Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Držiak ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky, ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a medziľahlého zúženia alebo krčka (9) na rozlomenie, je vytvorený vo forme puzdra s telovou časťou (1), tvarovanou na vsunutie základného telesa ampulky (7), a hlavovou časťou (2), tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky (7), pričom telová časť (1) a hlavová časť (2) sú spojené kĺbovou časťou (3). V základni (14) telovej časti (1) je vytvorený otvor (6) na vsunutie ampulky (7), pričom otvor (6) je vybavený smerom dovnútra orientovanými zadržiavacími výbežkami (8) na zaskočenie a zadržiavanie ampulky (7), zatlačenej dovnútra držiaka.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka držiaka ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky, ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a medziľahlého zúženia alebo krčka na rozlomenie, pričom držiakje vytvorený vo forme puzdra s telovou časťou,tvarovanou na vsunutie základného telesa ampulky, a hlavovou časťou, tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky, pričom telová časť a hlavová časť sú spojené kĺbovou časťou.Lieky na injekčnú aplikáciu sa zvyčajne dodávajú v sklenených ampulkách, ktoré majú základné ampulkové teleso a hlavu, oddelenú od základnej atnpulkovej časti zúženlm alebo krčkom. Tento krčok je určený na to, aby sa mohol ľahko rozlomiť pôsobením sily, ktorá sa môže vytvoriť pri uchopení základnej ampulkovej časti a hlavy do oboch rúk a odlomení oboch týchto navzájom spojených častí ampulky, aby sa tak umožnil prístup do vnútomćho priestoru ampulky a obsah ampulky sa mohol nasávať do injekčnej striekačky. Jednou zo základných nevýhod týchto známych ampuliek je skutočnosť, že po odlomení hlavy ampulky od jej základného telesa vznikajú V mieste zlomu ostré okraje sklenenej ampulky, ktoré sú navyše nerovné a môžu byť príčinou poranenia rúk užívateľa tak pri samotnom rozlamovaní, ako i následne pri ďalšej manipulácii so sklenenou ampulkou. Otvorená ampulka sa okrem toho musí pri nasávaníjej obsahu do injekčnej striekačky držať jednou rukou, zatiaľ čo druhou rukou je potrebné držať injekčnú striekačku, takže v mnohých prípadoch by bolo veľmi výhodné, keby sa mohla otvorená ampulka spoľahlivo postaviť do stabilnej polohy a mať na ďalšiu manipuláciu obidve ruky voľné.Z patentového spisu US 2 659 253 je známe puzdro, uzatvorené na oboch koncoch a vybavené uprostred kĺbom. Ampulka sa môže celkom zasunúť do jednej polovice otvoreného puzdra a držiak sa potom uzatvorí. Držiak sa potom obráti homou časťou dolu. Ked sa otvára, otvorenie spôsobí rozlomenie ampulky. Toto zariadenie je ťažkopádne. Ampulka je v držiaku iba voľne držaná so značnou možnosťou pohybovať sa. Držiak musl byť oveľa dlhší ako samotná ampulka a nedá sa ním spoľahlivo dosiahnuť rozlomenie ampulky otváraním puzdra, pretože môže byť nedopatrenim držaný pri tomto úkone obrátene, t. j. homou časťou dolu.Britský patentový spis 2 081 692 znázorňuje veľmi jednoduchý držiak na ampulku, kde sa ampulka vkladá do otvorenej homej časti držiaka. To nezabezpečuje veľmi spoľahlivé podopieranie ampulky V držiaka. Pretože je ďalej držiak navrchu otvorený, keď sa hlava ampulky odlamuje, je tu ešte riziko dotyku s hranami odlomeného skla alebo rozlietavanie kúskov skla.Vynález si kladie za úlohu odstrániť uvedené nedostatky a vyriešiť uvedený problem.Uvedené nedostatky sú odstránené podľa vynálezu držiakom ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky, ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a medziľahlćho zúženia alebo krčka na rozlomenie, pričom držiak je vytvore ný vo forme puzdra s telovou časťou, tvarovanou na vsunutie základného telesa ampulky a hlavovou časťou, tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky, pričom telová časť a hlavová časť sú spojene kĺbovou časťou, umožňujúcou pohyb oboch týchto častí od seba, pričom časti ampulky vsunutć do držiaka sú chránené, zatial čo hlava a telová časť ampulky sa od seba odlamujú. V základnej telovej časti je vytvorený otvor na vsunutie ampulky, pričom otvor je vybavený smerom dovnútra orientovanými zadržiavacími výbežkami na zaskočenie a zadržanie ampulky, zatlačenej dovnútra držiaka. Ako bude zrejme odbomíkom v odbore predovšetkým z nasledujúceho opisu a výkresov, je vzdialenosť výbežkov držiaka, vykazujúceho určitú pružnosť, o niečo menšia ako je priemer ampulky. Ampulka sa tak pri použití môže pretlačiť do otvoru v základni okolo výbežkov, až jej spodný koniec zapadne na spôsob západky dovnútra telovej časti držiaka za tieto výbežky, a je potom výbežkami poistený proti spätnému vypadnutiu ampulky z držiaka.Pri použití držiaka ampulky podľa vynálezu je ampulka plne obklopovaná v držiaku po vsunutí otvorom v základňovej časti, a oblasť hlavy je počas odlamovania chránená Vhodnou konštrukciou držiaka sa pritom dosiahne, že ampulka je držaná presne v správnej polohe na rozlomenie zúženia a odlomenie hlavy od základného telesa ampulky. Držiak je veľmi kompaktný a iba o málo kratší ako je ampulka.Vzájomné spojenie hlavovej časti a telovej časti kĺbom umožňuje, že obidve časti držiaka sú po rozlomení ampulky držané pri sebe, akje hlavová časť špeciálne riešená tak,že pridržiava hlavu ampulky. Alternatívne však klbová časť môže byť riešená tak, že sa dá ľahko rozlomiť V ďalšom kroku, čím sa umoätí, aby sa hlavová časť s hlavou ampulky celkom oddelila od základného ampulkového telesa.Výhodne je medzi telovou časťou a hlavovou časťou puzdra zlomový článok krčka na rozlomenie ampulky, umiestnený v polohe diametrálne protiľahlej ku klbovej časti. Zlomový článok môže byť tvorený spojovaclm mostíkom so zoslabnutou hrúbkou, spájajúcim telovú časť s hlavovou časťou puzdra. Zlomový článok sa ľahko zlomí, ked je vystavený sile postačujúcej na odlomenie hlavy ampulky od jej základného telesa.Kĺbová časť výhodne obsahuje dva kĺbové pásiky umiestnené vo vzájomnom odstupe, medzi ktorými je umiestnený výbežok, vytvorený v celistvom kuse s hlavovou časťou alebo s telovou časťou puzdra. Tento výbežok,presahujúcí deliacu špáru, poskytne prídavnú ochranu pre užívateľa, čím sa minimalizuje možnosť, že sa prsty užívateľa dostanú do styku so sklenenou ampulkou. Je výhodné, ak kĺbová časť zasahuje z hlavovej časti do vyrezaného úseku na konci telovej časti, alebo naopak z telovej časti do vyrezaného úseku na konci hlavovej časti. Predĺženie klbovej časti tak umožňuje väčší pohyb hlavovej časti smerom do telovej časti, čím sa zabezpečí dobrý prístup ku vnútorného priestoru ampulky cez rozlomený krčok.Altematívne sú telová časť a hlavová časť spojené dvojicou ohybnýeh ramien, umiestnených diametrálne proti sebe a tvoriacich klbovú časť. V ideálnom prípade sú chybné ramená navzájom spojené medzi zodpovedajúcími homými koncami telovej časti a hlavovej časti puzdra a výhodne sú hannonikovite tvarované.Kĺbová časť je výhodne vytvorená z materiálu s dobrou statickou pamäťou. Tým sa rozumie materizü, ktorý májednak dostatočnú ohybnosť, aby sa ohol bez rozlomenia, a na druhej strane obmedzenú pružnosť, takže drží tvar, do ktorého bol ohnutý. Takýmto materiálom je napriklad styrénová zmes. Klbové pásiky zostanú po odklopení v novej polohe a udržiavajú tak hlavovú časť bokom od základnej časti a umožňujú ľahký prístup k otvorenej ampulke.Na zlepšenie pridržiavania ampulky v držiaku sa môže