Zařízení pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Číslo patentu: 267222

Dátum: 12.02.1990

Autor: Urbánek Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

267 222 A Vynález se týká zařízení pro vyvolování šinných elementůMaloprůměrové okŕouhlé pletací stroje jsou opatřovány vzorovacím zařízením, tvořeným vzorovacím bubínkem a soustavou pá~ ček, které snímají povrch vzorovecího bubínku a ovládejí tak pohyb vzorovacích stoorů. Takto vytvořené vzorovací zařízení však má poměrně malý vzorovácí rozsah, a proto se meloprůměrové okrouhlé pletecí stroje nyní opatřují elektronicky ovládanýmJe známé vzorovací zařízení, které je tvořeno rovněž sonstavou páček, avšak čínná a nečinná polohe těchto páček je určována elektromegnetícky ovládanýmí západkami. Toto vzorovací zařízení je uníverzálnější než mechanicky ovládané vzorovací.zařízení, avšak pro vysoké pracovní rychlosti je zcela nevhod né z důvodu konstrukční sĺožitosti a vysoké stavební výšky.Další známé vzorovecí zařízení je tvořeno jedním pőlovým267 222 mo na vzorovaci stopry. Toto vzorovací zařízení je sice jednoduché, má však omezený pracovni rozsah vyplývajíci z nízké účinnosti elektromagnetu při pracovní frekvenoi přesahujicíVynález si klade za oil vytvořit jednoduché, elektronicky ovladatelné zařízení pro vyvolování činných elementů, které by bylo použitelná pro velmi vysoké pracovni frekvence na maloprůměrovýoh pletacích strojich, zejména pro platení jemných dámských punčoch.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v permenentním magne~ tu je vytvořena dutina, do které je uložen solenoíd s jádrem, přiloženým na volicí pől pőlového nástavce.Hlavni výhoda takto uspořádaného zařízení pro vyvolování činných elementů spočíva v tom, že je jednak dosaženo vysokého a rovnoměrného syceninő 1 ového náetavce, které je nezbytné pro účinné přidržování činných elementů pletaciho stroje, jednak je rovněž dosaženo vysoké účinnosti solenoidu i při pracovních frekvencích přesahujících mez 3 000 Hz, což je velmi důležité pro vysokou spolehlivost vzorovacího zařízení zejména při vyso~kých otáčkach jehelního válce.Vynález je dále znázorněn na výkrese a blíže objasněn po pisem příkladného provedení.Zařízení pro vyvolováníyčinných eiementů pletacího stroje,zejména maloprůměrového je Vytvořeno na pőlovén nástavci . Tento pőlový nástavec je tvořen v podstatě deekou z feromagnetickéhomateriálu, například magneticky měkkého železa, ferítu apod.267222 V pőlovém nástavci l je vytvořen výřez łáâ a volíci pol ,který je od pőlového nástavce l odďělen nemagnetíckými vložkamí łâgt Nemagnetícké vložky lâg mohou být vytvořeny například z moeazí, keramiky, popřípadě jiného kovového nebo nekovového materiálu. Ve výřezu L 4 je uložen elektromagnet tvořenýjádrem g z feromagnetického materiálu, z cívky 3 a ze solenoidu 3 navinutého na civce 3. Na pőlový nástavec l je při~ pevněn alespoň jeden permanentní magnet Ž tak, že solenoid 5 s jádrem g je uložen v dutině 24 permanentního magnetu 2. K pőlovému nástavcí l mohou býti přiřazeny rovněž dva permanentni magnety 5. V tomto přikledném provedení jsou permanentní magnety Ž přípevněny k pőlovému nástavcí vzájemné zrcadlově,a to stejným magnetickým pőlem, takže oba permanentni magnety 2 jsou k pőlovému nástavci l připevněny buč severnim, anebo jížnim pőlem. Funkční části elektromagnetického převodníku je přídržná hrana łàł přístavená neznázorněným čínným elementům,např. stoprüm a volící pől , o který se opírä jádro g sola noídu 5. Zařízení podle vynálezu pracuje taktoPőlový nástavec l je účínkem permanentního magnetu Ž zmagnetovân na stejný magnetický pől, kterým je permanentní magnet Ž přiložen k pőlovému nástavcí. Pőlový nástavec je tím schopen přídržovat neznázorněné čínné elementy, například vzorovací stopry, které okolo polového nástavce probíhají v mistě přidržné hrany łłO Tim, že permahentní magnet Ž obklopuje í solenoid A uložený ve výřezu 1. , je dosaženo relativně stejnomšľného magnetického syceni v celé délce funkční přidržné hraný łàłg což je velmí důležité pro spolehlivá držení vzoro-vacích stoprů. Když je solenoídu A přivédeno vhodně polarizo vané elektrické napěťí, dojde k zrušení magnetického toku V místě volícího pőlu lł. Tím, že volíci pől lg je pomocí nemagnetických vložek làg oddělen od pőlového nástevce , nedojdemimo volící pől 1.1 k zrušení magnetického toku vyvozeného per manentním magnetem a tím ani k zrušení magnetické síly přídržné hrany láłi Proto je také zrušeno přidržování pouze toho vzorovaciho stopru, který se v daný okamžik nachází v miste vo 1 icí~ ho pőlu . Protože solenoid A s jádrem g je uložen v dutině 54 permanentniho magnetu Ž, jsou účinkem permanentniho magnetu velmi učinně potlačeny rozptylové toky solenoídu 3. Zařízení tak dosahuje vůči známým uspořádáním vysokou účinnost a je po užítelné i pro velmi vysokou frekvencí otáčeni jehelniho válce.Jeho použití neni omezeno pouze na naloprůměrové pletaci stroje, může být rovněž použiso í na velkoprůměrových, popřípadě plochých pletacíchnstrojích s jednosměrným í vratným chodem,aníž by byly ovlivněny popsané výhody vynálezu.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/78

Značky: elementů, pletacího, vyvolování, stroje, činných, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-267222-zarizeni-pro-vyvolovani-cinnych-elementu-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vyvolování činných elementů pletacího stroje</a>

Podobne patenty