Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje

Číslo patentu: 269636

Dátum: 11.04.1990

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizoveci a měřicí stroje, přičemž aeřízovecí stroje jaou určeny pro aeřizování řezných nástrojů obráběcích strojů a měřicí etrojo jsou určeny pro prostorové měření atrojírenských výrobků.Dosud známá obdobné zařízení pro vytvoření mikroposuvu jsou vybavena převodovýmí skříněni. Nevýhodami tohoto řešení jsou 3 velká precnost e složitoat, velká hmotnost e rozměrnoet e velké paeivní odpory, ktoré ztěžují ovledatelnoet strojů.Výše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že v čelní atäně točítke je zebudován čep. Ne velcovć čáeti čepu, umíetěnć uvnitř točítka,je pomocí evčrnáho šroubu připevnön ůhlově nastavitelný úchyt. K ůchytu ja připevněna tvarovaná plochá pružina, která je volným koncom opřene o vnitřní válcovou plochu to~ čítka. Ke střední čáeti tvarované ploche pružiny je nejmáně jedním epojovecím šroubem připevněna dvouremenná vidlice. Ve dvouremenné vidlici je proveden průchozí válcový otvor, ve kterém je uložene oee, která je exiálně zejištěne dvěma zajiäřcvacími kroužky,uloženými v obvodových drážkách na obou koncích oay. Ne střední části osy je oŕočně uložen ozubený pestorek, ktorý jj va styku 5 ozubením pevného ozubenáho kola i 3 ozubením otočného ozubeného kola. Pevné ozubené kolo je dlouhým šroubem připevněno k pevné části stroje. Otočné ozubeně kolo je válcovým kolíkem pevné spojene s hřídelí. Obvod pevného ozubenéhc kola sa od obvodu otočnéhd ozubenáho kola liší nejmáně o jeden zub. Pevná ozubené kolo je ne hřídeli uloženo kluzně. Na vnějším konci hřídele je otočné uloženo točítko, ktoré je exiálně zajiätěno příložkou, připevněnou ěroubkem k čelu hřidůlůe Hřídel je na dvou valivých ložiekách otočně uložene v pevné částí stroje. Na jedná straně hřídele je mezi čelom pevného ozubenóho kole a čelom přiřazenáho valíveho ložiska na hřídeli uložena pravá distenčni vložka. Na protilehlć etreně je ne hřídelí uložena levé distanční vložka, přičemž jedno její čelo je ve styku e přiřazeným velivým ložiekem e druhé čelo je ve etyku e čelem nnací řemenice, která je pevná spojene e koncem hřídelao Na obvodě hnací řemenica je uložen řemen, jenž je zároveň uložen 1 na hnanć řemenici, která je otočné uložene v napínací vidlici. Napínací vidlice je vodicími kolíky e eeřizovacím šroubem poeuvně připojena ke konzola, jež je připavněne k pevné části stroja. V prostoru mezi hnecí řemenicí e hnenou řemenicí je řemen ve styku e upínačem, který je připevněn k posuvná části stroje.vNový e vyšší ůčinek zařízení podle vynálezu apočívá v docílení vysokého převodovéhopoměru do pomela mezi točítkem e hnecí řeeenicí, čímž je zajíštän nikropoeuv umožňující velmi přesné nastavení požadované souřednice poeuvné části stroje. Zařízení má zenedbetelnou hmotnost e žádné proetorove nároky, neboť je zcele ukryto uvnitř točítke, čímž je chráněno proti poškození e zneěietění. Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu e jednoduchoet provedení e minímální počet eoučáetek zeručuji velmi malé peeívní odpory, což se příznivéNa přípojených výkreeaąh je znázorněno příkledné provedení podle vynálezu, přičemž na obr. l je v čelním pohladu v řezu znázorněno provedení převodového ůetrojí a přiřazených dílo, na obr 2 je v bokorysu znázorněno ůetrojí umíetěné uvnitř točítke a ne obr. 3 je naznečeno ústrojí přiřezené k hnené řemenici a připojení posuvná části stroje k ře~Zařízení podle vynálezu aestává 2 točítke ł, v jehož čelni etěně je zebudován čep 3. Na válcovú části čepu g, umíetěné uvnitř točítke l, je pomocí svärnóho šroubu š připevněn âhlově neatavitelný ůchyt 2. K ůchytu 5 je připevněne tvarovaná ploche pružina §, která je volným koncom opřena o vnitřní válcovou plochu točítke l. Ne střední části tvarované ploche pružiny § je nejmáně jedním epojovecím šroubem É připevněna dvouremanná vidlice Z. Ve dvouremennó vidlici Z je proveden průchozí válcový otvor, ve kterém je uložana osa §. Ne obou koncích oey § jsou provedeny obvodové drážky, ve kterých jsou uloženy zajišřovecí kroužky g. Na střední části osy Q je otočné uložen ozubený pastorek łg ktorý je současněve styku a pevným ozubeným kolem łł a otočným ozubeným kolem li. Pevné ozubené kolo łł jedlouhým šroubem łg připevněno k pevné části stroje łše Obvod pevného ozubeného kole 11se od obvodu otočnáho ozubenáho kola 13 liši nejmáně o jeden zub. Pevná ozubené kolo11 je ne hřideli łg uloženo kluzně a otočné ozubané kolo 15 je válcovým kolikem łâ pevně spojene e hřideli łâe Na vnějším konci hřidele łg je otočně uloženo točitko 1, ktoré je exiálnč zajištěno příložkou łz, připevněnou šroubkem łg k čalu hřidele łâ. Hřidol łg je pomocí dvou valivých ložiaek łg otočně uložene v pevná čáeti stroje łä. Na jedne straně hřídale łg je mezi čelom pevného ozubenóho kola 11 e čelom přiřezenáho valivóho ložiskałg uložana na hřidali łg pravá dietanční vložka ggu Na protilehlá etraně ja na hřideliłg uložena levá dietančni vložka gł, přičemž jedno jeji čelo je ve etyku 9 přiřazeným valivým ložiskem 13 a druhé čelo je ve atyku e čelní plochou hneci řemenice gg Hnací řemenice gg je pevná připevněna na konci hřidele łga Na obvodové ploěe hnací řemenice ggje uložen řemen gä, který je zároveň uložen i na hnaná řemenici 35. Hnená řemenice Je otočně uložene vnapinaci vidlici gâ, jež je vodicími kolíky gg e eeřizovecim šroubem 32 posuvné připojena ke konzole ggo Konzola gg je připevněna k pevne čáeti etroje łä. V prostoru mezi hnaci řemenici 33 a hnanou řemenicí 35 je e řemenem gł ve etyku upinač gg, ktorý je spojan e poeuvnou částí atroje šg.Funkce zeřizení podle vynálazuepočívá ve velmi přeanem nastaveni požadované polohy posuvná čáati stroje ručnim ovládáním pomoci točitka 1, přičemž při jedná ctáčce točitke 1 ee hneci řemenice gg ůhlově pootočí pouze o ůhal daný rozteči t-m.3,14 náaobenou roz~ dílo počtu zubů mezi pevným ozubeným kolem 11 a otočným ozubeným kolem 15 a korigovaným ozubením. Tím jedoci 1 en velký prevodový poměr, například 401 v případě, kdy pevné ozubené kolo łł má 41 zubů a otočné ozubenó kolo 15 má 40 zubů. Při tomto přikladnám převodovám poměru je nutno učinit 40 otáčok točitkem 1, aby aeotočně ozubonáukoio 13 a tim i A hneci řemenicegg otočilo o jednu otúčku. Při otáčenítočítkam 1 je současně konáne planetová kružnicovú dráhe ozuboného pastorku łg, kterému udili rotační pohyb pevné ozubené kolo łł. Točivý moment je z ozubenóho pnstorku łg přenášen na otočné ozubené