Zařízení k povlékání ústí nádoby postřikováním

Číslo patentu: 268547

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gröhser Dieter, Kraft Dieter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

v egresivních nebo jinak nebezpečných kapalin.vynález ne týká zařízení k povlákání detí nádoby méně jednou tryskou.postřlkováním, opatřeného nej U řady kapalin vyvolává jejich vylávání z nádoby obtíže, protože po vylití obsahu stáká zbytek kapaliny po vnější straně ústí nádoby. Znečiětění nádoby, zejména skleněných lahví, je nežádoucí a musí se mu zabránit zejména při vylávání jedovatých,K tomuto účelu se zpravidla nasazují nà ústí nádoby vylávací kroužky, tvořící ostrou odtrhovací hranu, která podporuje na konci vylávání odtržení vlákna kapaliny. Ľimoto jsou odtrhovací kroužky vyrobeny z plastu, který má obecně menší povrchovou sfinitu ke kspalině než skleněná plocha.Výroba a upevňování vylávacích kroužků však s sebou nese poměrně velká náklady při výrobě. Yylávací kroužky nezabrání tomu, aby na čelní straně detí nádoby nezůstal zbytek kapaliny, který může věst ve větěině případů ke znečiätění nebo zalepení uzávěru nádoby a proto je nežádoucí. Použitím vylévacího kroužku se vlastně vytvoří ještě přídavná ětěrbina mezi tímto kroužkem a ústím nádoby, kde se může usadit zbytek kapaliny.Je známá, že se tyto nevýhody dají odstranit tím, že se detí nádoby místo vylévecím kroužkem opatří silanovym povlakem. Silnnový povlak lze nanáet například ponořením, natřením nebo stříkáním, jak popisuje americky pat. spis 3 423 234. Silanovy povlak zabraňuje dokapávání nebo stékání zbytkd kapaliny a mimoto způsobuje, že čelní plocha ústí nádoby, která je jím rovněž potaženn, na sobě nemá zbytky kapalin.Povlákání silanem detí nádob se však v praxi dosud nezavedlo, protože vlastní povlákací pochod se při velkosáriová výrobě skleněnych lahví a jiných nádob nedá provádět hospodárně. Účelom vynálezu je proto vytvořit zařízení, která by umožňovalo 1 při velkosériová výrobě povlákat ústí nádob hospodárným a technicky jednoduchým způsobem ailanovym povlakem.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zpracovávsná nádoba je ustavena, stříkací tryska a ustavená nádoba, určená k povlečení, jsou nloženy vzájemné otočně kolem osy detí nádoby a ve směru otáčení za stříkací tryskou je uložena dmychací tryska, která směřuje na okraj detí.Centrováním I ustavením üetí nádoby se toto ústí uvede předen stanovená vychozí polohy vůči stříkací trysce. Při následujícím relativním otáčení stříkací trysky, která je vyvoláno pohybem stříkací trysky nebo nádoby, je stříkací tryska a za ní následující dmychací tryska vedena v předem stanovenám uspořádání a vzdálenosti vůči ústí nádoby, a přitom se nanáěí povlak. Za dmychací trysky přitom vystupuje proud vzduchu nebo jiného plynu, ktery slouží k vyhlazení a usuěení povlaku na ústí nádoby.Zařízení podle vynálezu lze vč 1 enitdo výrobní linky pro výrobu skleněnych lahví nebo do plnicí linky před vlastním plněním. Přestavení tohoto zařízení podle různých rozměrů nádob je velice jednoduchá. Povlěkání lze provádět automaticky nebo poloautomsticky. Dmychací tryska, která následuje za stříkací tryskou, způsobuje, že i při kolísání tlouätky povlaku vznikne na ústí nádoby hladká a suchá plocha, aniž by ještě tekuté zbytky silsnu nebo jeho kapky pdsobily ruäivě v následujících pracovních stanicích.Účelně je stříkací tryska a/nebo dmychací tryska uspořádána tečně a směŕuje k okraji ústí. Tím se dosáhne toho, že pnprsek vzduchu nebo jináho plynu, který slouží k vyhlazování a sušení, stejně jako paprsek povlákací hmoty sleduje co nejdéle povlákanou plochu. Tím se doeáhne velice intenzivního a rychláho ueuěení povlaku.Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou kolem obvodu ústí nádoby uspořádány trysková jednotky, sestávající každá ze stříkací trysky a dmychací trysky. Potrebná relativní natáčení mezi. nádobou a tryskou pak obnáěí pouze zlomek celá otáčlq, ktorý je závislý na počtu tryskových jednotek. Protože povlákání provádí současně několik stří~ kacích trysek, zkrátí se doba potrebná pro celá povlečení istí nádoby.Jednotlivá trysky mohou být spojany pružnými hadlcemi s príslušnými. napájecími a řídícími úetrojíml. .Podle obzvláätě výhodnáho provedení vynálezu vyčnívá do istí nádoby tryskový trn,spojený se vzduchovym přívodem a opatřený po obvodu rozmístěnými vzduchovými tryskami, která směřují dozadu k istí nádoby, obklopenámu odsávacím zvonen spojeným s odsávacím kanálem.Vzduch, vycházející ze vzduchových trysek, směřujících k ústí nádoby, zabraňuje vnikání částic povlákacíhp materiálu do hrdla nádoby. Postřikování je tedy omezeno na vnitřní straně ústí nádoby pouze na požadovanou plochu. Vzduchový proud, který vychází z ústí nádoby a obsahuje částíce povlékacího materiálu a páry rozpouätědla, n čás~ tice povlákací hmoty, která se odrazí od vnější strany dstí nádoby, 1 páry rozpouštědla jsou odváděny odsávacím zvonem a neunikají tedy do okolí.vynález bude vysvětlen v souvislosti s príkladom provedení, znázorněným na výkrese, kde značí obr. l bokorys a částečně řez zařízením k postřikování ústí nádob, obr. 2 pohled ve směru äipek § 54 z obr. 1, přičemž odsávací zvon je vynechán, a obr. 3 svislý dílčí řez, vedený oblastí tryskového trnu v zařízení z obr. l.Znázorněné zařízení slouží k tomu, aby se dstí Zl nádob 2 a podobných útvarů, například ze skla, opatřilo silanovým povlakem, aby se usnsdnilo vylévání a odstranils nezbytnost použití vylávacího kroužku. Na stojanu j, který je na obr. 1 zakreslen pouze schematicłq, je uloženo vedení i pro zdvíhscí saně j. Pohon zdvíhacích saní 5 je proveden například pomocí neznázorněnáho vřetene.Na zdvíhacích saních g je upínacím pouzdrem g upevněn výškově stavitelný nosný sloupek 1, na kterém je u dolního konce otočně uložena objímka B. Objímka § má na obvodu ozubení 2, která zabírá s ozubeným kolem Q otočného pohonu ll. Otočný pohon ll,uložený na zdvíhacích saních j, může mít například otočný válec pro pohon ozubenéhoNa dolním konci nosného sloupku 1 je na čelní straně uložen tryskový trn 12, který vyčnívá svým dolním zesílenym středicím -dsekem łądoäüstí l nádoby g, zapadá do něj a tím nádobu g centruje.Na dolním čele poháněné objímkv g je vyměnitelně upevněn hvězdicový nosič li(obr. 2), jehož každá ze čtyř ramen nese tryskovou jednotku 15, sestávající ze stří kncí pistole se stříkací tryskou łá a dmychací tryskou ll.Jak je patrná z obr. 2, směřuje jak stříkací tryska 16 tak dmychací třyskl ll tečně k obvodu okraje ústí l nádoby g, která se má povlákat. Během postřikování se nosič l 4 natáčí ve směru znázorněnám äipkou gs o 90 °, takže dmychací tryska 1, z níž vychází vzduchový proud k vyhlazení a vysuěení povlaku, postupuje za stříkací tryskou lg, která nanáäí povlak na istí l.Z obr. 3 je vidět, že stříkací tryska l 6 a dmychací tryska ll směřuje shora a směrem ven na okraj l istí l nádoby 2. Tím se dosáhne toho, že povlak, vycházející od okraje lg, pokračuje jak na čelně navazující ploěe, tak na obvodě navazující plo ěe, a to spojitč.Protože natočení nosiče A 1 s tryskovýml jednotkami 1 obnádí jenom asi 90 °,mohou být stříkací trysky 16 i dmvchací tryslqnapájeny přes ngznágoměng pmzná hadice.Nehybným tryskovým trnem L 2 prochází stredové vrtání 12, která je propojeno se. vzduchovým přívodem łfv mosnám sloupku 1. Ze etředováho vrtání 1.1 přichází pŕiváděný vzduch do vzduchových trysek 29, která směřují äikmo dozadu a jsou rozloženy po obvodu, přičemž směŕují například k detí l nádoby g. Vzduchové trysky gg vytvářejí vzduchová proudění, která směmje ven z dstí l nádoby g, strhuje částice povlákacího materiálu, která vznikly do istí l společně s parami rozpouätědla a dopravuje je do odsávacího zvonu g. odsávací zvon g 1 obklopuje celá istí l. nádoby 2 a je v podstatě uzavŕen směrem van. Stříkaoí tryska lćo a dmychací tryska ll procházejí otvory odsávacího zvonu 2,. Nosným sloupkem 1 prochází jeden nebo několík odsávacích kanálů 22, kterými se odsává zbytek povlákacího materiálu a páry rozpouätědla z odsávacího zvonu g 1, takže nemohou unikat do okolí.Po usnesení povlaku a jeho ztuhnutí vyjedou zdvihací sáně 2 nahoru a uvolní tak