Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj, Smítal František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zámková soustavy dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro ovládání jazýčkových jehel přiřazených ke spodním nebo horním vodícím platinàą uložených ve spodním a horním jehelním válci, jež obsahuje zámky vymezující dráhu spoáních vodících platin bez jehel v úrovni odpovídající V podstatě úrovni otevírání jazýčků jehel v horním jehelním válci špičkami spodních vodících platin, přičemž stroj je opatřen prostředky pro zevádění a vyvádění spodních vodících platin bez jehel do zmíněné dráhy.Jsou známy dvouválcové okrouhlé pletací stroje pro výrobu ponožkového zboží, kde spolupráce jehel V jednom jehelním válci s vodícími platinami v protilehlých drážkách druhého jehelního válce je řešena pouze V případě přepínání jehel mezi jehelními válcia pro držení jazýčků jehel.Dále jsou známv dvouválcové pletací stroje, kde je spolupráoe zmíněných pletacích prostředků rozšířena ještě na otevírání zavře ných jazýčků horních jehel. Z britského patentu č. 404 C 64 je známo řešení, kde dráha prázdných spodních vodicích pletín je ehodnás dráhami vodicích platin nesoucích jehly. Dále z USA patentu čo4 233 823 je známo řešení, kde pro otevírání horních jehel prázdnými spodními vodícími platinami je použite známá zvýšená dráha spodních vodících platin 3 vyřazenými jehlami při pletení paty, tzv. nártová dráha. Tato dráha umožäuje značné výhody při držení jazýčků horních jehel. Oproti tomu s potížemi plní úkol otevírání jazýčků.I( vzájemnému potkávání hlavičky jehly se špičkou protilehlé vodící platiny dochází totiž mimo drážku kterewmliv z jehelních válců. Jelikož poloha obou konců jehly i vodící platiny není dobře zajištěw ne, může dojít k jejich minutí a tím k vážné poruše stroje.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu, což jev podstatě splněno tím, že ve zmíněné dráze spodních vodících ple~ tin bez jehel jsou pod drehou snižujících se horních vodících platin s jehlemi do uzavírecí polohy uepořádány zámky pro snížení spodních vodících platin bez jehel na úroveň, kdy jejich špičky se nacházejí v drážkách epodního jehelního válce.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že k otevírání jažýčků horw ních jeho). dochází v dréžkách spodního ,jehelního válce, čímž nemůže dojít k minutí řečených prostředků, protože jejich polohy jsouA zámková soustava podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněne na výkrese.známý dvouválcový okrouhlý pletscí stroj pro výrobu ponožkového zboží je opatřen známým spodním a hornín jehelním válcem L a g. V drážkách zmíněných jehelních válců 1 a g jsou ulo ženy spodní vodící platiny 1 a homí vodící platiny i, které slouží pro držení jehel Ž bud ve spodním jehelním válci Lnebo hornín jehelpímixválci 2. Ve spodním jehelním válci l jsou ještě uloženy známé neznázorněné stopry, jejichž volba je pmváděna vzorovecím zařízenímzámková soustava je uspořádána do dvou pletacích systémů. Ve spodním jehelním válci l jsou pro ovládání spodních vodících platia 2 uspořádány následující zámky. V prvním pletacím systému jsou to levé zatahovací zámky á, 1, 8 a g pro ovládání homích a spodních kolének 3 gp a 12 g spodních vodících plati 1 a střední zámek Qpro ovládání spodních kolének L. Za zmíněnými zámky je v dráze 43,spodních kolének Q spodních vodících plati 2 bez jehel i, kterávede nad pletacími systémy, uspnřádán stahování zámek l a zvedací zámek lg. Stshovací zámek g je rudíálně přísuvný. Dále pod zmíně nými zámky l e 1 g je mezi pletacími systémy uspořádán tro jühelníkový/~ V druhém pletacím systému jsou pak enalogicky uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž všechny jsou radiálně přísuvné.V horním jehelním válci g jsou pro ovládání horních vodících platin i v prvním pletacím systému uspořádány zatahovací zámlqr 2 g,a gą a stahovací zámky g§ a. 2 Z. V druhém pletacím systému jsou to zatahovací zámky gąągg a stahovací zámky 2 a j. ľyto zmíněné zámky a až 1 a další známé neoznačené ovládají horní vodící platiny A tak, že se pohybují po dráze g. Stahovací zámky g 6,og 1, Q a g slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy, přičemž jsou uspořádány nad stahovacími zámky ll, ä a zvedacími zámky gg a lg.