že oblasť nesúca farebné pruhy tvorí vnútornú stenu dištančnej rúrky viditeľnú v izolačnom presklení.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sa styčné hrany dištančnej rúrky po proiilovani zvaria pozdĺžnym zvarom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu sa povrch kovového pása pred potlačením chemicky ošetrí na lepšie prilipnutie farby.Povrch určený na potlačenie sa výhodne odmastí.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu sa na povrch kovového pása natlačia farebné pruhy, ktore sú vždy užšie ako šírka kovového pásika, potlačené prislušným farebným pruhom.Farebné pruhy sú výhodne širšie ako šírka vnútornej steny.Na povrch kovového pása sa výhodne natlačia rôzne široké farebné pruhy.Na povrch kovového pása sa výhodne natlačia farebné pruhy rôznych farieb.Uvedenú úlohu ďalej splňuje zariadenie na realizovanie spôsobu podľa vynálezu, ktoré obsahuje profilovacie zariadenie, za ním usporiadanú zváraciu jednotku a zariadenie na úpravu dĺžky, pričom podstatou vynálezu je, že obsahuje potlačovací stroj a za ním usporiadanú sušičku, na ktorú nadväzuje delička, za ktorou je usporiadané profilovacie zariadenie, pričom potlačovací stroj obsahuje prítlačný valec, ktorý má niekoľko vedľa seba usporiadaných prítlačných kotúčov, napriklad kovových.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je prítlačný valec vybavený dutým hydraulickým rozpínacím tŕňom,naplneným hydraulickou tekutinou.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu obsahuje potlačovací stroj vedľa prítlačného valca opomý valec, vaňu na farbu, naberaci valec a valec rozdeľujúci farbu s nanášacím valcom.Valec rozdeľuj úci farbu je výhodne ako prítlačný valec vybavený niekoľkými vedľa seba usporiadanými kotúčmi.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je naberaci valec ako prítlačný valec vybavený niekoľkými vedľa seba usporiadanými ďalšími kotúčmi, ktoré sa dotýkajú kotúčov.Vaňa na farbu je výhodne v dopravnom smere kovového pása rozdelená do sekcií na rôzne farby.Kotúče majú bud rovnakú, alebo rôznu šírku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bližšie objasňujú, vžiadnom prípade ale neobmedzujú, pripojené obrázkyna obr. l je schematické perspektívne znázomeníe zariadenia na výrobu náterom vybavených dištančných rúrok, na obr. 2 je v bokoryse potlačovací stroj na nanášanie náterovej hmoty, na obr. 3 je nárys potlačovacieho stroja bez valca rozdeľujúceho farbu a bez nanášacieho valca.Ďalej sa výhradne opisujú dištančné rúrky. Do tohto pojmu sú tiež zahmuté priečkové rúrky, ktoré sú rovnako usporiadané vo vnútomom priestore izolačného presklenia a majú tam tiež dištančnú funkciu.Ako medziprodukt sa podľa vynálezu zaopatruje kovový pás 1 s hrúbkou napríklad 0,5 až 2 mm, napríldad hliníkový pás, vpozdĺžnom smere rovnobežne usporiadanými farebnými pruhmi 2. Šírka kovového pása 1 je niekoľkonásobne väčšia, než je potrebné na výrobu jednej dištančnej rúrky 3. Šírka farebného pruhu 2 zodpovedá maximálne šírke kovového pásika 4, potrebnej na výrobu jednej dištančnej rúrky 3. Minimálne zodpovedá šírka farebného pruhu 2 účelne šírke vnútomých stien 5 dištančnej rúrky 3,ktorá okrem toho má bočné steny 6 a vonkajšie steny 7. Do vnútomej steny 5 sú umiestnené V pozdlžnom smere prieduchy 8, napríklad V radoch.Výhodne je šírka farebného pruhu 2 nepatrne väčšia,napríklad o 1 až 2 mm, ako šírka vnútomej steny 5, to znamená, že v hotovej dištančnej rúrke 3 farebný pruh 2 prekrýva pozdĺžne bočné hrany 9 medzi vnútomou stenou 5 a bočnými stenami 6. V izolačnom zasklení sú pozdĺžne bočné hrany 9 väčšinou ešte viditeľné a ak nie sú povrstvene,sú viditeľné ako kovovo sa lesknúce, opticky narušené línie. Prekrytím pozdlžnych bočných hrán 9 farebným pruhom 2 sú pozdĺžne bočné hrany 9 zakryté a vyvolávajú dojem, že dištančná rúrka je v celom povrchu vybavená farebnou vrstvou.Ak majú byť vyrobené z jedného kovového pása 1 dištančné rúrky 3 rovnakých rozmerov a šírky vo väčšom počte, môže byť šírka nanášaných farebných pruhov rovnaká. Podľa príkladu, znázomenćho na obr. l, sa vyrábajú zkovového pása 1 dištančné rúrky 3 nerovnakej šírky a výšky. Tomu zodpovedá prvý medziprodukt, ktorým je kovový pásik 10, potlačený farebnými pruhmi 2, zodpovedajúcej rozdielnej šírky. Hrúbka farebnej vrstvy vo farebných pmhoch 2 máva výhodne 10 až 20 m.Prvý medziprodukt, kovový pásik 10, sa môže navíjať a byť v navinutom stave k dispozícii na ďalšie spracovanie. Môže ale byť pozdĺžne rozrezaný na potrebné šírky na výrobu dištančných rúrok 3, to znamená, že ako ďalší medziprodukt vznikajú kovové pásiky 4 vybavené farebným pruhom 2, z ktorých už známym spôsobom, napriklad tvarovaním vo valcoch, môžu byť vytvorené profily dištančných rúrok 3. Kovové pásiky 4 môžu byť ako medziprodukt navinuté a byť tak pripravené na výrobu rúrok. Dierovanie prieduchov 8 sa podľa vynálezu robí po nanesení povlakovej farby, a to jednak do kovového pásika 10, alebo do kovového pásika 4, alebo - ako je to bežné - v priebehu profilovania, alebo krátko pred ním. V každom prípade je zaistené, že prieduchy 8 sa farbou nezanesú. Dodatočné vytvorenie prieduchov 8 je na hotovej dištančnej rúrke 3 zreteľne viditeľné.Ak majú byť zkovového pásika 4 zhotovované dištančné rúrky 3 s pozdlžnym zvarovým spojom 11, je zvarový spoj 11 účelne usporiadaný zvonka farebného pruhu 2 vo vonkajšej stene 7.Zariadenie podľa vynálezu, znázomené na obr. 1, vysvetľuje spôsob výroby farebne povrstvených dištančných rúrok 3, prípadne ich medziproduktov 10 a 4.Z odvíjacieho zvitku 12 sa odťahuje navinutý hliníkový pruh a cez odkláñací valec 13 je vedený medzi prítlačný valec 14 a opomý valec 15 potlačovacieho stroja 17 v smere šípky 16. Potlačovací stroj 17, ktorý je vdetaile znázornený na obr. 2 a 3, má, ako je zvyčajne, vaňu 18 s náterovou hmotou, naberací valec 19, prítlačný valec 14,valec 20, rozdeľujúcí náterovú hmotu, nanášaci valec 21 so stieracou račñou 22, ako aj oporný valec 15 a motorový pohon 23 valcov. Usporiadanie valcov zodpovedá zvyčajnej konštrukcií rotačného potlačovacieho stroja. Naberací valec 19 sa môže brodiť vo vani 18 s náterovou hmotou,môže byť v styku s pritlačným valcom 14 a odovzdávať mu náterovú hmotu. Valec 20, rozdeľujúcí náterovú hmotu,rozdeľuje náterovú hmotu povrchovo rovnomeme na prítlačný valec 14, ktorý je kovový, napríklad oceľový, skôr,ako sa náterová hmota prenesie na kovový pás 1. Pomocou stieracej račne 22 stiera nanášaci valec 21 náterovú hmotu,odovzdanú z valca 20, rozdeľujúceho náterovú hmotu tak,že náterová hmota môže stekať späť do vane 18, obsahujúcej náterovú hmotu. Pritlačný valec 14 prenáša náterovú hmotu, ktorá na ňom zostane, na kovový pás 1.Podľa vynálezu je obzvlášť prítlačný valec 14 vytvorený ako rad kotúčov, čo sú bočné vedľa seba usporiadané prítlačně kotúče 24, zhotovené zkovu, napríklad z ocele. Šírka prítlačných kotúčov 24 zodpovedá šírke farebných pruhov 2 a ich osová vzdialenosť zodpovedá žiadanej vzdialenosti farebných pruhov 2. Podľa vynálezu je použitý prítlačný valec 14 so známym dutým hydraulickým upínacim tŕňom, naplneným hydraulickou kvapalinou a vopred stanoveným tlakom, takže povrch prítlačného valca 14 prípadne pritlačných kotúčov 24 má vopred stanovenú presnú vzdialenosť od osi valcov. Tým je možné dosiahnuť vysokú presnosť so zreteľom na obvodové hádzanie prítlačnćho valca 14 a okrem toho zaistiť, že na hliníkový kovový pás 1 sa nanáša relatívne tenká vrstva náterovej hmoty v hrúbke 10 až 20 m, pričom vzdialenosť medzi prítlačnými povrchmi prítlačného valca 14 a rovnako zkovu, napríklad z ocele vyrobeného opomého valca 15, zodpovedá v štrbine 25 stále hrúbke potlačovaného hliníkového kovového pása 1, takže vrstva náterovej hmoty je prenášaná s potrebnou prítlačnou silou.Tiež valec 20, rozdeľujúcí náterovú hmotu, môže byť ako je v príklade na obr. 2 a 3 znázomené - zodpovedajúcim spôsobom, (ako prítlačný valec 14) vytvorený ako rad kotúčov 26, ktoré zodpovedajú kotúčom 24, pričom sa kotúče 26 a 24 dotýkajú.Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu je tiež naberací valec 19 vybavený kotúčmi 28, zodpovedajúcimi lcotúčom 24, a vaňa 18 snáterovou hmotou môže byť v smere pohybu kovového pása 1 pozdĺžnymi stenami prehradená (neznázomené), takže sa v priehradkách vane 18 môžu nachádzať naterove hmoty rôznych farebných odtieňov. Takýmto potlačovacím strojom je možné súčasne potlačovať náterovými hmotami rôznych farieb.Na obr. 2 a 3 majú kotúče 24 rovnakú šírku. Príklad,znázomený na obr. l, nemá pri potlačovacom stroji 17 žiadny valec 20, rozdeľujúcí farbu, ani žiadny naberací valec 19. Pritlačné kotúče 24 majú rozdielnu šírku a nanášajú tak farebné pruhy 2 rôznej šírky. Rôzne široké prítlačné kotúče 24 môžu byť samozrejme tiež pri potlačovacom stroji podľa obr. 2 a 3.Zariadenie na výrobu dištančných rúrok, vybavených farebnou náterovou hmotou podľa vynálezu, má sušičku 27 zaradenú za potlačovacím strojom 17, za ktorou nasledujedelička 29, napriklad pozdĺžne nožnice, ktoré kovový pás 1 pozdĺžne rozrezávajú a rozdeľujú ho na kovové pásiky 4. Kovové pásiky 4 sa dopravia do profilovacieho alebo tvarovacieho zariadenia, pripadne so zváračkou 30, zaradeného za deličkou 29, kde sa dištančné rúrky 3 tvarujú, a zktorého odchádzajú vpodobe sochorov, potom sa ešte delia na vopred určené diely Ja.Do rozsahu vynálezu patrí tiež spôsob navíjania potlačenćho kovového pásika 10 a jeho použitie ako medziproduktu, rovnako ako použitie pozdĺžne rozdelených kovových pásikov 4 v navinutom stave na ďalšie spracovanie ako medziproduktov.Je účelné na dokonalejšie prilipnutie náterovej hmoty upraviť povrch kovového pása 1 pred potlačovanlm, napríklad odmastením.Prekrývanie farebných pruhov 2 môže byť podľa vynálezu jednostranné alebo obojstranne, pričom v pripade obojstranného prekrývania môže byť prekrytie v rovnakej šírke alebo v rôznych šírkach. K tomu dochádza napriklad v pripade zasklievania s príslušné rozdielnymi drážkovými lištami.Podľa vynálezu sa dosahuje veľké zjednodušenie nanášania náterových hmôt na dištančné rúrky a dosahuje sa tak farebný povrch pôsobiaci opticky homogénne pri pomeme malej spotrebe náterovej hmoty.l. Dištančná rúrka uzatvorená pozdĺžnym zvarom na umiestnenie vysúšadla a/alebo na zaistenie vzdialenosti dvoch sklenených tabúľ izolačného zasklenia, s vnútomou stenou privrátenou do vnútomého priestoru medzi sklenenými tabuľami, s dvomi bočnými stenami privrátenými k skleneným tabuliam s vonkajšou stenou protiľahlou proti vnútomej stene, vyznačujúca sa tým, že na povrch vnútomej steny (5) privrátený do vnútomého priestoru je natlačený farebný pruh (2) a bočné steny (6) sú rovnako ako vonkajšia stena (7) bez farby, farebný pruh (2) a vnútorná stena (5) sú vybavené vetracimi otvormi (8) a pozdlžny zvar (l l) je umiestnený v bočnej stene (6) alebo vo vonkajšej stene (7).2. Dištančná rúrka podľa nároku l, v y z n a č u j ú ca s a t ý m , že farebný pmh (2) presahuje bočné pozdĺžne hrany (9) vnútomej steny (5) v smere bočných stien (6).3. Dištančná rúrka podľa nároku 1 a/alebo 2, v y značujúca sa tým, žepozdĺžnyzvar(ll)je usporiadaný V jej vonkajšej stene (7).4. Dištančná rúrka podľa nároku 1 až 3, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že natlačený farebný pruh (2) má hrúbku 10 až 20 m.5. Spôsob výroby dištančnej rúrky z hliníka na stojky rámov a priečok izolačného zaskĺenia ako dištančného dielu alebo schránky na vysúšadlo medzi dvomi sklenenými tabuľami podľa nárokov 1 až 4, pričom na jeden kovový pásik sa nanesie farba, nasledovne sa vkovovom pásiku vytvoria Vetracie otvory v oblasti vnútornej steny, privrátenej do vnútomého priestoru izolačného zasklenia, hned potom sa kovový pásik profiluje na dištančnú rúrku so styčnými hranami a upraví sa na príslušnú dĺžku, v y značujúci sa tým, že na povrch kovového pása (l) V pozdĺžnom smere kovového pása (1) sa súčasne rotačným potlačovadlom (17) nanesie vedľa seba niekoľkofarebných pruhov (2), farba farebných pruhov (2) sa vysuší,kovový pás (l) medzi farebnými pruhmi (2) sa pozdĺžne rozdelí na kovové pásiky (4) a každý kovový pásik (4) sa proñluje do jednej dištančnej rúrky (3), pričom predtým sa v oblastiach nesúcich farebne pruhy (2) uskutočnia vetracie otvory (8) a kovový pásik (4) sa potom profiluje tak,že oblasť nesúca farebné pruhy (2) tvorí vnútornú stenu (5) dištančnej rúrky (3) viditeľnú v izolačnom zasklení.6. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú e i s a t ý m , že styčné hrany dištančnej rúrky (3) s po proñlovaní zvaria pozdĺžnym zvarom (11).7. Spôsob podľa nároku 5 a/alebo 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povrch kovového pása (l) sa pred potlačením chemicky ošetrí na lepšie prilipnutie farby.8. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povrch určený na potlačenie sa odmastl.9. Spôsob podľajedného alebo viacerých z nárokov 5 až 8, vyznačujúci sa tým, ženapovrch kovového pása (l) sa natlačia farebné pruhy (2), ktoré sú vždy užšie ako šírka kovového pásika (4) potlačeného príslušným farebným pruhom (2).10. Spôsob podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že farebné pruhy (2) sú širšie ako šírka vnútomej steny (5).11. Spôsob podľa jedného alebo niekoľkých z nárokov 5 až 10,vyznačujúci sa tým, ženapovrch kovového pása (1) sa natlačia rôzne široké farebné pruhy.12. Spôsob podľajedného alebo niekoľkých z nárokov 5 až 11, vyznačujúci sa tým, ženapovrch kovového pása (l) sa natlačia farebné pruhy (2) rôznych farieb.13. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa jedného alebo niekoľkých znárokov 5 až 12, ktoré obsahuje profilovacie zariadenie, za ním usporiadanú zváraciu jednotku a zariadenie na úpravu dĺžky, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje potlačovací stroj (17) a za nim usporiadanú sušičku (27), na ktorú nadväzuje delička (29), za ktorou je usporiadané profilovacie zariadenie (30), pričom potlačovací stroj (17) obsahuje prítlačný valec (14), ktorý má niekoľko vedľa seba usporiadaných prítlačných kotúčov14. Zariadenie podľa nároku 13, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prítlačný valec (14) je vybavený dutým hydraulickým rozpínacím tŕňom, naplneným hydraulickou tekutinou.15. Zariadenie podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že potlačovací stroj (17) obsahuje vedľa prítlačného valca (14) opomý valec (15), vaňu (18) na farbu, naberací valec (19) a valec (20) rozdeľujúcí farbu s nanášacím valcom (21).16. Zariadenie podľa nároku 15, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že valec (20) rozdeľujúcí farbu je ako prítlačný Valec ( 14) vybavený niekoľkými vedľa seba usporiadanými kotúčmi (26).17. Zariadenie podľa nároku 16, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že naberací valec (19) je ako prítlačný valec (14) vybavený niekoľkými vedľa seba usporiadanými ďalšími kotúčmi (28), ktoré sa dotýkajú kotúčov (26).18. Zariadenie podľa jedného alebo niekoľkých znárokov 15 až 17, vyznačujúce sa tým,že vaňa (18) na farbu je v dopravnom smere kovového pása(l) rozdelená do sekcii na rôzne farby.19. Zariadenie podľa jedného alebo niekoľkých znárokov 14 až 18, vyznačujúce sa tým,že kotúče (24, 26, 28) majú rovnakú šírku.20. Zariadenie podľa jedného alebo niekoľkých znárokovl 4 ažl 8,vyznačujúce sa tým,že kotúče (24, 26, 28) majú rôznu šírku.

MPK / Značky

MPK: E06B 3/66

Značky: výroby, dištančná, zvarom, spôsob, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, rúrka, tohoto, uzatvorená, pozdĺžnym

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-279893-distancna-rurka-uzatvorena-pozdlznym-zvarom-sposob-jej-vyroby-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dištančná rúrka uzatvorená pozdĺžnym zvarom, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty