Zařízení pro upevnění čerpadla

Číslo patentu: 270286

Dátum: 13.06.1990

Autori: Večeřa Josef, Mrázek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro upevnění čerpadla, zejména podávacího nebo napájecího,na základový rám.U čerpadel dopravujících horké kapaliny se vyžaduje kromě základního požadavku umístění patek čerpadla, dosedajících na základový rám v horizontální rovine, ležící co nejblíže podálné ose čerpadla, ještě další požadavky s cílem umožnit tepelnou dilataci čerpadla, jako je například požadavek, aby se poloha konce hřídele na straně pohonu měnila vlivem tepelné dilataoe co nejménč, aby upevnění čerpadla na základmrý rám zaručilo neměnnou polohu podálné osy čerpadla v horizontální rovine ve směreoh kolmých na osu čerpadla. Dále by upevnění patek čerpadla mělo umožnit jejich posuv v horizontální rovině, který je výsledkom tepelná dilatace čerpadla. Upevnění čerpadla na základovy rám by mělo dále umožnit přemístění polohy jeho podélná osy - oey rotace - jak ve vertikálním, tak i v horizontálním smeru., a současně umožnit přestavení polohy osy čerpadla různoběžně i mimobčžně vzhledem k výchozímu nastavení táto osy. Konečné by mělo souhrnná splnení výše uvedených požadavků umožnit výmenu čerpadel stejného typu a velikosti bez nutnosti jakýohkoliv úprav upevňovacích dílů, například osekáváním, upalováním, převrtáváním, rrázováním s opětným přivařováním a podobně.současné způsoby upevňování čerpadel ne. základová desky splňují jen některá z uvedených požadavků. Tak obvykle není splněn požadavek různoběžného a mimoběžného přestavení podálná osy čerpadla bez nutnosti úpravy připevňovacích dílů. Pritom ostatní požadavky jsou plněny prostřednictvím složitých soustav kluzných desek, vyžadujících mazací místa.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje v podstatě vynález, kterým je zařízení pro upevnění čerpadla, zejména podávacího nebo napájecího, dopravujícího horké kapaliny ne. základový rám, opatřeny horními podélnymi lištami s kotevními šrouby.Podstatou vynálezu je, že základový rám je na straně pohonné hřídele opatren uzlen středicího čepu, a na straně protilehlá pohonná hřídeli mechanizmom vodicího pera, kde jak uzel středicího čepu, tak i mechanismua vodicího pera, jsou uloženy na spodní desce základováho rámu, přičemž horní podélné lišty základováho rámu jsou na své horní ploše opatřeny drážkovými vybráními pro uložení usazovaoího přípravku.Dále je podstatou vynálezu, že uzel středicího čepu sestává z tělesa, uloženého pevně na spodní desce základového rámu, ve kterém je příčně i podálně suvně uložen nosič s nalisovaným otředioím čepem, jehož volný konec je uložen ve válcovém otvoru, vytvořeném v přírubě čerpadla, přičemž těleso středicího čepu je opatřeno jednak bočními stavěoími šrouby e pojistnými meticemi, a jednak vnějäím stavěoím šroubem, uloženým na závit v tělese, a vnitřním stavěcím šroubem uloženým v závitovám otvoru nosiče.Podstatou vynálezu také je, že mechanismus vodicího pera je tvořen vedením, spojenym pevné se spodní deskou základováho rámu, a příčně stavitelnym vodicím perom, uloženým suvně ve vedení, které je opatřsno vnějšími bočními stavěcími šrouby s maticemi, přičemž vyčnívající část vodicího pera je v záběru s podálnou drážkou, vytvořenou v odpovídající přírubě čerpadla.Dále je podstatou vynálezu, že usazovací prípravok sestává z disku, který je opatřen jednak stredovým závitovým vývrtem pro uložení seřizovacího äroubu, a jednak hornín válcev-ým vývrtem a spodním válcovým výuku, přičemž drážkové vybrání horních podélnych lišt základového rámu je opatřeno otvorom.Konečné j o podstatou vynálezu, že ve spodním válcovém vyvrtu je uložen válcový kolík,a v hornín válcovém vývrtu je uložena montážní tyč.Vyšší účinek vynálezu se prejavuje v tom, že nové zařízení umožňuje splnení všech požadavkůkladených na upevnění čerpadel, dopravujícíoh horké média, na základový rám tak,aby byl vyloučen nepříznivý účinek tepelných dilatací. Zařízení umožňuje podstatné zkrácení pracovních časů potřebných pro ustavení čerpadla na základový rám, čímž se také podstatné zkrátí prostoje energoblokú při opravách, revizích a výměnách čerpadel, což má2. CS 270 286 BI z hlediska ekonomiky provozu mimořádný význam.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je nárysný pohled na čerpadlo uložené na základověm rámu, na obr. 2 je půdorysný pohled na čerpadlo z obr. 1, na obr. 3 je detail uzlu středicího čepu, na obr. 4 je detail mechanismu vodicího pera a na obr. 5 je schéma přípravku proPodle vynálezu je čerpadlo 1 pro dopravu horkých kapalin uloženo svými patkami g na horních podélných lištáoh Q záklodového rámu 5 prostřednictvím kotevníoh šroubů Ž, talířových pružin § a podložných plechu 1. Na straně pohonné hřídele § je čerpadlo 1 připevnčno ke spodní desce 2 základového rámu 5 pomocí telesa lg uzlu středicího čepu ll. Na tělese lg uzlu je stnvitelně uložen nosič lg středicího čepu 11. Středicí čep ll zapadá do válcového otvoru lg, který je vytvořen v přírubě lg čerpadla 1. Těleso 19 uzlu středicího čepu ll je pevně spojeno se spodní deskou 2 základového rámu 5, přičemž středicím čepem ll, uloženým pevně na příčně i podélně stavitelnám nosiči lg, lze čerpadlem 1 pohybovat v horizontální rovině v rozsahu plochy čtverce o straně nejméně 10 mm. Středicí čep 11 tvoří pevný otočný bod čerpadla 1. Na straně protilehlé pohonné hřídeli § je čerpadlo 1 připojeno ke spodní desce 2 základověho rámu 3 pomocí meohanismu vodicího pera 12, jehož vyčnívající část ve tvaru hranolu zapadá do podélné drážky lg, vytvořené v odpovídající přírubě lg čerpadla 1. Vodicí pero lg je uloženo ve vedení 11, které je pevně spojeno se spodní doskou 2 záklndového rámu 5, a to stranově stavitelné v horizontální ro vině v rozsahu nejméně j 5 mm.Na obr. 3 je znázorněn detail uzlu středicího čepu ll. V tělese lg uzlu je suvně u 1 o~ žen nosič lg s nalisovaným středicím čepem ll. Příčný posuv nosiče lg a jeho následné zajištění je provedeno bočními šrouby lg s příslušnými pojistnymi maticmi lg, zatímco podélny posuv nosiče lg a zajištění jeho polohy se uskutečšuje vnějším stavěoím šroubem gg, a to odtlačováním a vnitřním stavěcím šroubem gl, přitehováním. Vnitřní stavěcí šroub gl je uložen v závitovém otvoru gg nosiče lg, přičemž vnější stavěcí šroub gg je uložen na závit v tělese lg uzlu středicího čepu ll.Na obr. 4 je detail mechanismu vodicího pera 12, sestávajícího z vedení 11, spojeného pevně se spodní deskou g základového rámu 5, dále z příčně stavitelnáho vodicího pera lg uloženého suvně ve vedení LZ. Posuv i zajištění polohy vodicího pera 12 se provádí pomocí bočmích stavěcíoh šroubů l§ s pojistných matic lg.Obr. 5 představuje sestavu jednoduchého přípravku pro ustavování velkých čerpadel 1 na základový rám 5. Horní podélné lišty Q základového rámu 5 jsou opatřeny na své horní ploše gg soustnvou drážkových vybrání gg, do kterých se uloží disky gł se závitovymi vývrn ty gž, ve kterých jsou uloženy seřízovací šrouby §§. Proti pootočení jsou jednotlive disky gg opatřeny dvěma válcovými vývrty gz, g§ z nichž spodní vývrt 31 je opetřen válcovým kolíkem gg, který zapadá do otvoru gg v drážkovém vybrání gg. Horní vývrt g§ je určen pro uložení montážní tyče gl, která slouží také k zajištění disku 33 při manipulaci se seřizovacím šroubem g§. Pomocí seřizovacích šroubů g§ se provede ustavení čerpadla 1 do požadované polohy. Po zajištění nastavené polohy čerpadla 1 se přípravek demontuje.