Spřádací stroj

Číslo patentu: 263766

Dátum: 11.04.1989

Autori: Filip František, Maršíček Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je spřádací stroj zahrnující rám, odváděcí vzduchové kanály a pro každá spřádací místo jednak spŕádací jednotku se spřddacím rotorem, vyčesávacím válečkem,podávacím válečkem, jednak odtahové válečky a navíjecí válec příze na cívku, jekož i jejich poháněcí prostředky, napojené na řídicí a ovládací ústrojí. QPodle cs pat. 123 402 nebo cs pat. 124 126 je známo uspořádání stroje, která sestáváze sekcově uspořádaného rámu, v kterém jsou upravený vzduchové kanály technologického vzduchu.sekce jsou vzájemné spojený do požadované délky stroje, přičemž na sekcovém rámu jsou upevněny výklopná spřádací jednotky. Spřádací jednotky mají rotor poháněný nekonečným řemenem,probíhajícím podél sekcovitého rámu stroje. Rovněž vyčesávací válečky jsou poháněny obdobným řemenem, přičmž podávací váleček pramene je napojen šnekovým ozubením přes spojku na průběäný hřídel. probíhající podél celého sekcovitě uspořádaného rámu stroje. Ddtahové válce a rovněž i navíjecí válec pro cívku jsou uspořádány na epolečných průběžných hřídelích, uložených minimálně v příčných nosnících sekoovitého rámu pomocí ložisek. Toto uspořádání jez hlediska technologie výroby relativně náročné na přesnost výroby. z hlediska montáže vyžaduje toto uspořádání stroje postupnou montáž, tj. smontování pruběžných hřídelů a samostatných spřádacích jednotek. Protože sekcová dílce jsou relativně rozměrné, je manípulsce při obrábění jednotlivých úložných ploch relativně náročná. Toto provedení je proto z hlediska větších výrobních sérií nákladné a náročná na zpracovací prostor dílenského provozu. I z hlediska vlastního výrobního provozu stroje v přádelnáoh, přináší toto řešení nevýhodu v tom, že při vzniku poruchy na jednotlivých spřádacích místech běží na příaluäném porouchaném spřádacím místě bud všechny nebo alespoň některé dílce až do doby odstranění poruchy, čímž dochází k jejich zbytečnému opotřebení a tím ke snížení životnosti. Průběžné hřídele odtahovýoh válců, navíjecích válců, podávacíchuválečků, jsou naháněny spoločným elektromotorem přes příslušné převodovky, které jsou upraveny na jednéstraně stroje v poháněcí sekci rámu. Tyto průběžné hřídele jsou poháněny nezávisle na spřádacích jednotkách, resp. na spřádacích roto rech a běží po dobu provozu stroje.Uvedená koncepcs stroje zůstává zachována í při použití samostatných pohonů spřádacích rotorů vysokofrekvenčními motorky např. dle nos 2 118 775. Spřadací jednotka s rotorem, vyčesávacím válečkem a podávacím válečkem je řešena u všech známých OE strojů jako samostatný konstrukční celek. Spřádací jednotka je však vždy pomocí poháněcích prostředků spojene s ostatními spřádacími jednotkami např. u pohonu podávacích válečků nebo vyčesávacích válečků. U tohoto patentového spisu jsou sice použitý samostatné motory pro pohon spřádaoího rotoru,pro pohon odtahových válců a navíjecích válců a pro samostatný pohon podávacích válečků,přičemž vyčesávací váleček je poháněn řemenem od jiného elektromotoru, ale i toto řešení pŕedpokládá společné pruhěžné hřídele pro podávaní válečky a pro navíjecí válce. U všech známých řešení se předpokládá provedení průběžných hřídelů, které vzájemně prakticky propojují jednotlivé spřádací jednotky - vi napr. Dos 2 154 vas.Ukolem je vyłešit koncepci stroje pro předení příze na bezvřetenových spřádacích jednot .kách např. se spřádacím rotorem, u které by byly odstraněny výše uvedené nedostatky známých koncepcí a u které by se uajistila možnost levnější a snadnější technologie velkosériovéUvedený úkol řeší spřádací strojzpodle vynálezu. jehož podstata spočíva v tom, že každá spřádací jednotka a k ní náleěející odtahové válečky a navíjecí válec příze na cívku jsou uchyceny na jednotkovém rámu, který je upevněn uchycovacimi prostředky na hlavním průbäžnám rámu stroje, přičemž jejich napojení na poháněcí prostředky je nezávislé vůči soussdním spřádacím místům. Tímto řešením se doeáhne toho, že každé spřádací místo je sloäeno z relativně malých dílců, které se snadnčji vyrábějí na automatických strojích a současně se snadno montují na jednotkové rámy. S jednotlivými jednotkovými rámy se pro vytvoření úložných plech snadněji manipuluje. každá spřádací místo se dá snadněji odskouiet z hlediska funkce přímoVýhodná je, když na jednotkových rámsch jsou současně upraveny poháněcí prostředky propohon všech funkčních míst spřádacího místa. Každé spřádací místo je tak kompletní anezávislé na sousedních spřádacích místech. Z hlediska výroby lze zajistit velkosériovou výrobu a tím snížit náklady. Zdánlivě vyšší náklady-na poháněcí prostředky se vyrovnají snadnější výrobou ostatních funkčních dílů spřádacího místa a výhodamí v provczním nasazení v přádelnách. Každé spřádaeí místo v případě přetrhu se dá odstavit z provozu jako celek, takže nedochází k zbytečnému opotřebení. Z hlediska spouštění stroje lze snadno zajistit, aby jednotlivá spřádací místa byla uvedena do chodu V krátkých intervalech po sobě, což je výhodné z hlediska zatížení elektrické sítě.Příkladné provedení spřádacího stroje je ve schematiokýoh nákresech znázorněno na příležených výkresech, kde na obr. 1 je příčný řez spřádacím strojem se znázorněným jednotkovým rámem, spřádací jednotkou a poháněcími prostředky na levé straně rámu, přičemž pravá strana je pro zjednodušení vynechána, na obr. 2 je pohled zepředu na schematicky znázorněné uspořádání poháněcích prostředků v provedení se samostatnými elmotory pro jednotlive funkční místa,na obr. 3 je obdobný schematický nákres jako u obr. 2 s přímým uspořádáním poháněcích prostředků. .Spřádací stroj seetává ze známého hlavního průběžného rámu, který má několik stejných sekcí s příčnými nosníky. Spojení sousedních sekci je provedeno spojovacími prostředky na příčných nosnících. Rám ł zahrnuje známé odváděcí vzduchové kanály g. g, z nichž jeden slouží pro odvod technologického vzduchu od spřádacích rotorü a druhý pro odvod nečistot od vyčesávacích válečků spłádacích jednotek 1. Sekcovité uspořádání základního rámu není pro uspořádání stroje nutné, ale je výhodné. Na rámu ł jsou uspořádaný paralelně vedle sebe spřádací místa, přičemž každé spřádací místo zahrnuje známou spřádací jednotku 1, dvojici odtahových válečkú Ž, Q pro odtah příze 1 a navíjecí válec 3 pro návin příze 1 na cívku 2, která je uchycena ve výkyvných ramenech łg. Doposud bylo známa upevnit tyto funkční díly přímo na rám ł stroje. Podle vynálezu je však pro každé spřádací místo vždy upraven samostatný jednotkový rám łł, který je na rám A stroje uchycen uchycovacími prostředky łg např. šrouby. Na každém jednotkovém rámu łł je uchycena jedna spřádaoí jednotka 5 alespoň svoji rozhodující částí, jak naznačeno v obr. 1, nebo zcela, jak uvedeno v obr. 2. Nad spřádací jednotkou 3 jsou na jednotkovém rámu łł uchyceny odtahové válečky 3, É na samostatných ložiskových držácích lg. Jeden odtahový váleček É je pžítlačný a je známým způsobem upraven na výkyvném držáku li. Nad odtahovým válečkem Q, § je upraven navíjecí Válec Q v druhých ložiskových držácích łá Výkyvnájramenąjłg s cívkou g jsou rovněž uchycena na jednotkovém rámu łł. Na jednotkovém rámu łł jsou tak upevněny všechny funkční díly jednoho spřádacího místa a s výhodou včetně hlavních poháněcích prostředků, takže každé spřúdací místo je napojeno na poháněcí prostředky,nezávisle vůči sousedním spřádacím místům. Poháněcími prostředky jsou rozuěny poháněcí řemeny, ozubená kola, spojky a zejména elektromotory. Na obr. 1 je pro pohon odtahových válečků §, É a navíjecího válce g použit jako poháněcí prostředek s výhodou samostatný elektromotor łg a ozubené řemeny ll. Místo elektromotoru łg by však mohla být V krajním případě použita spojka, která by měla náhm řemenem od centrálního rozváděcíhc hŕídele, jak naznačeno čarkovaně v obr. 1. Poháněcí prostředky pro spřadací jednotku Q tvoří známý elektromotorek łg,který je součástí spřádacího rotoru 33 a rozvâděcí řemen lg pro pohon vyčesávacího válečku gg, který prochází poděl stroje. Dale tvoří pohaněcí prostředek např. poháněcí hrídel gg,který je ozubeným kolem gł spojen se spojkou gg podávacího válečku 31.Výhodnější je ale provedení, kde všechny funkční díly na spřádacím místě mají poháněcí prostředky přímo na jsdnotkovm rtmuwrpodobě samostatných elektromotorů.V provedení dle obr. 2 tvoří poháněcí prostředky samostatný elektromotor gg pro vyčesávací váleček gg a samostatný elektromotor gg pro podávací váleček 21.Na obr. 3 je schematícky nakrealena varianta, kde pro pohon vyěesávacího válečku gg je použito elektromotoru 33, který je propojen přes převodovku gg a elektromaqnetíckou spojku gg na podávací váleček 31, přičemž pohon spřádacího rotoru gg a odtahových válečků á, g je samostatnými elmotory łg, gg jako v obr. 1 a 2. Elektromotory łg, lg, gg, gg mohou být různéhodruhu, nepĺ. vysokofrekvenční prozpohon spřádącího rotoru 28, který vyžaduje vysoké otáčky a/nebo elektromotory s regulovetelnými otáčkami pro pohon ostatních funkčních dílů g, g, 8, g, 29, podle jejich potřeby. výše uváděné schéma pohonu je příklsdné. Je možné i provedení, kde kromě pohonu spłádscího rotoru 23 vysokofrekvenčním elektromotorkem je použit jeden elektromotor pro pohon odtehových váleěků à, g s nsvíjecím válcem g s současně pohon vyčesávacího válečku 29 a. podávncích válečků 27 vhodným použitím převadovek a spojek.Poháněcí prostředky, tj. elektromotory g, lg, 23, a a elektromagnetické spojky 22 jsou napojený na jednotkové řídící ústrojí 30, které je rovněž upraveno na jednotkovém rámu g. Pro zajištění hromadného spouštění stroje je výhodné, když jednotkcvé řídící ústrojí lg je svými spouštěcími a zsstevovncími prostředky gmapajeno na známé a blíže neznázorněné centrální ovládací ústrojí pro spouštění s zastvování stroje. Dále je výhodné, aby čidlo gprojągjištování přetrhu příze bylo napojeno na zastavovací prostředky g žídicího ústrojí Q. Eastone-li přetrh příze u jedné spřádací jednotky, jsou tak všechny poháněcí prostředky g až g u této spřádací jednotky vypnutý. Uvedou se do chodu při odstrsñování přetrhu příze.Použitím jednotkového rámu 1 lJ. pro uložení všech funkčních dílů jednoho spřádacího místa se shromadní výroba a zjednoduší montáž nejen ve výrobním závodě, ale i u uživatele v přádelně, přesto, že mohou vzniknout větší náklady na poháněcí prostředky. Funkce stroje z hlediska. předení příze je jinak nezměněna proti známým spřádaoím strojům. Spouätění stroje se provádí bud centrálním ovládncím ústrojím, nebo postupně jednotkovým řídícím ústrojím gg. Po spuštění stroje se provede známým způsobem zepředení příze spětným vracením konce příze do rotoru s následným zahájením odtahu. Podávací váleček 31 poddvá neznázorněný prunen k vyčesávecímu vdleěku g 9, který ojednocuje vlákna a doprevuje je do spřádscího rotoru 2 B, kde se spřádejí v~ přízl l. Příze 1 je odtehovýml válečky g, 6 s navíjecím vâlcem g nevíjene na cívku g.l. Spřádecí stroj zehrnující rám, odváděcí vzduchové kanály s pro každé spřádací místo jednak spřádecí jednotku se spřádacím rotorem, vyčesávecím váleükeln, podávacím válečkem,jednak odtahovs válečky a navíjecí váleo příze ne cívku, jako l jejich poháněoí prostředky,napojené na řídící a ovládací ústrojí, vyznačující se tím, že každá spřádscí jednotke (4)e k ní ndležející odtahove válečky (5, 6) s nsvíjeoí vdlec (8) příze (7) na cívku (9), jejichž nepojení na poháněcí prostředky je nezávislá vůči sousedním spřddecím místům, jsou uchyceny na jednotkovém rámu (11), který je upevněn uchycovacímí prostředky (12) na hlavním průbäžnćm rámu (l) stroje. .2. spřádací stroj podle bodu 1, Ávyznačující se tím, že nn jednotkovćm rámu (11) jsou upreveny pohdněcí prostředky pro pohon odtnhovýoh válečkd (5, 6) l navíjecího válce (O) s pro pohon poddvnoího vdlečku (27) s vyčesávacího vdlečku (29). atímca pohdnčcí prostředokpro spřádscí rotor (28) je uprsven na spřádecí jednotco (4).3. spřidací stroj podle bodu l, vyznnčující u tím, lo ne jednotkovén rámu (11) je upraven poháněoí proetfedek pro pohon odtehových vdločků (S, 6) e uavíjocího válce (B) a přidecí jednotku (d) obsahuje samostatne pohtněcí prostředky pro Ipřddací rotor (28), vyčelćvecí vúlečok (29) a podlvací vilačky (27).d. spřádecí stroj podle bodu l e 2 nebo 3, vyznlčující so tím, o ne jndnotkovćn dnu(11) je upraveno jednotkou řídící ústrojí (30) u svými spouitůcínl s altnvovsćínl prostředky o čídlo płetxhu (32) příse (1).

MPK / Značky

MPK: D01H 1/16

Značky: spřádací, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263766-spradaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spřádací stroj</a>

Podobne patenty