Elastická podložka zo silikónového elastoméru a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 278729

Dátum: 14.01.1998

Autori: Lyobard René, Laurent Claude, Rostaing Paul

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elastická podložka, tvoriaca matricu na vyťahovanie plechov, je vyrobená zo silikónového elastoméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30. Silikónový elastomér obsahuje vnútri svojej zosieťovanej mriežky aspoň jedno zvláčňovadlo vybrané zo skupiny zahŕňajúcej organické uhľovodíkové a minerálne oleje, diorganopolysiloxánové oleje, organické zvláčňovadlá a zmesové polyméry organopolysiloxánov a diorganopolysiloxánov. Pri výrobe sa zvláčňovadlo vnesie do organopolysiloxánovej zmesi pred jej zosieťovaním.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka elastickej podložky s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30, tvoriacou matricu na vyťahovanie plechov, predovšetkým veľmi tenkých oceľových plechov.l keďje nasledujúci opis zameraný špeciálne na tvárnenie plechov, t. j. tenkých dosiek zvyčajne kovových,elastickými prostriedkami, nie je spôsob tvámenia s použitím elastických podložiek podľa vynálezu v žiadnom prípade obmedzený na tento účel. Tento postup sa môže tiež použiť na získanie tenkých dosiek z plastov, predovšetkým fólii z polybuténu, polyetylénu, chlórovaného polyetylćnu polyvinylchlorldu, chlórovanćho polyvinylchloridu, ABS (akrylonitril-butadién-styrćn), polykarbonátov, polyfenylenoxidov, polysulfónov, polychlórtrítluóretylćnu, acetátobutyrátu cclulózy, acetátu celulózy,nylonov, nylonu 6, nylonu 66.V opise a patentových nárokoch sa pod pojmom plech rozumie akákoľvek tenká doska alebo fólia bez toho, aby pri tom prišlo k obmedzeniu na výrobky z kovu, ale ide o všetky výrobky, ktoré majú určitú plasticitu podobne, ako ju má i kov.Vynález sa predovšetkým týka elastickej podložky zo silikónovćho elastoméru, ktorá sa môže použiť v lisoch s dvojitým účinkom (mechanickým a hydraulickým), ako sú opísanć v európskej patentovej prihláške č. 165 133.Táto patentová prihláška sa týka predovšetkým spôsobu vyťahovania plechov s rovnakou hrúbkou, pri ktorom sa výstrižky plechu, ktoré sa majú vyťahovať, uložia na elastickú podložku, najmä na podložku zo silikónového elastomćru s malou tvrdosťou, na okrajovú časť plechu sa pripojí prvý vonkajší klzný vodiaci člen alebo pridržiavač plechu, následne sa na strednú časť plechu pripojí druhý stredový klzný vodiaci člen. Okrajová časť plechu sa spracuje tak, že sa nechá kĺzať pod pridržiavačom plechu pomocou aspoň jednej aktívnej časti vonkajšieho klzného vodiaceho člena, čím sa vyrovná v určitých oblastiach plechu prebytočná hrúbka na rovnomernú p 0 žadovanú hrúbku, a súčasne sa sníme stredný klzný člen,aby bolo možné vyrovnať prebytočnú hrúbku strednej časti plechu pritlačením plechu proti strednej časti podložky. Pri postupe uvedeného typu, pri ktorom sa zvyčajne vyťahuje veľké množstvo kovových fólií s prebytočnou hrúbkou, najmä oceľových plechov s vysokou elasticitou, (pri ktorých E 400 MPa) a veľmi tenkých(najnižšia hrúbka približne 0,5 mm) dochádza k naťahovaniu elastickej podložky s malou tvrdosťou pôsobením aktívnej časti vonkajšieho klzného vodiaceho člena na plech, čím dochádza k spracovaniu povrchovej časti plechu. Potom sa stredný klzný vodiaci člen odstráni na vyrovnanie stredovej