Čepový závěs pro zavěšení a ustavení polohy okenního křídla, například ventilačního na pevném rámu

Číslo patentu: 264565

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čtvrtníček Zdeněk, Grmela František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález týká se čepového závěsu pro zavěšení a ustavení polohy okenního křidla,například ventilačního na pevném rámu,se zaražkovým a nosným čepem.Dosud známá upevnoną např. okenního ventilučníhojkřídla V naddveřnih pnostoru opodgjsou řešena pomocí čepovýàa závěsů,ktoré jsou V páru umístěny na spodních částech ventilačního křídla a osa čepů má vodorovnou polohu.Čepový záves je pak do» plnčn rozpěrkou která je umístěna na opačné straně ýámą než je upevněn čepový závěą a zabezpečuje funkci ventiločniho Křídlo,pž jeho ustavení do ventilační polohy.Nevýhodou této Kombinace uchycení Ventilačniho Křídlo po~ moci čepového závěsu u rozpěrky pro ustavení ventilačni polohy kŕídla je jednak značný počet součáetek a dílą které vykazují značnou pracnost při jejich výrobě a montáži.Právě při jejich montáži je nutné provádět zásahy do obkladového materiálą až už se jedná o hliník nebo plasty. Další nevýhodou je zhoršenioelkového vzhledu ventilačního křídla,způsobený zejména výřezy V 9 b~ kladovém materiálu provećené při montáži.V neposlední řadě nevýhod dosud používaného čepového závěsu doplněného rozpěrkou je nebezpečí úrazu obsluhy při manipulàci s v ventilačním křidlem,zejména při jeho otevírání.Výše uvedené nedostatky odstraňuje čepový závěs pro zavěšení a ustaveni polohy okenniho křidla,například ventilačního na pevném rámu,se zarážkovým a nosným čepem podle vynálezu,Jehož podstata spočivá V tom, že čepový závěs tvoří dvoudilný celek)V jehož pevném dílci je V jeho horní části styčné stěny upravenastupňovítá vodící ku 1 isa,která je na obou svých koncích otevřeną a ve spoöní části kolmo na vodící kulisu je upravena svislé průchozí drážka,přičemž v horní části styčné stěny pohyblivého dílce čepového závčsu je upraven zarážkový čep,zasahující do vodící kulism a ve spodní části rovnoběžně se zarážkovým čepem je upraven prúchozí otvor,ve kterém je umístěn hlavní nosný čeą procházející průchozí drážkou pevného dílce čepového závěsu.Výhoda čepového závěsu podle vynálezu spočívá předevsím v tom,že po spojení pevného a pohyblivého oílce hlavním nosným čepem tvoří jeden montážní celeą který V sobě spojuje obě hlavní funkce závěsuya to vyklápční ventilačního krídla u jeho výklápčcí polohy.Také jeho výroba oproti známým rozpěrkám je podstatně jednoąušší a lze pri ní uplatnit moderní slévárenskou technologią napr.pŕesným litím pomocí vytaveného mooelu.Výhooy čepového zúvěsu podle vynálezu se projeví i ve snaonosti a jed noduchostą zejména pak přesností montáže.Příkladnć provedení vynálezu je znázorněno na priloženem výkresu,kJe predstavuje obr.l nárysný pohled ná pevný dílec závěsu, obr. nárysný pohled nu pohyblivý oílec závěsu a obr.3 celkovou sestavu závěsu.Čepovy závěs sestává V podstatě ze dvou spoluprscujícíchdílcüł,spolu spojených hlavním nosným čepem ląa to z dílce pevnéhoł a dílce pohyblivého 4.Pevný uílec 1 čepového závěsuje upevněn na svislé části pevného dveřního nebo okenního rámu a pohyblivý dílec i na svislé části pohyblivého okenního râmą např.venti 1 ačního krídla.Ve styčné stěně pohyblivého dílce gv jeho horní části je upruven zorúžkovy čep 2 yálcového tvaru a ve spodní části to hoto Jílce 4 je rovnoběžnč s osou znrážkovćho čepu 5 upraven í -íprůchozí otvor 3 pro hlavní nosný čep 7 závěsu.Ve ls-týčné stěně pevného dílcel je .pakýĺ v卍jeho horní částí upra vena kolmo na jeho svislou osu stupňovitá vodící kulisa kte 3-» rá je na obou svých uoncích otevřená. V místě stupňovitého přechodu tvoří vodící kulisaâ v podstatě dorsz pro zarážkový čep 5 pohyblivého oílce i závěsu,který je ve vodící kulise posuvný, a umožňuje pevné ustavení ventilačního křídla v požadované po lozeàłloubka vodící kulisy 2 je pak v podstatě shodná s výskouzarážkového čepujà. Ve Spodní části pevného dílce upravena průchozí drážka 3 pro hlavní nosný čep 7. Tato průchozí Jrážka 4 např. oválnćho tvaru,je rovnoběžná se svislou osoupevného dílce l závěsu a je upravena kolmo na vočící kulisuÁà 3 Oba spolupracující dílce 32 fzávčsu jsou spolu vzájemné spojeny hlavním nosným čepem 1 umístěným v průchozím otvoruł pohyblivého Jílce ćzávěsurprocházejíoím průchozí drá 3 koui pevného díloe lzávěsu.V průďpzí drážce 3 pevného dílcełzávěsu je hlavní nosný čep 1 závěsu na výšku prüchozí drážkyà posuvný a spolu s ním i pohyblivý dí 1 eczúvěsu.Výáka zdvihu hlavníhonosného čepu zv průohozí drážceł pevného dílce. zàvesu je v pojstatě shodná s roztečí stupňovité volící.Kulis 5 rgpevného ílceL závěsu.Do vodící kulisy§zasahuje zarážkový čep 2 upravený na pohyblivém dílci ázávěsu, který je ve vodící drážce gposuvný zasoučasného působení zdvihu hlavního nosného čepu 1 v průcnozí dràžceâ pevného dílcelzávěsu. Čepový závěs okenního ventilačního kŕídla se zurážkovým čepemŽumožňuje okenní ventilační kŕídlo ustavit do trechzákladních poloh.V první základní poloze je okenní ventilačnípůsooením síly se hlavní nosný čep 1 pohyblivého dílce 4 své-osu posunenapr. v oválné průchozí drážce j pevného oílce l závésu,a zarúákový ćep 5 pohyblivého dílce 4 závěsu se posune can t .64 565ve vodící kuliseâ pevného dílce łzávěsu na doraz přechodového stupně vodící ku 1 isyg a ustaví polohu okenního ventilačního křídla ve druhé poloze. Dalším působením síly na okenni ventilačni Křídlo se hlavní nosný ćep i pohyblivého dílce L závěsu posune do krajni horní polohy-v průchozi drážcepev~ ného dĺlceł závěsu a zarážkový čepłí pohyblivého dilce 3 závěsuse scela vysune ze stupňovité vodící kulisy 4 špevného dílce łąa veotilační Křídlo so přetočí o l 80 °tak, až se opře o povný rám dveří nebo okna.Uvedení oxenního ventilačního křidla zpět do základnípolohy děje se tak, Ze jeho zpětným otočením se zarážkový čepjponyblivého dílce §závěsu nasune zpět do vodíci kulisy 2pevného ćílcegà závěsą až se zarážkový čepjł zastaví na dorazu pŕechodového stupně vodící kulisyä pevného iílcełzávěsu. Tři ňepŕetržítém-působení síly se zarážkomý čepił ve vodící kuliseä a hlavní nosný čep 1 v průchozí dráäcełposunou do své spodní krajni polohy a uvedou okenoídventilačníkŕido zpět do své základní polohy.

MPK / Značky

MPK: E05D 3/00

Značky: zavěšení, například, rámu, ventilačního, křídla, závěs, okenního, čepový, ustavení, polohy, pevném

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-264565-cepovy-zaves-pro-zaveseni-a-ustaveni-polohy-okenniho-kridla-napriklad-ventilacniho-na-pevnem-ramu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čepový závěs pro zavěšení a ustavení polohy okenního křídla, například ventilačního na pevném rámu</a>

Podobne patenty