Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne

Číslo patentu: 278179

Dátum: 11.05.1994

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) má dve od seba navzájom nezávislé vozidlá (4, 5) na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch (10, 13) a ktoré sú opatrené rámom (9) stroja. K prvému vozidlu (4) na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo (18) na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujú dopravné pásy (21, 24) na jeho transport. Druhé vozidlo (5) na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo (35) piesku, a aj ústrojenstvo (26) na nadvihovanie koľaje. Obidva rámy (9) stroja sú opatrené ústrojenstvom (26) na nadvihovanie koľaje s nadvihovacími kladkami (27). Sú vytvorené vždy z dvoch kĺbovo navzájom spojených častí (7, 8) rámu. Najmenej na jednom vozidle (4, 5) je usporiadané stieracie ústrojenstvo (39) na stieranie piesku na podvaloch v susediacich priestoroch medzi podvalmi.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na výrobu ochrannej vrstvy pláne, upravenej medzi zemnou pláňou a vrstvou štrku, ktoré má dve od seba navzájom nezávislé vozidlá na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch, a ktoré sú opatrené rámom stroja, pričom k prvému vozidlu na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľnć odoberacie ústrojenstvo na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujúce dopravné pásy na jeho odtransportovanie, zatiaľ čo druhé vozidlo na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo piesku ochrannej vrstvy pláne a ústrojenstvo na naddvihovanie koľaje.Z US-PS 4 479 439 je známe zariadenie na sanáciu podkladu koľaje, pričom táto sanácia sa dosahuje výrobou pieskovej vrstvy medzi zemnou pláňou a štrkom v priebehu kontinuálneho dopredného pracovného pohybu. Toto zariadenie má medzi dvoma koľajovými podvozkami výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo a dopravné pásy na odoberanie a odtransportovávanie starého štrku. V pracovnom smere je bezprostredne za odoberacim ústrojenstvom upravený odhadzovací koniec dopravnej jednotky, ktorá je vytvorená z viacerých v pozdlžnom smere za sebou usporiadaných dopravných pásov, a ktorá slúži na prepravu piesku, vytvárajúceho ochrannú vrstvu pláne. Za týmto odhadzovacím koncom na privádzanie piesku je usporiadaný ďalší odhadzovaci koniec ďalšej dopravnej jednotky na privádzanie nového štrku. Prostredníctvom tohto zariadenia je koľaj zhruba centrálne medzi na koľaj dosadajúcimi podvozkami naddvihovaná a znečistený štrk, ktorý je pod ňou, je kontinuálne odstraňovaný. Paralelne k tomu sa uskutočňuje privádzanie piesku, ktorý je odhazovaný na koľaj a cez priestory medzi podvalmi prepadá na uvoľnenú zemnú pláň. Paralelne k tomu je tiež na medzi tým zhutnenú ochrannú vrstvu pláne odhadwvaný a urovnávaný nový štrk.V US-PS 4 357 874 je opisané ďalšie zariadenie na sanáciu pláne, ktoré je vytvorené z dvoch od seba navzájom nezávisle pojazdných vozidiel na stavbu koľaje. Každé z týchto vozidiel na stavbu koľaje, ktoré je vybavené v tvare mostíka vytvoreným rámom stroja, má na jednom konci výškovo prestaviteľný pásový podvozok,ku ktorému je z obidvoch strán priradený koľajový podvozok. Na začatie sanácie pláne sa prostrednictvom prvého vozidla na stavbu koľaje naddvihne koľajový úsek,ktorý prekrýva medzeru prestavby koľaje a prepravi sa na nadvázujúcu koľaj. Potom sa prostredníctvom odoberacieho ústrojenstva, ktoré je upravené na druhom vozidle na stavbu koľaje, odstráni znečistený štrk. V nasledujúcom pracovnom kroku, ktorý opäť vykonáva prvé vozidlo na stavbu koľaje, sa privádza a zhutňuje piesok a nový štrk. Nakoniec sa položí koľajový úsek na sanovanú medzeru prestavby. Tento spôsob je vhodný zvlášť na sanáciu krátkych koľajových úsekov.