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že čerpadlo l se uloží svými patkami g na koteva ní šrouby 5, na které byly předem uloženy jednak podložne plechy 1 a jednak i talířové pružiny §.-Potom se při uvolněném nosiči 1 gv tělese lg uzlu středicího čepu ll, a při uvolněnám vodicím peru lg ve vedení 11 mechanismu vodicího pera lg, zavedou středicí čep 11 i vodicí pero Tž do odpovídajících vybrání přírub lg čerpadla 1. Do soustavy drážkovýoh vybrání gg horních pcdélných lišt g základoveho rámu 5 se vloží svými disky gi nejméně dva přípravky, a jejich pioha se zajistí proti pootočení válcovými kolíky gg. Do horního vyvrtu §§ disku gł se vloží montážní tyč gl a seřizovacími ärouby g§ se provede ustavení čerpadla 1 v horizontální rovině. Po usazení čerpadla 1 se jeho poloha zajistí jednak kotevní mi šrouby Ž s talířovými pružinami § a podložnými plechy Z, a jednak středicím čepem lla vodicím perem 1 § po dotažení příslušných poJistmých metio lg.Zařízení lze s výhodou použít všude tam, kde dochází z důvodů tepelných diletací k prodlužování namáhané součástí, ale kde Je nutno zaJistit souoeost hřídelí, vedení1. Zařízení pro upevnění čerpadla, meJména podávacího nebo napáJecího, pro dopravu horké kapaliny, ne zákledový rám, opetŕený horními podélnými liätami e kotevními šrouby,vyznsčuJící se tím, že zákledový rám (4) Je na straně pohonná hřídele (8) opatřen uzlem středioího Éepu (11), a na straně protilehlé pohonné hřídeli (8) meohenienem vodioího pera (15) kde Jak uzel středicího čepu (11), tak i mechanizmus vodieího pera (15) Jsou uloženy na spodní deaoe (9) základověho rámu (4), přičemž horní podělné lišty (3) základového rámu (4) Jsou nn evě horní ploäe (32) opetřeny drážkovými vybráními (23) Pro uložení ueasovacího příprevku (33).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačuJící ee tím, že uzel středieího čepu (11) seetává z těleee (10), ktoré Je uloženo pevně nn spodní desce (9) zákledového rámu (4), ve kterém Je pŕíčně i podáině suvně uložen nosič (12) s nelieovuąým etředicím čepem (11), Jehož volný konec Je uložen ve válcovám otvoru (13) vytvořeném v přírubě (14) čerpadla (1), příčemž těleso (10) etředicího čepu (11) Je opetřeno Jednak bočnímí etavěcíí šrouby (18)s poJistnJřmi meticemi (rýb a Jednak vněJším etavěoím šroubem (20), uloženým ne závit v těleee (10), a vnitřním stevěcím šroubem (21) uloženým v závitovćm otvoru (22) nosiče3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačuJící se tím, že mechanizmus vodicího pera. (15) Je tvořen vedením (17), pevné spoJeným se epodní deskou (9) základového rámu (4),a příčně etevitelným vodioím perem (15) ,- uloženým suvně ve- vedení (17). ktoré -Je opatrenovněJšími bočními stavěoími šrouby (18) s maticemi (19). přičemž vyčníveJící část vodioího pera (15) Je v záběru s podélnou drážkou (16), vytvořenou v odpovídající přírubě (14) čerpadla (1).4. Zařízení podle bodů 1 až 3, vymnačuJíoí se tím, že ueazoveoí prípravok (33) sestáve z disku (24), ktorý Je opatřen Jednak stredovým aávitovým vývrtem (25) pro uložení serizovacího šroubu (26), a Jednak hornín váloovým vý-vrtem (28) a spodním velcovým vývrtem(27). Přičemž drážková vybrání (23) horníoh podálnych 1151 (3) základoveho rámu (4) Je opatřeno otvorom (30).5. zařízení podle bodu 5, vyznnčuJíoí se tím, že ve epodnín válcovóm vývrtu (27) do uložen válcový kolik (29), a v hornín válcovém vývrtu (28) Je uložene montážní tyč (31).

MPK / Značky

MPK: F04B 39/12

Značky: čerpadla, upevnění, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-270286-zarizeni-pro-upevneni-cerpadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro upevnění čerpadla</a>

Podobne patenty