Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové rychlosti a navíjecí rychlosti příze,zejména u bezvřetenových dopřádacích strojů, uzpůsobených pro navíjení kuželových křížem soukaných cívek, vybavených zapřádací pákou se zářezem, podpěrou navíjené cívky a mechanickýmDůležitým předpokladem pro úspěšné navíjení a zapřádání příze při navíjení kuželových křížem soukaných cívek je včasnévytvoření zálohy příze. vznikají tak nároky na spojení mechaniz mu zapřádání s mechanizmom pro vytváření zálohy příze.V případě, že dopřádací stroj uzpůsobený pro navíjeníkuželových křížem soukaných cívek není takovým vhodným zařízenímvybaven, vznikají potíže při zapřádání příze v časové vazbé meziokamžikem uvolnění navíjené cívky, která musí dosednout nanavíjecí válec a okamžikem vytvoření zálohy příze působenímmechanickéh kompenzátoru, potřebné pro navíjení příze na kuAželovou křížem soukanu cívku.Stroje vybavené známým zařízením pro vytvoření zálohy přízepotřebné pro navíjení na kuželovou cívku, jsou přizpůsobeny pro ovládání mechanického kompenzátoru obslužným automatem pro za přádání příze, přičemž postrádají vazbu mechanického komepnzá toru na zařízení pro ručnízapřádání příze. To vede k tomu, ženelze u těchto strojů provozovat ruční zapřádání příze.Další známá zařízení, která jsou za účelem navíjení kuželové křížem soukané cívky vybavena nuceně ovládaným kompenzátorem, jsou tak, jako předchozí zařízení odkázána na zapřádání příze obslužným automatem a nelze ani zde využít možnosti ručního zapřádání příze.Nevýhody a nedostatky uvedených zařízení odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že na kinematickém řetězci je vytvořen alespoň jeden záchytný elementproti kterému je uspořádán aretační zářez na převažujícím konci ruční výkyvné zapřádací páky.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 značí pohled na zařízení v poloze přípravené pro zapředení příze a obr. 2 pohled na zařízení při pňedení.Zařízení podle vynálezu je tvořeno např. předlohou i,opatřenou rameny 3, 2, A a čepy 2, 1. Předloha ł je otočněuložena na rámu 8 stroje. Podpěra 9 navíjené cívky łg otočněuložené ve výkyvném navíjecím rámu ii upevněném na rámu 8 stroje, je posuvná ve vodítku łg a zachycena na čep Ž ramene g. Ruční zapřádací páka łł je na převažujícím konci opatřena aretačním zářezem ii, který spolupůsobí se záchytným elementem 6 v podoběčepu na ramenu Ž a je ukončena rukojetí łá, uzpüsobenou pro zapřádání příze gg. Na druhou úhlovou páku łá navazuje z jedné strany omezovač łl, v podobě posuvného táhla, který zasahujedo prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou odtahových válců 22, gł. Mechanický kompenzátor łg vytvá«ří vlivem pružného členu łg zálohu příze 3 v prostoru meziválci gł, 2 a omezovačem příze gg. Vypřádaná příze g je pak vedena do vodiče zá pomocí kterého je navíjena na kuželovoucívku łg otočné uloženou v navíjecím rámu łł a poháněnou naví jecím válcem 21.Při registrovaném přetrhu příze g pootoči se předloha ł tak, že čep Q ramene Q zaskočí do aretačního zářezu łg ruční zapřádací páky łł. Tím se posune podpěra 2 tak, že oddálí navijenou kuželovou cívku łg od navijecího válce 31 do takové výšky, že vypřádaná příze g je z dosahu vodiče gg. Současně je mechanický kompenzátor gg vysunut do své výchozí polohy ome 4 zovačem il. Tak je zařízení připraveno pro zapředení příze 2 do spřádací jednotky gg.Při zapřádání se stiskem rukojetí łá zapřádací páky gg uvolni čep Q ramene 3 z aretačního zářezu ii. Tím je uvolněnapředloha i, která se vykývne tak, že spustí podpěru 2 a ta nechá kuželovou cívku łg dosednout na navíjecí válec gl. Vypřádaná příze g se napne a zaskočí do vodiče gg a je navíjena kŕížemna civku gg Současně je omezovačem.ł 1 ovládaným od táhla gg přes úhlovou páku łg uvolněn mechenický kompenzátor lg, který začne vytvářet zálohu na vypřádané přízi 2 mezi vâlcí gł, gg aZařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtaho vé a navíjecí rychlosti příze, zejména při navíjení kuželových cívek na bezvřetenových dopřádacích strojích, vybavených například podél všech spřádacích míst pojízdným obslužným automatem s ustrojím pro znovuzapřádání a která jsou opatřena signálním ústrojím přetrhu příze a v součinnosti s nim spolupracujícím ovládacím ústrojím navíjených cívek, zvláště pro jejich předchozí oddálení od hnacího válce, a kde kompenzátory jsou tvořeny odpruženými výkyvnými raménky s volnými konci uspořádanýmiv blízkosti odtahových válečků příze a pohyblivých napříč k liniím navíjecích úseků příze, přičemž v rovině vykyvování každého cdpruženého raménka kompenzátoru je proti němu uspořádán alespoň jeden ovládací element pro odtlačení odpruženého raménka kompenzátoru před línii navíjecího úseku příze a případně další element pro aretaci odpruženého raménka kompenzátoru v této poloze,přičemž ovládací element ve formě posuvného táhla je spřažen s ovládacím ústrojím navíjených cívek pomocí kinematického ře tězce tvořeného k posuvnému táhlu přípojené první uhlová páky, k ní připojeného spojovacího táhla, spojeného s druhou úhlovoupákou, která je spřažena s ovládacím ústrojím navíjených cívek,vyznačené tím, že na kinematickém řetězci je vytvořen alespoň jeden záchytný element (6) proti kterému je uspořádán aretační zářez (14) na převažujícím konci ruční Výkyvné zapřádací pá ky (I 3). 2 výkreoy

MPK / Značky

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: kompenzátoru, příze, odtahové, rychlostí, zařízení, navíjecí, ovládání, ruční, rozdílu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-266439-zarizeni-pro-rucni-ovladani-kompenzatoru-rozdilu-odtahove-a-navijeci-rychlosti-prize.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze</a>

Podobne patenty