ďalej hlavová časť držiaka vybaviť na svojej vnútornej stene vnútomými pozdĺžnymi rebrami na zachytenie hlavy ampulky a zabezpečenie správnej polohy ampulky vnútri držiaka, aby sa tak krčok ampulky nachádzal spoľahlivo proti kĺbovej časti držiaka alebo bol mieme nad ním, prípadne aby bol oproti zlomovemu článku, ak je ním držiak vybavený, takže hlava ampulky nemôže po zlomení ampulky vypadnúť z hlavovej časti držiaka. Vo výhodnom konkrétnom uskutočnení prebiehajú vnútomć rebrá pozdĺžne vnútri hlavovej časti a sú vytvorené tak, že vnútomć plochy pozdĺžnych rebier sú navzájom rovnobežne po celej svojej dĺžke. Týmto riešením sa zarnedzuje vytláčaniu ampulky z hlavovej časti držiaka smerom von.Na vonkajšej obvodovej ploche hlavovej časti držiaka sa môže vytvoriť opomá plôška na opretie prsta, pričom táto oporná plôška môže byť prípadne vytvorená tiež na základnej časti držiaka.l ked držiak podľa vynálezu je výhodne uskutočnený tak, že je vybavený pomeme stabilnou základňou, umožňujúcou stabilné postavenie držiaka s vloženou ampulkou na rovný podklad, takže ruky užívateľa sú uvoľnené manipuláciu s injekčnou striekačkou, môže byť podľa ďalšieho znaku vynálezu základňa držiaka vybavená oddeliteľnou základňovou doskou na zvýšenie stability držiaka pri pos« tavení držiaka základňou na podklad.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude podrobnejšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia, zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr.l pozdĺžny rez základným uskutočnením držiaka ampulky podľa vynálezu,obr.2 zadný bočný pohľad na hlavovú časť držiaka z obr. l,obr.3 predný bočný pohľad na hlavovú časť držiaka z obr. 1,obr.4 detailný pohľad na altematívne uskutočnenie častí držiaka, znázomených na obr. 2,obr.5 priečny rez hlavovou časťou držiaka, vedený rovínou Ill-III z obr. l ,obr.6 pohľad na držiak z obr.l zo strany telovej časti,obr.7 pôdorysný pohľad na základňovú dosku, pridanú k držiaku z obr.l a 0 br.8 bočný pohľad na altematívne príkladné uskutočnenie držiaka ampulky podľa vynálezu, Príklady uskutočnenia vynálezuDržiak ampulky, znázornený na obr. l až 3, obsahuje telovú časť l a hlavovú časť 2, ktoré sú spolu spojené kĺbovou časťou 3 vo forme dvojice kĺbových pásikov 3 a na jednej strane a zlomovým článkom 4 na protiľahlej strane. Zlomový článok 4 je tvorený spojovacím mostíkom so zmenšenou hrúbkou v porovnani s materiálom telovej časti 1 i hlavovej časti 2 a je tvarovaný, ako je zrejmé z obr. l.Kĺbová pásiky 3 a a kĺbové časti 3 zasahujú až na dno vyrezaného úseku 5 telovej časti 1. V základni 14 telovej časti 1 je vytvorený otvor 6 na zasunutie ampulky 7. Otvor 6 je vybavený smerom dovnútra orientovanými výbežkami 8 na zadržiavanie ampulky 7, ktorých minimálna vzdialenosť zodpovedá veľkosti priemeru D ampulky 7.Ako je znázomene na obr. 6, je vzdialenosť výbežkov 8, vytvorených na telovej časti l držiaka vykazujúcej určitú pružnosť, o niečo menšia ako je priemer D ampulky 7. To umožňuje zaskočenie ampulky 7 za výbežky 8, keď je zatláčaná do držiaka otvorom 6 v základni 14, takže zatiaľ čo výbežky 8 umožňujú silovć vsunutie ampulky 7, zabraňujú jej opätovnému vypadnutiu z držiaka.Priestor nad výbežkami 8 a pod kĺbovou časťou 3 nemusí mať rovnakú dĺžku ako má telo ampulky 7 a môže byť výhodne o niečo väčší ako je výška základného telesa ampulky 7, ako je v danom príkladnom uskutočnení znázomenć na výkresoch. Hlavová časť 2 môže byť ďalej vybavená pridržiavacími pozdĺžnymi rebrami 11 pre hlavu 10 ampulky 7. Uvedené dva znaky, zrejmé z obr. l, nie sú nevyhnutnými znakmi držiaka ampulky 7 podľa vynálezu, ale umožňujú jeho obzvlášť výhodnú funkciu, ako vyplýva z nasledujúceho opisu.Pri praktickom