Nastreľovací prístroj

Číslo patentu: 278807

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hilmert Uwe, Frommelt Markus

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nastreľovací prístroj pozostáva z puzdra (1) a rukoväti (7), v ktorých je vytvorený vodiaci kanál (9) na zasunutie páskového zásobníka (8) s nábojmi (8a), ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne. Vo vodiacom kanáli (9) sú umiestnené prostriedky (10) posunu a prostriedky (15) proti spätnému chodu na zapadnutie do vybraní (8e), vytvorených na pozdĺžnych okrajoch zásobníka (8). V priestore vstupu zásobníka (8) do vodiaceho kanála (9) sú v smere (x) posunu zásobníka (8) pred prostriedkami (10) posunu a prostriedkami (15) proti spätnému chodu vytvorené dve vzájomne protiľahlé blokovacie ústrojenstvá (13, 14), ktoré zasahujú do prierezu vodiaceho kanála (9), a ktorých strany sú zhodne orientované s pozdĺžnymi okrajmi zásobníka (8). Pozdĺžny rozmer blokovacích ústrojenstiev (13, 14) je väčší ako pozdĺžny rozmer vybrania (8a) zásobníka (8), na ktorého zavádzacom konci sú vytvorené vodiace krivky na vysunutie blokovacích ústrojenstiev (13, 14). Na zavádzacom konci zásobníka (8) sú vytvorené vodiace krivky na vysunutie blokovacích ústrojenstiev (13, 14), ktoré sú tvorené pružnými stenami vodiaceho kanála (9) a majú zadržiavacie vačky (13b, 14b) a blokovacie výstupky (13a, 14a), ktoré sú v smere (x) posunu zásobníka (8) usporiadané pred zadržiavacími vačkami (13b, 14b), ktorých obrys je v podstate tvorený kruhovým výsekom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nastreľovacieho prístroja, pozostávajúceho z puzdra a rukoväte, V ktorých je vytvorený vodiaci kanál na zasunutic páskového zásobníka s nábojmi,ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne. Vo vodiacom kanálí sú umiestnené prostriedky posunu a prostriedky proti spätnému chodu na zapadnutie do vybrania, vytvorených na pozdĺžnych okrajoch zásobníkaV patentovom spise DE 17 28 198 je opísaný známy nastreľovací prístroj poháňaný prachovou náplňou, ktorý je opatrený vodiacim kanálom na zásobník V tvare pásky. Prostriedky posunu a mdržovania, nutne na transport zásobníka s nábojmi, sú umiestnené blízko spúšťacieho mechanizmu. Nový zásobník sa teda musí zaviesť vodiacim kanálom až do blízkosti spúšťacieho mechanizmu, aby bol zabezpečený proti vypadnutiu pomocou prostriedkov posunu a zadržovania. Pri tejto polohe zásobníka je nastreľovaci prístroj pripravený na prevádzku, čo je však nevýhodnć z hľadiska bezpečnosti.Spúšťací mechanizmus, umiestnený v puzdre nastreľovacieho prístroja, má zápalník, ktorým môže byť zapálený vždy jeden náboj. Používané náboje s okrajovým zápalom môžu byť v tomto zásobníku Zapálené zápalníkom, ktorý udrie V oblasti obvodu nábojov.Pretože konce, ohraničujúce pozdĺžne rozpätie zásobníka, sú tvarované zhodne, môžu byť zásobníky zasunutě do vodiaceho kanála nezávisle od umiestnenia oboch koncov.Preto sa pri používaní nábojov s okrajovým zápalom musí zabezpečiť, aby asymetricky umiestnený zápalník spúšťacím mechanizmom dosiahol na zápalku. Toto usporiadanie môže byť dosiahnuté len pri zápalke umiestnenej spojito po obvode, čo si však vyžaduje relatívne veľa materiálu na zápalkovú náplň.Z hospodárskych a bezpečnostno-technických dôvodov nie je možné tiež použiť náboj so zápalkou, umiestnenou len na niektorom mieste dna nábojky, pretože pri chybne vloženom zásobníku nezasiahne zápalník zápalku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nastreľovací prístroj, pozostávajúci z puzdra a rukoväte, v ktorých je vytvorený vodiaci kanál na zasunutie páskového zásobníka s nábojmi, ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne, pričom vo vodiacom kanáli sú umiestnené prostriedky posunu a prostriedky proti spätnému chodu na zapadnutie do vybrania, vytvorených na pozdĺžnych okrajoch zásobníka, ktorého podstata spočíva v tom, že v priestore vstupu zásobníka do vodiaceho kanála sú v smere posunu zásobníka pred prostriedkami posunu a prostriedkami proti spätnému chodu vytvorené dve vzájomne protiľahle blokovacie ústrojenstvá, ktore zasahujú do prierezu vodiaceho kanála a ktorých strany sú zhodne orientované s pozdlüiymi okrajmi zásobníka. Pozdĺžny rozmer blokovacích ústrojenstiev je väčší ako pozdĺžny rozmer vybrania zásobníka, na ktorého zavádzacom konci sú vytvorené vodiace krivky na vysunutie blokovacích ústrojenstiev.Podľa výhodného uskutočnenia sú blokovacie ústro 10jenstvá tvorené pružnými stenami vodiaceho kanála.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia majú blokovacie ústrojenstva zadržiavacie vačky a blokovacie výstupky, ktoré sú v smere posunu zásobníka usporiadane pred zadržiavacími vačkami.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je obrys zadržiavacích vačiek v podstate tvorený kruhovým výsekom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je vzdialenosť vzájomne protiľahlých zadržiavacíeh vačiek, ktoré priliehajú k pozdĺžnym okrajom zásobníka, menšia ako vzdialenosť vzájomne protiľahlých blokovacích výstupkov.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú vodiace krivky tvorené zavádzacími nábehmi, ktoré sa smerom k zavádzaciemu koncu zásobníka zbiehajú k stredu zásobníka.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú zavádzacie nábehy vzájomne symetricky umiestnené na oboch pozdĺžnych okrajoch zásobníka.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú zavádzacie nábehy usporiadané na predĺženom diele zásobníka.Výhodou nastreľovacieho prístroja je to, že blokovacie ústrojenstvá zasahujú tak ďaleko do prierezu vodiaceho kanála, že chybné nasadenie zásobníka nie je možné. Ďalšou výhodou sú pružné steny blokovacích ústrojenstiev, ktoré sú výrobne jednoduché, šetria miestom a dajú sa vyrobiť hospodárne. Zužujúce sa zavádzacie nábehy, ktoré zaručujú rovnomemć, prípadne lineárne odtlačenie blokovacích ústrojenstiev od seba, je možně tiež vyrobiť jednoduchšie a hospodárnejšie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov,na ktorých znázorňuje obr. l čiastočný bočný rez nastreľovacím prístrojom, obr. 2 pozdĺžny rez vodiacim kanálom s opačne nasadeným zásobníkom, obr. 3 pozdĺžny rez vodiacim kanálom so správne nasadeným zásobníkom v prvej polohe, obr. 4 pozdĺžny rez vodiacim kanálom so správne nasadeným zásobníkom v druhej polohe a obr. 5 pozdĺžny rez vodiacim kanálom so správne nasadeným zásobníkom v tretej polohe.Nastreľovací prístroj poháňaný prachovou náplňou pozostáva z rukoväte 7 a puzdra l, v ktorých je vytvorený vodiaci kanál 9 na zasunutie páskového zásobníka 8 s nábojmi 821, ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne. Dlžka zásobníka 8 presahuje dĺžku vodiaceho kanála 9, čím V zasunutom stave vyčnieva zásobník 8 z priestoru vstupu a výstupu vodiaceho kanála 9. Odstránenie zásobníka B je preto kedykoľvek možné. S vodiacim kanálom 9,prebieha rovnobežne stavebná dlžka nastreľovacieho prístroja, ktorá presahuje dĺžku vodiaceho kanála 9. Priestor vstupu vodiaceho kanála 9 je prístupný cez žliabkovú priehlbeň 7 a, vytvorenú v rukoväti 7. Rozmer tejto žliabkovej priehlbne 7 zodpovedá veľkosti palca ruky, s pomocou ktorého môže byť vyčnievajúci diel zásobníka 8 z priestoru vstupu zasunutý do vodiaceho kanála 9 tak, že zásobník 8 vyčnieva z priestoru výstupu.V puzdre 1 je posuvne uložený vodiaci valec 3, v ktorom je posuvne uložený vháňací piest 2. V puzdre l je umiestnený spúšťaeí mechanizmus 4 so zápalníkom 5 a poistným kolíkom 3 a. Pozdĺžna os zápalníka 5 a poistného kolíka 3 a je rovnobežná s pozdĺžnou osou hlavne. Na vnútornom konci vodiaceho valca 3 je vytvorený priechodný kužeľový otvor 11 na zasunutie náboja 8 a. V rukoväti 7 je umiestnená spúšť 6 na ovládanie spúšťacieho mechanizmu 4.Poistný kolik Sa je pri pritlačení nastreľovacieho prístroja na stavebný diel A posunutý proti smeru nástrelu,čím sa uvoľní spúšťací mechanizmus 4 na zapálenie. Zapálenie nábojov Sa je umožnené prostredníctvom zápalnika 5.Na pozdlžnych okrajoch zásobníka 8, tvorených boč nými plochami, je vytvorený rad vzájomne symetrických protiľahlých vybraní 8 e. Na zavádzacom konci bočných plôch zásobníka 8 sú vytvorené vodiace krivky, ktoré sú tvorené vzájomne symetricky umiestnenými, zavádzacími nábehmi 8 c, 8 d, ktoré sa smerom k zavádzaciemu koncu zásobníka 8 zbiehajú k stredu zásobníka 8. Zavádzacimi nábehmi 8 c, 8 d sa zásobník 8 zužuje smerom k zavádzaciemu koncu. Zavádzacie nábehy 8 c, 8 d môžu byt vytvorené i na prcdĺženom diele zásobníka 8. Táto zmena dlžky zásobníka 8 je výhodná na odstránenie zásobníka 8 z vodiaceho kanála 9. Na zavádzacom konci čelných plôch zásobníka 8, pripadne na jeho predlženom diele, je vytvorene profilovanie 81 slúžiace na lepšie prichytenie vyčnievajúceho konca zásobníka 8 V priestore výstupu vodiaceho kanála 9. Vo vodiacom kanáli 9 sú umiestnené prostriedky 10 posunu a prostriedky 15 proti spätnému chodu na zapadnutie do vybrania 8 e. V priestore vstupu zásobníka 8 do vodiaceho kanála 9 sú V smere posunu x zásobníka 8 pred obidvoma prostriedkami 10, 15 vytvorené dve vzájomne protiľahlé blokovacie ústrojenstva 13, 14, takže medzi nimi a prostriedkami 10 posunu, prípadne prostriedkami 15 proti spätnému chodu, je vytvorená zodpovedajúca vzdialenosť. Blokovacie ústrojenstva 13, 14 zasahujú do prierezu vodiaceho kanála 9 a ich strany sú zhodne orientované s pozdĺžnymi okrajmi zásobníka 8. Pozdĺžny rozmer blokovacích ústrojenstiev 13, 14 je väčší ako pozdĺžny rozmer vybrania 8 e. Blokovacie ústrojenstva 13, 14 sú tvorené pružnými stenami vodiaceho kanála 9. Preto sa musí pri voľbe materiálu stien vodiaceho kanála 9 dbať na to, aby modul pružnosti materiálu zodpovedal stanoveným nárokom na pružnosť, čím nemusí byť vynaložená veľká sila na Vytlačenie blokovacích ústrojenstiev 13, 14 z prierezu vodiaceho kanála 9 do strán. Na blokovacích ústrojenstvách 13, 14 sú vytvorene zadržiavacie