povlečená detí l nádoby 2, kterou tedy lze vyměnit. současně se vrátí nosič 14 s tryskovými jednotkami li natočením asi o 90 (Í zpátky do svá výchozí polohy. Jakmile byla do pracovní polohy uvedena nová nádoba 2, což lze například provést automatickým dopravním zařízením, spustí se tryskový trn Lg svým kuželovým středicím úsekem 11 do jejího. istí Zl. Středicí úsek L 1 centruje ústí l určené k povlečení a tvoří tedy úchytná ústrojí, kolem kterého se točí nosič 15 s tryskovými jednotkami lâ.K přestavení na nádoby.2 jiných rozměrů lze snadno vyměnit tryskový trn 1 g, nosič 1-1 a odsávací zvon 21. V řadě prípadu stačí k přizpůsobení na odlišné rozměry detí l vyměnit pouze tryekový tm lg a stříkací trysku 16 s dmychací tryekou 11 na nosiči lg. Přestmvení zarízení na odlišné výšky nádoby 2 lze provást přestavením nosného sloupku 1 v upínacím pouzdra 6. Účelně je ozubení 2 tak široké, že není třebapřestavovat ozubená kolo l.0 a otočný pohon 11.V provedení obmčněnám oproti znázorněnámu příkladu nemusí být tryskový trn g výškově stavitelný a místo toho se nádoby g přivádějí k tryekovámu trnu g zezdola. Centrování nádoby 2 lze provádět i z její vnějěí strany, avšak centrování pomocí tryskováho trnu g má tu výhodu, že rozměrová odchylky nádoby 2 neovlivňují přesněustavení polohy ústí . nádoby 2.vzduchový proud, který je vytvářen vzduchovými tryskamingg a směžuje z detí 1 nádoby 2 směrem ven, zabraňuje vnikání povlákacího materiálu do vnitřku nádoby 2 i. v tom případě, když středicí úsek 13 tryskováho trnu 1 g nesedí přesně v hrdle nádoby 2. Následkem toho lze tolerovat rozměrová odhcylky hrdla nádoby g, která vznikají při vý robě .Pracovní poloha nádob g určených k povlečení je prostorově nezávislá a může být i vodorovná.Je áčelná, aby se do neznázornčná zásobní nádoby, v níž je uložen silanový roz tok, pŕiváděl vysuěený vzduch nebo jiný plyn bez jakáhokoliv obsahu vlhkosti, aby se vyloučila reakce silanováho roztoku se vzdušnou vlhkosti.Zařízení k povlákání ústí nádoby postřikováním, opatřené nejméně jednou tryskou,vyznačené tím, že stříkscí tryskn (16) a uatąvená nádoba (2) určená k povlečení jsou uloženy vzájemně otočnä kolem ony úatí (1) nádoby (2) s ve směru otáčení za stříkncí tryakou (16) je uloženą dmychącí trysks (17), která směřuje na okrnj (la) dstí (1).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že stříkecí tryek (16) aněŕuje.tečně naZařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že dmycbací tryska (17) směřuje teěnê naZařízení podle bodů 1 až 3, vyznačené tím, že stříkncí tryskn (16) n duychecí tryokn (17) aměřují na okraj (le) ústí (1) sboru n 2 vnějěku.Zařízení podle bodu 1, vyznačená tím, že kolem obvodu ústí (1) nádoby (2) jsou uapořádány tryskově jednotky (15), sestávející každá ze stříkací trysky (16) a dmycbací trysky (17).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že do ústí (1) nádoby (2) vyčnívá tryakový trn (12), spojený se vzduchovým přívodem (19) n opatřený po obvodu rozmístěnými vzduchovými tryskumi (20), která směřují dozadu k ústí (1), obklopeněmu odsávacím zvonem (21) spojeným a odsávacím kanálem (22).Zařízení podle bodu 1, vyznsčené tím, že nádobu (2) je uchycens upínncím ústrojím.Zařízení podle bodů 6 1 7, vyznačené tím, že tryskový trn (12) má středicí úsek(13), znpndnjící do hrdla nádoby (2) n tvořící upínncí ústrojí.Zařízení podle bodu 8, vyznačená tím, že tryskový trn (12) je upevněn na sviele pojízdných zdvíhacích snních (5) n kolem jeho osy otočně je uložen nosič (14),nesoucí stříkncí trysku (16) u dmychací trysku (17), případně tryskove jednotkyZařízení podle bodu 9, vyznačená tím, že tryskový trn (12) je upevněn vyměnítelně na nosnćm sloupku (7) n nosič (14) je uložen vyněnitelně na objímce (8). uloženéotočně na nosnćm sloupku (7) I spojená s pohonem.

MPK / Značky

MPK: B05B 13/02

Značky: postřikováním, ústí, povlékání, nádoby, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-268547-zarizeni-k-povlekani-usti-nadoby-postrikovanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k povlékání ústí nádoby postřikováním</a>

Podobne patenty