časti plechu ñnálnym naťahovaním podložky.Podľa jedného uskutočnenia tohto postupu sa na okrajovú časť plechu pripojí prvý klzný člen, potom sa na stredovú časť plechu pripojí druhý stredový klzný vodiaci člen. Okrajová časť tvámeného plechu sa uloží na spodný prídržný člen, ktorý tvorí žľab pre elastíckú podložku a ktorého homá strana na pridržiavaníe plechu je upravená vyššie ako pracovná plocha elastickej podložky. Pripojí sa prvý vonkajší klzný člen, ktorý má menší priemer ako spodný prídržný člen a ktorý nesie na svojom okraji hor 10ný prídržný člen spolupracujúci so spodným pridržným členom pri vyťahovaní plechu, potom sa tlačí stredový vodiaci člen proti elastickej podložke, čim príde k zahnutiu okraja plechu a vyvolá sa posunutie hmoty elastickej podložky, čím sa dosiahne úprava povrchu plechu,následne sa odstráni stredový klzný vodiaci člen na vyrovnanie hrúbky stredovej časti plechu ñnálnym naťahovaním podložky.Na strane 11 európskej patentovej prihlášky č.165 133 sa uvádza, že elastická podložka má mať tvrdosť Shore nižšiu ako 30 a výhodne vyššiu ako 10, pričom môže pozostávať zo silikónovćho elastomćru, prípadne aspoň sčasti prekrytěho tenkou vrstvou (napríklad 10 až 15 mm) odolnejšieho materiálu s tvrdosťou Shore 50 alebo vrstvou tetlónu s priaznivými antifrikčnými vlastnosťami.V priebehu uvedených postupov je elastická podložka podrobená veľkému namáhaniu. Tlak môže dosiahnuť 50 MPa i viac. Zvyčajne sa používa tlak v rozmedzí 0,2 až 20 MPa. K rýchlym zmenám tlaku dochádza 10 x až 60 x za minútu. Okrem toho môže byť podložka podrobená objemovej deformácii až 100 , čo zodpovedá premiestneniu 50 hmoty. Preto by mala mať elastická podložka predovšetkým nasledujúce vlastnosti- nemala by sa poškodzovať hydraulickou kvapalinou používanou na vyvinutie veľkého tlaku,- mala by byť elastická pri veľkej rýchlosti relaxácie s pružnou defonnáciou (návrat do pôvodného tvaru za menej ako l sekundu),- mala by mať malý defonnačný odpor a malú tvrdosť,- mala by byť málo stlačiteľná (malo by dôjsť ku stlačeniu o menej ako 5 pri tlaku 50 MPa),- mala by byť odolná proti oteru a roztrhnutiu,- materiál by nemal podliehať príliš veľkej únave a starnutiu,- materiál by mal byť dostatočne odolný vzhľadom na jeho zahrievanie pri trení,- materiál by sa mal málo zahrievať počas defomiácií spojených s uskutočňovaním postupu,- materiál by nemal znečisťovať tvárnený povrch, predovšetkým v tom prípade, ak sa má natierať,- poslednou požiadavkou je jednoduché zaobchádzanie s podložkou.V uvedenej európskej patentovej prihláške č. EP-A-165 133 sa uvádza, že sa môžu použiť silikónové materiály s tvrdosťou nižšou ako 30, neuvádza sa však, ako sa môže táto elastická podložka zo silikónového elastoméru získať.Vynález si kladie za úlohu navrhnúť podložku zo silikónového elastoméru, ktorá by mala uvedene požadované vlastnosti.Predmetom vynálezu je teda elastická podložka zo silikónovćho elastoméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30, tvoriaca matricu na vyťahovanie plechov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že silikónový elastomćr obsahuje vnútri svojej zosieťovanej mriežky aspoň jedno zvláčňovadlo vybrané zo skupiny zahmujúcej organické uhľovodíkové a minerálne oleje,diorganopolysiloxánove oleje, organické zvlàčňovadlá a zmesnć polymćry organopolysiloxánov a diorganopolysiloxánov.Podľa