Ďalej je z UIC-Kodex 722 E z 1.1.1990 lntemat. 151 senbahnverband, str. l l známy ďalší spôsob na zdokonalenie pláne koľaje. Pri tomto spôsobe sa v prvom kroku celkom odstraňuje znečistený štrk prostredníctvom čističky štrkového lôžka. Výkopový materiál sa sčasti ukladá bočne alebo sa nakladá na vhodný zásobný voz. V nasledujúcom pracovnom kroku tohto spôsobu sa uvoľnená zemná pláň vyhladí, prípadne sa položí geotextil a koľaj sa uloží na zemnú pláň. V ďalšom slede sa zloží zosamovýsypnćho voza zmes drobného štrku a piesku,ktorá sa rozdeli prostredníctvom grejdra štrku na požadovanú výšku. Nasledujúce pracovné nasadenie sa realizuje prostredníctvom vyrovnávacej podbijačky, ktorá naddvihne koľajový rošt a potom zhutni zmes piesku so štrkom pod podvalmi prostredníctvom zváčšených podbijacích kladiv. V závere nasleduje vyloženie štrku za samovýsypného voza, naddvihnutie koľaje, jej podbíjanie a korekcia polohy koľaje. Tento spôsob je vzhľadom na veľký počet použitých strojov relativne nákladný.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť zariadenie v úvode opísaného typu, pri ktorom by bolo možné v spojeni s vysokým pracovným výkonom dosiahnuť zjednodušenú prepravu materiálu.Podľa vynálezu sa vytýčená úloha rieši zariadením v úvode opisaného typu, ktorého podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že obidva rámy stroja sú vybavené ústrojenstvom na naddvihovanie koľaje s naddvihovacími kladkami, odvaľujúcimi sa po kolaji na permanentné, tvarovým stykom pevné uchopenie koľajnice, a sú vytvorené vždy z dvoch kĺbovo navzájom spojených časti rámu, a že najmenej na jednom vozidle na stavbu koľaje je usporiadané stieracie ústrojenstvo na stieranie piesku na podvaloch V susediacich priestoroch medzi podvalmi. Vozidlá na stavbu koľaje, ktoré sú vybavené takou kombináciou znakov, sú vhodné na nasadenie so zvlášť vysokým pracovným výkonom v rámci kontinuálneho pracovnćho pohybu, pričom kĺbovć vytvorenie rámu umožňuje naddvihovať koľaj v dostatočne dlhých oblastiach bez neprístupného vysokého napätia v ohybe, a aj pri úplnom vyberani znečisteného štrkového lôžka. Okrem toho je možné v spojení s nasadením dvoch od seba navzájom nezávislých, súčasne využiteľných vozidiel na stavbu koľaje rozdeliť prepravu materiálu pri znížení navzájom pôsobiacich rušivých vplyvov prakticky na dve priestorovo od seba navzajom v odstupe upravené prestavovacie medzery. To má aj tú výhodu, že pracovné ústrojenstvo obidvoch vozidiel na stavbu koľaje je možné do značnej miery využívať od seba navzájom nezávisle na optimálne využitie ich zodpovedajúceho pracovného výkonu. V dôsledku zdokonaleného rozdelenia pohybu materiálu je možné výhodne vymedziť prívod, pripadne odvod materiálu na jediný druh, to znamená starý štrk, prípadne nový štrk alebo piesok, a to vzhľadom na vytvorenie celkom štyroch koncov vozidiel. Z toho potom vyplýva ekonomicky a organizačne zvlášť výhodná možnosť nasadenia obvyklých, dopravnými pásmi vybavených vozov.Ďalšia výhodné vytvorenie podľa nároku 2 umožňuje pri konštmkčne relatívne jednoduchom vytvorení rámu bezprostredne pred pracovným nasadením rýchle uskutočniteľné rozšírenie na neobmedzené naddvihovanie koľaje, pretože koľajový úsek nie je zaťažený žiadnym koľajovým podvozkom.Ďalšie výhodné vytvorenie podľa nároku 3 umožňuje priaznivejšie naddvihovanie koľaje, pretože sa redukuje napätie koľajnic.Podľa ďalšieho výhodnćho variantu podľa nárokov 4 a 5 je možné bez problémov urovnávať piesok, pričom je možné stierať tiež piesok, ktorý leží po odhode na podvaloch, takže je na vytvorenie pláne a na zhutňovanie k dispozícii už celé mnomvo piesku. Tým satiež zaistí dôležitá ostrá deliaca čiara medzi ochrannou vrstvou pláne a na ňu uloženým štrkovým lôžkom, ktorá je nutná na dosiahnutie úspechu pri sanovaní.Ďalšie výhodné vytvorenie podľa nároku 6, prípadne 7, umožňuje pri konštrukčne veľmi jednoduchom vytvorení otvoru, napríklad v tvare žľabu, priame odhadzovanie piesku, prípadne štrku z vozidla na stavbu koľaje na nadväzujúci zásobný voz. Pritom sa naddvihnutie koľaje,ktoré je potrebné na odstraňovanie starého štrku, prípadne na zhutňovanie a urovnávanie vrstvy piesku, využije vždy tiež na privádzanie materiálu.Usporiadanie zariadenia podľa nároku 8 umožňuje výhodne ďalšie neobmedzené vyberanie prostrednictvom odoberacieho ústrojenstva aj v prípade dočasne realizovaného vyprázdňovania zásobného voza, naplneného starým štrkom. Námzníkový efekt zásobného voza je veľmi výhodný aj v prípade narušenia ďalšej prepravy štrku V oblasti zásobného voza, aby bolo možné aj V tejto situácii kontinuálne dopadajúci starý štrk dočasne ukladať.Variant zariadenia podľa nároku 9 má tú výhodu, že je možné premiestňovať kĺb v oblasti vymedzenej obidvoma koľajovými podvozkami. Tým je totiž možné redukovať dĺäçu nadväzujúcej časti rámu, ktorá je spojená s odoberacim ústrojenstvom, prípadne s urovnávacím a zhutňovacím ústrojenstvom, a tým aj vytváranie sečnice V koľajových oblúkoch.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie vysvetlený na príkladoch vytvorenia v spojení s výkresovou časťou, ktorá obsahuje dva výkresy.Na obr.l a 2 je znázornená zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne, ktoré je zložené z dvoch od seba navzájom nezávisle pojazdných vozidiel na stavbu kol je.Na obr. 3 a 4 je znázomený ďalší príklad vytvorenia takého zariadenia.Na obr.l a 2 znázomené zariadenie 1 na výrobu ochrannej vrstvy 3 pláne medzi zemnou pláňou 2 a medzi vrstvou štrku pozostáva z dvoch od seba navzájom nezávisle pojazdných vozidiel 4 a 5 na stavbu koľaje. V pracovnom smere, ktorý je znázomený šípkou 6, prvé vozidlo 4 na stavbu koľaje má rám 9 stroja, ktorý je vytvorený z dvoch častl 7, 8 rámu, ktoré sú usporiadané za sebou v pozdĺžnom smere stroja. Predná časť 7 rámu sa opiera na dvoch od seba v odstupe upravených koľajových podvozkoch, pripadne podvozkových jednotkách 10, z ktorých predná nie je znázomená, pričom tá podvozková jednotka ro, ktorá je usporiadaná bližšie ku kĺbu 11, je vytvorená pozdĺžne posuvne prostredníctvom pohonu 12. Ďalší zadný koľajový odvozok 13 je uložený na časti 8 rámu rovnako pozd žne posuvne prostredníctvom pohonu 14 a má trakčný pohon 15. Zásobovanie energiou na rôzne pohony sa uskutočňuje z energetickej centrály 16.V smerom hore vyklenutej oblasti zadnej časti 8 rámu je upravené odoberacie ústrojenstvo 18, ktoré je prostredníctvom pohonov výškovo a bočne prestaviteľné a ktoré má nekonečnú a okolo koľaje 19 vedenú odoberaciu reťaz. V mieste 20 odhodu odoberacieho ústrojenstva 18 nadväzuje dopravný pás 21 na odtransportová 10vanie starého štrku 22. Nad pozdĺžne posuvnou podvozkovou jednotkou 10 je upravený zásobník 23, V ktorého dnovej oblasti je usporiadaný ďalší dopravný pás 24. Ten je na odhadzovanie nazhromaždeného starého štrku 22 na nadväzujúci zásobný voz vedený ďalej cez predný koniec vozidla 4 na stavbu koľaje tak, že ho prečnieva, pričom predný koniec vozidla 4 na stavbu koľaje nie je zakreslený.Ako pred, tak aj v oblasti odoberacieho ústrojenstva 18 je so zadnou časťou 8 rámu spojené prostredníctvom pohonov 25 výškovo a bočne prestaviteľné ústrojenstvo 26 na naddvihovanie koľaje. Každé z týchto ústrojenstiev 26 na naddvihovanie koľaje má prostredníctvom pohonov bočné na koľajnice pritlačiteľné naddvihovacie kladky 27 na permanentné a tvarovým stykom pevné uchopenie koľajníc. Bezprostredne za odoberaclm ústrojenstvom 18, prípadne miestom 20 odhodu je V časti 8 rámu upravený otvor 28 s vykladacím žľabom 29 na odhod piesku. Odhodenie piesku sa účelne uskutočňuje prostredníctvom zásobného voza 30, ktorý má dnový a odovzdávací dopravný pás, a ktorýje bližšie opísaný V US-PS 4 576 538. Také zásobné vozy 30 môžu byť na kontinuálne odovzdávanie piesku zapojené za sebou v ľubovoľnom počte. Riadenie rôznych pohonov, upravených na vozidle 4 na stavbu koľaje, sa uskutočňuje prostredníctvom riadiaceho ústrojenstva 32, ktoré je upravené V pracovnej kabína 31.Vzhľadom na to, že na obr.2 znázomené druhé vozidlo 5 na stavbu koľaje má rovnakú rámovů konštrukciu a usporiadanie koľajových podvozkov ako prvé vozidlo 4 na stavbu koľaje, sú pre zjednodušenie zhodné časti označené rovnakými vzťahovými znakmi, Medzi obidvoma ústrojenstvami 26 na naddvihovanie koľaje je na zadnej časti 8 rámu prikĺbený nosný rám 34,ktorý je výškovo prestaviteľný prostredníctvom pohonu 33. Predný a spodný koniec nosného rámu 34 je spojený s urovnávacím a zhutňovacím ústrojenstvom 35. Toto urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo 35 je tvorenć urovnávacím štítom 36, ktorý je vytvorený V tvare oblúka, a ktorý sa rozprestiera po celej šírke ochrannej vrstvy 3 pláne, a zhutňovacou jednotkou 37, ktorá má vibračné pohony. Bezprostredne pred urovnávacím štítom 36 je upravené ústrojenstvo 39, ktoré je výškovo prestaviteľné prostredníctvom pohonu 38. Toto stieracie ústrojenstvo 39 je vytvorené ako zametacia kefa s otočnou osou, ktorá je upravená naprieč k pozdÍžJiemu smeru stroja a rovnobebie s rovinou koľaje 19, pričom jej otáčanie je zaistené pohonom 40. Šírka tejto zametacej kefy je vytvorená V súlade s dĺžkou podvalu. V zadnej koncovej oblasti časti 8 rámu je upravený otvor 28, prostredníctvom ktorého je možne odhadzovať nový štrk, ktorý je uložený na následnom zásobnom voze,na koľaj 19.Pred začiatkom pracovného nasadenia sa uskutoční posunutie obidvoch koľajových podvozkov 10 a 13 každého vozidla 4, prípadne 5 na stavbu koľaje z prepravnej polohy, ktorá je znázomená bodkočiarkovanýmí čiarami, do polohy, ktorá je znázomená plnými čiarami. Potom sa realizuje nepatmć naddvihnutie koľaje 19 prostrednlctvom obidvoch ústrojenstiev 26 na naddvihovanie koľaje a uskutoční sa zasunutie odoberacej reťaze pod koľaj 19. Výroba ochrannej vrstvy 3 pláne sa uskutočňuje pri kontinuálnom pracovnom pohybe vozidla 4 na stavbu koľaje smerom vpred, pričom ten znečistený starý štrk 22, ktorý je pod koľajou 19, sa kontinuálne prepravuje prostredníctvom odoberacieho ústrojenstva 18 na dopravný pás 21 a z neho cez zá SK 278179 B 6sobník 23 na dopravný pás 24. Paralelne k tomu sa uskutočňuje tiež kontinuálny odhod piesku do otvoru 28,prípadne vykladacieho žľabu 29. Piesok pritom padá sčasti na podvaly 41, prípadne v priestoroch medzi podvalmi na zemnú pláň 2. Prostredníctvom zadného koľajového podvozka 13 je koľaj 19 prítlačovaná na ešte neurovnanú a nezhutnenú vrstvu piesku.Za prvou pracovnou jednotkou, ktorá je tvorená prvým vozidlom 4 na stavbu koľaje a následným zásobným vozom 30, nasleduje