vačky 13 b, 14 b a blokovacie výstupky 13 a, 14 a,ktoré sú v smere x posunu zásobníka 8 umiestnené pred zadržiavacími vačkami 13 b, 14 b, ktorých obrys je v podstate tvorený kruhovýan výsekom. Polomer kruhovćho výseku zodpovedá 0,6 až 1,3 násobku dĺžky vybrania Se. Polomcr kruhovćho výseku je taký veľký, aby bolo zaručené dobre zasunutie a vysunutic zadržiavacích vačiek 13 b, 14 b pri ďalšom posune zásobníka 8 vo vodiacom kanáli 9 ručne alebo pomocou prostriedkov 10 posunu. Zadržiavacie vačky 13 b, 14 b, vytvorené v tvare kruhového výseku, ležia v oblasti ústia vybrania 8 e, takže zadržiavacie vačky 13 b, 14 b sa nedotýkajú nrýhlbšíeho miesta vybrania 8 e. Vzdialenosť vzájomne protiľahlých zadržiavacích vačiek 13 b, 14 b, ktoré priliehajú k pozdlžnym okrajom zásobníka 8, je menšia ako vzdialenosť vzájomneprotiľałilých blokovacích výstupkov 13 a, 14 a s dorazovou plochou, prebiehajúcou V podstate paralelne na pozdlžnu os vodiaceho kanála 9. Na základe väčšej vzdialenosti blokovacích výstupkov 13 a, 14 a sa až tak umožní zasunutie zadržiavacích vačiek 13 b, 14 b do oblasti vybrania 8 e. Ak dosadnú zadržiavacie vačky 13 b, 14 b do oblasti vybrania 82, môžu dosadnúť blokovacie výstupky 13 a, 14 a zo strany na pozdĺžne okraje zásobníka 8. Vzdialenosť medzi blokovacími výstupkami 13 a, 14 a a zadržiavacími vačkamí 13 b, 14 b je vyladená tak, že blokovacie výstupky 13 a, 14 a nemôžu zapadnúť do vybrania 8 e zásobníka 8.Podľa spôsobu použitia existujú zásobníky 8 s rôzne silnými výmetnými náplňami. Ak sa zasunie zásobník 8 s nesprávnou energiou výmetnej náplne do vodiaceho kanála 9, môže byť zásobník 8 znova vytiahnutý proti smeru x posunu, pokiaľ do vybrania 8 e zásobníka 8 už nezapadli príslušné prostriedky 10, 15.Do prierezu vodiaceho kanála 9 zasahujú blokovacie ústrojenstva 13, 14, ktoré pomocou blokovacích výstupkov 13 a, 14 a zabraňujú opačnému nasadeníu a zasunutiu privádzaného zásobníka 8 do vodiaceho kanála 9. Pri správnom zasunuti zásobníka 8 do vodiaceho kanála 9 sa dostanú najskôr blokovacie výstupky 13 a, 14 a a následne zadržiavacie vačky 13 b, 14 b do styku so zavádzacími nábehmi Bc, 8 d, ktoré odtlačia blokovacie ústrojenstvá 13, 14 od seba tak, že zásobník 8 sa môže ďalej zasúvať do vodiaceho kanála 9. Zúžený zavádzaci koniec zásobníka 8 je užší ako vzdialenosť medzi blokovacími výstupkami 13 a, 14 a, prípadne zadržiavacími vačkami 13 b, 14 b, ktoré zasahujú do prierezu vodiaceho kanála 9. Usporiadaním zavádzacích nábehov 8 c, 8 d, ktoré sú na oboch pozdlžnych okrajoch usporiadané vzájomne k sebe axiálne presadené, môžu byť blokovacie ústrojenstvá 13, 14 vytláčanć z prierezu vodiaceho kanála 9 po sebe, čím sily pôsobiace proti vytlačeniu blokovacích ústrojenstiev 13, 14, vytvorených ako pružne steny vodiaceho kanála 9, sú relativne značné, takže súčasné vytlačenie oboch blokovacích ústrojenstiev 13, 14 vyžaduje veľkú námahu. Pri ďalšom zasunuti zásobníka 8 sa blokovacie ústrojenstva 13, 14 vytláča radiálne z prierezu vodiaceho kanála 9, až vzdialenosť medzi zadržiavacími vačkami 13 b, 14 b zodpovedá šírke zásobníka 8. Ak sa posunie zásobník 8 z polohy znázomenej na obr. 4 ďalej v smere x posunu, dosadnú zadržiavacie vačky 13 b, 14 b do dvoch protiľahlých vybraní 8 e (obr. S). Zásobník 8 môže byť teda zasunutý do