Zařízení pro přítlak břemene u bezvřetenového spřádacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro přítlak řemene u bezvřetenového spřádaoího stroje se spřádacími jednotkami uspořádanými v řadě vedle sebe na rámu stroje, opatřenými např. spřádacími rotory s pohonnými kladkami, naháněnými nekonečným řemenem, který je přitlačován opěrnými kladkami, uloženými V ložiskových tělesech, které jsou uchyceny letmo výkyvnými rameny na nosném tělese na rámu stroje a spojený s pružnými prostředky.U známých provedení je nekonečný řemen veden podál pohonových kladek a opásání je zajištěno řadou opěrných kladek. kterými je řemen jednak vedsn a jednak přitlačován na pohonové kladky spřádacích rotorů a/neho vyčesávacích válečků.Při vysokých parametroch ctáček současných bezvřetenových spřádacích strojů dochází ke značným vibracím opěrných kladek a tím i řemene, přesto, že opěrné kladky jsou odpružený. Uložení kladek na výkyvných ramenech např. dle CS A 0 198 068 se ukázalo jako nedostatečné,neboč vlivem vibrací řemene dochází k vibrační korozi čepů výkyvných ramen, k nepřesnému vedení řemene, kolísání přítlačné síly řemene a tím k celkovému rozkmitání pohonu. Negatívními důsledky tohoto jevu jsou jednak zvýšená hlučnost pohonu a snížená životnost uložení.Byly již činěny pokusy odstranit tyto nepříznivě jevy tím, že opěrné klady se ukládaly na listová pružná ramena, tvořená jednou plochou pružinou např. dle DOS 2 U 48 959. Tato ramena však vzhledem ke své tuhosti v ohybu mají jen malou tuhost v krutu a dochází k naklápění opěrných kladek. Tím není řemen správně veden, sklouzává stranově z kladek, je vsden jejími zvýšenými okraji a těmito okraji odírán, čímž se výrazně snižuje životnost řemene,spolehlivost pohonu a také vzrůstá hlučnost uložení.Úkolem je vyřešit zařízení pro přítlak řemene u bezvřetenového spřádacího stroje,které by funkčné zajistilo dobrý přítlak řemene na pohonné kladky, odstranilo nebo zmírnilo vibrace řemene a ostatních dílů a tím snížilo i hlučnost, přičemž zařízení musí být výrobně jednoduché, nenáročné na údržbu a dostatečně tuhé v krutu.Uvedený úkol řeší zařízení pro přítlak řemene podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že každé ložiskové těleso opěrné kladky je uchyceno na konci dvojice výkyvných ramen z plochých nosníků, vedených v odstupu od sebe podél řemene, které jsou s ložiskovým tělesem bud spojeny s pružnými členy nebo jsou upravený jako ploché pružiny.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá V tom, že každá z opěrných kladek je výkyvně uložena alespoň na jedné dvojici výkyvných ramen, které vytvářejí spolu s ložiskovým tělesem opěrné kladky a upevněním výkyvných ramen na ncsném tělese paralelogram, nebo v podstatě paralelogram, přičemž oba druhé konce výkyvných ramen jsou pevně spojeny s nosným tělesem na rámu stroje. Do rozsahu vynálezu spadá i takové řešení, u kterého výkyvná ramena nejsou spolu přesně rovnoběžná jako u paralelogramu, ale svírají spolu úhel do 30 °.Tímto řešením se tak zajistí úkol vynálezu, tj. přesné stranové vedení operných kladek s vysokou boční tuhosti a malou tuhostí ve směru přítlaku opěrných kladek a to zcela bez vůle. To má značný Vliv a příznivé působení na živostnost uložení a vlivem odstranění vůlí dojde i k výraznému snížení hlučnosti pohonu a vibrací pohonové soustavy.Výrobné jednoduché je provedení, kde řečenâ výkyvná ramena jsou vytvořena jako ploché pružiny.Pro značný vnitřní útlum a další tlumení vibrací a tím snížení hlučnosti pohonu je výhodné, jestliže alespoň jedno Výkyvné rameno je tvořeno jako skládaná listová pružina,přičemž řečená pružina má alespoň jeden list předpružený k trvalému styku se sousedním listem a tento předpružený list je pouze na svém jednom konci upevněn.stejného účinku lze dosáhnout uložením výkyvných ramen v např. pryžových silenblocích.K automatíckému vyrovnâvání přítlaku na sousedních pracovních místech v tomto případě dojde, když vždy dvě opěrné kladky jsou spojeny dvojicí výkyvných ramen, mezi nimiž je na rámu upraveno nosné těleso a tento celek tak tvoří opěrný vozík pro vytvoření opásání pohonového řemene na pohonových kladkách rotorů, nebo vyčesávacích válečků. Aby V čepu uložení nosného tělesa byla eliminována případné vůle a následně tím i vibrace, je výhodné uložení nosného tělesa na čepu rámu prostřednictvím pružné absorpční vložky např. silenbloku. Jednotlivé výhodné znaky provedení zařízení pro přítlak řemene jsou uvedeny v podružných bodech definice předmětu vynálezu.Příkladná provedení jsou vysvětlena v následujícím popise a znázorněna na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je uspořádání uložení opěrných kladek s pevně vetknutými výkyvnými rameny na nosném tělese základního rámu stroje, na obr. 2 je obdobné uložení opěrných kladek s výkyvně uloženým nosným tělesem na rámu stroje, na obr. 3 je Výkyvné rameno tvořené listovou pružinou zesíleno přídavnou listovou pružinou, na obr. 4 je v řezu podle roviný IV-IV Z obr. 3 znázorněno uložení opěrné kladky V ložiskovém tělese a ucyhcení pružin, na obr. 5 je znázorněno uchycení ložiskověho tělesa opěrné kladky na příčné desce, spojující oba konce dvojice výkyvných ramen nebo je možno dvojici výkyvných rsmen vytvořit vhodně tvarovanou jednou pásovou pružinou, na obr. 6 je jiná varianta řešení podle vynálezu,kde výkyvná ramena jsou tvořena plochými nosníky uloženými na silenblocích např. z dynamické pryže a V tomto případě může být přítlak opěrné kladky zvýšen dle potřeby pomocí čárkovaně znázorněné pomocné pružiny, její použití pro vynález však není podstatné, na obr. 7 je znázorněno použití různě dlouhých výkyvných ramen a na obr. B je znázorněno stavitelné uchycení nosného tělesa na rámu stroje.Příkladné uspořádání je na obr. 1. Na základním rámu l stroje je uchyceno známým a proto neznázorněným způsobem nosné těleso g, na kterém je ukotvena nebo upevněna pomocí upevňovacích prostředků 3 dvojice výkyvných ramen âł, gg, na jejichž opačném konci je uchyceno ložiskcvé těleso á opěrné kaldky §. Výkyvná ramena gł, 33 jsou z plochých nosníků a jsou vedena V odstupu 5 od sebe a ve směru podél řemene 1, nahánějícího pohonné kladky g neznázorněných spřádacích rotorů spřádacích jednotek 2. Dvojice výkyvných ramen gl, 33 je upravena na nosném tělese 3 bud jen jednostranné nebo po jeho obou stranách, takže se nachází mezi dvěma ložiskovými tělesy á, jak je v obr. 1 znázorněno. Příkladné jednostranné uspořádání dvojice výkyvných ramen gł, gg je znázorněno na obr. 6. Každé ložiskové těleso 5 opěrné kladky Q je uchyceno na konci dvojice výkyvných ramen gl, gg pomocí spojovacích prostředků lg např. šrouby s maticemi. Každá dvojice výkyvných ramen gl, 3 může být na nosném tělese g upevněna samostatné, nebo výkyvná ramena âl, gg mohou být provedena v jednom celku, jak je také na obr. 1 znázorněno. V tomto příkladném řešení je dvojice výkyvných ramen gl, gg vytvořena z plochých pružin, takže obě opěrné kladky Q jsou pružně Výkyvné a jsou k řemenu 1 přitlačovány silou vhodným nastavením nosného tělesa 3 vůči řemenu 1, aby výkyvná ramena gł, gg z plochých pružin byla vhodně předepjata. Nosné těleso Ä je zakotveno nebo uchyceno pevně na rámu l, může však být s výhodou uchyceno na čepu ll rámu l, jak je patrno z obr. 2, a to prostřednictvím pružné absorpční vložky 33, např. silenbloku. Nosné těleso g může však být upraveno také s výhodou stavitelně na rámul vůči řemenu 1. V takovém případě je nosné těleso g opatřeno podélnou drážkou lg kolmou k řemenu 1, nebo několika podélnými drážkami, kterou prochází upevňovací čep lg rámu l, jak je patrno z obr. 7 a B. Dvojice výkyvných ramen âł, gg má od upevnění na nosném tělese 3 resp. od konce nosného tělesa g po ložiskové těleso § stejmmndélku (obr. 1 a další), čímž se získá stejné působení a účinek obou ramen gl, gg. Je však výhodné, když dvojice výkyvných ramen gł, gg má nestejnou délku, napr. spodní Výkyvné rameno 53 má kratší délku El než je délka 53 horního výkyvného ramena âł, jak je znázorněno v obr. 1. Tím se získá nestejný účinek pružných plochých pružin, z kterých jsou výkyvná ramena gł, gg vyrobene a tím 1 lepší tlumicí účinek vybrací řemene 1 a celé pohonné soustavy. Za tím účelom je také výhodné,když výkyvná ramena gł, gg jsou u nosného tělesa 3 širší, než u ložiskového tělesa §. Je také možná varianta, kdy tlouščka výkyvných ramen gl, 23 je u nosného tělesa 2 větší nežu ložiskového tělesa §. Tato rúzná šířka a/nebo tlouščka výkyvných ramen příznivé rovněž ovlivñuje tlumení vibrací. Podle dalšího výhodného provedení znázorněného na obr. 3, jealespoň jedno Výkyvné rameno např. gg z ploché pružiny, zesíleno jednou přídavnou pružinou lg. Tato přídavná pružina je např. uchycena společně s výkyvným ramenem Q upevňovacími prostředky 5 na nosném tělese 3 a její druhý konec je s výhodou ukončen před ložiskovým tělesem Q, přičemž je ale možná i varianta, kdy je tento druhý konec přídavné pružiny prodloužen nad ložiskové těleso § a tam případně i upevněn. Výkyvné ramena gl, gg jsou podél řemene 1 vedena od sebe rovnoběžně ve vzdálenosti 5 např. na šířce rovnající se ložiskovému tělesu §, na kterém mohou být upevněna po jeho obou stranách. V takovém případě tvoří dvojice výkyvných ramen gł, gg spolu s ložiskovým tělesem § a nosným tělesem 3 paralelogram. Je ovšem možné a také výhodné, když se výkyvná ramena šł, gg od nosného tělesa 3 mírně sbíhají směrem k ložiskovému tělesu 3 opěrné kladky Q. Úhel 5, který obě výkyvná ramena gl, 3 při sbíhání svírají, musí být menší než 30 °, jak je znázorněno napříkladna obr. 8. Ložiskové těleso § může být upevněno na konci dvojice výkyvných ramen. Tato příčná deska může být vytvořena v jednom celku s výkyvnými rameny vhodným tvarováním.Na obr. 6 je znázorněno příkladné provedení, kde jedna dvojice výkyvnýchramen gł,gg je vytvořena z tuhých plochých nosníků, přičemž pružný člen ll je upraven alespoň mezi konci výkyvných ramen gł, gg a ložiskovým tělesem Ž a je vytvořen z pružně absorpčního materiálu např. silenbloku z pryže nebo obdobného materiálu. Je ovšem výhodné, aby druhý pružný člen lg byl upraven rovněž mezi nosným tělesem 3 a dvojicí výkyvných amen gl,gg. Pro zvýšení účinnosti přítlaku může být proti konci výkyvného ramene Ä upravena pomocná pružina lg, která je opřena o rám l stroje nebo o příslušné těleso s rámem. Je také možné vytvořit kombinaci uložení ložiskového tělesa § na výkyvných ramenech gl, gg z pružné ploché pružiny a pomocí pružného členu ll.Činnost zařízení podle výše uvedeného řešení je jednoduchá avšak Velmi spolehlivá. Řemen 1 je pružně prostřednictvím výkyvných ramen gł, 5 s opěrnými kladkami É přitlačován k pohonným kladkám 5 a tím je zaručen přenos potřebného krouticího momentu. Opěrně kladky É jsou přitom, protože výkyvná ramena âl, gg mají v příčném směru vysokou tuhost, Velmi přesně a bez vüle vedeny rovnoběžně s pohonnými kladkami É. Řemen 1 je tím velmi dobře veden a nesjíždí k okrajům opěrných kladek É. Vznikající vibrace jsou absorbovány v upevñovacích silenblocích ll, lg nebo jsou potlačovány poddajností obou výkyvných ramen gl,gg vytvářených 2 plochých pružin jejich různou délkou, tlouštkou nebo absorpcí V přídavných listových pružinách lg. Tím se dosahuje hospodárně úkolu vynálezu, neboč uvedená řešení jsou výrobně nenákladná a na údržbu nenáročná.1. zařízení pro přítlak řemene u bezvřetenového spřádacího stroje se spřádacími jednotkami uspořádanými V řadě vedle sebe na rámu stroje, opatřenými například spřádacími rotory s pohonnými kladkami, naháněnými nekonečným řemenem, který je přitlačován opěrnými kladkami,uloženými V ložiskových tělesech, které jsou uchyceny letmo výkyvnými rameny na nosném tělese na rámu stroje a spojeny s pružnými prostředky, vyznačující se tím, že ložiskové těleso (5) opěrné kladky (6) je uchyceno na konci dvojice výkyvných ramen (31, 32) z plochých nosníků, vedených v odstupu (x) od sebe pcdél řemene (7), které jsou s ložiskovým tělesem(5) buč spojený s pružnými členy (17, 18) nebo jsou upravený jako ploché pružiny.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že dvojicí výkyvných ramen (31, 32) jsou spojene dvě ložisková tělesa (5) s opěrnými kladkami (6), mezi nimiž je upraveno na rámu3. Zařízení podle bodu 1 nebo 2, vyznačené tím, že výkyvná ramena (31, 32) mají od upevnění na nosném tělese (2) po upevnění na ložiskovém tělese (5) nestejnou délku (L 1, L 2).4. zařízení podle bodů 1 až 3, vyznačené tím, že výkyvná ramena (31, 32) mají rozdílnou šířku a/nebo tlouščku.5. zařízení podle bodu 1 až 4, vyznačené tím, že ložiskové těleso (5) opěrné kladky(6) je uchyceno na přičné desce (16) spojujicí oba konce dvojice výkyvných ramen (31, 32).6. zařízení podle některého z bodů 1 až 5, vyznačené tím, že výkyvná ramena (31, 3 U se od nosného tělesa (2) k ložiskovému tělesu (5) sbíhají.7. Zařízení podle bodu 6, vyznačené tím, že výkyvná ramena (31, 32) v dvojici svíraji spolu úhel menší než 30 °.8. Zařízení podle některého z bodů 1 až 7, vyznačené tim, že pružný člen (17) je vytvořen z pružně absorpčního tělesa například silenbloku, který je upraven alespoň meziložlskovým tělesem (5) opěrné kladky (6) a konci výkyvných ramen (31, 32).9. zařízení podle bodu 1 až 7, vyznačené tim, že alespoň jedno výkyvné rameno (31),vytvořené jako plochá pružina, je zesileno přídavnou listovou pružinou (15), uchycenouspolečně s výkyvným ramenem (31) upevňovacimi prostředky (4) na nosném tělese (2).10. Zařízení podle bodu 9, vyznačené tim, že nosné těleso (2) je uchyceno na čepu(11) rámu (1) prostřednictvím pružně absorpčni vložky (12) například silenbloku.11. zařízení podle bodu 9, vyznačené tím, že nosné těleso (2) je pro upevňovaci čep(14) opatřeno podélnou drážkou (13), kolmou k řemenu (7).12. Zařízení podle bodu 8, vyznačené tim, že proti konci výkyvného ramene (31) je upravena pomocné pružina (19), opřená o rám (1) nebo s rámem spojené těleso.

MPK / Značky

MPK: D01H 1/241

Značky: přítlak, spřádacího, bezvřetenového, břemene, stroje, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-265980-zarizeni-pro-pritlak-bremene-u-bezvretenoveho-spradaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přítlak břemene u bezvřetenového spřádacího stroje</a>

Podobne patenty