Spôsob čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Číslo patentu: 279330

Dátum: 07.10.1998

Autor: Berthold Hermann

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na čistenie plynov, najmä dymových plynov, za mokra, pri ktorom sa plyn uvádza pôsobením turbulencie do styku s penotvornou čistiacou kvapalinou. Aby sa znížil náklad na energiu a zlepšila sa tvorba peny, navrhuje sa viesť čistený plyn do primárneho reakčného priestoru, ktorý má v smere prúdenia meniaci sa prierez priechodu a v smere prúdenia je bočne ohraničený aspoň jednou pohyblivou stenou, ktorá má nerovnomerný a čistiacou kvapalinou zmáčaný povrch. Stena môže byť opatrená otvormi, takže na strane steny odvrátenej od primárneho reakčného priestoru vznikne sekundárny reakčný priestor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na realizovanie tohto spôsobu.Spôsob a zariadenia tohto druhu sú známe z európskej patentovej prihlášky 86 109 070.2 . Pri tomto spôsobe sa čistený plyn zavádza pod tlakom do čistiacej kvapaliny vytvárajúcej penu. Turbulentnýrn zariadením v tvare prstenca so spodnou stranou, ktorá je opatrená väčším počtom rýh alebo vo forme zvislých zvlnených plechov dochádza k tvorbe peny, ktorej bublinky viažu na seba častice, ktoré sa majú z plynu, ktorý sa čistí, odstrániť. Nedostatkom tohto spôsobu a zodpovedajúceho zariadenia je to, že sa čistený plyn musí vtlačovať pod povrch čistiacej kvapaliny, aby sa mohlo dosiahnuť intenzívneho styku s čistiacou kvapalinou a tvorby peny. Nedostatkom je aj to, že sa týmto pracovným spôsobom dá vzhľadom tak na časovo, ako aj plošne obmedzený styk plynu s čistiacou kvapalinou dosiahnuť len obmedzená tvorba peny.Vynález si preto kladie za základnú úlohu zlepšiť spôsob a zariadenie uvedeného druhu vzhľadom na potrebný náklad na energiu a tvorbu peny.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi uvedenými v nárokovej časti bodov l až 7.Pri navrhnutom druhu čistenia sa intenzívny styk čisteného plynu s čistiacou kvapalinou dosiahne tým, že v dôsledku sa meniacich prierezov prestupov vznikne v reakčnom priestore pulzujúcc prúdcnie, takže dôjde na vznik turbulencíe, ktorá sa ešte priaznivo ovplyvní pohybujúcim sa nerovnomemým povrchom obmedzovacej steny reakčného priestoru, zmáčane čistiacou kvapalinou. Tým dochádza obzvlášť k veľkému íiltračnému účinku, lebo vznikajúce bublinky tvoria veľkú filtračnú plochu. Pri tom nedochádza len na tvorbu jednotlivých bubliniek, skôr tieto môžu V sebe uzavierať opäť viac menších bubliniek.Povrch obmedzovacej steny má výhodne otvory, takže sa tvori ďalší reakčný priestor. V tomto sekundámom reakčnom priestore panujú podobne pomery ako V primárnom reakčnom priestore.Výhodne konštruované zariadenie na uskutočňovanie čistiaceho spôsobu má dva voľnobežne valce obmedzujúce bočne primárny reakčný priestor V smere prúdenia, ktoré sú poháñanć prúdom plynu V opačnom zmysle. Nepravideľný povrch týchto valcov tvoria lopatkovité, v smere dovnútra vyčnievajúce výstupky, ktoré sú tlačené z povrchu valcov smerom dovnútra, takže tým súčasne vzniknú otvory, pomocou ktorých je vytvorený sekundámy priestor. Sekundámy priestor je v smere prúdenia ohraničený bočne jednou stojacou vratnou rúrkou, ktorá je osovo rovnobeäie usporiadané v zodpovedajúcom voľnobežnom valci. Na každej vratnej rúrke je usporiadania klapka na vyrovnávanie tlaku, ktorá môže dosadať na povrch čistiacej kvapaliny. Povrch čistiacej kvapaliny ohraničuje prúd plynu v smere prúdenia, takže časti primárneho a sekundárneho prúdu plynu sú pohltené čistiacou kvapalinou. Ďalšia časť týchto prúdov sa dostáva cez klapku na vyrovnávanie tlaku a otvonni valcov do čistiacej komory obklopujúcej valce. Z čistiacej komory sa môže vytvorená pena odvádzať a rozkladať. Pritom vznikajúca kvapalina sa privádza späť dozbemej nádrže na čistiacu kvapalinu a vyčistený plyn vystupuje. Kal, tvoriaci sa v zbemej nádrží na čistiacu kvapalinu sa odvádza a môže sa sušiť pomocou ncčisteného plynu, pokiaľ má tento plyn postačujúcu teplotu. Časť tohto kalu sa ale môže tiež vracať späť na ďalšie čistenie do primárneho a sekundámeho reakčného priestoru.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej vysvetlený pomocou príkladov znázomených na obr. l až 4. Obr. l ukazuje schematické znázomenie zariadenia na čistenie plynu. Obr. 2 ukazuje schematické znázomenie čistiacej komory a v nej usporiadaneho primámeho a sekundárneho reakčného priestoru. Obr. 3 znázorňuje bokorys a obr. 4 pohľad zhora, z ktorého je zrejmé uloženie a kryt valcov z obr. 2.Zariadenie na čistenie plynu, znázomenć na obr. l, má čistiacu komoru 10, ktorá je detailne znázomená na obr. 1. Do čistiacej komory 10 sa privádza plyn, ktorý sa má čistiť, cez vstupnú rúrku 12 plynu. Tento plyn sa dostáva do primárneho reakčného priestoru 11 a a sekundámeho reakčného priestoru 11 h.0 ba priestory sú v smere prúdenia bočne ohraničene voľnobežnými valcami 13, ktore sú poháňanć privádzaným plynom v opačnom zmysle. Čistiaca komora 10 má dolu nádrž 15 s čistiacou kvapalinou, ktorá vytvára penu. Pena, ktorej tvorba bude detailne popísaná,sa vedie cez odvodnú rúrku 16 pre odvádzanie peny k zariadeniu 23 pre jej rozklad, ktoré môže pozostávať napriklad z radiálneho dúchadlového zariadenia, ktoré je poháňanć motorom 22. Kvapalina vzniknutá rozkladom peny sa vedie do zbernej nádrže 18 čistiacej kvapaliny, zatiaľ čo sa vyčistený plyn odvádza výstupnou rúrkou 25. Do zbemej nádrže 18 sa vedie tiež cez prietokovú rúrku 17 z nádrže 15 čistiaca kvapalina Kal, ktorý sa usadzuje v zbemej nádrži 18 sa vedie úplne alebo sčasti cez výstupnú rúrku 20 a ďalšiu výstupnú rúrku 26 do zbemej nádrže 29 na kal. Ako je znázomenć, môže sa časť kalu vracať cez predkvapovú rúrku 19 opäť do vtokovej rúrky 12 na plyn.Hnací motor 22 poháňa rovnako koleso 24 dúchadla,ktoré nasáva z konštrukčnej skupiny tepelných výmenníkov 27 plyn, ktorý sa má čistiť. Konštrukčná skupina tepelných výmenníkov 27, skríň 30, v ktorej dolu stojí lcruhová zbemá nádrž 29 na kal. Nad ňou sa nachádza na rošte 32 ďalšia zbemá nádrž na kal. Obidve nádrže 29 sú vyhrievané čisteným plynom, prichádzajúcim od vykurovacieho kotla 34 a vstupujúcim do skrine 30, na sušenie kalu. Skriňa 30 môže ďalej mať prídavné chladiace rúrky 36 na zásobovanie bojlera 35 na teplú vodu.Náhradný tank 31, ktorý sa nachádza v čerpacej a regulačnej montážnej skupine 28, obsahujúcej zariadenie 23 na rozklad peny, motor 22, dúchadlo 24, ako aj meracie zariadenie obsahuje čistiacu kvapalinu, ktorá sa privádza do čistíaceho procesu, ked sa čistiaca kvapalina spotrebuje.Ako ukazuje obr. 2 dostáva sa čistený plyn cez vstupnú rúrku 12 do primárneho a sekundámeho reakčného priestoru 11 a prípadne 11 