kolo 15 a prostřednictvím hřidele łâ ne hnaci řemanioi gg, čímž naetává poeuvný pohyb řemeneg§. Požadované nepnutí řemena 33 aa provádi eeřizovecim šroubem gz. V prostoru mezi hneci řemenicí gg a hnenou řemenicí 35 je a řomenem gg vypínutelnê epojan upineč gg tim zpoeobem, že řeaen 3 je mechanickou nebo olektromagnetickou silou eevřen mezi pevnou a poeuvnou část upineče gg. Pokud sa neotáčí točítkem 1, aretuje zapojený upíneč gg neetevenou polohu posuvné čáeti etroje šg.Zařízení pro mikropoeuv moetu, aaní a pinoly, zejména pro eeřizovací e měřicí stroje, seetávajíci z točitke, hřídele, hneci řemenice, řemene e hnenó řemenice, vyznačujici ee tim, že v čelní atěně točitke (1) je zabudován čep (2), na jehož válcové části, umístěná ve vylehčenem vnitřním prostoru točítka (1), je pomoci evärnáho äroubu (3) připevněn ůhlově nastavitelný úchyt (4), ke kterému je připevněna tvarovaná plochá pružina (5), která je volným koncem opřena o vnitřni válcovou plochu točítke (1) a ke etředni části tvarované plochá pružiny (5) je nejmóně jednim epojovacim šroubem (6) připevněne dvouremenná vidlice(7), v jejichž remenech jaouprovedeny průchozi válcovó otvory, v nichž je uložena ose(8), která je axiálně zajiätěna zejišřovacími kroužky (9), uložanými v obvodových drátkách ne koncích oey (8), načaž na střední části oay (8) je otočnčtnožen ozubený pastorek (10), ktorý je eoučaenl ve styku jak e ozubením pevného ozubeneho kola (11), jež je dlouhým šroubem (12) připavněno k pevné části etroje (13), tak i a ozubenim otočnóho ozu~ benáho kola (14), přičemž obvod pevného ozubanáho kola (11) ee od obvodu otočného ozubenáho kole (14) liší nejmáně o jeden zub, a zetimco je pevne ozubená kolo (ll) na hřídeli(16) uloženo kluzně, je otočné ozubené kolo (14) epojeno válcovým kolikem (15) pevné s hřídeli (16), na Jajiž vnějěim konci ja otočné uloženo točitko (1), až je exiálně zejištěno příložkou (17), připevněnou šroubkem (18) k čelu hřídele (16), která je po 3 CS 269 636 B 1moci valivých ložisek (19) otočná uložena v pevné části stroje (13), přičemž na jedné straně hřidalo (16) je mezi čelom pevného ozubonóho kola (11) 9 čelom přiřazoného valivého ložiska (19) uložena na hřideli (16) pravá diatanční vložka (20) a na protilehlé straně je na hřídeli (16) uložena levá diatnnčni vložka (21), jejíž jedno čalo je vo styku a přiřazoným valivým ložlekem (19) a druhé čelo je vo styku 5 hnací řemanici(22), která je pevně spojene 9 koncem hřido 1 e(16), přičemž na obvodě hnaci řemenice(22) je uložan řemen (23), jenž je zároveň uložen 1 na hnané řenenici (24), která je otočná uložena v napinaci vidlici (25), jež je vodicími kolíky (26) a sořizovacím šroubem (27) posuvné připojena ke konzole (28), která je připevněna k pevné části stroja (13),přičemž v prostoru mezi hnaci ŕomenici (22) a hnanou řompnici (24) je 9 řemenam (23) ve styku upinač (29), ktorý Jo připevněn k posuvná části stroja (30).

MPK / Značky

MPK: G01B 21/04

Značky: pinoly, zejména, měřicí, stroje, seřizovací, mostů, sání, zařízení, mikroposuv

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-269636-zarizeni-pro-mikroposuv-mostu-sani-a-pinoly-zejmena-pro-serizovaci-a-merici-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje</a>

Podobne patenty