Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie zahŕňa optimálne parametre spriadacieho rotora k danej uhlovej frekvencii spriadacieho rotora. Dĺžka (L2) druhej sklzovej steny (16) spriadacieho rotora (2) je menšia alebo sa najviac rovná dĺžke (L1) prvej sklzovej steny (13), ale je väčšia ako 0,4 násobok dĺžky (L1) prvej sklzovej steny (13), ktorej uhol (alfa) je väčší ako uhol (beta) druhej sklzovej steny (16), pričom pomer najväčšieho vnútorného priemeru (D) spriadacieho rotora (2) a vzdialenosti (R) hrany (15) od osi (19) rotácie spriadacieho rotora (2) je menší alebo sa najviac rovná 2,175.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na pradenie s otvoreným koncom so spriadacim rotorom, vybaveným od svojho hrdla rozšírujúcou sa prvou sklzovou stenou, proti ktorej je nasmerovaný výstup dopravného kanála a ktorá prechádza hranou do druhej rozširujúcej sa sklzovej steny,prechádzajúcej v najväčšom mútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky, ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora.Známe sú rôzne vnútomě funkčné usporiadania spriadacích rotorov, na ktorých prebiehajú základné fyzikálne procesy s vláknami pri pradení. Základné usporiadanie rotora zahŕňa sklzovú stenu, ktorá sa kužeľovite rozširuje od hrdla spriadacieho rotora a prechádza v najväčšom vnútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky. Zbemá drážka má obvykle v radiálnom reze rádiusový tvar prechádzajúci do steny dna spriadacieho rotora, ktorý je najčastejšie v tvare zrezaného kužeľa.Toto uskutočnenie je síce výrobne nenáročné, ale nevytvára vhodné podmienky na dobrý technologický proces. Vlákna, privádzané dopravným kanálem na sklzovú stenu, vyžadujú mieme odlišné podmienky na proces u kladania na sklzovej stene, ako na proces ich pohybu po sklzovej stene do zbemej drážky. Na zachytenie vlákna je výhodnejší menší uhol sklzu vzhľadom na os rotácie spriadacieho rotora, aby došlo k pomalšiemu sklzu vlákna a vyrovnaniu jeho rýchlosti s rýchlosťou sklzovej steny. Naproti tomu na pripojenie vlákna k stužke vláken v zbemej drážke je potrebný intenzívnejší sklz, ktorý je však možné zabezpečiť len väčším uhlom sklzu na os rotácie spriadacieho rotora. Je teda zrejmé, že vytvorenie sklzovej steny s väčším uhlom sklzu vyhovuje iba niektorej operácii z tých, ktoré v procese pradenia sklzová stena zabezpečuje.Existuje preto viacero riešení, ako sklzovú stenu spriadacieho rotora vytvoriť na optimálny priebeh, a to tak na operácie zachytenia vlákna a vyrovnania rýchlosti vlákna, ako aj na jeho dopravu a pripojenie k stužke vláken v zbemej drážke. Napríklad podľa čs. patentu č. 136 969 má tvoriaca krivka sklzovej steny taký priebeh,že dotyčnice k tejto krivke v oblasti začiatku sklzovej steny pri hrdle spriadacieho rotora majú menší uhol na os rotácie spriadacieho rotora ako dotyčnice v oblasti konca sklzovej steny pri prechode do zbemej drážky. Je zrejmé,že výroba spriadacieho rotora takéhoto tvaru je podstatne náročnejšia.Relatívne racionálnejšie sa javí uskutočnenie spriadacieho rotora podľa DE - OS č. 3 018 474. V tomto prípade má spriadaci rotor prvú sklzovú stenu kužeľovite sa rozširujúcu od hrdla spriadacieho rotora, ktorá prechádza do pomeme kratšej druhej sklzovej steny, kužeľovite sa rozširujúeej do zbemej drážky spriadacieho rotora prechádzajúcej do jeho dna. Toto technicky jednoduché riešenie však nespĺňa technologickú požiadavku, aby vlákna pripájané k stužke vláken v zbemej drážke boli dostatočne napriamenć, čím sa pri zapriadaní vláken do priadze dostatočne nevyužíva dĺžka vláken, čo je dôležitý faktor s významným vplyvom na dosiahnuteľnú pevnosť vypriadanej priadze.Analýzou