b. Tlakové stavy, stavy rýchlosti prúde SK 279330 B 6nia a teplotné stavy, panujúce v reakčných priestoroch a na ne nadväzujúce oblasti sú uvedené v nasledujúcej tabuľkePrimámy reakčný priestor 11 a je pri predloženom priklade ohraničený bočne v smere prúdenia obidvomi valcami 13, ktoré sú poháñané prúdom plynu v opačnom zmysle. Valce 13 majú smerom dovnútra vyčnievajúce lopatkovité výstupky 39, pomocou ktorých vznikajú otvory 38. Cez tieto otvory sa môže dostať prúd plynu dovnútra do valcov 13, čim sa vytvorí sekundárny reakčný priestor 11 b. Reakčný priestor 11 b je v smere prúdu bočne ohraničený vratnými rúrkami 12, ktore sú usporiadané vo valcoch 13 rovnobežne s ich osou. Každá vratná rúrka 14 má kývne prikĺbenú klapku 37 na vyrovnávanie tlaku, ktorá vyčnieva smerom dole a spolu s čistiacou kvapalinou utesňuje primámy reakčný priestor 11 a a Sekundárny reakčný priestor 11 b. Pri prevádzke sa klapka 37 na vyrovnávanie tlaku tlakom plynu a vytvorenou penou vhodne nadvihuje nad povrch čistiacej kvapaliny.Obidva valce 13 sa ponorujú do čistiacej kvapaliny,takže ich povrch sa zmáča tak zvonku ako aj zvnútra stále čistiacou kvapalinou. Aj na vratných rúrkach 14 sa nachádza čistiaca kvapalina. Týmto spôsobom prívodu čistiacej kvapaliny do reakčných priestorov dochádza k intenzívnemu styku čisteného plynu a čistiacej kvapaliny a veľkej tvorbe turbulencie, čím sa priaznivo ovplyvní tvorba peny. Častice viazané penou sa dostanú nielen do čistiacej komory 10, odkial sú privádzane do zariadenia na rozklad peny,ale aj bezprostredne do čistiacej kvapaliny v nádrži 15 a odtiaľ do zbemej nádrže 18.Obr. 3 a 4 ukazujú, že valce 13, ktoré sú uložené v podstavci 40 sú sčasti obklopenć krytom 41, ktorý uzatváraprimámy reakčný priestor 11 a a sekundámy reakčný priestor 11 b.l. Spôsob čistenia plynov, nąimä dymových plynov, za mokra , pri ktorom sa plyn privádza pomocou turbulencie do styku s penotvomou čistiacou kvapalinou, v y značujúcí sa tým,žesap 1 ynvediedo primárneho reakčného priestoru, ktorý má v smere prúdenia sa meniace prierezy priestupu a V smere prúdenia je bočne ohraničený aspoň jednou pohyblivou stenou, ktorá má nerovnomemý a čistiacou kvapalinou zmáčaný povrch.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že stena má otvory, pomocou ktorých sa na strane steny odvrátenej od primámeho reakčnćho priestoru vytvára sekundámy reakčný priestor.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že primámy reakčný priestor a sekundárny reakčný priestor sú obmedzené ďalšou stenou vytvorenou čistiacou kvapalinou.4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y značuj úci sa tým,žestykomsčistiacou kvapalinou sa vytvorená pena rozkladá , vznikajúca kvapalina sa zhromažďuje a vyčistený plyn sa odvádza.5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že časť zhromaždenej kvapaliny sa vracia späť do primámeho reakčnćho priestoru.6. Spôsob podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalšia časť zhromaždenej kvapaliny sa suši nečisteným plynom.7. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa jedného z nárokov 1 až 6, pozostávajúce z čistiacej komory so vstupnou rúrkou na plyn a vstupnou rúrkou na penu, zariadením na vytváranie turbulencie pre styk plynu s čistiacou kvapalinou a čistiacou nádržou na čistiacu kvapalinu,vyznačujúce sa tým,žemáprimámy reakčný priestor (lla), do ktorého sa privádza plyn, ktorý má v smere prúdenia sa meniace príerezy príestupu a ktorý je v smere prúdenia bočne ohraničený najmenej jedným naprázdno bežiacim valcom (13), ktorý má nerovnomemý povrch a ktorý sa ponoruje do čistiacej kvapaliny, ktorej povrch ohraničuje v smere prúdenia primámy reakčný priestor (l la).8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že povrch valca (13) má otvory (38) na priestup plynu, ktorými je na strane odvrátenej od primámeho reakčnćho priestoru (lla) vytvorený Sekundárny reakčný priestor (l lb).9. Zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e S a t ý m , že otvory (38) sú vytvorené smerom dovnútra vyčnievajúcimi lopatkovitými výstupkami (39).10. Zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výstupky (39) sú pravouhlé.11. Zariadenie podľa jedného z nárokov 8 až IO,vyznačujúce sa tým, že Sekundárny reakčný priestor (llb) je ohraničený v smere prúdenia bočne stojacou vratnou rúrkou (14), ktorá je usporiadaná vo valci (13) rovnobežne s osou.12. Zariadenie podľa nároku 11, v y z n a č u j ú e e s a t ý m , že Sekundárny reakčný priestor(11 b) je bočne dodatočne ohraničený klapkou (37) na vyrovnanie tlaku, prikĺbenou na vratnej rúrke (14), a utesňujúcou v stave pokoja primámy reakčný priestor (1 la) a sekundámy reakčný priestor (11 b).13. Zariadenie podľa jedného z nárokov 7 až 12,vyznačujúce sa tým,žemádvavzájomne protiľahlo usporiadané voľnobežné valce (13) ohraničujúce bočne primámy reakčný priestor (l la).14. Zariadenie podľa nároku 13, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v každom valci (13) je usporiadaná vratná rúrka (14) s klapkou (37) na vyrovnávanie tlaku.15. Zariadenie podľa jedného z nárokov 7 až 14,vyznačujúce sa tým,žemáprietokovú rúrku (17), ktorá vyúsťuje od nádrže (15) čistiacej kvapaliny do zbemej nádrže čistiacej kvapaliny.16. Zariadenie podľa nároku 15, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že má k zbcmej nádrži (18) pripojenú výstupnú rúrku (20).17. Zariadenie podľa nároku 16, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výstupná nirka (20) vedie k zbernej nádrži (29) kalu.18. Zariadenie podľa nároku 16 alebo 17, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,ževýstupnárúrka(20) vedie cez predkvapovú rúrku (19) do vstupnej rúrky (12) na plyn.19. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 18,vyznačujúce sa tým,žepenavedená cez výstupnú rúrku (16) na penu sa rozkladá pomocou zariadenia na rozklad peny.20. Zariadenie podľa nároku 19, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kvapalina vznikajúca pri rozklade peny sa vracia cez spätnú rúrku (21) do nádrže (18) čistiacej kvapaliny.21. Zariadenie podľa nároku 19, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zariadenie (23) na rozklad peny je poháňanć motorom (22), ktorý súčasne poháňa sacie dúchadlo (24) na nečístený plyn.22. Zariadenie podľa nároku 17, v y z n a č u j ú I e s a t ý m ,že zbemá nádrž (29) kaluje usporiadané vo výmenníku tepla, ku ktorému sa privádza znečistený plyn.

MPK / Značky

MPK: B01D 47/04

Značky: tohoto, dymových, spôsob, čistenia, mokra, vykonávanie, zariadenie, najmä, spôsobu, plynov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-279330-sposob-cistenia-plynov-najma-dymovych-plynov-za-mokra-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty