Zapojení řídicího obvodu dynamometru

Číslo patentu: 266404

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A vynález řeší zapojení řídícího obvodu dynemometru, určeného zejména pro automatickou kontrolu otáčok zkoušeného motoru v naatavených mezíćh při použití elektricky ovládaného dynamometruoPři záběhu a zkoušení epalovacích motorů je užívano ke změně zátěže zkouäeného motoru též princípu, kdy etejnoeměrný alaktromotor e cizím buzaním je poháněn zkoušeným apalovacím motorom. Změna zátěže zkoušeného spalovacího motoru je uekutečňována začnou budícího proudu stejnoeměrnáho motoru. 4U dosud známých inetalovaných systémů se využívá k řízení velikoeti budícího proudu obvykle regulačních tranaformátorů e ímpulzních tyrietorových měničů. Tyto jsou převážně a manuálním ovládáním řídící veličiny. Pří tom je třeba sledovat řadu dalších velíčin, které během provozu motoru nesmí překročít určitou. předem. stanovenou velikost. aby se zabránilo vzniku haverijního etavuoProtože sledování havaríjního stavu a řízení procesu záběhu čí zkoušení epalovacího motoru klade v neautometíckém režimu značnáknároky naeobeluhu, lze e výhodou použít,Jednotku pro blokovaní moĺtoru zkoušeného na etacionárním etanovištis Taková Jednotka vyhod notí vzníklý stav. YYdá akuatícký, popřípadě optický eígnal. uzavře se dodávka paliva u zkoušeného motoru a ten ee zastaví.Tídto však nejsou vyčerpány možností. které má vyžití dynamometru nabázi etejnosměrného elektrického motoru v oblastí ří zení režimu práce dynamometru při eoučaenémošetření havarijních etavůoJde například zejména o problém řízeného zastavení epalovacího motoru. Odpojoveč dodávky paliva může funkčné eelhat. případně doběh motoru může trvat dále, než je žádoucío Zabrzdění zkouěeneho moto 2 2 Ž 266 404ru ekokovým náběhem budíoího proudu ne maximum může véet k haveríi motoru čí zkušobního zařízení.Výše uvedene nevýhody odetreňujo zapojení řídícího obvodudynamometru podle vynilozu. 3 ohož~podetate spočíva v tom. že see teve běžně užíváného řídícího obvodu je dopľäno o íntegrátor pří pojený tok. že druhý výetup prvního součtového ělenu je spojene výstupom íntegrátoru. jehož vstup je epojen s výstupom kompere toru. Mezí výstup komperátoru e vetup integrátoru může být vřezendruhý eoućtový člen, opetřený druhým blokovecím vetupem e přípoje. ný prvním blokovocím vstupom k výstupu komparátoru e svým výetupemVyužití obvodu dle vynálezu je výhodné především pro vyloučení subjektu z procesu řízení e kontroly požadovaných hodnot. což má úzkou vazbu na rychlost e přeenoet regulace. kdy požadované hodnoty mohou být e výhodou zedávány počítačem řídícím technologický proces. například záběhu motoru. Kromě tohoto je zejíštěno hord~ warové ošotření přípedného hevarijního etevu. eígnelízovaneho zde například nárůetem otáčok nad stenovenou mez. kdy dojde nejen k odpojení dodávky palivo, ale po epuštění íntegrátoru komporátorem 1 k plýnulemu náběhu budícího proudu do moxima e tím k řízenemu zdrzděhĺ zkoušoněho epolovecího motoru. bez ohledu na činnost Jednotky vlootního rogulátoru. případně bez ohledu ne závadu v odpo~ jovoěí palivo.-Předpokledom využítelností obvodu dle vynálezu Je. že vleotní regulátor ovládojící řízený zdroj nevydá signál ke ekokovému núběhu budícího proudu do mexíma současně o haverijním od pojoním dodávky paliva.zapojení řídícího obvodu dynemometru je znázorněno no přilo ženém oohomotuoSnímač l veličiny Je přes prevodník g epojen e řídícím vetupem lg regulátoru § e druhým porovnávecím vstupom lg komporátoru go Reforonční vstup ll regulátoru g je připojen k druhé předvolbě 5 veličiny. Výstup rogulátoru § je spojen s prvním vetupem lg prvního eoučtovoho člonu g. jehož druhý vstup lg je epojen e výetupom íntegrátoru Zo Vstup integrátoru 1 je přípojen k výstupu druhého eoučtoveho členu łz. opotřoného druhým blokovacím vetupem lg tok. že první blokovecí vstup lg