výhodného uskutočnenia sa ako zvláčňovadlo použije diorganopolysiloxanový olej s viskozitou 0,65 až 5 000 mPa.s pri teplote 25 °C, výhodne 5 až l 000 mPa.s pri teplote 25 °C.V silikónovom elastomére, získanom polyadičnou reakciou, je obsiahnutých 4,75 až 80 hmotnostných, výhodne 16,6 až 66,6 hmotnostných zvláčňovadla, a to diorganopolysiloxánu s viskozitou 5 až 3 000 mPa.s pri teplote 25 °C, výhodne 10 až 1 500 mPa.s, ktorého organické skupiny sú vybrané zo súboru mhmujúceho alkyl s l až 10 atómami uhlíka, fenyl, chlórfenyl, vinyl a 3,3,3-tritluórpropyl, pričom aspoň 80 týchto skupín sú metylové skupiny, V silikónovom elastoměre, získanom polykondenzaciou je obsiahnutých 33,3 až 83,3 hmotnostných, výhodne 44,4 až 71,4 hmotnostných zvláčňovadla, a to diorganopolysiloxanu s viskozitou 5 až 3 000 mPa.s pri teplote 25 °C, výhodne 10 až l 500 mPa.s, ktorého organické skupiny sú vybrané zo súboru zahrnujúceho alkyl s 1 až 10 atómami uhlíka, fenyl, chlórfenyl, Vinyl a 3,3,3-tritluórpropyl, pričom aspoň 80 týchto skupín sú metylovć skupiny.Oleje uvedeného typu sa bežne dodávajú. Okrem toho sa môžu ľahko pripraviť polymerizáciou za súčasného preskupenia pri použití katmyzátorov alkalickej alebo kyslej povahy zmesi diorganocyklopolysiloxánov a lineárnych diorganopolysiloxánov s nízkou molekulovou hmotnosťou tak, ako bolo opísané v US patentových spisoch č. 2 875 172 a 2 954 357. Tieto oleje sa môžu použiť samotné alebo v zmesi s organickými zvláčňovadlami.Zvláčňovadlo sa môže včleniť do mriežky zosieťovaného silikónového elastoméru tak, že sa pridá do kvapalného organopolysiloxánu pred jeho zosieťovaním.Ďalším možným, ale menej pohodlným spôsobom je máčanie zosieťovaneho silikónového elastoméru v zvláčňovadle.Maximálne množstvo zvláčňovadla je definované pre každý typ zvláčňovadla v spojení s určitým silikónovým elastomérom množstvom, pri ktorom organopolysiloxán už nieje schopný zosieťovania.Minimálne množstvo zvláčňovadla je definované pre každý typ zvláčňovadla množstvom, pri ktorom má materiál tvrdosť Shore nižšiu ako 40, výhodne nižšiu ako 30.Je prekvapujúee a neočakávaně, že zvláčňovadlo,najmä typu silikónového oleja, zostane integrované v mriežke zosieťovaného elastoméru i v tom pripade, že materiál sa podrobí veľkému namáhaniu, predovšetkým veľkému tlaku pri výrobe plechu.Organopolysiloxány, ktoré sú kvapalné a schopne zosíeťovania v prítomnosti kovového alebo organickćho katalyzátora, sú materiály, ktoré sa dodávajú ako dvojzložkove (alebo v dvoch baleniach) a môžu sa podrobiť zosieťovaniu polyadičnou reakciou, v podstate reakciou skupin E SiH, ktore sú nesené silánom alebo organopolysiloxánom lineárnym alebo rozvetveným, s vinylovými skupinami, viazanými na atóme kremlka v organopolysiloxáne V prítomnosti zlúčeniny kovu zo skupiny platiny,alebo polykondenzačnou reakciou alfa-omega-dihydrodiorganopolysiloxánového oleja s retikulačným činidlom,ktorým je silán, nesúci aspoň tri hydrolyzovateľne skupiny, zvyčajne alkoxyskupiny alebo polyalkoxysilán pochádzajúci z parciálnej hydrolýzy tohto silánu, v prítomnosti kovového katalyzátora, zvyčajne zlúčeniny cínu alebo/a organickej zlúčeniny, napriklad arnínu.Tieto materiály môžu ešte niesť anorganickú prísadu, 10ktorá je výhodne aspoň sčasti kremičitćho typu. Touto spevňujúcou prísadou môže byť napríklad oxid kremičitý, získaný pyrogenizácíou alebo zrážaním, drvený kremeň, infuzóriová hlinka alebo mastenec. Môže sa použiť tiež uhličitan vápenatý, sľuda, oxid hlinitý, sklenenć vlákna alebo sklenené guličky.Aspoň časť tejto prísady sa výhodne spracováva pôsobením siloxánu, napríklad oktametylcyklotetrasiloxánu, silazánu, napríklad hexametyldisilazánu alebo silánu, napríklad chlórsilánu.Polyadičně materiály, ktore sa môžu použiť na výrobu elastických podložiek, sú napríklad materialy uvedene v US patentových spisoch č. 3 220 972, 3 697 473 a 4 340 709.Polyadičnýuni materiálmi, ktoré sú predovšetkým výhodné, sú napríklad nasledujúce kvapalné látkyA. Vinylovaný diorganopolysiloxánový olej s viskozitou 100 až 100 000 mPas pri teplote 25 °C s najmenej dvoma zvyškami v molekule, pričom ostatné zvyšky sú zvolené zo súbom zahmujúceho metylovú skupinu, etylovú skupinu, fenylovú skupinu a 3,3,3-tritluórpropylovú skupinu, pričom najmenej 60 počtu organických zvyškov tvorí metyl.B. Organopolysiloxán s najmenej 3 skupinami 2 SiH v molekule, zvolenými z organopolysiloxanov s rozvetveným reťazcom alebo z lineámych diorganopolysiloxánov.C. Prípadne kondenzačné činidlo, a to lineárny diorganopolysiloxán obsahujúci dve skupiny E SiH v molekule, pričom pomer počtu skupín E SiH V zložke B C k počtu vinylových skupín v zložke A je v rozmedzí 0,7 až 2.D. Prípadne zosilňujúca anorganická prisada, z ktorej aspoň jedna časť sa ďalej spracováva.E. Katalyticky účinne množstvo katalyzátora z platiny alebo zo skupiny platiny. Množstvo prepočítané na kovovú platinu je zvyčajne 2 až 300.104 hmotnostných vztiahnute na hmotnosť zložky A.Ako príklady použiteľných katalyzátorov je možneuviesť predovšetkým kyselinu chloroplatičitú vzorca HgPtCló, komplexy platiny s vinylsiloxánom, opísanć vo francúzskom patentovom spise č. 1 480 409 a v US patentových spisoch č. 3 715 334, 3 775 452 a 3 814 730,ako aj komplexy platiny s organickými zlúčeninami, opisanć v európskych patentových spisoch č. 188 978 a 190 530. F. Zvlačňovadlo, a to diorganopolysíloxán s viskozitou 5 až 3 000 mPas pri 25 °C, výhodne 10 až 1 500, ktoreho organickć zvyšky sú Zvolene zo súboru zahmujúceho alkylove skupiny s 1 až 10 atómami uhlíka, fenyl,chlórfenyl a triíluór- -3,3,3-propyl, pričom aspoň 80 počtu týchto zvyškov tvoria metylove skupiny.Organopolysiloxánovć materiály s obsahom zložiek A, B, C, D a E sú známe a sú podrobnejšie opisané predovšetkým v uvedených US patentových spisoch č.Aby bolo možné upraviť tvrdosť na hodnotu nižšiu ako 40, môže sa pridať 5 až 400 dielov oleja F, výhodne 20 až 200 dielov na 100 dielov zložiek A B C D E.Tvrdosť sa dá tiež regulovať množstvom použitej prísady. Zvyčajne sa na 100 dielov zložky A pridáva 0 až 60 dielov zloüy D. Odbomík ľahko zvolí množstvo zložiek D a F tak, aby sa získal elastomér s požadovanou tvrdosťou.Materiál, ktorý obsahuje olej F, sa môže dodávať vspoločnom balení alebo v dvoch obaloch.Aby bolo možne dodávať tento materiál v jednom obale, je potrebné pridať inhibitor platiny, opísaný napríklad V US patentovom spise č. 3 445 420 alebo V európskom patentovom spise č. 146 422.Ako kvapalnú organopolysiloxánovú zlúčeninu, dodávanú v dvoch obaloch a zosieťovanú polykondenzačnou reakciou, je možné uviesť predovšetkým nasledujúce zlúčeninyl. aspoň jeden alfa-omega-dihydroxydiorganopolysiloxánový polyrnér s viskozitou 20 až 500 000 mPa.s pri teplote 25 °C, V ktorom sú organické zvyšky zvolené zo súboru zahrnujúceho metyl, Vinyl, fenyl, 3,3,3-trifluórpropyl, pričom aspoň 60 počtu zvyškov tvorí metyl, až 20 počtu zvyškov tvorí fenyl a nanajvýš 2 počtu zvyškov tvorí Vinyl.2. prípadne anorganická prísada, ktorá má ciel zosilniť materiál, 3. aspoň jedno zosieťujúce činidlo zo súboru zahrnujúceho polyalkoxysilány a polyalkoxysiloxány, 4. katalytickć množstvo katalyzátora na báze cínu, ide zvyčajne o 0,005 až l diel (prepočítané na kovový cín) na 100 dielov oleja l, 5. zvláčňovadlo, a to diorganopolysiloxán s viskozitou 5 až 3 000 mPa.s pri teplote 25 °C, výhodne 10 až l 500 mPa.s, pričom organické zvyšky sú zvolené zo súboru zahrnujúceho alkylovú skupiny s l až 10 atómami uhlíka, fenyl, chlórfenyl, Vinyl a 3,3,3-trifluórpropyl, pričom aspoň 80 počtu týchto skupín sú metylove skupiny.Dvojzložkove zmesí, ktoré obsahujú zložky 1 až 4,ako boli uvedené, sú dobre známe odbomlkom v odbore a sú podrobne opísane predovšetkým vo francúukom patente 2 300 114 a v US patente 3 642 685, V britskom patente 1 024 234 a V európskom patente 184 522.Zosieťovacie činidlá sú známe látky, ktoré sú opísané napríklad vo francúzskych patentových spisoch č.Je možne použiť napríklad silány nasledujúcich vzor covZo zosieťovacích činidiel 3 sú najvýhodnejšie alkyltrialkoxysilány, alkylsilikáty a alkylpolysilikáty, V ktorých organickými skupinami sú alkylovć skupiny s 1 až 4 atómarni uhlíka.Z alkylsilikátov sa môžu použiť napríklad metylsilikát, etylsilikát, izopropylsilikát, n-propylsilikát, ďalej polysilikáty, a to najmä produkty parciálnej hydrolýzy silikátov zvolené z produktov parciálnej hydrolýzy týchto silikátov. Sú to polymćry, ktorých podstatnú časť tvoria skupiny všeobecného vzorca (rvohsioą, , wosioh, a SiOZ, kde R 4 znamená metylovú skupinu, etylovú skupinu, izopropylovú skupinu alebo n-propylovú skupinu.V prípade, že sa tieto látky majú charakterizovať, uvádza sa zvyčajne ich obsah oxidu kremičitého, ktorý sa vzťahuje na celkovú hmotnosť zlúčeniny.Ako polysilikáty sa môžu použiť predovšetkým parciálne hydrolyzovaný etylsilikát, ktorý sa dodáva pod označením Etyl Silicate-40 R (Union Carbide Corporation) alebo parciálne hydrolyzovaný propylsilikát.Zlúčenina 4 je katalytická zlúčenina na báze cínu používaná alebo navrhovaná pre tento typ zlúčeniny. Môže to byť najma soľ monokarboxylovej alebo dikarboxylovej kyseliny s cínom. Karboxyláty cínu boli opísane V literatúre. Predovšetkým sa môže uviesť nañenát,oktanoát, oleát, butyrát, dilaurát dibutylcínu a diacetát díbutylcínu.Môžu sa použiť i soli monokarboxylových kyselín s rozvetveným reťazcom na alifatickom atóme uhlíka v polohe alfa vzhľadom k karboixylovú skupinu, ktoré obsahujú aspoň 8 atómov uhlíka v molekule, ako boli opisané vo francúzskom patente 2 066 159, najmä diversatát díbutylcínu.Ako katalytická zlúčenina na báze cínu sa môže tiež použiť reakčný produkt soli cínu, predovšetkým dikarboxylátu cínu s etylpolysilikátom tak, ako bol opísaný v US patentovom spise č. 3 186 963. Taktiež sa môže použiť reakčný produkt alkylsilikátu alebo alkyltrialkoxysilánu s diacetátom dibutylcínu, ako bolo opísané v belgickom patentovom spise č. 842 305. Použiteľný je i reakčný produkt dialkyldialkoxysilanu s karboxylátom cínu tak, ako bol opísaný v US patentovom spise č. 3 862 919.Na reguláciu tvrdosti na požadovanú hodnotu nižšiu ako 40 (tvrdosť Shore), sa môže pridať 50 až 500 dielov oleja 5, výhodne 80 až 250 dielov zložiek l 2 3 4. Táto tvrdosť sa môže regulovať tiež množstvom anorganickej prísady, ktorej sa zvyčajne pridáva 0 až 50 dielov na 100 dielov oleja l.Podľa jedného uskutočnenia sa môže elastická podložka podľa vynálezu vybaviť aspoň na časti svojho povrchu, predovšetkým na tej časti, ktorá sa dostáva do styku s klznými členmi a s plechom, ochrannou membránou z tvrdšieho elastomćru, napríklad polyuretánu,polybutadiénu alebo prírodného syntetickćho kaučuku s tvrdosťou Shore 30 až 90, výhodne 35 až 80 a hrúbkou 0,5 až 25 mm.Táto membrana zabezpečuje najmä nepriepustnosť matrice pri stúpaní tlaku a zabraňuje znečisteniu plechu silikónmi. Okrem toho v prípade, že podložka má veľmi machovitú štruktúru, uľahčuje táto membrána manipuláciu s podložkou.Materiál, ktorý tvori membránu, musí pri elastickej deformácii čo najskôr zaujať svoj pôvodný tvar, aby elastická podložka nestratila svoju funkciu.Uvedená membrána tiež predlžuje životnosť celej elastickej podložky.Elastícká podložka uvedeného typu sa môže získať celým radom rôznych spôsobovl. Elastomér sa môže vliať do recipienta, ktorý pozostáva z tvrdšcj elastornćmej membrány takých rozmerov, že výsledná podložka sa môže uložiť do žľabu matrice, v ktorej sa pohybuje klzný vodiaci člen.2. Je možné podrobiť elastomér, ktorý má vytvoriť membránu, zosieťovaniu priamo v žľabe matrice, a potom vliať a zosieťovať silikónový elastomér, a potom uložiť alebo prilepiť na homú stranu mäkkej zosieťovanej podložky napríklad pomocou silikónového adhezíva tenšiu polyuretánovú membránu.3. Je možné uložiť kontinuálnu vrstvu membrány na elastickú podložku rotačným odliatím alebo lisovaním.4. Je možne vliať a zosieťovať elastomćmu zmespriamo v žľabe matrice, a potom uložiť alebo nalepiť na voľný vonkaj ší povrch elastickej podložky ochrarmú membránu.Najlepšie výsledky sa dosiahli pri použití ochranných membrán z polyuretánu a kaučuku, môže sa však použiť i teflón, silikónový elastomér a podobne.Elastická podložka môže pozostávať z jedného alebo väčšieho počtu dielov, uložených vedľa seba alebo/a nad sebou vnútri žľabu matrice.Ďalšie výhody a význaky vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktore vynález ilustrujú bez toho, aby ho akýmkoľvek spôsobom obmedzovali.Použil sa lis s dvojitým účinkom, opísaný v prikladoch 5 až 9 európskeho patentového spisu č. 165 133 na dosiahnutie výrobku, ktorý je znázomený na obr. 11 toho istého patentového spisu.Do kovových valcových foriem s vnútomým priemerom 320 mm a výškou 50 mm sa vleje organopolysiloxánová zmes A 1 nasledujúceho zloženia- l 00 dielov hmotnostných dimetylpolysiloxánového oleja s viskozitou 600 mPa.s pri teplote 25 °C, s dimetylvinylsiloxyskupinami na koncoch (0,4 hmotnostných vinylových skupin),- 41,5 dielov hmotnostných oxidu kremičitého so špecitickým povrchom 300 mz/g spracovanćho pôsobením hexametyldisilizánu,- 4 diely hmotnostne dimetylsiloxánovćho kopolymém,blokovaného trimetylsiloxyskupinami s obsahom hydrogénmetylsiloxyskupin v reťazci (0,24 hmotnostných atómov vodíka viazaných na kremík), približne so 120 atómami kremíka v molekule,- 4 diely hmotnostné dimetylsiloxánového polymćru s koncovými dimetylhydrogénsiloxyskupinami a s viskozitou 30 mPa.s pri teplote 25 °C,- 20.104 hmotnostných platiny, vo forme komplexu