fyzikálnych procesov, ktoré na sklzových stenách uvedeného spriadacieho rotora prebiehajú, 10bolo zistené, že rozhodujúci vplyv na konečnú nízku napriamenosť vláken v stužke má proces prechodu vláken z prvej na druhú sklzovú stenu. Ventilačný účinok prvej sklzovej steny, najmä pri niektorých vyšších úrovniach uhlovej frekvencie, vytvára smerovo orientovanć prúdenie v smere sklonu sklzovej steny. Toto prúdenie strháva vlákno do priestoru spriadacieho rotora bez dotyku so sklzovou stenou v oblasti začiatku dnihej sklzovej steny a spôsobuje tak vznik nekontrolovateľných pohybov vláken pred ich následným dotykom s druhou sklzovou stenou, ktoré sú spojené so stratou orientácie vlákna a deformáciami jeho dĺžkových časti. Tento negatívny jav je tým intenzívnejší, čím je vzdialenosť prechodu konca prvej sklzovej steny na začiatok druhej sklzovej steny od osi rotácie spriadacieho rotora väčšia, takže priadza vytváraná V týchto spriadacích rotoroch má len nízku úžitkovú hodnotu, a tým i obmedzene praktické použitie.Úlohou vynálezu je preto zabezpečiť jednoduchými prostriedkami pri výhodnom kinematickom režime spriadacieho rotora optimálnu kontrolu vláken pri fyzikálnych procesoch v spriadacom rotore, ktorá vytvára podmienky na žiaduce napriamenie vláken v stužke vláken, a teda i v priadzi, a tým zabezpečiť výrobu priadze veľmi dobrej akosti so širokým praktickým použitím.Uvedené podmienky v podstate spĺňa zariadenie na pradenie s otvoreným koncom so spriadacim rotorom vybaveným od svojho hrdla roůírujúcou sa prvou sklzovou stenou, oproti ktorej je nasmerovaný výstup dopravného kanála a ktorá prechádza hranou do druhej rozširujúcej sa sklzovej steny, prechádzajúcej v najväčšom vnútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky, ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora. Podstata vynálezu je v tom, že dĺžka druhej sklzovej steny je menšia alebo sa najviac rovná dĺžke prvej sklzovej steny, pričom je však väčšia ako 0,4 násobok dĺžky prvej sklzovej steny, ktorej každá tvoriaca čiara zviera s rovinou rotácie spriadacieho rotora uhol Ot, ktorý je väčší ako uhol B každej tvoriacej čiary druhej sklzovej steny, pričom pomer najväčšieho vnútorného priemeru spriadacieho rotora a najmenšej vzdialenosti(ďalej len vzdialenosti) hrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora je menší alebo sa najviac rovná 2,175.Z experimentálne zistenej závislosti medzi uhlovou frekvenciou spriadacieho rotora, vzdialenosťou hrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora a najväčším vnútomým priemerom spriadacieho rotora je možné určiť, že pre uhlovú frekvenciu 4 190 s s toleranciou desať percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnútomý priemer spriadacieho rotora najviac rovná 61 mm a vzdialenosť hrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora sa najviac rovná 29 mm. Pre uhlovú frekvenciu 6 280 s s toleranciou desať percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnútomý priemer spriadacieho rotora najviac rovná 48 mm a vzdialenosť hrany medzi sklzovými stenami od osi totácie spriadacieho rotora sa najviac rovná 22,8 mm. Pre uhlovú frekvenciu 8 380 s s toleranciou desať percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnútomý priemer spriadacieho rotora najviac rovná 38 mm a vzdialenosťhrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora sa najviac rovná 17,6 mm.Podstatné je, aby pomer najväčšieho vnútorného priemeru spriadacieho rotora a vzdialenosti hrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora bol pre akýkoľvek režim spriadacieho rotora menší alebo sa najviac rovnal hodnote 2,175. Je však treba zároveň pri každom spriadacom rotore dodržiavať zodpovedajúcu hodnotu najväčšieho vnútomého priemeru tak, aby faktor 1/2 Dwz nebol príliš veľký pre silovć zaťaženie vytváranej priadze.Je výhodné pre režim 40 000 otmin zvoliť najväčší vnútomý priemer 61 mm, pre 60 000 otmin zvoliť najväčší vnútomý priemer 48 mm a pre 80 000 otmin zvoliť najväčší vnútomý priemer 38 mm.Ak nie je podmienka veľkosti vzťahu pomeru najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora a vzdialenosti hrany medzi sklzovými stenami od osi rotácie spriadacieho rotora dodržaná, vytvára sa na hrane medzi sklzovými stenami nepriaznivé vzduchové prúdenie s negatívnym pôsobením na napriamovanie vláken privádzaných do zbemej drážky.Dôležitou požiadavkou je taktiež, aby priemer výstupu dopravného kanála v smere privádzaných vláken celkovo spadal do prvej sklzovej steny.Kombinácia definovaných parametrov spriadacieho rotora je vzhľadom na stav techniky nová Taktiež i jednotlivé znaky riešenia nie sú v stave techniky opísané. Len znaky týkajúce sa dĺžky a uhla sklzových stien sú jednotlivo odvoditeľné z obrázkov spriadacieho rotora patentových spisov.Interakcia definovaných parametrov spriadacieho rotora zabezpečuje žiaduce napriamovanie vláken privádzaných do zbemej drážky spriadacieho rotora, ktoré sa prejaví vo zvýšenej akosti vypriadaných priadzí. Riešenie je vhodne najmä na vypriadanie jemných priadzí z jemnej a dlhovláknovej bavlny, pri ktorom je využitie dĺžky vláken na stavbu priadze veľmi dôležité a pre bežne rotorové dopriadanie zatiaľ limitne nedosiahnuteľnć.Priadza vyrobená na spriadacích rotoroch podľa vynálezu má vysokú úroveň ťažnosti, t.j. vyššiu ako 7 a dosahuje nadštandardné hodnoty pevnosti bezvretenových priadzí. Na spriadacích rotoroch je možne vyrábať í veľmi jemné priadze až s tex z dlhovláknových bavĺn, čo dosiaľ na konvenčných spriadacích strojoch nebolo možne.Okrem technologických výhod má Spriadací rotor podľa vynálezu i výhody technické. Spriadacie rotory s menším priemerom je možné vyrábať s podstatne nižšou hmotnosťou vzhľadom na ich redukovaný najväčší vnútomý priemer oproti konvenčným spriadacím rotorom,takže sú ich kmitavć účinky omnoho lepšie zvládnuteľné a predlžuje sa tak životnosť valivého osadenia spriadacích rotorov. Spriadací rotor taktiež pracuje s nižšou úrovňou odstredivých síl na zbemej drážke, pričom vlákna majú v podstate vyrovnanú rýchlosť V smere obvodu S obvodovou rýchlosťou sklzových stien, čim dochádza v mieste pripájania vláken do stužky vláken len k minimálnemu sklzu v malom silovom poli. Tieto faktory zabezpečujú, že nedochádza k väčšiemu opotrebovávaniu spriadacieho rotora predovšetkým pri zbemej drážke, takže nie je potrebné na výrobu používať náročné vytvrdzovacie technológie. Taktiež menšia hmotnosť spriadacieho rotora šetrí základný materiál i čas, náklady a energiu na jeho výrobu.Prehľad obrázkov na výkresochFríkladné uskutočnenie spriadacieho rotora podľa vynálezu je schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kde predstavuje obr. l spriadaciu jednotku v čiastočnom axiálnom reze spriadacím rotorom, obr. 2 zväčšený detail z obr. 1 a obr. 3 časť steny spriadacieho rotora v axiálnom reze s vyznačenými príkladnými dimenziami spriadacieho rotora.Zariadenie na bezvretenové pradenie s otvoreným koncom je tvorené osamostatňovacím ústrojenstvom 1 a spriadacím rotorom 2. Osamostatňovacie ústrojenstvo 1 s neznázomeným predradeným podávacím ústrojenstvom zahŕňa vyčesávacl valček 3 s hrotmi 4, rotujúci vo vybraní 5 telesa 6 osamostatňovacieho ústrojenstva 1. Vybranie 5 prechádza do dopravného kanála 7 ústiaceho v bočnej stene 8 výstupku 9 telesa 6, ktorý zasahuje do spriadacieho