vodiaceho kanála 9 tak ďaleko, až zadržiavacie vačky 13 b, 14 b zapadnú do vybrania 8 e, ktoré sú najbližšie k zavádzacím nábehom 8 c, 8 d. Symetricky umiestnené nábehy 8 c, 8 d na oboch pozdlžnych okrajoch zásobníka 8 vytlačujú blokovacie ústrojenstvá 13, 14 súčasne a rovnomerne z prierezu vodiaceho kanála 9. V tejto polohe zásobníka 8 však nastreľovací prístroj ešte nie je v prevádzkovej polohe, ale zásobník 8 je už zabezpečený proti vypadnutiu.Zospodu v smere x posunu do vodiaceho kanála 9 zasunutý zásobník 8 sa posúva ďalej pomocou prostriedkov 10 posunu a je vo svojej polohe fixovaný prostriedkami 15 proti spätněmu chodu.rukoväte, v ktorých je vytvorený vodiaci kanál na zasunutie páskového zásobníka s nábojmi, ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne, pričom vo vodiacom kanáli sú umiestnené prostriedky posunu a prostriedky proti spätnému chodu na zapadnutie do vybrania, vytvorených na 5 pozdĺžnych okrajoch zásobníka, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v priestore vstupu zásobníka (8) do vodiaceho kanála (9) sú V smere (x) posunu zásobníka (8) pred prostriedkami (10) posunu a prostriedkami (15) proti spätnému chodu vytvorené dve vzájomne protiľahle 10 blokovacíe ústrojenstva (13, 14), ktoré zasahujú do prierezu vodiaceho kanála (9) a ktorých strany sú zhodne orientované s pozdĺžnymi okrajmí zásobníka (8), pričom pozdĺžny rozmer blokovacích ústrojenstiev (13, 14) je väčší ako pozdĺžny rozmer rybrania (8 e) zásobníka (8), 15 na ktorého zavádzacom konci sú vytvorené vodiace krivky na vysunutie blokovacích ústrojenstiev (13, 14).2. Nastreľovací prístroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že blokovacie ústrojenstvá (13, 14) sú tvorené pružnými stenami vodiaceho ka- 20 nála.3. Nastreľovací prístroj podľa niektorého z nárokov 1 a 2, vyznačujúci sa tým, žeblokovacie ústrojenstva (13, 14) majú zadržiavacie vačky (13 b,14 b) a blokovacie výstupky (l 3 a, 14 a), ktoré sú v smere 25(x) posunu zásobníka (8) usporiadané pred zadržiavacími vačkamí (13 b, 14 b).4. Nastreľovací prístroj podľa nároku 3, v y značujúci sa tým, žeobryszadržiavacích vačiek (13 b, 14 b) je v podstate tvorený kruhovým výse- 30 kom.5. Nastreľovací prístroj podľa niektorého z nárokov I,3 a 4, vyznačujúci sa tým, ževzdialenosť vzájomne proliľahlých zadržiavacích vačiek (13 b,14 b), ktoré priliehajú k (l 3 a, 14 a) pozdĺžnym okrajom 35 zásobníka (8), je menšia ako vzájomne protiľahlých blokovacích výstupkov (l 3 a, 14 a).6. Nastreľovací prístroj podľa niektorého z nárokov l,3 a 5,vyznačuj úci sa tým, ževodiace krivky sú tvorené zavádzacími nábehmi (Se, 8 d), ktoré sa 40 smerom k zavádzaciemu koncu zásobníka (8) zbiehajú k stredu zásobníka (8).7. Nastreľovací prístroj podľa nároku 3, v y značujúci sa tým, žezavádzacie nábehy(SC, 8 d) sú vzájomne symetricky umiestnené na oboch 45 pozdĺžnych okrajoch zásobníka (8).8. Nastreľovací prístroj podľa niektorého z nárokov 6 a 7, vyznačujúci sa tým, žezavádzacie nábehy (80, 8 d) sú usporiadané na predĺženom diele zásobníka (s). 50

MPK / Značky

MPK: B25C 1/10, B25C 1/16, F41A 9/25

Značky: prístroj, nastřelovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-278807-nastrelovaci-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastreľovací prístroj</a>

Podobne patenty