Spôsob valchovania dosky a valchovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 279344

Dátum: 07.10.1998

Autori: Wyss Peter, Zogg Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe valchovania sa aspoň jedna doska najprv zo spodnej a hornej strany podoprie v pridržiavacej oblasti a potom sa z bočnej strany valchuje vo valchovacej oblasti. Doska sa pri valchovaní v pridržiavacej oblasti zvislo stláča o 10 % svojej hrúbky a vo valchovacej oblasti sa zabezpečuje proti vydúvaniu. Valchovanie dosky sa uskutočňuje v jednotlivých fázach viacnásobnými zdvihmi valchovacieho nástroja. Počet zdvihov v prvej fáze je o 20 % vyšší ako v druhej fáze. Valchovanie sa uskutočňuje celkom 40 až 45 zdvihmi. V prvej fáze sa valchovanie vykonáva do hĺbky 6 až 8 cm a v druhej fáze sa valchovanie vykonáva do hĺbky 11 cm. Valchovacie zariadenie pozostáva z aspoň jedného valchovacieho prvku a prostriedku na pridržanie a pohyb dosky (11) z minerálnych vlákien, ktorý je umiestnený v pridržiavacej oblasti pod doskou (11) a nad ňou, a ktorý je tvorený pásmi (13, 15). Valchovací prvok, tvorený valchovacími nástrojmi (29, 30) na predvalchovanie a valchovanie dosky (11) vo valchovacej oblasti (23), ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti, je orientovaný priečne na smer pohybu dosky (11). Nad valchovacou oblasťou (23) a pod ňou sú umiestnené vedenia (25, 27) so zosilnením (26, 28). Valchovací nástroj (29, 30) je tvorený lisovníkom (32) s valcovito vypuklou plochou (31).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka jednak spôsobu valchovania dosky alebo pása z minerálnych vlákien s jednotlivými vláknami Spojenými spojivom do jedného zväzku v aspoň jednej valchovacej oblasti, V ktorej sa na dosku pôsobí mechanicky pre čiastočné uvoľnenie väzby vlákien ajednak valchovacíeho zariadenia na vykonávanie spôsobu, ktoré pozostáva z aspoň jedného valchovacieho prvku a prostriedku na pridržanie a pohyb dosky alebo pása z minerálnych vlákien vzhľadom na valchovaci prvok.Dosky a pásy z minerálnych vlákien sa vyrábajú tradičnou technológiou tak, že amorfná štruktúra minerálnych vlákien sa zlepuje do jednej dosky pomocou vytvrdzovania spojivami, napriklad fenolovými živicami. Touto technikou zhotovené dosky z minerálnych vlákien sú v priečnom smere pomeme tuhé. Ak je teda potrebné vsadiť takúto dosku medzi krokvy s rozdielnou svetlou šírkou, nedá sa to urobiť iba stlačením rukou, najmä vtedy nie, ked rozdiely vzdialenosti sú väčšie ako l až 2 cm. Dosky z minerálnych vlákien je potom treba zodpovedajúcim spôsobom prirezávať, čo vedie k strate materiálu a čo vyžaduje vynaloženie značnćho množstva práce a času. Nevýhodou je aj to, že pri prirezávani dosiek z minerálnych vlákien vzniká pomeme veľa minerálneho prachu. V patentovom spise DE 32 03 622 bolo preto navrhnuté, aby sa okrajové oblasti dosky alebo pása z minerálnych vlákien vytvárali takým spôsobom, aby sa väzba vlákien aspoň čiastočne uvoľnila. Tým je vytvorené stlačiteľné pásmo, ktore umožňuje vkladanie dosky z minerálnych vlákien aj medzi krokvy, ktoré sú od seba vzdialené až o 5 cm menej ako je šírka dosky. Na opracovanie okrajovej oblasti sa používajú pritlačné kladky, ktoré sú usporiadané po dvoch pod ostrým uhlom,vzhľadom na strednú rovinu dosky alebo pása z minerálnych vlákien, tak že medzi sebou okrajovú oblasť uzavierajú. Tento spôsob sa však neosvedčil a teda nenašiel žiadne obchodné využitie. Nevýhodou spôsobu je to, že neumožňuje rovnomerné uvoľňovanie väzby vlákien. Pri výrobe dosky alebo pása z minerálnych vlákien je vždy potrebné rátať s určitými nerovnorodosťami, ktoré sa ďalej prejavujú rušivo pri valchovani. Tak vzniká výrobok, ktorý má valchované pásmo rozdíeľne stlačiteľné. Takými zmenami stlačiteľnosti môže byť značne obmedzená alebo dokonca znemožnená montáž dosky alebo pása. Izolačné dosky valchované opisaným spôsobom majú tendenciu vybočovať vo valchovacej oblasti a vypadávať z priestoru medzi krokvami.V patentovom spise DE 32 03 622 je opisané nahradenie pritlačných kladiek lisovacimi doskami, ktoré sú spojeně s pohonom na vyvodzovanie vramćho alebo kmitavého pohybu. Ak sa uskutočňuje valchovanie pomocou lisovacej dosky, ktorá pôsobí na pás z minerálnych vlákien zboku, je pás stláčaný po celej šírke. Toto riešenie má nevýhodu v tom, že väzba vlákien je uvoľňovaná v celej šírke. Toto uvoľnenie je pomerne nepatmé, takže na zabudovanie dosky medzi krokvy je potrebná veľká sila. Okrem toho spôsobuje uvoľnenie väzby vlákien v celej šírke aj to, že doska z minerálnych vlákien má pri vstavovani tendenciu k vydú vaniu. Z tohto dôvodu nenašiel tento známy spôsob žiadne praktické využitie.Doteraz boli pásy alebo dosky z minerálnych vlákien pripevňované pomocou zvláštnych prostriedkov, napríklad pomocou vhodných nosných materiálov, ako sú napriklad skoby zarážané sekanim alebo podľa okolností aj pomocou lepenia. Na izoláciu budov v povrchovej oblasti sa obvykle používajú zvláštne konštrukcie, v ktorých dosky z minerálnych vlákien držia silou tiaže. Často sú pásy z minerálnych vlákien kašírovaně fóliou z hliníka alebo plastu, ktorej zosilnené okraje po obidvoch stranách presahujú vlastný pás z minerálnych vlákien, takže tieto pásy z minerálnych vlákien sú na okrajoch fólie pripevňovanć pomocou skôb alebo podobných prostriedkov.Umiestnenie izolačného materiálu z minerálnych vlákien je V praxi z rôznych príčin spojené so značnými ťažkosťami. Z výrobných dôvodov sa dosky z minerálnych vlákien vyrábajú a dodávajú na trh len V určitých širkach. Všeobecne sú skoky v šírke asi 10 cm, to znamená, že v obchode existujú obvykle pásy z minerálnych vlákien so šírkou, napríklad 50 až 100 alebo 120 cm. Medzi tým je šírka 60 cm a 70 cm, ale žiadne medziľahlć veľkosti, napriklad 56 cm. Dosky z minerálnych vlákien sa dokonca vyrábajú len v jednotnej šírke, napríklad 62,5 cm. Nevýhodou je aj to, že nosníky stavebných konštrukcii, napriklad krokvy, nemajú medzi sebou rovnomerný odstup. Tým sa rozstup medzi krokvamí jednej strešnej konštrukcie pohybuje napríklad medzi 52 a 82 cm.Pri použití izolačného materiálu, ktorý pozostáva z mäkkého penového materiálu na plastovej báze, sa vyskytuje menej veľkých ťažkostí, lebo mäkký penový materiál je viac alebo menej silne stláčaný k sebe a zasúvaný medzi krokvy, kde je silným svorným účinkom držaný, pričom tento použitý penový materiál má naviac malú hmotnosť. Vzhľadom na veľké nebezpečenstvo pre človeka a materiál V prípade požiaru je zo strany stavebného dozoru vynakladané úsilie o to, aby sa vplyvom významu tepelných izolácii budov, narastajúceho vplyvom energetických problémov, neuskutočňovala izolácia penovými látkami na plastovej báze, ale pomocou izolačných látok na báze minerálnych vlákien. Pre použitie izolačných látok na báze minerálnych vlákien boli doteraz k dispozicii len pomeme ťažko manipulovateľne pripevňovacie systémy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob valchovania dosky alebo pása z minerálnych vlákien s jednotlivými vláknami spojenými spojivom do jedného zväzku v aspoň jednej valchovacej oblasti, v ktorej sa na dosku pôsobí mechanicky na čiastočne uvoľnenie väzby vlákien, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň jedna doska sa najprv zo spodnej a homej strany podoprie v pridržiavacej oblasti a potom sa z bočnej strany valchuje vo valchovacej oblasti, ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti.Podľa výhodného uskutočnenia sa doska pri valchovani v pridržiavacej oblasti zvislo stláča o 10 svojej hrúbky. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa valchovanie dosky vo valchovacej oblasti uskutočňuje V jednotlivých fázach.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa doska pri valchovani súčasne zabezpečuje proti svojmu vydúvaniu vo valchovacej oblasti.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa valchovanie dosky uskutočňuje viacnásobnými zdvihmi valchovacieho nástroja.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa počet zdvihov na bežný meter nastavuje podľa požadovanej sily,potrebnej na valchovanie dosky.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je počet zdvihov v prvej fáze o 20 vyšší ako v druhej fáze.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa valchovanie uskutočňuje celkom 40 až 45 zdvihmi.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa v prvej fáze valchovanie vykonáva do hĺbky 6 až 8 cm a v druhej fáze sa valchovanie vykonáva do hĺbky 11 cm.Podla ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa doska pri valchovani zvislo stláča o 10 °/u svojej hrúbky V pridržiavacej oblasti aj vo valchovacej oblasti.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa vo valchovacej oblasti aj v pridržiavacej oblasti valchujú dosky lečiace nad sebou.Valchovacie zariadenie na uskutočňovanie spôsobu pozostáva z aspoň jedného valchovacieho prvku a prostriedku na pridržanie a pohyb dosky alebo pása z minerálnych vlákien vzhľadom na valchovací prvok, ktorého podstata spočíva v tom, že prostriedok na pridržanie a pohyb dosky je umiestnený v pridržiavacej oblasti pod doskou a nad ňou. Valchovací prvok na valchovanie dosky vo valchovacej oblasti, ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti, je orientovaný priečne na smer pohybu dosky.Podľa výhodnćho uskutočnenia je valchovací prvok tvorený prvým valchovacím nástrojom na predvalchovanie a druhým valchovacím nástrojom na valchovanie.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je nad valchovacou oblasťou umiestnené homé vedenie a pod valchovacou oblasťou umiestnené spodné vedenie na zabránenie vydúvania materiálu dosky pri valchovaní.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je každé vedenie na svojej vnútornej strane na konci privrátenom k prostriedku vybavené zosilnením na pridržanie a pohyb dosky.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je prostriedok na pridržanie a pohyb dosky tvorený nekonečným homým pásom a nekonečným spodným pásom.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je valchovací nástroj tvorený lisovníkom s valcovito vypuklou plochou. Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je lisovník vybavený nekonečným pásom na vedenie cez vypuklú plochu. Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je na každom konci vypuklej plochy lisovníka umiestnená vratná kladka pre nekonečný pás.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je V oblasti jednej vratnej kladky umiestnená os otáčania pre výkyvný pohyb lisovníka, ktorý je v odstupe od osi otáčania spojený s ramenom kľukového mechanizmu.