Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin

Číslo patentu: 265831

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká sušárny porézních materiálů,zejména zrnią a řeší problém efektivního využití tepelné energie, vkládané do procesu sušení. Spadá do oboru sušárenství, zejména zemědělských materiálů.Současné konstrukce sušáren jsou uspořádány bud klasickým způsobem jednorázového sušený anebo využívají předsušení materiálu, v poslední době pomocí odpadního tepla odváděného z hlavního sušicího procesu. Tato uspořádání však málo respektují měnicí se sušárenské vlastnosti zrnitých pőrézních materiálů při různém obsahu vody a teplotě, případně nemají v důsledku ztrátových převodů sušicího média dostatečnou účinnost. Vlhčí materiály se při konstantní dodávce tepelného média sušĺ rychleji než materiály smenŠím obsahom vlhkosti. Je účelné, aby sušicí médium, odcházející ze sušicího procesu, bylo co nejvíce nasyceno vodními paraui, odebranými-ze sušeného materiálu. Tento požadavek na efektivní sušłcí proces však dosavadní sušárny nesplňují v dostatečně miře.Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin, uvedený nedostatek do značné míry odstraňuje. Podstata vynálezu spočivá v tom, že vnější sušfcí komora materiálu je uspořádána vně alespoň jedné vnitřní sušicí komory materiálu, opatřené přívodni vzduchovou komorou sušfcáho vzduchu a převodem materiálu zvnější sušící komory, mající alespoň jednu vnější perforovanou stěnu, přičemž mezi vnější sušíci komorou a vnitřnísušící komorou je provedena alespoň jedna perforovaná mezistěna.Tímto základním vynálezeckým uspořädáním se dosahuje maxímálního možného nasyoení sušícího teplovzdušného média vodními paramą a tím výrazného zefektivnění sušicího procesu co do rychlosti sušení a úspory energie.Dalším význakem vynálezu je, že ve vnější sušící komoře a vnitřní sušící komoře jsou pod přívodem a vstupem materiálu uspořádány rozváděcí dopravníky a před výpadem a vývodem materiálu jsou ve vnější sušící komoře a vnitřní suŠící~komoře uspořádány shrnovací dopravníky.Tímto uspořádáním se dosahuje efektivního sušení při optimálním využití prostoru se čtyřúhelníkovou základnou, tedy u nekruhových pravoúhelníkovýoh průřezů sušáren.Dalším význakem vynálezu je, že přívodní vzduchová komora je vzduchovým potrubím napojena na sušící ventilátor, před nimž je uspořádán tepelný zdroj a nebo tepelný výměník chladiče, na nějž je napojen chladící ventilátor,napojený na rozvod chladícího vzduchu do nhladírny materiálu.Na připojeném výkresu je ve schematiokém svislém řezu znázorněn príklad provedení sušárny podle vynálezu.Sušárna L, vybavená přívodem g materiálu a provedená s kruhovým nebo jiným. např. čtyřühelníkovým průřezem, je opatŕena vnější sušicí komorou Q, opatřenou vnějšími perforovanými stěnami 5, resp. u kruhového průŕezu sušárny jednou kruhovou vnější perforovanou stěnou 3. vnější sušící komora Q obklopuje alespoň jednou vnitřní sušící komoru § materiálu, která je opatřena vstupom Q materiálu z výpadu 1, provedeném vespod vnější sušicí komory Q pomocí převodu § materiálu, který však může být alternatívne zaústěn též pro eventuőlní opakování sušení ve vnější sušlcí komoře Q do přívodu g s neznázorněným volitelným přepínáním přepouštění materiálu z výpadu 7bud do přívodu g.nebo do vstupu6, není to však podmínkou.Vnitřní sušící komora §, kterých může být i případně několik v sobě a které jsou pak v tomto případě opat.řeny vývody a přívody sušeného materiálu vždy z komo ry uspořádané více vně do komory uspořádané.uvnitř/neznázorněno/. je opatřena vývodem g materiálu vyústěnýn a vyvedeným bud přímona skladovací místo /neznázorněnoć nebo dále do eventudlně uspořádené chladírny Lg materiálu, opatŕené vstupním otvorem LL a výstupním otvorom Lg materiálu. V případě sušárny nekruhověho podlouhlého průŕezu, např. s obdélníkového jsou pod přívodem Q a vstupem Q materiálu uspořádány rozváděcí dopravníky Lg a před výpadem la vývodem g materiálu shrnovací doprevníky Lg, např. šnekové. Alespoň jedna vnitřní sušící komora Q je opatřeną přívodní vzduchovou komorou L§ sušícího vzduchu, opatřenou perforovanou obalovou stěnou L§, resp. u nekruhového průřezu perforovanými obalovými stěnami Lg, kterými je přívodní vzduchové komora L§ oddělena od prostoru vnitřní sušicí komory 5 materiálu, tato je opět bud od neznázor něné, více vnč uspořádané další vnitřní sušící komory §| anebo od základní vnější sušící komory Q odděleua alespoň jednou perforovanou°mezistěnou L 1. Na přívodní vzduchovou komoru Lg je napojeno vzduchové potrubí Lg od sušícího ventilátoru Lg, před nimž je uspořádán tepelný zdroj gg. V případě provedení s chladírnou Lg materiálu je s výhodou před suštcím ventilátorem Lg, resp, ještě před tepelným zdrojem gg anebo eventuálně i místo něho uspořádán tepelný výměník g chladiče gg a za ním pak chladící ventilátor gg, napojený na rozvod gg chladícího vzduchu do chladírny LQ materiálu.Sušárna podle vynálezu pracuje takto Na počátku sušení se vlhký materiál přivede ve směru šípky L do vnější sušící komory Q a teplým vzduchem z přívodní vzduchové komory se vysuší na určitou sníženou hodnotuvlhkosti. Materiál pro sušení se s výhodou může přivádêta odvádět kontinuálně. Výpadem 1 ve směru šipky §a přivodem § se opět materiál shora zavede recyklicky ve směru Q do vnitřní sušící komory §, není to však podmínkou, může být přímo dále převeden ve smě~ ru Q do vnitřní sušicí komory §, odkud se po sušení dostává ven, případně ve směru 5 doh 1 adirny Lg ke zchlazeni a potom na skladovací misto. Přiváděný teplý vzduch sušieím ventilátorem Lg přitom využívá tepelného zdroje gg a nebo tepelného výměníku Q chladiče gg, je-li proveden. Tento teplý vzduch nejprve prustupuje perforovanou obalovou stěnou gg a dále vlhčím materiálem ve vnitřní sušící komoře § a polwm částečně nasycený odebranými vodními parami, dále perforovanými mezistěnami il do vnější sušící komory Q a tam umístěným materiálem a vnějšimi perforovanými stěnami 3 do ovzduší, dokonale a efektivně do nejvíce nasycen vodními parami ze sušeného materiálu.

MPK / Značky

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, zrnin, zejména, porézních, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-265831-susarna-poreznich-materialu-zejmena-zrnin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin</a>

Podobne patenty