druhá pracovná jednotka, ktorá je tvorená druhým vozidlom 5 na stavbu koľaje a prípadne následným zásobným vozom na nový štrk. Tiež pri tejto sa bezprostredne pred pracovným nasadením zväčší prostredníctvom pohonov 12 a 14 vzájomný odstup medzi obidvoma koľajovými podvozkami ll a 13. Prostredníctvom obidvoch ústrojenstiev 26 na naddvihovanie koľaje sa koľaj 19 naddvihne tak vysoko, aby bolo možné bez problémov bočne zasunúť pod podvaly 41 urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo 35. V rámci kontinuálneho dopredného pracovného pojazdu sa prostrednictvom rotujúcej zametacej kefy stieracieho ústrojenstva 39 stiera piesok, ktorý leží na podvaloch 41, a to do predradených priestorov medzi podvalmi 41, takže padá na ochrannú vrstvu 3 pláne. Ochranná vrstva 3 pláne je potom v bezprostredne nasledujúcom procese prostredníctvom urovnávacieho štítu 36 a zhutňovacej jednotky 37 urovnávaná a zhutňovaná na požadovanú stanovenú výšku. Ako je znázomené bodkočiarkovanými čiarami,je možné následne podľa voľby kontinuálne odhadzovať nový štrk prostrednictvom otvoru 28 na koľaj 19, pripadne na ochrannú vrstvu 3 pláne.Na obr.3 a 4 znázomené zariadenie 42 na výrobu ochrannej vrstvy 43 pláne má v pracovnom smere predradené prvé vozidlo 44 na stavbu koľaje a od neho nezávisle pojazdné, pri pracovnom nasadení následné druhé vozidlo 45 na stavbu koľaje. Rám 53 stroja obidvoch vozidiel 44, 45 na stavbu koľaje pozostáva vždy z dvoch častí 46, 47 rámu, ktoré sú navzájom spojené prostrednictvom kĺbu 48 a z hľadiska ich vzájomnej uhlovej polohy je ich postavenie meniteľné prostredníctvom vretenového pohonu 49. V oblasti kĺbu 48 je upravený koľajový podvozok 50 a ústrojenstvo 51 na naddvihovanie koľaje. Toto ústrojenstvo 51 na naddvihovanie koľaje má rovnako tak ako druhé ústrojenstvo 26 na naddvihovanie koľaje, ktoré je upravené za odoberacím ústrojenstvom 18, prípadne za urovnávacím a zhutňovacím ústrojenstvom 35, bočne na koľaj pritlačiteľné zdvíhacie kladky na permanentné, tvarovým stykom pevné spojenie s koľajou 19.Na rozdiel od na začiatku uvedeného zariadenia 1 sa uskutočňuje pri tomto zariadeni 42 naddvihnutie koľaje 19 prostredníctvom ústrojenstva 26 na naddvihovanie koľaje, pričom zodpovedajúcim pôsobením vretenového pohonu 49 sa dosahuje prídavné naddvihnutie ústrojenstva 51 na naddvihovanie koľaje a koľajového podvozka 50. Starý štrk, ktorý je dopravovaný hore odoberacím ústrojenstvom 18, sa prepravuje dopravným pásom 21 k zadnému koncu vozidla, kde sa odhadzuje do pripraveného a neznázomeného zásobného voza. Koľaj 19 sa ukladá bezprostredne pred zadným koľajovým podvozkom 13 na uvoľnenú zemnú pláň 2. Následným druhým vozidlom 45 na stavbu koľaje sa koľaj 19 opäť naddvihne od zemnej pláne 2, pričom sa kontinuálne odhadzuje piesok prostredníctvom jednotky 52 dopravného pásu. Ten je prostrednictvom bezprostredne nasledujúceho stieracieho ústrojenstva 39 zmetaný z koľaje 19 do susediacich priestorov medzi podvalmi. Prostredníctvomurovnávacieho a zhutňovacieho ústrojenstva 35 sa uskutočňuje urovnanie a zhutňovanie všetkého množstva piesku, privedeného jednotkou 52 dopravného pásu. Bezprostredne pred zadným koľajovým podvozkom 13 sa koľaj 19 ukladá na ochrannú vrstvu 43 pláne. V nadväznosti je možné odhadzovať na koľaj 19 nový štrk a podbíjať ho prostrednictvom podbijačky.l. Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne,upravené medzi zemnou pláňou a vrstvou štrku, ktoré má dve od seba nezávislé vozidlá na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch, a ktoré sú vybavené rámom stroja, pričom k prvému vozidlu na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujúce dopravné pásy na jeho odtransponovanie, zatial čo druhé vozidlo na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo piesku ochrannej vrstvy pláne a ústrojenstvo piesku ochrannej vrstvy pláne a ústrojenstvo na naddvihovanie koľaje, v y značujúce sa tým,žeobidvarámy(9,53) stroja sú vybavené ústrojenstvom (26) na naddvihovanie koľaje s naddvihovacimi kladkami (27), odvaľujúcimi sa po koľaji (19) na permanentné, tvarovým stykom pevné uchopenie koľajnice, a sú vytvorené vždy z dvoch kĺbovo navzájom spojených častí (7, 8 46, 47) rámu, a že najmenej na jednom vozidle (4, 5 44, 45) na stavbu koľaje je usporiadané stíeracie ústrojenstvo (39) na stieranie piesku na podvaloch do susediacich priestorov medzi podvedmi.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú e e s a t ý m , že pri pohľade v pozdĺžnom smere stroja po obidvoch stranách odoberacieho ústrojenstva(18), prípadne urovnávacieho a zhutňovacieho ústrojenstva (35) upravené koľajové podvozky (10, 13) sú prostredníctvom pohonov (12, 14) uložené na ráme stroja posuvné v pozdĺžnom smere stroja.3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a čujúce sa tým,žeakopred,takajzaodoberacím ústrojenstvom (18), prípadne urovnávacim a zhutňovacím ústrojenstvom (35) je usporiadané prostredníctvom pohonov (25) výškovo prestaviteľné ústrojenstvo (26) na naddvihovanie koľaje.4. Zariadenie podľajedného z nárokov l, 2 alebo 3. vyznačujúce sa tým, že prostredníctvom pohonu (38) výškovo prestaviteľné stíeracie ústrojenstvo (39) je vytvorené ako zametaeia kefa, ktorá je vybavená naprieč k pozdížnemu smem stroja a rovnobežne s rovinou koľaje (19) upravenou pohonnou(40) do rotačného pohybu uvádzanou otočnou osou.5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stíeracie ústrojenstvo (39) je upravené na druhom vozidle (S 45) na stavbu koľaje bezprostredne pred urovnávacim a zhutňovacím ústrojenstvom (35).6. Zariadenie podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že na prvom vozidle (4) na stavbu koľaje je bezprostredne za odoberacím ústrojenstvom (18), vytvoreným ako okolo koľaje (19) vedená nekonečná preťahovacia reťaz, v ráme (9) stroja vytvorený otvor (28) na odhoden,ie, prípadne na priebežnú prepravu štrku.7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúce sa tým,žedruhévozid|o(5) na stavbu koľaje má v pracovnom smere za urovnávacím a zhutňovacím ústrojenstvom (35) vytvorený otvor(28) na odhod, prípadne na priebežnú prepravu štrku.8. Zariadenie podľa jedného z nárokov I až 7, v y značujúce sa tým,ženaprvomvozidle(4) 5 na stavbu koľaje je v pracovnom smere pred odoberacím ústrojenstvom (18) upravený zásobník (13), V ktorého dnovej oblasti je usporiadaný dopravný pás (24) na odtransportovávanie nahromadenćho štrku.9. Zariadenie podľajedného z nárokov 1 až 8, v y - l 0 značujúce sa tým,ž.erám(9)strojavozidiel (4, 5) na stavbu koľaje je vytvorený z dvoch kĺbom(l l) navzájom spojených častí (7, 8) rámu, pričom jedna časť (7) rámu je uložená na dvoch vo vzájomnom odstupe usporiadaných koľajových podvozkoch, z ktorých 15 bližšie ku kĺbu ( i l) usporiadaný koľajový podvozok (10)je vytvorený pozdlžne posuvne a druhy koľajový podvo zok je pevne spojený s časťou (7) rámu.

MPK / Značky

MPK: E01B 27/02, E01B 27/11

Značky: výrobu, zariadenie, vrstvy, ochrannej, pláně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-278179-zariadenie-na-vyrobu-ochrannej-vrstvy-plane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne</a>

Podobne patenty