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sa prostriedok na pridržanie a pohyb dosky, tvorený homým pásom a spodným pásom, rozprestiera aj vo valchovacej oblasti.Hlavná výhoda navrhnutého riešenia spočíva v tom, že takto zhotovené dosky alebo pásy z minerálnych vlákien jednak majú valchovaciu oblasť s podstatne lepšími vlastnosťami ako dosky alebo pásy vyrobené známym spôsobom a jednak ich možno veľmi dobre montovať, pričom prakticky neexistuje nebezpečenstvo vydúvania alebo vypadávania dosky. Použitím vratných kladiek sa dosiahne jednoduchá konštrukcia valchovacích nástrojov a tým ajcelého valchovacieho nariadenia. Ďalšou výhodou je to, že doska z minerálnych vlákien sa prispôsobuje zmršteniu alebo zakriveniu drevenej konštrukcie, čo má veľký význam, lebo na strešné konštrukcie sa prakticky vždy používa surové drevo. Pretože dosky nie je potrebné prirezávať, nedocháza pri spracovaní na stavbe prakticky k žiadnemu vzniku prachu. Dosky sú teda menej škodlivé pre pokožku a prašnosť je takmer päťkrát menšia ako pri doteraz používanom prírezávaní.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje schcmaticky prvý príklad uskutočnenia valchovacieho zariadenia, obr. 2 rez z obr. l podľa čiary II-II a obr. 3 rez druhým príkladom uskutočnenia valchovacieho zariadenia.Valchovacie zariadenie znázomené na obr. l a 2 pozostáva z prostriedku na pridržanie a vedenie dosky 11 z minerálnych vlákien, umiestneného v pridržiavacej oblasti,vytvorenej pod doskou 11 a nad ňou, ktorý je tvorený nekonečným homým pásom 13, pod ktorým je s odstupom umiestnený nekonečný spodný pás 15. Na obr. 1 je homý pás 13 vynechaný z dôvodu ľahšieho zobrazenia valchovacieho zariadenia. Každý pás 13, 15 je otočne uložený v kladkách 17 a na jeho vonkajšom povrchu sú vytvorené výstupky 21. Obidva pásy 13, 15 sú napojené na prestavovaci mechanizmus pre vzájomné nastavenie pásov 13, 15,ktorý taktiež nie je znázomený. Vonkajšie plochy obidvoch pásov 13, 15 sú navzájom rovnobežne. Namiesto pásov 13,15 môžu byť použité aj dosky. Medzi pásmi 13, 15 je po celej dĺžke ich prvej bočnej strany umiestnený vodiaci plech 19, ktorý je kolmý na vonkajšie plochy pásov 13, 15. Na druhej bočnej strane homého pása 13 je nad valchovacou oblasťou 23 umiestnené homé vedenie 25 a na druhej bočnej strane spodného pása 15 je pod valchovacou oblasťou 23 umiestnené spodné vedenie 27 na zabránenie vydúvania materiálu dosky 11 pri valchovaní. Obidve vedenia 25, 27 sú rovnobežne s vonkajšou plochou pásov 13, 15 a sú vytvorené temer po celej ich dĺžke. Homé vedenie 25 je na svojom konci privrátenom k druhej bočnej strane horného pása 13 vybavené horným zosilnením 26. Spodné vedenie 27 je na svojom konci privrátenom k druhej bočnej strane spodného pása 15 vybavené spodným zosilnením 28. Obidve zosilnenia 26, 28 sú vytvorené na navzájom privrátených vnútomých plochách vedenia 25, 27 . Na druhej bočnej strane pásov 13, 15 je v smere ich pozdĺžnej osi umiestnený valchovací prvok na valchovanie dosky 11 vo valchovacej oblasti 23, ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti. Valchovacia oblasť 23 môže byť vytvorená aj na viacerých stranáoh, najmä na dvoch navzájom priľahlých stranách. Valchovací prvok je tvorený prvým valchovacím nástrojom 29 na predvalchovanie a s odstupom od neho umiestneným druhým valchovacím nástrojom vypuklej plochy 31 na valchovanie a na zasunutie medzi vedenia 25,27. Oba valchovacie nástroje 29, 30 sú vytvorené rovnako,a preto každý valchovací nástroj 29, 30 pozostáva z lisovníka 32, ktorý je tvorený približne valcovite vypuklou plochou 31, ktorá je orientovaná smerom k druhej bočnej stra SK 279344 B 6ne pásov 13, 15 a ktorej pozdĺžna os je rovnobežná s pozdlžnou osou pásov 13, 15. Na obidvoch koncoch vypuklej plochy 31 je umiestnená vratná kladka 39 na vedenie a pohon nckonečnćho pásu 37 cez vypuklú plochu 31, ktorá je v smere posuvu pásov 13, 15 tvorená začiatočným úsekom 33, na ktorý naväzuje koncový úsek 35. Začiatočný úsek 33 tvorí asi dve tretiny vypuklej plochy 31 a má polomer zaoblenia asi 125 cm. Koncový úsek 35 tvori asi jednu tretinu vypuklej plochy 31 a má polomer zaoblenia asi 60 cm. Každý lisovnlk 32 je vo valchovacom zariadeni uložený okolo osi 41 otáčania pre výkyvný pohyb lisovnika 32, vytvorenej v oblasti vratnej kladky 39, umiestnenej v začiatočnom úseku 33. Os 41 otáčania je kolmá na plochu pásov 13, 15. V určitej vzdialenosti od osi 41 otáčania je k lisovníku 32 otočne pripojený prvý koniec ramena 42, ktorého druhý koniec je otočne pripojený ku kľukovému mechanizmu 43.Pri prevádzke valchovacieho zariadenia sú medzi pásy 13, 15 postupne privádzané dosky 11 alebo pásy z minerálnych vlákien, ktorých šírka je väčšia ako šírka pásov 13, 15. Výstupky 21 na pásoch 13, 15 slúžia na pridržanie a dopravu dosiek 11 pri valchovaní. Pridŕžanie a doprava je zabezpečená tým, že vzdialenosť medzi pásmi 13, 15 sa nastavuje o 10 menšia ako hrúbka spracovávanej dosky 11 vo veľmi krátkom čase. Doska 11 je tak počas valchovacieho procesu bezpečne držaná a je zabránene uvoľňovaniu väzby vlákien v oblasti mimo valchovaciu oblasť 23. Po tomto stlačení sa doska 11 opäť pružne vráti na svoju pôvodnú hrúbku. Na pohon pásov 13,15 slúžia kladky 17. Na bočné vedenie dosiek 11 slúži vodiaci plech 19. Obvykle však pri pôsobení bočných síl vo valchovacom procese postačujú na pridŕžanie dosiek 11 iba výstupky 21, ktoré trocha vnikajú do povrchu dosky 11 a zamedzujú tak jej stláčaniu v tejto oblasti.Valchovanie prebieha vo valchovacej oblasti 23, ktorá sa nachádza medzi homým a spodným vedením 25, 27. Doska 11 sa valchuje v smere kolmom na pozdĺžnu os pásov 13, 15 a v smere rovnobežnom s plochami pásov 13,15. Vedenie 25, 27 zarnedzuje pri valchovaní vydúvaniu materiálu dosky 11 vo valchovacej oblasti 23. Pomocou zosilnenía 26, 28 sa dosiahne zúženie dosky 11, ktoré zamedzuje tomu, aby bol materiál dosky 11 tlačený proti bočným hranárn pásov 13, 15 a aby povrch dosky 11 bol v tejto oblasti poškodzovaný. To značne prispieva k rovnomemčmu vytváraniu stlačiteľnćho pásma, takže pri neskoršom vstavovaní dosky 11 alebo pása medzi krokvy je bezpečne zamedzene vydúvaniu. Pretože doska 11 je mimo svoju okrajovú oblasť, ktorá má byť stlačená, hore aj dole opretá, je väzba vlákien uvolňovaná len v tejto okrajovej oblasti, ale mimo nej nie.Vytváranie valchovacieho pásma 23 sa uskutočňuje vo viacerých fázach, napríklad v dvoch fázach. Týmto spôsobom sa progresívne dosahuje ubúdajúceho uvoľnenia väzby vlákien smerom zvonka dovnútra. Valchovacie pásmo 23 je teda v blízkosti okraja dosky 11 mäkkšie než vo väčšej vzdialenosti od okraja. To podstatne prispieva k mmedzeniu vybočovania alebo vydúvania dosky 11 pri montáži. V prvej fáze sa pomocou prvého valchovacieho nástroja 29 pri 20 až 25 zdvihoch uskutočňuje predvalchovanie do hĺbky 6 až 8 cm a v druhej fáze sa pomocou dmhého valchovacieho nástroja 30 pri 18 až 22 zdvihoch uskutočňuje vlastné valchovanie do hĺbky asi 1 l cm, to znamená, že zdvih prvého valchovacieho nástroja 29 je nastavený asi na 6 až 8 cm a zdvih druhéhovalchovacieho nástroja 30 je nastavený asi na 11 cm. Počet zdvihov V prvej fáze by mal byť asi o 20 vyšší než v druhej fáze, pričom by malo byť celkom použitých 40 až 45 zdvihov. Materiál okrajového pásma je tak vystavovaný viacnásobnej kompresii a dekompresii, ktorá spôsobuje požadované uvoľnenie väzby vlákien. Hĺbku valchovania a počet zdvihov možno nastavovať podla potreby, aby sa zachovala požadovaná sila stlačenia. Týmto spôsobom možno získať pomeme široké stlačiteľné pásmo, ktore pri montáži umožňuje stlačenie približne o 5 cm. Sila potrebná na stlačenie dosky 11 s dĺžkou 1 m a šírkou 56 cm na najužšl rozstup krokiev, t. j. na 50 až 55 cm, je 18 až 20 kg,podľa hrúbky dosky 11 na bežný meter, Oblasť použitia dosiek 11 alebo pásov z minerálnych vlákien na zvukovú