platiny, pripraveného z kyseliny chloroplatičitej a 1,3-divinyl-l,l,3,3-tetrametyldisiloxánu spôsobom opísaným v príklade 4 US patentového spisu č. 3 814 730,- 0,1 2-oktin-3-olu ako inhibítora, vztiahnutć na celkovú hmotnosť zmesi.Počas odlievania sa k 100 dielom hmotnostným uvedenej zmesi A, primieša 110 dielov hmotnostných olejoviteho dimetylpolysiloxánu, blokovaného na každom svojom konci trimetylsiloxyskupinou, s viskozitou 50 mPas pri teplote 25 °C. Táto zmes sa zosíeťuje po zahriatí počas 2 hodín na teplotu 60 °C.Môže sa pozorovať dobrá homogenita retikulátu, čo je tiež známka dobrého premiešania so zvláčňovadlom.Týmto spôsobom sa získajú 4 valcovć elastomćme podložky s tvrdosťou Shore s hodnotou 18 za 24 hodín po zosieťovaní. Tieto podložky sa skladajú na seba na vyplnenie žľabu matrice lisu s dvojitým účinkom. Vytvorí sa výrobok zodpovedajúci výrobku z obr. ll uvedeného európskeho patentového spisu č. 165 133 pri použití oceľového plechu HLE, E 600 MPa.Hĺbka ťahaniaje 80 mm, tlak 10 MPa, môže sa získať 20 výstrižkov plechu za minútu a bez zastavenia lisu sa môže získať 300 000 výstrižkov bez výmeny elastickej podložky. Zvláčňovadlo sa z podložky neodparuje.Získané výstrižky plechu majú hrúbku bez ohybov naokraji a bez akýchkoľvek závad v rovine vstupu do matrice. Príklady 2 až 5Opakuje sa postup uvedený v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije viskóznejšie Zvláčňovadlo. Na 100 dielov zmesi A 1, opísanej v príklade l, sa pridá počas odlievania X dielov olejovitého dimetylpolysiloxánu blokovaného trimetylsiloxyskupinami s viskozitou l 00 mPa.s pri teplote 25 °C.Zmes sa zosieťuje po dvojhodinovom zahrievaní pri teplote 80 °C. Dá sa pozorovať veľmi dobrá zmiešavateľnosť zvláčňovadla.Tvrdosť Shore sa stanovila 24 hodín po zosieťovani. Pri lisovaní nedochádza k odparovaniu zvláčňovadla. Výsledky sú uvedene V tabuľke IOpakuje sa postup, opísaný v príklade l s tým rozdielom, že na 100 dielov zmesi A 1 sa počas odlievania do formy pridá X hmotnostných dielov organickćho zvláčňovadla a to polyalkylbenzénu, získaného alkyláciou benzénu pôsobením olefinov, získaných pri polymerizácii propylénu a dodávaných firmou Société Francaise PETROSYNTHESE pod obchodným názvom alkylat 150 DT. Tvrdosť Shore sa meria osem hodín po zosieťovaní.Zmiešavateľnosť sa hodnotí vizuálne (B dobrá, M stredná), odparovanie taktiež (N žiadne, L ľahké) pri použití lisu pri podmienkach uvedených v príklade l. Výsledky sú zhrnuté V nasledujúcej tabuľke IlDo pravouhlej matrice, ktorá je vyložením žľabu s vnútomým rozmerom 790 mm X 358 mm a výškou 200 mm, pričom vyloženie má hrúbku 3 mm a pozostáva z polyuretánu s tvrdosťou Shore 55, sa vleje kvapalná zmes na báze organopolysiloxánu, pripravená vopred nasledujúcim spôsobomV miešacom zariadeni, vybavenom lopatkami sa V dusikovej atmosfére pripraví nasledujúca polotuhá zmes- 100 hmotnostných dielov dimetylpolysiloxánového oleja s viskozitou 500 mPas pri teplote 25 °C, blokovaného na každom konci skupinou (CH 3)3 SiO 5,

MPK / Značky

MPK: B21D 25/00, C08L 83/04

Značky: elastická, podložka, elastomerů, silikónového, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-278729-elasticka-podlozka-zo-silikonoveho-elastomeru-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elastická podložka zo silikónového elastoméru a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty