Mechanismus k přerušení a opětovnému navedení pásku při navalování běhounové vrstvy pneumatiky

Číslo patentu: 263796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bréda Miroslav, Borecký Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

263796. i , ~ vynález se týká mechaxžismu. kpřerušení a ,opětovnćmgýąaveďenä ,pásku na povrch pneumatiky při navalování běhounové vrstvy bez zásahu obsluhy. Při vytváření běhounové vrstvy se navíjí úzký pryžový pások na odrásaný povrch pneumatiky. Po navinutí celého běhounu se musí pásek přetrhnout, konec doválcovat do pneumatiky, vyměnít pneumatiku a konec pásku,který zůstal na navalovací hlavě, přilepit na povrch další pneumatiky. začíná další cyklus.. ,ą U dosud známých řešení se na konci cyklu pásek přeruší ručně. zajistí se, aby nespadl z navalovací hlavy, např. obtočením kolem kladky. Po výměně pneumatiky se opět ručne přilepí na její povrch. Je známo i řešení, které pokládany pásek přeruší pomocí ostříNevýhodou prvého řešení je ruční manipulace obsluhy, to představuje větší ztrátove časy. Bezpečnost při přetrhávání pásku je horší. U druhého řešení jsou nevýhodou~vyšší poŕizovací i provozní náklady na pohon sekacího ústrojí.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že na čepu pŕítlačné kladky jsou zároveň otočné uložená dvě nosná ramena s dotlačovacími kladkami. Ramena jsou naklápěná do krajní polohy pružinami. Jedno z ramen je opatřeno přldržovačem pásku s omezovaoí přírubou a regulačním šroubem. Druhé má na čepu dotlačovací kladky otočné uložen držák oetří s ostřím, Držák je pomocí čepů spojen kinematickým členem s tělcsem hlavy. Pro jednoznačne kinematické poměry může být držák spojen pomocí pružinys nosným ramenem. Kinematický člen je vytvořen bud jako rameno nebo ohebný člen nebo A.Hlavní předností vynálezu je zlepšení pracovních podmínek obsluhy pri jeho jednoduchosti. Mechanismus nevyžaduje pohon k ovládání sekacího zařízení a prvků k tomu potrebných. To představuje snížení pořizovacích nákladů i zjednodušení údržby.Příkladná provedení mechanismu podle vynálezu jsou zobrazena na výkresech, Ehe obr. 1 představuje nárys varianty s ramenem při navalování, obr. 2 představuje nárys varianty s ramenem při přerušování pásku, obr. 3 představuje variantu s ohebným.členem a obr. 4 variantu s dvojici páks šŇa.čepu l (obr. 1) upevněném v tělese hlavy g je otočněfuložena piítlaćná kladka Q k pokládání pásku gna povrch pneumatiky Q a nosná ramena É a 1, která jsou samostatné spojena pružinami 5 přes napínací šrouby g S tělesem hlavy g. Na druhé straně jsou nosná ramengà Qal opatŕena čepy lg, na nichž jsou otcčně uloženy dotlačovací kladky ll a 33. Rameno 1 jeopatřeno přidržovačem pásku lg s regulačním šroubem lg a omezovací přírubou ł§,která se opírá v klidové poloze o kladku lg. Na čepu gg druhého nosného ramene Q je otočně úložen držák ostří ll s ostřím lg. Držák ll je spojen čepem lg přes rameno gg opatřené distančním šroubem łl a pomocí čepu gg 5 tělesem hlavy 3. U další varianty (obr. 3) je držák.pstří ll spojen s tělesem hlavy Á ohebným členem 3 a opatřen pružinou gg, spojenou druhým koncem s nosným ramenem 5. U poslední varianty (obr. 4) je ohebný člen gg nahražen dvojici pák zá a 25 spojených čepem 31. Paka gg je opatřena distančním šroubem gg. Mechanismuspracuje následovně. Ostží lg je při navalování zasunuto ramenem 32 mimo dráhu pásku 5. U další varianty je osřří lg zasunuto pružinou 21. Při ukončení navalování(obr. 2) odjíždí těleso hlavy gAod povrchu pneumaticky Q. Dotlačovací kladky ll a lg jsou dotlačovány k povrchugpneumatiky á pomocí pružin Q, tím se natáčí nosná ramena Q a 1 kolem ěepu l. změnou polohy nosného ramene § a pomocí ramene gg, u dalších variant pomocí ohebného členu gg (obr. 3) nebo pák gg a 35 (obr. 4), dochází k naklápění držáku ostří ll s ostřím lg kolem čepu lg směrem k pásku 1. Nosné rameno 1 ukončí natáčení kolem čepu l v poloze, kdy přidržovač pásku lg dosedne přírubou lg na kladku lg, tím zafixuje pásek 1. Okamžik fixace lze nastavit regulačním šroubem 31. Po té dochází k zasekávání ostří 8 do pásku 1, jelikož pohyb nosného ramene Q není ještě omezen. Po přetržení pásku Akladka gg doválcuje jeho konec do povrchu pneumatiky 3. Vysunútí ostŕí lg lze nastavit dlstančnlm šroubem gł respektive distančnlm šroubem gg. Druhý konec zůstává na přítląčné kaldce 3 fixován pfidržovačem pásku lg. Kladka gg se oddálí od povrchu pneumatiky Q. Cyklus je ukončen. následuje výměna pneumatiky. Na začátku nového cyklu, pri pohybu tělesa hlavy 3 k povrchu pneumatiky Ě, se opře dotlačovací kladka 3 0 povrch pneumatiky §. Tím se při dalšúnpohybu zatlačováno nosné rameno Q a dochází k zasouváni ostří lg mimo dráhu pásku 1. následně dosedne na povrch pneumatiky 5 dotlačovaci kladka ll na nosném ramenl1 a jeho natáčaniu kolem čepu A dojde k odjíštění pásku 1 na kladce lg. Po té dosednena povrch pneumatiky g pĺitlačná kladka 3 a płllept pásek 5 k povrchu 5. otáčaním pneumatiky začíná nąvalování.1. Mechanismus k prerušení a opětnvnému navedení pásku přl navalováni běhounové vrstvypneumatiky metodou úzkého pásku vyznačený cim. že na čepu (1) přitlačné kladky(3) jsou zároveň otočné uloženy a pružinami (8) naklápěny nosné rameno (7) s dotlačovací kladkou (11) opatřené přidržovačem pásku (13) s omezovacl přírubou (15) a requlačnim šroubem (14) a nosné rameno (6) s dotlačovací kladkou (12) na čepu (10), na kterém je zároveň otočné uložen držák ostři (17) s ostřím (IB), který je kinematíckým členem spojen s tělesem hlavy (2) pomocí čepu (19) a čepu (22).2. Hecnanlsmus podle bodu 1 vyznačený tím, že kinematický člen je tvořen ramenem(zo) opatřeným dlscančním šroubem (21).3. Mechanlsmus podle bodu 1 vyznačený tím, že držák ostří (17) je opatřen pružinou(24), která je druhým koncem spojená s nosným ramenem (6).3. Mechanlsmus podle bodu 3 vyznačený tím, že kinematický člen je tvořen ohebným členem (23).5. Mechanismus podle bodu 3 vyznačený tim, že kínematický člen je tvořen dvojici pák (25 a 26), které jsou opatžena distenčním šroubem (28) a navzájem spojených čepem (27).

MPK / Značky

MPK: B29D 30/52

Značky: navalování, běhounové, mechanismus, přerušení, navedení, vrstvy, opětovnému, pneumatiky, pásků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263796-mechanismus-k-preruseni-a-opetovnemu-navedeni-pasku-pri-navalovani-behounove-vrstvy-pneumatiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanismus k přerušení a opětovnému navedení pásku při navalování běhounové vrstvy pneumatiky</a>

Podobne patenty