použití držiaka sa sklenená ampulka 7 vsunie hlavou 10 vpred do otvoru 6 v základni 14 v telovej časti 1 a základné teleso ampulky 7 sa pretlačí dovnútra otvoru 6 okolo vystupujúcich výbežkov 8 zrejmých tiež z obr. 6, až spodný koniec sklenenej ampulky 7 zapadne dovnútra telovej časti 1 držiaka za tieto výbežky 8. Hlava 10 sklenenej ampulky 7 sa V danom uskutočnení vtlačí do hlavovej časti 2 držiaka medzi vnútomé pozdĺžne rebrá 11 alebo výstupky, vystupujúce z vnútornej steny hlavovej časti 2 držiaka. Výsledkom toho je pevne držanie sklenenej ampulky 7 vovnútri držiaka v takej polohe, že krčok 9 sklenenej ampulky 7 sa nachádza tesne nad zlomovým článkom 4. l ked sa hlavová časť 2 držiaka na svojej vonkajšej strane postupne zužuje smerom k voľnému koncu,vnútomé pozdĺžne rebrá 11 sú vytvorené tak, že ich vnútomé plochy zostávajú navzájom rovnobežne v celej svojej dĺžke, takže medzi nimi je vymedzený priestor so stálym priemerom. Hlava 10 sklenenej ampulky 7 potom nie je vodiacimi plochami vnútomých pozdĺžnych rebier 11 vytláčaná von z hlavovej časti 2.Sklenená ampulka 7 sa zasúva do držiaka, dokiaľ jej prechodová časť na konci základnej telovej časti ampulky 7 nedosadne na zakrivené klbovć pásiky 32 a kĺbové časti 3. Základňa sklenenej ampulky 7 sa v tejto polohe vysuníe nad výstupky 8 vyčnievajúce zo steny obmedzujúcej otvor 6 v základni 14 držiaka. Výstupky 8 slúžia na to, aby zabránili vypadnutiu ampulky 7 z držiaka, ked nie jej dno zospodu pridržiavané. Vyšší priestor nad výbežkami 8 naopak nebráni náležitej funkcii, pretože pri odlamovaní krčka môže v danom uskutočnení užívateľ pritláčať prstom ampulku smerom hore do náležitej polohy, takže krčok 9 bude ležať v podstate oproti zlomovému článku 4.Ak sa má dosiahnuť prístup k obsahu sklenenej ampulky 7, uchopí sa držiak do obidvoch rúk a tlakom prsta alebo niekoľkých prstov na opornú plôšku 13 pre prst na hlavovej časti 2 držiaka sa prelomí zlomový článok 4 a tiež hlava 10 sklenenej ampulky 7 sa odlomí z krčka 9 od základnej trubičkovej časti sklenenej ampulky 7, pričom pri tomto odlomení sa hlavová časť 2 vyhne dozadu v mieste kĺbových pásikov 3 a, ktoré slúžia ako kĺb. Tieto kĺbové pásiky Sa a tiež ostatné časti držiaka sú vytvorené zo styrě SK 279126 B 6nového zmesového materiálu, ktorý má dobrú statickú pamäť, takže akje klb ohnutý do novej polohy, zostane i po uvoľneni tlaku v tejto polohe, takže hlavová časť 2 držiaka zostane v polohe, v ktorej je oddialená od otvoreného krčka 9 sklenenej ampulky 7, a tak umožní voľný prístup k obsahu sklenenej ampulky 7. Po odlomeni hlavy 10 spadne základná telová časť sklenenej ampulky 7 dolu dovnútra základnej časti 1 držiaka, až jej základňa dosadne na výstupky 8, takže nerovný odlomený homý okraj telovej časti sklenenej ampulky 7 zapadne pod úroveň homého okraja základnej časti l držiaka, čim sa dosiahne ďalšie zvýšenie ochrany užívateľa pred možnosťou poranenia.Držiak sklenenej ampulky 7 sa môže postaviť na rovnú podložku svojou rovinnou základňou 14. Na zvýšenie stability sa môže vybaviť odoberateľnou základovou doskou 15, zobrazenou na obr. 7, do ktorej stredového otvoru sa môže rovinná základňa 14 držiaka upevniť.Ako je zrejmé z obr. 4, oblasť kĺbu môže byť upravená zaradením jazýčkovitého výbežku 16 medzi oboma kĺbovými pásíkmi 3 a. Tento výbežok 16 poskytuje ďalšiu ochranu užívateľovi pred dotykom s ostrou odlomenou hranou sklenenej ampulky 7 pri väčšom odklonení kĺbových pásikov 3 a.Altemativne vytvorenie držiaka sklenenej ampulky 7 je zobrazené na obr. 8, pričom pri tomto uskutočnení je hlavová časť 2 spojená so základnou časťou l dvojicou ohybných ramien 17 harmonikového tvaru. Tieto ohybné ramená 17 sú pripojené k horným koncom