rotora 2.Spriadací rotor 2 s ventilačnými kanálikrni 10 je otočne osadený v neznázomenom ložiskovom puzdre a poháňaný neznázomenými hnacími prostriedkami v smere šípky A. Vo výstupku 9 telesa 6 je vytvorený odťahový lievik 11 prechádzajúci do odťahového kanála 12, ktorý smeruje k neznázornenému odťahovćmu ústrojenstvu, predradenému taktiež neznázomenému navíjaciemu ústrojenstvu. Neznázornené pohony spriadacieho rotora 2 a osamostatňovacieho ústrojenstva 1 sú dostatočne známe zo stavu techniky predmetu vynálezu.Dutina spriadacieho rotora 2 je vymedzená prvou sklzovou stenou 13, ktorá sa kužeľovite rozširuje od hrdla 14 spriadacieho rotora 2 a prechádza hranou 15 do druhej sklzovej steny 16, ktorá sa kužeľovite rozširuje a v najväčšom vnútomom priemere D spriadacieho rotora 2 prechádza do jeho zbemej drážky 17, ktorá opät prechádza do dna 18 spriadacieho rotora 2 (obr. 1, 2).Dlžka L 1 prvej sklzovej steny 13, resp. dĺžka jej tvoriacej čiary, je väčšia alebo sa najviac rovná dĺžke L, druhej sklzovej steny 16, resp. jej tvoriacej čiary,ktorá je však väčšia než 0,4 násobok dĺžky L. prvej sklzovej steny 13.Uhol ot prvej sklzovej steny 13 a uhol B druhej sklzovej steny 16 je uhol, ktorý zviera tvoriaca čiara príslušnej sklzovej steny s rovinou rotácie, t.j. ľubovoľnou rovinou vedenou kolmo na os 19 rotácie spriadacieho rotora 2. Uhol sklzu príslušnej sklzovej steny je uhol,ktorý zviera každá tvoriaca čiara sklzovej steny s osou 19 rotácie spriadacieho rotora 2.Uhol ot prvej sklzovej steny 13 je vždy väčší ako uhol l druhej sklzovej steny 16, pričom výhodný pomer uhlov sklzu prvej a druhej sklzovej steny je l 3. Napríklad, ak je uhol sklzu prvej sklzovej steny 13 zvolený v hodnote 10 °, potom optimálny uhol sklzu druhej sklzovej steny 16 je 30 °.Ďalším podstatným znakom spriadacieho rotora 2 je vzdialenosť R hrany 15 medzi sklzovými stenami 13,16 od osi 19 rotácie spriadacieho rotora 2 a najväčší vnútorný priemer D spriadacieho rotora 2 vymedzujúci zbemú drážku 17, pričom medzi týmito veličinami platí, že pomer najväčšieho vnútorného priemeru D spria SK 278664 B 6dacieho rotora 2 a vzdialenosti R hrany medzi sklzovými stenami od osi 19 rotácíe spriadacieho rotora 2 je menší alebo sa rovná 2, l 75 (obr.l).Dĺžku L, prvej sklzovej steny 13 je treba voliť s ohľadom na nevyhnutnú podmienku, aby priemet výstupu dopravného kanála 7 vedený jeho pozdĺžnou osou celkom spadal do plochy prvej sklzovej steny 13 (obr. l, 2).Pri spriadacom rotore 2 so známym separátorom sa priemer výstupu dopravného kanála 7 na prvú sklzovú stenu 13 určí tak, že sa za smer priemetu považuje predĺženie spodnej steny separátora a predĺženie radiálnej steny výstupku 9 telesa 6, na ktore doprawrý kanál 7 ústi. Zariadenie pracuje nasledovneVlákna 20 osamostatnenć osamostatňovacím ústrojenstvom 1 (obr. 1) z neznázornenej prameňovej alebo predpriadzovej predlohy sú účinkami hrotov 4 vyčesávacieho valčeka 3 a technologického podtlaku v spriadacom rotore 2, vytváraného ventilačnými kanálikmi 10, unášané dopravným kanálom 7 cez sklzové steny 13, 16 do zbemej drážky 17 spriadacieho rotora 2, v ktorej sa vytvára vláknová stužka 21 (obr. 2), zakrucovaná známym spôsobom do priadze 22 odvádzanej zo spriadacieho rotora 2 odťahovým lievikom 11 a odťahovým kanálom 12 a navíjaná na neznázomenom navíjacom ústrojenstve na cievku.Pretože prvá sklzová stena 13 má relatívne malý uhol sklzu na os 19 rotácie spriadacieho rotora 2, dochádza po zachytení elementárneho vlákna 20 na tejto stene ku sklzu vlákna 20 so zodpovedajúcou menšou rýchlosťou v smere od začiatku 13 a ku koncu 13 b prvej sklzovej steny 13. Preto dôvodu sa na prvej sklzovej stene 13 