Směs na bázi lineárního polyetylenu

Číslo patentu: 268272

Dátum: 14.03.1990

Autori: Houda Jaroslav, Šabat René, Blinko Jan, Legeza Vasil, Daněček Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká snłsí na bdzí línsárního polystylonu v antíatatícká ůpravl.Antíststícká úprava polyetylsnu sa docílujs nejčsstějí prísadou sezí s velkým nörnýs povrchea. Tento setsríál sa používá zejména pro výrobu přeprsvních nádob ns hořlavíny e výbulníny, kdo jo třsbs zasazít nołností vzníku jískry zposobsnd výbojsn statické sloktříny. Ze stsjnćho důvodu je sntístntíckí úprava vyžedována V případě potrubí s přsdsěto, určených k ínstalscí do prostředí s nsbszpoćín výbuchu. Výboj ststíckó olokŕíny nože polkodít tćł cítlívs elektronickú prvky. I Podle ČSN 6. 332 030 js pro potločsní nolností nabíjení statíckou alektřínou nszbytnó snížít povrchový elsktrícký odpor mstsríálu na hodnotu senlí než 10911.Tyto nízká hodnoty elektrického odporu nelze dosáhnout pfísedou běžných sntíetatík. Zná sýn proatředkem pro snížení elsktríckóho odporu plastů jsou aazo.Us znóao. že nejůčínnłjěín typom sozí z hlsdísks snížování elektríckćho odporu plastu jsou sszo s nčrnýn povrchu BET 500 až 1 200 n 2,g 1.Tento typ sazí lze vyrobit parcíální oxídací ropných a dehtových surovín v prítomnosti kyslíkopsrních snčsí. Vzhledem k použito surovínč s zpôsobu výroby obsahují tyto eeza sloučsníny vansdu, níklu, Žolaza, síry s dalších prvkc.Obsah stopových prvků v sszích jo příčínou jejích cheníckć aktivity, která ovlívnujePro doeažsní dobrých zprecovatelských vlastností polystylonu obsehujícího aszs. ja nezbytná přítomnost spocídlních stsbílíxátoro. schopných potlačovst ternooxídoci polynsru. Znáaó ja např. použítí dorívítů p-fenylondíasínu, nebo dífonylenídu. V některých případech však jsjích funkce jako stabílízátoro selhává.Uvodsnd nevýhody řeší aměa na bázi línsárního polyatylsnu s povrchovýa el. odporca soněís než IOŤA o vnítřnín odporom menšín noš IQO /1.cn, která jo tvořana 100 hmotnostníaí díly línaírního polyatylenu s hustotouĎ.9 Ä si 0,96 g/cna, Lndoxom roku MF 1 pri 190 OC/21,2 N nsx. 0,6 n pří 190 DC/212 N nín. 4 g/10 nín. a 8 až 12 hnotnoatnímí díly sazí s sôrnýn povrchom BET nín. 800 na/g, pH vodného výluhu sú 6 až 8,5 s obsah popsla aux. 1 hmot. s jo atebilízovana sloučanínasí na bízí orgeníckáho foafítu v množství 0,05 až 0,3 hmotnostních díld a stabílízátorem obaehujícín síru v množství 0,1 až 0,75 haotnostního dílu. Návrh použít tyto stabílízàtory vycházel 2 toho. že bylo zjíłtěno,ža funkce stsbílízátoru souvíaí a pH vodného výluhu sszí. Pro stsbílízací ančsí lineárního polyetylenu e sazí, jsjíchž vodný výluh reagoval kyaels, as nsosvůdčíly eloučeníny na bází organických fosfíto.Ko vzrostu hodnoty pH vodného výluhu sszí dochází pří zněnách tschnologíckých podsinak výroby sazí. Vzrůat pH je zpravídla provazen anížením obsahu síry v anzích. Tato skutočnost vedla k myšloncs použít pro atabílízací polyatylenu so aazsaí stabílízdtor, ktorý obsahuje ve svň nolekulo síru.Jako orgsnícký fosfít so použíjs bud tría(nonylfony 1)fosfít, nebo díelkylpentaerytrítyldífosfít, nobo trís(2,4-dítsrcbutyl)fsnylfoefít. nebo ssěa arylsubstítuovaných trifsnylfosfítů a jako sírná sloučoníns jo použít bud díolkylestsr kyseliny thíodípropío~ nové, kdo alkyl je nnsyconý uhlovodíkový řatězsc obsahující B až 18 uhlíkových atono,,nebo díalkyldísulĺíd. kdo slkyl js nssycsný 1 ínodrní uhlovodíkový řstlzac. obsahující12 az la uhlíkových otomo. Kroaó těchto příaod .ozo sněs obsahovat pŕísady pro zlepšoní dísperze sazí a zínočnatá, parafíníckć voaky a oleje. nontdnní vosky e voeky na bází glycsrínnonostoardtu.Pro zvýšení houłevnatoatí s snízaní tuhoatí můžu smče obsahovat příeadu ety 1 on~propy 1 on~díonov 6 ho kaučuku, nebo aty 1 en~propylanovćho kaućuku.Uvedená stabílízátory použitá k antíststíckd ůpravł snčeí na bázi líneírního polym etylsnu vykezují v prítomnosti sszí Iynsrgícký účinok. Jedná se o sszs vyrobená psrcíální oxídecí ropných s dohtových surovín V přítonností kyslíkoporní směaí, Tyto saza mají sěrný povrch něřoný abaorpcí dueíku nojnónl O 0 m 2.g~X, obsah popsls nejvíce 1a pH vodnóho výluhu v rozmozí G si 8,5.Ns obr. 1 je uvedene zevislost indukčni psriody lernooxidece linsárniho polyetylenu. obsshujiciho 10 z sezi s pH vodnćho výluhu 8 s sěrnýn povrchem ccs 850 n 2.g 3 ne obsahu tris(nony 1 fsny 1)fosiu (TNPP) s disteerylthiodiproplonstu (DSTOP). Tuto závislost znázorňuje křivks 1. Kŕivks 2 znázorňuje zlviliost indukčni periody na obsahu sněsi ne bázi srylsubstituovsných trifsnylfosfito (A O 5) s distesrylthiodipropiohetu(DSTDP). Křivks 3 znázorňuje zivislost indukčni poriody tsrnooxidscs ns obsahu tris(nony 1 feny 1)fosfitu v kombinaci s disteeryldisulfids-. Probihy křivsk ukezujl, že stsbilizátory ns bázi organických fosfitů vykezuji v kombinaci s estery kyseliny thiodipropioo nová, nebo s dislkyldisulfidy synergii.Podetsts vynálezu je vysvłtlens následujicimi konkrátnini pľikledy provedení.100 hnotnoetnich dilů kopolyeeru stylenu s 1-butenen s hustotou 0,953 g.cn 3 o indexsn toku HFI 190 °C/21,2 N - 0,18 g/10 ein, vyrobeného polynersci v plynnó fázi, bylo ssisnno s 12 hnotnostnini dily eezi s něrnýn povrcheu 800 n 2.gX, pH - 7.6 s obeshsn siry 0.25 popels 0.8 X. Snäe byl stsbilizováns přissdou tris(nony 1 fsny 1)fos 1 itu (TNPP) konbinovsnáho s distesrylthiodipropionetsm (DSTDP), Bylo slsdováns závislost indukčni periody tersooxidecs při 190 °C ns koncentrsci OSTOP při konstsntni koncentrsci TNPP 0,25 hnotnostnich dilů ns 100 hnotnoetnich 5110 PE. Tato závislost je znázornlne no obr. 2, kfivks 1. Kŕivks 2 představuje stejnou závislost pro připsd, že isto TNPP je použite sněs srylsubstituovsných trifenylfosfito (A 0 S). Měrný vnitřní odpor tłchto usteriálú byl 80 J 1.cm.100 hnotneetnich diló kopolymeru otylsnu s łbutonon s hustotou 0,953 9.cs 3 s indexes toku HFI 190 °C/21,2 N u 10 g/10 min, vyrobsnúho Ďolynoreci v plynnó fázi, bylo snisono s 10 hnotnoetnini dily sszi s sürnýn povrchem 950 12.9-1. pH - 7,6, obeehes siry 0,20 e obsshsn popels 0,8 X. Sněs dtle obeehovsle 0,5 hmotnostnich dilo glycsrinnonosteerátu. Snčs byl stsbilizovins konbinscí 0.2 hmotnoetnich dilú směsi erylsubstituovsných Erifonylfosfitd (A 0 6) s 0.2 huotnostnich dilů dilsurylthiodipropionátu. Snieeni slolsk bylo provedsno ve fluidni Iichočce, ho-ogenizsoe v tsveninł s grenulscs bylo provsdens ne dvoulnekovćn qrsnulátoru Werner-Pfloidorcr při teplotách 180 si 220 °c. Z grenulátoru byly vyrobeny sudy o objemu 40 1. Vlsstnosti netsridlu nsnšřend na lisovsných doskáchB 0 hnotnostnich dilo kopolymsru utylenu s 1-butsncn s hustotou 0.953 g.cn 3 e indsxsn(oku MF 190 °C/21,2 N - 0.26 g/10 nin, vyrobeného polynereci v plynnd fázi, bylo suiseno s 20 hnotnostnini dily koncentrątu ne bázi EPCH ksučuku (Dutrs 1 TP 50 F). Ddłs snäs obeshovsls 10 hmotnostnich 4110 sszi s nörnýn povrohes 900 n 2.g 1, pH - 7,6 s obsahom siry 0,2 X s obsshss popels 0,8 X. Deko dispergátor e nazivo sněs obsohovsls 1 hmotnostni dil perefinu s teplotou Ani 100 už 110 °C. Pro stsbilizsci byla použite snöe 0,3 hnotnosknich dílo dietesrylthiodipropionstu e 0.2 hnotnostnich dílo tris(2,4-ditercbuty 1)feny 1 fosfiIu. Honogenizsoe v tsvenini sgrsnu 1 ece byl provsdene ns grsnulátorv Werner-Pfleidorsr při teplotách ccs 200 °c. Grsnulátor byl použit pro vyfukováni tsbulárnich fólii. určených pre výrobu sáčků pro baleni elektronických prvků. Vlastnosti netsriálu neněľonó ne lisovsných doskách jsou uvedeny v tebulcs II, Přiklsd 4100 hnotnostnich dilů kopolyneru etylenu I rbutsnem s hustotou 0,957 g.ce 3 s indexsu toku MFI 190 °C/21,2 N - 0,6 9/10 sin, vyrobeného polynersci v plynnć fázi. bylo usseno s 6 hmotnostnini di 1 y sszi s särnýn povrchem 1 000 n 2.g 1, pH - 6,5, obsshsn siry 0,5 X s obsehen popsls 0.6 S. Dllo ssłs obsshovele 0.2 S Iontánniho vosku (vosk E). susu byla stsbilizováne pfissdou 0,2 hsotnostnich dild tris(nony 1 fsny 1)fosfitu (TNPP) kombinovsnčho s 0,2 hnotnostniui dily distserylthiodipropiondtu (DSTDP). Připreve grenulátu byla provodens postupsn popssnýn v přiklsdu 2. Grenulát byl zprscován vyfukovó C 5 268 272 B 1 3nia na 1 1 luhva. Při měření indukčni pertody turuooxidace při 180 °C byla nauäřana hodnota 17 hodin. což proknzuje, za uvedená konbinaca atabtlxzátoro je účinná L při použití kysela roagujicích 391 o vynokýn obaahan niry. Mčrný vnitřní odpor materiálu byl B 511.povrchom 900 n 2.g-1 pH - 7.6. obsahu níry 0.2 n obaahen popnla 0.8 X. Dále nula obna ohovala 3 hnotnoutni díly pnrufinickćho oleje. Sněs byla stabiltzcvána 0,2 huotnoatninl díly dltaarylpentaerytrityldifonfitu konbinovanáhn n 0,2 hnotnoltníli díly dzotanrylthtodipropxonitu (DSTDP). Přtpravu granulàtu byl» provedon poltupon popsnnýu v příklndu 2 při oplati 200 až 250 °C. Cranulát byl zprccován vyfukovántn na 1 l lahve. Indukčnl parlodn tornooxidaca nnteriálu byla 8 hodin, mčrný vnitřní odpor cca 80 A.