základnej časti 1 a hlavovej časti 2. Ohybné ramená 17 V normálnej polohe udržujú hlavovú časť 2 v súosovej polohe so základnou časťou 1, ale táto súosová poloha môže byť porušená pôsobením sily z bočnej strany, prípadne pôsobením tejto sily medzi hlavovou časťou 2 a základnou časťou l, pričom pôsobením tejto sily sa zlomí krčok 9 sklenenej ampulky 7, uloženej v držiaku. Hlavová časť 2 držiaka, obsahujúca hlavu sklenenej ampulky 7, sa potom môže vykloniť bokom,pretože jej to chybné ramená 17 umožnia, a takje uvoľnený prlstup do základnej trubičkovej časti sklenenej ampulky 7.l. Držiak ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky,ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a z medziľahleho zúženia alebo krčka na rozlomenie, pričom držiak je vytvorený vo forme puzdra s telovou časťou, tvarovanou na vsunutie základnej ampulky, a hlavovou časťou, tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky, pričom telová časť a hlavovú časť sú spojene klbovou časťou, v y z n a č u j ú ci s a tým , ževzákladni(l 4) telovej časti (l) je vytvorený otvor (6) na vsunutie ampulky (7), pričom otvor (6) je vybavený smerom dovnútra orientovanými zadržiavacími výbežkami (8) na zaskočenie a zadržiavanie ampulky (7), zatlačenej dovnútra držiaka, za týmito výbežkami (8).2. Držiak ampulky podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi telovou časťou(l) ahlavovou časťou (2) puzdra je zlomový článok (4) krčka na rozlomenie ampulky (7), umiestnený v polohe diametrálne protiľahlej ku kĺbovej časti (3).3. Držiak ampulky podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zlomový článok (4) je tvorenýspojovacím mostíkom so zoslabenou hrúbkou, spájajúeim telovú časť (l) s hlavovou časťou (2) puzdra.4. Držiak ampulky podľa nárokov 2 alebo 3, v y značuj úci sa tým,žekĺbováčasť(3)obsahuje dva kĺbovć pásiky (3 a), umiestnené vo vzájomnom odstupe, medzi ktorými je umiestnený výbežok (16), vytvorený V celistvom kuse s hlavovou časťou (2) alebo s telovou časťou (l) puzdra.5. Držiak ampulky podľa najmenej jedného z nárokov laž 4,vyznačujúci sa tým,žekĺbová časť (3) zasahuje z hlavovej časti (2) do vyrezaného úseku(5) na konci telovej časti (l).6. Držiak ampulky podľa najmenej jedného z nárokov iuąvyznarujúcisa tým,hHmm časť (3) zasahuje z telovej časti (l) do vyrezanćho úseku na konci hlavovej časti (2).7. Držiak ampulky podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že telová časť (l) a hlavová časť(2) sú spojené dvojicou ohybných ramien (17), umiestnených diametrálne oproti sebe a tvoriacich kĺbovú časť (3).8. Držiak ampulky podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že ohybné ramená (17) sú navzájom spojene medzi zodpovedajúcimi homými koncami telovej časti (l) a hlavovej časti (2) puzdra.9. Držiak ampulky podľa nárokov 7 alebo 8, v y z n a č uj ú ci s a tým ,žeohybneramená(l 7) sú harmonikovito tvarované.10. Držiak ampulky podľa najmenej jedného z nárokov laž 9,vyznačujúci sa tým,žeaspoň kĺbová časť (3) je vytvorená z materiálu s dobrou statickou pamäťou.ll. Držiak ampulky podľa najmenej jedného z nárokov lažl 0,vyznačujúci sa tým,žehlavová časť (2) a/alebo telová časť (l) puzdra držiaka je vybavená na svojom vonkajšom povrchu opomou plôškou (13) pre prst.12. Držiak ampulky podľa najmenej jedného z nárokov lažlkvyznačujúci sa tým,žezákladňa (14) držiaka je vybavená odoberateľnou základňovou doskou (15) na zvýšenie stability držiaka pri postavení držiaka základňou (14) na podklad.

MPK / Značky

MPK: A61J 1/16, B67B 7/00

Značky: držiak, ampulky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-279126-drziak-ampulky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak ampulky</a>

Podobne patenty