Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír, Březina Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká prütočné měrné cely pro měření absorpce procházejícího záření, opatřené přívodem a odvodem měřené kapaliny, zaústěnými do cely v podstatě kolmo na osu měrného paprsku a s okénky z materiálu, propouštějícího měrné záření, která jsou sevřena deskami.V oboru analytické chemie a průmyslové analýzy se pro detekci přítomnosti látek v roztoku používají dmzktory, pracující na principu měření absorpce záření procházejícího měřenou kapalinou. Pro měření látek o vysokých koncentracích anebo látek s vysokým absorpčním koeficientem,jsou potřebné cely detektorů s krátkou optickou délkou. Běžné cely detektorů, např. pro detekcí V kapalinové chromatografii, jsou konstruovány zpravidla s optickou délkou 10 mm. Kapalina protěká válcovým otvorem, současně tímto otvorem prochází měrný paprsek. Zakladny tohoto válcového prostoru jsou tvořeny křemennými skly, vstup a výstup z kapaliny je ŕešen štěrbinou v těsnění mezi skly a vlastním tělssem cely, do kterého jsou též připevněny vstupní a výstupní kapiláry. Těleso cely válcovým otvorem přesně určuje velikost cely a vzhledem k umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit. Dále jsou používány cely proti sobě v podstatě kolmo na osu měrného paprsku. Tyto cely mají kratší optickou délku, ale optická délka cely je omezena rozměrem kapilár. Jiným typem jsou měrné cely, kde vstupní a výstupní kapiláry jsou zavedeny do desky, svírající dvě křemenná skla, rovnoběžně s osou měrného paprsku. Vlastní prostor cely je tvořen účelově eliptickým otvorem v těsnění mezi křemennými skly. Tato cela sice umožňuje dosažení malých optických dělek, ale výrobné je náročná, vyžaduje pečlivou adjustaci a má poměrně značný dynamický odpor.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření,opatřená přívodem a odvodem měřené kapaliny, zaústěnými do cely V podstatě kolmo na osu měrného paprsku a s okénky z materiálu, propouštějícího měrné záření, která jsou sevřena deskami. Podstata řešení spočíva v tom, že okénka jsou opatřena osazenou částí, zasahující do otvoru pro průchod měrného paprsku V tělese cely a zmenšují optickou délku cely. Do otvoru V tělese jsou, nezávisle na optické délce cely, zaústěny vstupní a výstupní otvory pro průtok něhaé kapaliny. Na části okének, zasahující do otvoru V tělese cely, může být Vytvořeno zkosení, které upravuje proudění kapaliny celou. Dále mohou být ckénka v části zasahující do otvoru v tělese cely, upravena do tvaru komolého kužele, případně tato část okének může mít menší průměr než je otvor v tělese cely. Výsledkem těchto úprav je vznik obtočného kanálku, který snižuje průtočný odpor cely.základní účinek měrné oely podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje jednoduchou konstrukcí měrné cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 - řez celou a pohled na okénko s osazením upraveným do tvaru komolého kužele obr. 4 - řez celou a pohled na okénko, kde osazená část má menší průměr než otvor v tělese celyNa obr. 1 sestava základního provedení měrné cely. Těleso cely l je opatřeno vstupním otvorem 1 a výstupním otvorem §.k 0 kenka A pro průchod měrného paprsku zasahují osazenou částí do otvoru v tělese cely l a jsou usazena na těsnicích kroužcích á. Okénka 1 jsou stahována přes pružné podložky § deskami 1. Optická délka cely je určena tlouštkou těsnění á,velikosti osazené části okének A a osazené části otvoru pro průchod měrného paprsku VSestava cely na obr. 2 je shodná s provedením na obr. lks tím, že v místech vstupního otvoru g a výstupního otvoru Q v tělese cely l jsou na osazené části okěnek A vytvořeny úkosy, 3 265142které usměrňují průtok kapaliny měrnou celou a snižují její hydrodynamioký odpor.Sestava cely na obr. 3 je shodná s provedením na obr. 1, s tím, že osazená část okének 5 je upravena do tvaru komolého kužele. V cele tak vzniká obtočný kanál tvaru prstence trojúhelníkového průřezu, kterým protéká část měřené kapaliny a dynamický odpor cely je proto nižší.Sestava cely na obr. 4 je shodná 5 provedením na obr. 1, 5 tím, že osazená část okének 3má průměr menší, než je průměr otvoru v tělese cely l. V cele tak vzniká obtočný kanál ve tvaru prstence čtyřhranného průřezu, kterým protéká část měřené kapaliny a dynamický odporS měrnou celou podle vynálezu se pracuje tak, že cela se vloží do přístroje tak, abyměrný paprsek procházel okénky 5 v ose tělesa cely l. Vstupnim otvorem 3 se do cely přivádi měřená kapalina a výstupním otvorem 3 celu opouští. Přistroj měří úbytek záření po průchodu1. Etůtočná měrná cela pro měření absorpce procházejíciho zářeni, opatřená přívodem a odvodem měŕené kapaliny, zaústěnými do cely v podstatě kolmo na osu měrného paprsku a s okénky z materiálu, propouštějícího měrné zářeni, která jsou sevřena deskami, vyznačená tím, že okénka (4) jsou opatřena osazenou částí, zasahujici do otvoru pro prüchod měrného paprsku V tě lese cely (1).2.Průtočná měrná cela podle bodu 1 vyznačená tim, že mezi osazenou části okénka (4) a vnitřním osazením otvoru V tělese cely (1) je umistěno těsnění určujici vzdálenost meziokénky (4) a optickou délkou měrné cely.3. Průtočná měrná cela podle bodu 1 a 2 vyznačená tim, že na osazené části okěnek (4) je v místech vyústěni vstupního otvoru (2) a výstupního otvoru (3) Vytvořeno zkosení.4.Průtočná měrná cela podle bodů 1 až 3 vyznačená tim, že osazená část okének (4) tvoří komolý kužel. , 5. Průtočná měrná cela podle bodu 1 vyznačená tím, že osazená část okének (4) má průměr menší než otvor pro průchod měrného paprsku v tě 1 esecely (1) a tvoří obtokový kanál.

MPK / Značky

MPK: G01N 21/03

Značky: záření, průtočná, měrná, absorpce, měření, procházejícího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-265142-prutocna-merna-cela-pro-mereni-absorpce-prochazejiciho-zareni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření</a>

Podobne patenty