druhého eoučtováho členu łzje spojen s výstupe» omparátoru Q. jehož první porovnávací vstup lg Je-připojsn k první přsdvolbě 3 veličiny. Výstup prvního součtového člsnu g je připojen k řízenánu zdroji go K výstupu komperátoru Q je přípojen rovněž odpojovač lg dodávky paliva Zspojení řídícího obvodu dynamomstru pracuje takto.Signály ze snímače l veličiny Jsou v převodníku 3 zpracovàny na elektrický signal převáděný na řídící vstup lg rsgulátoru § a druhý porovnávací vstup lg komparátoru âo Referenční signál odpovídající požadované hodnotě veličiny je příváděn na referenční vstup ll regulátoru Q z druhé předvolby 5 veličinyo Regulátor § vyhodnotí poměr vstupních aignálů a vydá odpovídající řídící signál od prvního vstupu lg prvního součtového členu g. k jehož druhému vstupu lg je přiváděn signál z výstupu integrátoru Z. Integrator Z Je řizsn komparátorem Q, který porovnává například napětí přiváděné z první předvolby 3 veličny na jeho první porovnáveeí vstup lg s napätím přiváděným na jeho druhý porovnávací vstup lg. vzroste-li z Jakéhokoliv důvodu okamžitá hodnota sledované veličiny nad mez nastavenou na předvolbě 3. komparátor Q znění logicky stav svého VÝ 3 tUPUo Tím dojde jednak k odpojení dodávky paliva prostřednictvím odpojovače lg dodávky paliva gejednak ke spuštění integrátoru zo Výstupní napětí integrátoru Z začne plynule měnit v souladu s nastavenou časovou konetentou tak, až doséhne naximso Řízený zdroj 3 mění budící proud stejnosměrného elektromotoru svcizim buzsním podle úrovně vstupního signálu. Není-li překročena sledované veličina. první součtový člen g propustí výstupní signál regulátoru § a výstupní signál kompsrátoru Z se neuplatní. Je-li sledované vsličina. například otáčky. překročena. je signálom převedeným na druhý vstup lg prvního eoučtového členu 5 nsstsven řízený zdroj g tak. aby byl úmörnö výstupnímu signálu integrátoru Z zajíštěn náběh budícího proudu a tim došlo k plynulému zdrzdění zkoušsnáho apalovacího notoru. Jakmile as otáčky motoru sníží pod atanovenou mez. komparator§ ss překlopí do klidového stavu. Výstupní napětí integrátoru Z se iačně měnit směrem k hodnotám opačnym, což ve svém důsledku vede k poklesu budícího proudu na hodnotu danou pouze činností regulátoru go Mezi výstup komparátoru g a vstup integratoru Z může býtpřipojen druhý součtový člen łzo V tomto případě lze na jeho druhýblokoveci vstup łg přivéet s výhodou signál vyoilený například jednotkou pro havarijni blokováni motoru a i tuto nepojit do řidiciho obvodu. Vyšlo-11 havarijni signál uvedená jednotka. je integrátor.7 epuštěn přes druhý součtový člen łz e dojde k zabrzdůni zkoušenó ho motoru.Zepojeni řidiciho obvodu dynamometru je využitelné zejména pro řizeni dynemometru při eutomatizovanén zábčhu spaloveciho notoru na brzdovém otanoviěti a v podobných aplikecich. Řizenou a eledovenou veličinou Jsou obvykle otáčky motoru e tento připed je typický pro použití řidiciho obvodu dle vynálezuo zapojení řidiciho obvodu umožňuje i připojení jednotky pro heverijni blokováni motoru. čímž zvyšuje Její užitnou hodnotu. Dále je zejištěne vyšší provozní bezpečnost cełého zkušebniho zařízení, neboř 1 v odpojoveči paliva může neetat poruche. Je-11 však dynanoeetr ve vztahu ke zkoušenómu motoľu přiměřcně dimenzován. v hevarijni eituaci dojde k plynulámu zebrzděni soupravy. Obvod tvořený komperátorem. integrátorem e druhým eoučtovým členem je možné e výhodou realizovet eamoetetně. prakticky bez vezby ne obvody etávajiciho regulátoru. a tim ochranné obvody zálohovet. Ochranná funkce je pek nastavitelná bez vezby na polohu ovládacích prvků regulátoruo

MPK / Značky

MPK: G01L 3/22

Značky: obvodů, řídicího, dynamometru, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-266404-zapojeni-ridiciho-obvodu-dynamometru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řídicího obvodu dynamometru</a>

Podobne patenty