-. Materiál se vyznačoval vysokou hodnotou tahově rázovd houževnatoati při -20 °C, ktará dosáhlVliv pH vodného výłuhu nazi na Lndukčni puriodu lernooxidace lineárniho PE a 10 hmo nontnini unzi. Teplota měření 180 °C, indukčni poriada v hod 1 nAchpH vodného výluhu nuzKcncantrnca TNPP (x) 7 7 .----7-.,0,2 15 3 04 25 3 Tabulka 2 Vlastnosti ulektroatattcky vodivôho polyntylenu B - mntariál pro výrobu sudo n kunyatro F - materiál pro výrobu főlii B F Muz kluzu HP 22 18 Pavnolt V tahu MP 22 13 Poněrně prodloužani na muzi kluzu 10 Tažnont 25 540 E-modul V chybu MPn 900 700 Tyarovć stálo za tepla vxcat A °c 125 120 Vrubová houževnatont při-zo °c k 3.u 2 5 so Rózovà houžovnatoat v tnhu při -zo °c k 3.I 2 240 340 Xndax toku tnvoniny při N 190 °c/21,2 N g/10 min 5 12 Povrchový odpor 41 104 104 Hěrný vnitřní odpor J 1.cn 70 4058 nn bázi llnoárntho pulyàtylonu 3 povrcbovýn ulaktrickýn odporom anita než IOŽH n vnitřní odporcu nnnłtn než O 0 1 L.cI, voŕcnl 100 haotno-In-L díly ltnoárniho polyetylonu u hustotou 0,94 až 0,96 g,c-3, Lndoxcn roku MF při 190 °C/21,2 N nn. 0,6, při 190 C/21,2 N uln. 4 g/10 nin a 8 až 12 hnotnolcninx díly azt c Iärnýn povrchol SET min. 800 l 2.9-1. pH vodného výluhu 6 až 8,5 n obauhol popnln nnx. 1 hnotnontni, vyznnčujici so ti-, in je ntnbilizovánn utnbtlizàtornn nn bázi orgnnickdho folfitu V nnnžntvi 0.05 až 0.3 hmotnootnich dtló n ntnbilizátoran obsahující Ilru V množství 0.1 už 0.75 hnotnontniho dilu, pflčn-1 jnko orqnnický folfit Jo použit bu 3 tr 1 u(2,4-ditnrcburyl)fanylfonłxt. nubo nia nrylnubutttuovuných trxfanylfoofitú a Jako zrná nloučanzng Ja použit bua dinlkylestur kyseliny thiodipropionoV 6, kde nlkyl Jo nanyccný uhlovodtkový řatäzac obnuhujici 8 už 18 uhlikových ntonů,nebo dinlkyldinulftd, kdo alkyl Jo nanycaný linnárni uhlovodíkový ľotőzcc. oblnhujtci 12 už 18 uhltkových atonů.Sala podle bodu 1, vyznnčujtct na tim. zo obsahuju tanráty vápenuró E 1 zinočnatá,pnrufxnickó voaky n oleja, Iontànni vcsky a vonky nu bázi glycerinmonoorenrátu, u to v nnožatvi 0.2 A 2 3 X hnotnootni.Sułu podla bodu 1 n/nebo 2, vyznačujici se tis, 2. obnnhujn otylnn-propylandionový klučuk nebo atylanpropylenový kuučuk, a to V nnołctvi 10 až 30 hnotnoltntch.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/06

Značky: bázi, směs, lineárního, polyetylénu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-268272-smes-na-bazi-linearniho-polyetylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs na bázi lineárního polyetylenu</a>

Podobne patenty