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Spodní vodící platiny 2, ve kterých jsou uchyceny jehly zse pohybují oběma pletacímí systémy po dráze g, jenž představuje dráhu spodních kolěnek 22 g, přičemž se na nich tvoří lícní očka. Rubní očka se tvoří na hor-mich jehlách ž, chycených v horních vodicích platinách i. Prázdne spodní vodłcí platíny 1 se pohybují v dráze A e jsou do ní voleny dvěma způsoby. Při pletení žebrových vzorů jsou prostřednictvím stoprů zvednuty spodní vodící platiny 3 s jehlami 2 dráhou Q na zvedací zámek .22. Zvedacím zámkem gg jsou zvednuty a jehly 5 jsou přepnuty do horního jehelního válce g. Prázdne spodní vodící platiny 1 jsou pak stahovacím zámkom g 2 stáhnuty do zmíněné drámy A, ve které se pohybují po dobu platení žebrového vzoru. Při pletení obourubních vzorůsezmíněná volba provádí při každé otáčce jehelního válce, nebot stahovací zámek 21 je příeunut do dráhy g a stahuje prázdne spodní vodící platinydo dráhy C.Špičky prázdných spodních vodících platín 1 se pohybují po dráze E, která je pro vysvětlení vynálezu znázorněna pouze pro prvnípletací systém, nebot v druhém pletacím systému je průběh špiček spodních vodicích platin 2 stejný. Dráha 1 tedy většinou vede nad čarou E, která představuje horníokraj žeber drážek spodního jehelního válce l. Hlavičky jehel ž v horním jehelním válci 2 se pohy bují po dráze Q. Po zátahu horních jehel 2 se tyto začína jí působením.stahovacích zámku ě a g 1 vysouvat do uzavírací polohy, jak je vidět z průběhu drah g i g. V místě pod stahovacím zámkem gg začínái stahovací zámek L snižovat prázdne vodíci platiny 2, takže jejich špičky se nemohou dostat do styku s jazýčky horníoh jehel Ž, a to nad čarou E, resp. hornín okrajem spodního jehelniho válce ł. K tomuto styku dojde až v bodě Ä, tj. na úrovni, kdy špičky prázdných spodnich vodfcích platin 2 jsou pod čarou §,i rovněž tak i hlavičky protilehlých horních jehel 5, tj. V místě, kdy se protínají dráhy Q a E. Tento bod Ä se nachází až za pracovní hranou stahovacího zámku L a je na počátku vodorovné hrany stahovacího zámku gz,jak je vidět ze zakreslené svislé čerchované čáry 3. V dalším průběhu jsou prázdné spodní vodicí platiny 1 zvedány zvedacim zámkem łg do původní úrovną.a otevírají tak jazýčky hornich jehel Ž, které zůstávají od bodu č na stejné výškové úrovni. Až po dosažení původní úrovně prázdných spodních vodících platin 2 se zečinaji opět horní jehly Ž stahovat stahovaci hranou stahovacího zámku gz až do uza~.kvírací polohy, přičemž prázdne spodni vodíci platiny 2 drží jazýčky hornich jehelní otevřenyw.V druhém pletacim systému je funkceořázd ných spodnich vodících platin stejné.Výhodou řešení kromě toho, že se otevíráni jazýčků děje V drážkách spodnxho jehelního válce, .je to,~že při oteviráni se vlastně pohybuje.jen prázdná vodící platinaa až se zastaví, tak se zase pohybuje Jen jehla a vodící platina stojí. Tím je vyloučen protisměrný pohyb obou elementů a sniženo tření. ~

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, soustava, zámková, dvouválcového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263714-zamkova-soustava-dvouvalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty