Srovnávací dvířka dveří koksovací komory

Číslo patentu: 263690

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Noga Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká srovnávacích dvíŕek u dveří kokeoůací komory koksârenských baterií.V současné době dveře koksovaoí komory u baterií se sypenou voázkou jsou opątřeny srovnáva~ oĺmí dvířky, které mají řečeno teleso těchto dvířek jako tenkoetěnny odlitek tak, že na něm je upravena dosedaoí plocha, kterou tato dvířka dosednou na upravenou těsnící plochu na dveřích koksovecí komory.Nepřesnost výroby dosedacírh plech dvířek e dveří a vzájomná deformece srovnávecích dvíłek ą dveří při provozním nasazení vytvářejí netěsné dosednutí a tím umožňují únik surováho koksárenského plynu kolem srovnávecíoh dvířek do okolí. Tento únik aurováho kosárenskáho plynu do okolí znamená ztráty na vyráběněm plynu a současně zhoršení pracovního e životního prostředí na koksáronské baterii a jejím okolí. Často dochází k samovzníoení unikajícího plynu, a tím narůstání deformecí srovnávacích dvíłek a srovnávecího otvoru dveří v důsledku v nich vzníkajícího nerovnoměrného e nestacionárního teplotního pole, což zvyšuje nároky na údržbu A snižuje životnost zařízení. , Uvedené nedostatky odstrañují srovnávncí dvířka dveří kokaovací komory podle vynálezu.Jeho podstata spočíva v tom, že natě 1 ese srovnávacích dvířek je po jeho obvodu pomocí přítlnčných a zajlščovacích šroubů a prostřednictvím kovové nožové těsnicí lišty nebo těsnicí blány s nožově upravenou těsnicí částí uchycen pžestevitelný těsnicí prvek. Pŕestevitelný těsnící prvek může sestávat 2 pružného měkkáho těeníoího prvku, uloženého V úohytoe umístěné ve vodítkách, pevně přichycenýoh ke kovové nažové těenicí liště po obvodu z vnější strany nebo k nožově upravené těsnicí části na bláně, přičemž mezi vodítky a úchytkou s měkkým těsnicím prvkem je vložen přítlačný prvek, přičemž mäkký těsnicí prvek je tvořen ěkkoutyčí nebo šñůrou, případně i omotanou dràtěným pletivem, e na vodítka v případě jejích uložení na těsnicí blâně s nožově upravenou těnnicí částí dosedá soustava dotlačovacích šroubů. uložených v konzolách, uchycených k těleeu srovnávaoích dvíŕek. Přestavitelný těanicí prvek může též sestávat z pružné těsnicí bodky s opředením z drátěného pletiva e krytom,která je pevně uchycena k těsnící kovové lište e která dosedá na doaedací plochu srovnávacího otvoru dvěří koksovací koory, přičemi k těsnicí kovové liště je přichyoena konzolka, doníž je ulołena dotlačovací nerážka. Dále je výhodné, když přeetavitelný těsnící prvek sestává z další pružné těsnící bodky, uložené na nožově upravené těsnicí částí a dosedajíoí na dosedací plochu srovnávacího otvoru, přičemž mezi nožovou těsnící částí a dosedací plochou srovnávacího otvoru je umístěna vymezovací opěrka a další těenící pružná bodka je na povrchu opředená drćtěným pletivem a na seřízovatelnou pružnou těsnící blánu doaedá soustava dotlačovucích äroubů uchycených v konzole, která je pevné uchycena k těleeu arovnávacíoh dvířek.Výhoda sravnávacích dvířek podle vynálezu epočívá v tom, že těsnicím prvkem se dosáhne větší těaností srovnávacích dvířek na tělese dveří tím, že täsnloí prvek je přizpůsobivější vzájemným deformacím tělesą dveří a těleaa srovnávacích dvířek v průběhu jejich provozního nasazení. Vyšší těsnoatí srovnávacíoh dvížek na dveřích kakeovaoí komory se aníží únik aurového koksárenského plynu do okolí, čímž se nníäí ztráty na vyrobeném plynu A zlepší re pracovní a životní proltředí na koksárenské baterií a v jejím okolí. Rovněž se sníží nároky na údržbu.vynález e jeho účinky jsou blíže vynvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle priložených výkresů. kde na obr. 1 je nárys a na obr. 2 v faru bokntys sruvnávacích dvířek dverí koksovecí komory podle vynálezu v provedení I těnnicí lištou a měkkýn těsnicím prvkem samostatné vedenym ve vodítku, obr) 3 znázorňuje srovnávací dvíłka dveří koksovaoí komory podle vynllezu v provedení, kde někký prvek je uchycen přímo k těsnioí líätě. ob. 4 znázorňuje náryn B obr. 5 v řeru bokorys rovnávecích dvítek dveří koksovací komory podle vynálezu v provedení těsnicího prvku s těsnicí pruänou bltnou ą měkkýn těnnicíu prvken vedaným ve vodítku, obr. 6 znázorňuje obdobné řešení rovnávncích dvítek dveří koknovecí komory podle vynáleru v provedení, u něho je mäkký těanlcí prvek uchycen přímo na noäové těanlcí části pružné blány.R tělesu l srovnávacích dvířek je příchycens nožová kovová těsnící lišta l pro seřizování její polohy ve vztahu k dosedací ploše Q na srovnšvacím otvoru dveří koksovací komory podle vzájemné rozdílných deformací tělesa l srovnávacích dvířek a srovnávacího otvoru. Na nožovou kovovou těsnicí lištu 3 jsou pevně uchycena vodítka A ve vhodných vzdálenostech od sebe po celé délce nožové kovové těanící lišty l. a to z vnější strany, to je ze strany volná atmosféry. otvory v horní částí vodítsk 1 procházejí úchytky 5 svými svorníky, které nasou po celém obvodu nožové kovové těsnící lišty l probíhající objímku, ve které je uložen mäkký těsnioí prvek § vhodného rozmeru tvaru tyče nebo provazoe, płidržovaný sevřením objímky po celé délce, nebo naříznutýmí úseky, jak je v obr. 2 znázorněno čárkovaně, nebo jinak uchyoen. Takto je měkký těsníoí prvek § volně posouvatelný ve vedení, jehož stěny tvoří na vnitřní straně směrem k utěsňovanému srovnávacímu otvoru nožová kovová těsnící lišta g a na vnější straně jednotlivú vodítka 1. Měkký těsnící prvek 3 je dotlačován proti dosedací ploše srovnàvacího otvoru l vloženým přítlačným prvkem 1, který může být různého provedení,na obr. 1 a 2 je ve tvaru lístového péra a obr. 4 a 5 znázorňuje jeho řešení s poulitím vínutá pružiny.Řešení na obr. 3 znázorňuje nastavitelné uchycenou těsnicí kovovou lištu g, na kterou je upevněna pomocí šroubu g pružná těsnicí bodka g s opředením lg 2 drátěnéhn pletiva a s krytem ll, která dosedá nadosedací plochu 3 srovnávacího otvoru. K těsnicí kovové liště 3 je přichycena konzola ll, kterou prochází dotalčovací narážka ll. Vhodné řešení dotlačovací narážky uvedené na obr. 3 sestává z konzolky ll připevněné ke kovové těsnicí liště g, jíž prochází nastavitelný kolík. Jiné řešení může použít přišroubované konzolky ll a ve vhodnémŘešení s prułnou těsnicí blšnou uvádí obr. 4, 5 a 6. V tomto případě k nosněmu tělesusrovnâvacích dvířek l je prichycena pružná těsníoí blána ll s nožově upravenou těsnicíčástí lg, například 2 upraveného úhelníku s možností seřizování tvaru těsnicího úhelníkupro dolehnutí na dosedací plochu l srovnávacího otvoru pomocí soustavy dotlačovacích šroubů l§, vedený v konzolách ll, uchyceným k tělesu l srovnávacích dvíłek. Na přužnou těsnící blánu ll s nožově upravenou těsnicí částí lg jsou pevně ucyhcená vodítka 1, ve vhodných vzdálenostech od sebe po celém obvodu nožově upravené těsnící části lg, a to z vnější strany nožově upravené častí, to je ze strany volné atmosféry. otvory v horní částí vodítek 1 prochází úchytka Q svými svorníky, které nesou po celé délce upravené těsnící blány ll,probíhajíoí objímku, ve které je uchycen měkký těsnící prvek á obdobně dotlačovaný k dosedací ploše 3 srovnávacího otvoru jako na obr. 1 a 2 pomocí pŕítlačnéhd prvku 1, který může být různého provedení například ve tvaru listová nebo vínuté pružiny.Na obr. 6 je znázorněna obměna řešení, u něhož je měkký těsnicí prvek l uchycen přímo na nožově upravené těsnící části lg těsnlcí blány ll. K tělesu l srovnávacích dvířek je uchycena seřízovatelná pružná těsnící blána lg, která nese nožovou těsnicí část lg. Nožová těsnicí část lg má na konci vyčnívajícím k dosedací ploše l srovnávacího otvoru nasazenou další pružnou těsnicí bodku lg, která je na povrchu zpevněna opředena drátěným pletívem lg. Další těsnicí pružná bodka lg je k nožově upravené těsnící části lg pŕipevněna pomocí pomocněho šroubu ga a na straně orientované k vnější atmosfére je další těsnící pružná bodka lg opatřena dalším krytem ll. Mezi nožově upravenou těsnící částí lg a dosedací plochou 3 srovnávacího otvoru je umístěna vymezovací opěrka ll, respektíve opěrný kolík zašroubovaný v nožově upravené těsnicí části lg těsnící blany ll. Na seřizovatelnou pružnou blánu ll dosedá soustava dotlačovacích šroubů lg uložených v konzolách ll, ktoré jsou připevněny k tělesu 1 srovnávacích dvířek.srovnâvací dvířka jsou při snímaní uchycena snímaÉem dvířek nebo manipulatorem. Pouvolnění přítlačné síly se odsouvá těleso l srovnávacích dvířek pŕímočarým pohybm od srovnávacího otvoru až pro vzdálenost potřebnou pro uvolnění cesty pro srovnávací tyč, čištění srovnávacích otvoru a tak dále. uvedena přítlačna síla je nutná, nebot vyvozuje potřebný těsnicítlak mezi dosedací plochou Q srovnávacího otvoru a těsnicím prvkem § či pružnou těsnícíbodkou g nebo další pruänou těsnioí bodkou lg.Po srovnání uhlí a odsunu srovnâvaoí tyče přisouvá manípulátor srovnávací dvířka ke srovnávacímu otvoru dveří kokeovací komory přímočarým pohybom tak, aby těsnicí prvek § či pružná těsnicí bodka g nebo další pružná těeníoí bodka lg srovnávaoích dvířek dosedly na těsnící dosedací plochu Q srovnávacího otvoru dveří koksovací komory. zasunutí srovnávaoích dvířek do srovnávacího otvoru pokračuje tak dlouho, až se srovnávací dvířka opžou těsnicí lištou nebo nožově upravenou těsnící částí lg těsnící blány i na těanloí doeedací plochu 3 srovnávacího otvoru. Maximální možné stlačení pružné těenící bodky 2 je vymezeno polohou dotlečovací návažky 13, obdobné stlačení další pružné těsnicí bodky gg je vymezeno nastavením vymezovaoí opěrky gg. V této poloze se těleso ł srovnávacích dvíłek zajietí za současného vyvození těsnloího tlaku na těsnicí dosedací ploše 3. Takto dosedne těenioí prvek na těanioí dosedaoí plochu Q a přítlaćné prvky 1 dotlačí pružný měkký těsníoí prvek Q co nejrovnoměrněji po celém obvodu srovnávacích dvířek na těleso dveří tak, aby se doaáhlo přilnutí měkkého pružného těenioího prvku § na deformovanou těenlcí plochu a takto eliminovalo vliv vzájomných deformací mezi tělasem srovnávaoího otvoru dveří a tělesem ł srovnávacích dvířek. Obdobně působí płitlačení pružné těsnicí bodky g v obr. 3 a další pružné těsnicí bodky gg v obr. 6 přímo těleaem srovnávacích dvížek l. Pružná měkká část těanloího prvku se pŕizpůeobuje měnicím se deformacím a zamezuje úniku surového koksárenského plynu v průběhu celé koksovací doby.srovnávací dvířke dveří koksovací komory podle vynálezu jsou využitelné v koksdrenství u hutních a důlních kokeoven.1. srovnávací dvířka dveří koksovací komory, vyznačujíoí se tím, že na tělese (1) srovnávacích dvířek je po jeho obvodu pomocí přítlačných a zejiščovaçích šroubů a pxoetřed~ nictvím kovové nožové těsnicí lišty (2) nebo těsnlcí blány (14) s nožově upravenou těsnicí částí (15) uchycen přestavitelný těsnlcí prvek (23). V2. srovnávací dvíłka podle bodu 1, vyznačující se tím. že přestavltelný těsnicí prvek(23) seatává z pružného měkkého těsnicího prvku (SJ, uloženého v úohytoe (6) umístěné ve vodítkćch (4), povně płichycených ke kovové nožové těsnioí liště (2) po obvodu 2 vnější strany nebo k nožově upravené těsnicí části (15), přičemž mezi vodítky (4) a úchytkou (6) s měkkým těsnlcím prvkem (5) je vložen prítlačný prvek (7), přičemž měkký těsnict prvek(5) je tvořen měkkou tyčí nebo šñůrou, případně i omotanou drátěným pletivem, a na vodítka(4) v případě jejích uložení na těsnicí bláně (14) s nožově upravenou těsnicí částí (15) dosedá soustava dotlaäovaoích šroubů (16) uložených v konzolúch (17), uchycených k tělesu3. Srovnávaoí dvířka podle bodu 1, vyznačující se tím, že přestnvitelný těsnlcí prvek(23) seatávâ 2 pružné těsnioí bodky (9) s opředením (10) z drátěného pletivo a krytem (11),která je pevně uchyoena k těsnioí kovové liště (2) a která dosedá na dosedací plochu (3) srovnávacího otvoru dveří koksovací komory, přičemž k těenicí kovové liště (2) je přichycena konzolka (12), do níž je uložena dotlačovací naràžka (13).4. Srovnávací dvířka podle bodu 1, vyznačující se tím, že preatavítelný těsnicí prvek(23) sestává z další těanicí pružné bodky (18), uložené ne nožově upravené těsnlcí části V(15) a dosedající na dosedací plochu (3) srovnávacího otvoru, přičemž mezi nožovou těsnicí částí (15) e dosedací plochou (3) srovnávacího otvoru je umíatěna vymezovací opěrka (22) a další těenicí pružná bodka (18) je na povrchu opředená drátěným pletívem (19) a na aeřizovatelnou pružnou těsnicí blánu (14) dosedá soustava dotlačovacích šroubú (16) uchyoených v konzole(17), která je pevně uchyoena k tělesu (1) srovnávacíoh dvířek.

MPK / Značky

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, srovnávací, dveří, komory, dvířka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263690-srovnavaci-dvirka-dveri-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Srovnávací dvířka dveří koksovací komory</a>

Podobne patenty