v podstate vyrovná rýchlosť vlákna 20 s obvodovou rýchlosťou prvej sklzovej steny 13 v mieste vzájomného dotyku ešte pred jej koncom 13 b. Zároveň sa s pohybom vlákna 20 v smere od začiatku 13 a ku koncu 13 b prvej sklzovej steny 13 pohybuje i vzduch, ktorého pohybová zložka je vyznačená šipkou B (obr. 2). Na konci 13 b prvej sklzovej steny 13 dochádza v dôsledku účinku hrany 15, nachádzajúcej sa vo vhodnej vzdialenosti R od osi 19 rotácie spriadacieho rotora 2 priemeru D pre daný otáčkový režim, k primknutiu vzduchového prúdu k druhej sklzovej stene 16, čím sa pôvodný smer pohybu vzduchu zmeni na smer, ktorého zložka pohybu je znázomená šipkou C.Tento odklon vzduchu vyvoláva pneumatické sily dostatočne na strhnutie vlákna 20, ktoré prechádza cez koniec 13 b prvej sklzovej steny 13, resp. cez hranu 15 k začiatku 16 a druhej sklzovej steny 16 a nastáva len vtedy,ak je pomer najväčšieho vnútomého priemeru D spriadacieho rotora 2 a vzdialenosti R hrany 15 medzi sklzovými stenami 13, 16 od osi 19 rotácie spriadacieho rotora 2 menší alebo sa rovná 2,175. Týmto spôsobom je vlákno 20 pri stálom dotyku s prvou sklzovou stenou 13 v prednej svojej časti privedené do dotyku s druhou sklzovou stenou 16. Na druhej sklzovej stene 16, ktorá má väčší uhol sklonu na os 19 rotácie spriadacieho rotora 2 ako prvá sklzová stena 13, dochádza k väčšej rýchlosti sklzu vlákna 20 v smere od začiatku 16 a druhej sklzovej steny 16 k jej koncu 16 b. Súčasne na dnmej sklzovej stene 16 pôsobí väčšia dotyková sila v dôsledku intenzívnejšie narastajúcej odstredivej sily, ako na prvej sklzovej ploche13, lebo druhá sklzová stena 16 sa rýchlejšie radiálne vzďaľuje od osi 19 rotácie, ako prvá sklzová stena 13(obr. 2). Týmto je vlákno 20, prívedené svojím začiatkom 20 a na druhú sklzovú stenu 16, ťahanć vyššími silovými účinkami na tejto stene a preťahovanć cez hranu 15, čím dochádza k intenzívnejšiemu napriamovaniu vlákna 20 v priebehu procesu a jeho prevádzanie z prvej sklzovej steny 13 na druhú sklzovú stenu 16. Len čo je vlákno 20 celkom prevedené na druhú sklzovú stenu 16, prestane na jeho zadnú časť 20 b pôsobiť reakčná sila a v dôsledku väčšej rýchlosti sklzu na druhej sklzovej ploche 16 dochádza k podstatnému urýchleniu vlákna v smere od začiatku 16 a druhej sklzovej steny 16 k jej koncu 16 b, kde by táto zložka rýchlosti musela byť tlmená na vláknovej stužke 21 v zbemej drážke 17 (obr. 2). Táto zmena hybnosti by bola sprcvádzaná defonnáciou vlákna 20, ktorá by vyvolala nižšiu napriamenosť vlákna 20 vo vláknovej stužke 21. Preto je nutné usilovať sa o to, aby urýchlenie prevádzaného vlákna 20 na druhej sklzovej stene 16 v opísanom smere bolo čo najmenšie, lebo i zmena hybnosti vlákna 20 k vláknovej stužke 21 bude menšia a impulzívna, t.j. i deformačné sily budú malé a vlákno 20 si i pri procese pripájania sa k vláknovej stužke 21 zachová svoju vysokú napriamenosť, ktorú získalo pri kontrolovanom prevode z prvej sklzovej steny 13 na druhú sklzovú stenu 16. Tento účinok je možné dosiahnuť tým,že dĺžka druhej sklzovej steny 16 sa volí len o málo dlhšia ako je nevyhnutné, aby privádzane vlákno 20 na nej bolo úplne celou svojou dĺžkou.Účinok druhej sklzovej steny 16 je možné zvýšiť i tým, že jej povrch je drsnejší ako povrch prvej sklzovej plochy 13. Toto zdrsnenie je možné dosiahnuť mechanickým zdrsnením, chemickým leptaním, nanesením vrstvy a pod.Pre proces prevádzania vlákna je podstatné, v akom silovom poli charakterizovanom maximálnym faktorom 1/2 Dwl sa procesy s vláknami odohrávajú.Obr. 3 znázorňuje príklad uskutočnenia spriadacieho rotora 2 na kinematický režim vyjadrený uhlovou frekvenciou (w) 8 37 s s 1.uhol (l 80 ° - uhol prvej sklzovej steny 13uhol B 60 ° - tmol druhej sklzovej steny 16L 1 5 mm - dĺžka prvej sklzovej steny 13L 2 2,4 mm - dĺžka druhej sklzovej steny 16D 38 mm - najväčší vnútomý priemer spriada cieho rotora 2 R 17,6 mm - vzdialenosť hrany 15 od osi 19 rotácie spriadacieho rotora 2a 6,4 mm - axiálna vzdialenosť hrany 15 od konca spriadacieho rotora 2b 9,1 mm - vzdialenosť zbemej drážky 17 od konca spriadacieho rotora 2c 1,5 mm - axiálna vzdialenosť začiatku 13 a prvej sklzovej steny 13 od konca spiiadacieho rotora 2r 0,3 mm - polomer zápiehu zbemej drážky 17Použitie spriadacích rotorov menších ako sú spriadacie rotory s optímálnym D a R podľa vynálezu je konštrukčne veľmi obmedzené, najmä v úseku dopravného kanála 7, ktorý by musel silne kontrahovať. Na SK 278664 B 6priek tomu je vhodne usilovať sa o takúto voľbu, lebo tvar spriadacieho rotora jejednoduchší a Silové zaťaženie vytváranej priadze je priaznivo nižšie.Zariadenie podľa vynálezu je určené na pradenie priadze s otvoreným koncom pomocou spriadacieho rotora. Z hľadiska textilnej technológie predstavuje optimali- 10 záciu rozhodujúcich prvkov.PATENTOVÉ NÁROKY 15 1. Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom so spriadacim rotorom vybaveným od svojho hrdla rozširujúcou sa prvou sklzovou stenou, oproti ktorej je nasmerovaný výstup dopravného kanála, a ktorá prechádza hranou do druhej rozšírujúcej sa sklzovej steny, prechádza- 20 júcej v najväčšom vnútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky, ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora, vyznačujúce sa tým, že dĺžka (L 2) druhej sklzovej steny (16) je menšia alebo sa najviac rovná dĺžke (L.) prvej sklzovej steny (13), pričom 25 je však väčšia ako 0,4 násobok dĺžky (L.) prvej sklzovej steny (13), ktorej každá tvoriaca čiara zviera s rovinou rotácie spriadacieho rotora (2) uhol (u), ktorý je väčší ako uhol(B) každej tvoriacej čiary druhej sklzovej steny (16), pričom pomer najväčšieho vnútomćho priemeru (D) spriadacieho 30 rotora (2) a vzdialenosti (R) hrany (15) medzi sklzovými stenami ( 13, 16) od osi (19) rotácie spriadacieho rotora (2) je menší alebo sa najviac rovná 2,175. 2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pre uhlovú frekvenciu (w) 4 190 s s to- 35 leranciou desat percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnútomý priemer (D) spriadacieho rotora (2) najviac rovná 61 mm a vzdialenosť (R) hrany (15) medzi sklzovými stenami (13, 16) od osi (19) rotácie spriadacieho rotora(2) sa najviac rovná 29 mm. 40 3. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pre uhlovú frekvenciu (w) 6 280 s s toleranciou desať percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnútomý priemer (D) spriadacieho rotora (2) najviac rovná 48 mm a vzdialenosť (R) hrany (15) medzi sklzovými 45 stenami (13, 16) od osi (19) rotácie spriadacíeho rotora(2) sa najviac rovná 22,8 mm. 4. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pre uhlovú frekvenciu (w) 8 380 s s toleranciou desať percent okolo tejto hodnoty sa najväčší vnú- 50 tomý priemer (D) spriadacieho rotora (2) najviac rovná 38 mm a vzdialenosť (R) hrany (15) medzi sklzovými stenami(13, 16) od osi (19) rotácie spriadacieho rotora (2) sa najviac rovná 17,6 mm. 5. Zariadenie podľa nárokov 1 až 4, v y z n a č u - 55 j ú c e s a tý m , že druhá sklzová stena (16) má väčšiu drsnosť ako prvá sklzová stena (13).

MPK / Značky

MPK: D01H 4/08, D01H 4/10

Značky: koncom, zariadenie, otvoreným, pradenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-278664-zariadenie-na-pradenie-s-otvorenym-koncom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom</a>

Podobne patenty