a/alebo tepelnú izoláciu je veľmi mnohostranná. Dosky 11 sa používajú najmä v budovách, prípadne stavbách alebo stavebných častiach a sú zavádzané napriklad medzi nosníky, trámy a krokvy. Takto vytvorené dosky 11 sú vhodné na vstavovanie pri rozdielnych rozstupoch krokiev. Dosky 11 sú samodržné bez toho, aby ohrozovali zadné vetranie a ich prirezávanie nie je spravidla potrebné,pretože sú dodávané v rôznych šírkach. Šírka 51 cm je vhodná na vstavovanie medzi krokvy s rozstupom 46 až 50 cm a šírka 56 cm na vstavovanie medzi krokvy s rozstupom 51 až 55 cm. Valchovacie nástroje 29, 30 vo valchovacej oblasti 23 teda vykonávajú pomocou klukového mechanizmu 43 veľký počet vratných pohybov v smere rovnobežnom s vedeniami 25, 27 a kolmom na pozdlžnu os pásov 13, 15. Nekonečný pás 37 na každom lisovniku 32, ktorý obieha po vypuklej ploche 31, sa prakticky pohybuje dvojnásobnou rýchlosťou ako doska ll. Pri dvojnásobnej rýchlosti nie je doska tlačená späť, čo prispieva k šetrnému zaobchádzaniu s materiálom. V oblasti styku nekonečného pása 37 s doskou 11 je smer jeho pohybu prakticky rovnaký so smerom pohybu dosky 11. Vplyvom veľkého polomeru zaoblenia vypuklej plochy 31 lisovnika 32 a vplyvom pohybu nekonečného pása 37 sa valchovanie uskutočňuje šetrným spôsobom bez toho, aby dochádzalo k poškodzovaniu okraja dosky 11.Navrhnute riešenie je vhodne nielen na valchovanie dosiek 11 z minerálnych vlákien, ale môže byť takisto používané na valchovanie pásov z mineraünych vlákien. Preto je možne vykonávať rôzne obmeny spôsobu a valchovacieho zariadenía, ktoré sa však neodchylujú od koncepcie riešenia. Podľa obr. 3, na rozdiel od obr. 2, môže byť súčasne valchovaných aj niekoľko dosiek 11 alebo pásov z minerálnych vlákien. Obr. 3 napriklad znázorňuje súčasne valchovanie šiestich dosiek 11. Týmto valchovacím zariadením možno taktiež, namiesto niekoľkých dosiek 11 s menšou hrúbkou, spracúvať len jednu dosku 11 s väčšou hrúbkou. Aby bolo možné vykonávať valchovanie vo viacerých ako dvoch fázach, môžu byť použite aj viac než dva valchovacie nástroje 29, 30.V druhom príklade uskutočnenia valchovacieho zariadenia podľa obr. 3 sa pásy 13, 15 rozprestierajú cez celú šírku dosiek 11, t. j. aj vo valchovacej oblastí 23. Valchovacie nástroje 29, 30 majú menšiu hrúbku ako je celková hrúbka dosiek 11, a preto sa môžu pohybovať aj medzi pásmi 13, 15. Aj v tomto prípade sú dosky pred valchovaním stlačené v smere svojej hrúbky asi o l 0 hrúbky.1. Spôsob valchovania dosky alebo pása z minerálnych vlákien s jednotlivými vláknami Spojenými spojivom do jedného zväzku v aspoň jednej valehovacej oblasti, v ktorej sa na dosku pôsobí mechanicky pre čiastočné uvoľnenie väzbyvlákiemvyznačujúci sa tým,že aspoň jedna doska sa najprv zo spodnej a homej strany podoprie v pridržiavacej oblasti a potom sa z bočnej strany valchuje vo valchovacej oblasti, ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že doska sa pri valchovaní v pridržiavacej oblasti zvislo stláča o 10 svojej hrúbky.3. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že valchovanie dosky vo valchovacej oblasti sa uskutočňuje v jednotlivých fázach.4. Spôsob podľa niektorého z nárokov l a 3,vyznačujúci sa tým,žeprivalchovaní sa súčasne doska zabezpečuje proti svojmu vydúvaniu vo valchovacej oblasti.5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1, 3 a 4, v y značujúci sa tým,ževalchovaniedosky sa uskutočňuje viacnásobnými zdvíhmi valchovacieho nástroja.6. Spôsob podľa nároku 5, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že počet zdvihov na bežný meter sa nastavuje podľa požadovanej sily, potrebnej na valchovaníe dosky.7. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3, 5 a 6, v y z n a č u j ú ci s a tý m ,žepočetzdvihovvprvej fáze je o 20 vyšší ako v druhej fáze.8. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3, 5 až 7, V y značujúci sa tým, že valchovanie sa uskutočňuje celkom 40 až 45 zdvíhmi.9. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v prvej fáze sa valchovanie vykonáva do hĺbky 6 až 8 cm a v druhej fáze sa valchovanie vykonáva do hĺbky 11 cm.10. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že doska sa pri valchovani zvislo stláča o 10 svojej hrúbky v pridržiavacej oblasti aj vo valchovacej oblasti.ll. Spôsob podľa nároku 10, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že vo valchovacej oblasti aj v pridržiavacej oblasti sa valchujú dosky ležiace nad sebou, 12. Valchovacie zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa niektorého z nárokov 1 až 11, pozostávajúce z aspoň jedného valchovacieho prvku a prostriedku na pridržanie a pohyb dosky alebo pása z minerálnych vlákien vzhľadom na valchovací prvok, vyznačujúce sa t ý m , že prostriedok na pridržanie a pohyb dosky (1 1) je umiestnený v pridržiavacej oblasti pod doskou (11) a nad ňou, pričom valchovací prvok na valchovanie dosky (11) vo valchovacej oblasti (23), ktorá leží vedľa pridržiavacej oblasti, je orientovaný priečne na smer pohybu dosky (1 l).13. Valchovacie zariadenie podľa nároku 12, v y z n a č uj ú c e s a tý m ,ževalchovacíprvokje tvorený prvým valchovacím nástrojom (29) na predvalchovanie a druhým valchovacím nástrojom (30) na valchovanie.14. Valchovacie zariadenie podľa nároku 12, v y značujúce sa tým,ženadva 1 chovacou oblasťou (23) je umiestnené homć vedenie (25) a pod val chovacou oblasťou (23) je umiestnene spodné vedenie (27) na zabránenie vydúvania materiálu dosky (11) pri valchovani.15. Valchovacie zariadenie podľa nároku 14, v y z n a č uj ú ce s a tý m ,žekaždévedenie(25,27) je na svojej vnútornej strane na svojom konci, privrátenom k prostriedku na pridržanie a pohyb dosky (11), vybavené zosilnenim (26, 28).16. Valchovacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 12 a 1 S,vyznačujúce sa tým,žeprostríedok na pridržanie a pohyb dosky (11) je tvorený nekonečným homým pásom (13) a nekonečným spodným pásom (15).17. Valchovacie zariadenie podľa niektorého z nárokov l 2 al 3,vyznačujúce sa tým,ževalchovací nástroj (29, 30) je tvorený lisovnikom (32) s valcovíto vypuklou plochou (31).18. Valchovacie zariadenie podľa nároku 17, v y z n a č u j ú c e s a tý m ,že 1 isovník(32)jevybaveny nekonečným pásom (37) na vedenie cez vypuklú plochu (31).19. Valchovacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 17 al 8,vyznačujúce sa tým,žena každom konci vypuklej plochy (31) lisovníka (32) je umiestnená vratná kladka (39) pre nekonečný pás (37).20. Valchovacie zariadenie podľa niektorého z nárokov l 7 ažl 9,vyznačujúce sa tým,žev oblasti jednej vratnej kladky (39) je umiestnená os (41) otáčania na výkyvný pohyb lisovnika (32), ktorý je V odstupe od osi (41) otáčania spojený s ramenom (42) kľukového mechanizmu (43) .21. Valchovacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 12,l 5 a 16,vyznačujúce sa tým,že prostriedok na pridržanie a pohyb dosky (l l), tvorený horným pásom (13) a spodným pásom (15), sa rozprestiera aj vo valchovacej oblasti (23).

MPK / Značky

MPK: B29C 67/24, B28B 11/08, B27N 7/00, E04B 1/88

Značky: tohto, vykonávanie, valchovacie, valchovania, spôsobu, zariadenie, dosky, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-279344-sposob-valchovania-dosky-a-valchovacie-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob valchovania dosky a valchovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty